پایان نامه با کلید واژگان عملکرد تحصیلی، مدارس هوشمند، ادراک کنترل، ادراک شایستگی

دانلود پایان نامه ارشد

فهرست مطالب
عنوان………………………………………………………………………………………………………………………………… صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………2
بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………………………..5
اهمیت و ضرورت پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………8
هدف کلی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………12
اهداف جزیی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………..13
فرضیه های کلی…………………………………………………………………………………………………………………………………..13
تعریف‌های مفهومی و عملیاتی متغیرها…………………………………………………………………………………………………..15
فصل دوم: پیشینه‌ی پژوهش
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….25
مدارس هوشمند ………………………………………………………………………………………………………………………………….25
مفهوم مدارس هوشمند………………………………………………………………………………………………………………………….27
تعریف جامع مدرسه هوشمند ……………………………………………………………………………………………………………….30
چارچوب مفهومی مدارس هوشمند ……………………………………………………………………………………………………….32
مهمترین دلایل تأسیس مدارس هوشمند………………………………………………………………………………………………….33
ضرورت ایجاد مدرسه هوشمند……………………………………………………………………………………………………………..36
ضرورت تحوّل نظام آموزشی با استفاده از فناوری اطلاعات……………………………………………………………………..38
مدارس هوشمند راهی برای تحوّل آموزشی…………………………………………………………………………………………….40
اهداف مدارس هوشمند……………………………………………………………………………………………………………………….42
عناصر اصلی مدارس هوشمند……………………………………………………………………………………………………………..45
آمادگی الکترونيکی…………………………………………………………………………………………………………………………….46
شایستگی………