منابع پایان نامه ارشد درباره قوه مجریه، حل اختلاف، تفکیک قوا، ساختار اداری

دانلود پایان نامه ارشد

، رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه، استقلال، امور اداری ، امور استخدامی

نمایه مطالب
درآمد……………………………………………………………………………………………………………………….1
بخش نخست.امور اداری قوه قضائیه عرصه ای برای تحقق استقلال دستگاه عدالت……….5
گفتار نخست. رئیس قوه قضائیه و رئیس جمهور صالح بر سازماندهی ساختار قوه قضائیه………….7
بهره نخست. از وزیر دادگستری تا انتصاب رئیس قوه قضائیه توسط رهبری………………………………………………….8
بند نخست. سیر تحول ریاست قوه قضائیه…………………………………………………………………………………………………………..9
بند دوم: رئیس منصوب رهبری نتیجه ی اعمال نظام تمرکز………………………………………………………………………10
بهره دوم: ساختار دوگانه ی قضائی قوه قضائیه………………………………………………………………………………………….12
بندنخست. عدم صلاحیت رئیس قوه قضائیه در ایجاد تشکیلات قضائی…………………………………………………………………12
بند دوم. اعمال نظارت مستقیم رئیس قوه قضائیه بر شورای حل اختلاف…………………………………………………………………18
بند سوم. اعمال نظارت مستقیم رئیس قوه قضائیه بر شورای حل اختلاف………………………………………………………………..26
بهره سوم. عدم صلاحیت رئیس جمهور در سازماندهی ساختار اداری قوه قضائیه………………………………………..29
بند نخست. ساختار اداری قوه قضائیه دستخوش تغییرات وتحولات…. ………………………………………………………………….29
بند دوم. محدودیت قلمرو اصل 126 قانون اساسی به قوه مجریه وسازمان های وابسته…………………………………………30
بهره چهارم. استقلال در جامه ای از وابستگی سازمان های وابسته به دادگستری……………………………………..35
بند نخست. بند نخست. سازمان ثبت اسناد واملاک کشور و سازمان زندان ها و اقدامات تامینی وتربیتی………………….36
1) موسسه دولتی بودن سازمان ثبت اسناد واملاک کشور وسازمان زندان ها واقدامات تامینی وتربیتی کشور…………………………37
2) نظارت قیمومتی رئیس قوه قضائیه بر موسسات دولتی وابسته به خود………………………………………………………………………………38
بند دوم: سازمان بازرسی کل کشور دارای ماهیت ویژه………………………………………………………………………………………….40
1) نظارت رئیس قوه قضائیه بر سازمان بازرسی کل کشور در هاله ای از ابهام………………………………………………………………………..41
2) سازمان بازرسی کل کشور یک نهاد ویژه بازرسی……………………………………………………………………………………………………………42
بند سوم. آسیب به اصل استقلال کانون وکلا از جانب قانون گذار………………………………………………………………44
بهره پنجم. وزارت دادگستری، دستگاه عدالتی قوه مجریه………………………………………………..47
بند نخست. وظایف وزیر دادگستری در قوه قضائیه………………………………………………………………………………51
بند دوم. نگاهی به مسئولیت های وزارت دادگستری در قوه مجریه……………………………………………………….52
بند سوم. ساختارهای قضائی درون وزارت دادگستری………………………………………………………………………..52
1)سازمان تعزیرات حکومتی…………………………………………………………………………………………………………………………………………52
2) سازمان قضائی نیروهای مسلح………………………………………………………………………………………………………………………………..55
بند دوم. معاون رئیس قوه قضائیه جایگزین وزیر دادگستری…………………………………………………………………58
گفتار دوم: قوه قضائیه صالح بر تصویب لوایح وتهیه مقررات……………………………………………..60
بهره نخست. ارسال مستقیم لوایح قضائی به مجلس شورای اسلامی امری قانونی……………………………………….60
بند نخست. برتری قانونی شورای عالی استان ها بر قوه قضائیه……………………………………………………………….61
بند دوم.جلوگیری از خدشه به لوایح قضائی توسط قوه مجریه……………………………………………………………….62
بهره دوم: مقررات گذاری از جمله وظایف مقرر در قانون اساسی برای رئیس قوه قضائیه……………………………68
بند نخست. ادله ی موافقان حصری بودن اصل 138…………………………………………………………………………………………………69
بند دوم.پاسخ به ادله موافقان………………………………………………………………………………………………………………………..70
بخش دوم. استخدام عرصه ی نفوذ قوه مجریه در دستگاه عدالت………………………………73
گفتار نخست. ضرورت وجود قوانین خاص استخدامی برای قوه قضائیه…………………………….75
بهره نخست. تعدد قوانین استخدامی، معضل قوه قضائیه………………………………………………………………………75
بند نخست. قوانین استخدامی ویژه ی قضات…………………………………………………………………………………………………76
بند دوم. عدم تبعیت کارمندان اداری شورای حل اختلاف از قوانین استخدامی…………………………………………………78
بند سوم.حاکمیت قانون استخدام کشوری ضامن حفظ استقلال دادگستری………………………………………………………..78
1 ) مفهوم دستگاه اجرایی در قانون مدیریت خدمات کشوری……………………………………………………………………………………………79
2) عدم حکومت قانون مدیریت خدمات کشوری بر کارمندان اداری قوه قضائیه…………………………………………………………………80
بند چهارم. موسسات وابسته به دادگستری تابع قوانین استخدامی به تناسب ماهیت خود…………………………83
1 ) قانون مدیریت خدمات کشوری حاکم بر موسسات دولتی وابسته به قوه قضائیه………………………………………………………………83
2) حکومت قانون استخدام کشوری در موارد سکوت قانون سازمان بازرسی کل کشور…………………………………………………………..84
بهره دوم. نیروی انسانی شاغل در قوه قضائیه تابع قوانین استخدامی متعدد………………………86
بند نخست. آسیب پذیری امتیازات ویژه شغل قضاوت………………………………………………………………………….86
1) غیرقابل انتقال بودن قضات……………………………………………………………………………………………………………………………………………..90
2)غیر قابل عزل بودن قضات………………………………………………………………………………………………………………………………………………..93
بند دوم. استخدام در شورای حل اختلاف امری خلاف قانون………………………………………………………………………95
بند سوم. عدم وجود قوانین استخدامی مختص کارمندان اداری قوه قضائیه…………………………………………………96
1 ) قانون حاکم بر گزینش کارمندان اداری قوه قضائیه…………………………………………………………………………………………………………….96
2) سکوت قانونگذار در مورد تخلفات کارمندان اداری قوه قضائیه…………………………………………………………………………………………..98
گفتار دوم. تعیین حقوق و مزایای قوه قضائیه، عرصه ی نفوذ قوه مجریه………………………………102
بهره نخست. آشنایی با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور………………………………………………………………….102
بهره دوم. تعیین حقوق ومزایا توسط شورای حقوق و دستمزد………………………………………………………………….105
برآمد……………………………………………………………………………………………………………………107
منابع……………………………………………………………………………………………………………………..110

درآمد:
تدوین قانون به شیوه ی امروزی آن، با اندیشه های تفکیک قوا توسط نظریه پردازانی نظیر جان لاک، منتسکیو و به ویژه روسو مطرح گردید. اما اصل حاکمیت قانون نیازمند تضمیناتی برای بقا و دوام است، بنابراین وجود یک ناظر که نظارت حداکثری بر اجرای قوانین دارد برای تضمین حاکمیت قانون و حکومت مردم سالارانه امری ضروری است، ناظری که امروزه تحت عنوان قوه قضائیه شناخته می شود و استقلال آن از اهمیت شایانی برخوردار است. زیرا در« دولت مدرن مبتنی بر قانون، اصل قوه ی قضائیه مستقل از نظریه تفکیک قوا نشات می گیرد. در نظریه ی تفکیک قوا، قوه ی مجریه، قوه ی مقننه و قوه ی قضائیه سه بخش مجزای حکومت را تشکیل می دهند و نظامی مرکب از نظارت های متقابل از سو استفاده از قدرت که به جامع آزاد آسیب می زند، جلوگیری می کند. استقلال قوه قضائیه بدان معناست که هم این قوه به عنوان یک نهاد مستقل و هم قضات آن در بررسی پرونده های خاص، فارغ از اعمال نفوذ یا تاثیر قوه ی مجریه، قوه ی مقننه یا منابع دیگر به اجرای مسوولیت های خود بپردازد. تنها قوه ی قضائیه مستقل مگی تواند عدالت را بر پایه ی قانون و به صورت بی طرفانه اجرا کند و همچنین از حقوق بشر و آزادی های بنیادین انسان محافظت نماید. به منظور اجرای کار آمد این وظیفه، مردم باید به توانایی قوه ی قضائیه در انجام وظایفش به صورت بی طرفانه و مستقل، اعتماد کامل داشته باشند. هرگاه اعتماد مردم کاهش یابد، قوه ی قضائیه چه به عنوان نهاد و چه در قالب فعالیت قضاوت خود نمی تواند این مهم را به

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان ادراک کنترل، همسانی درونی، شاخص آماری Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره قانون اساسی، قوه مجریه، نظام حقوقی، حقوق اساسی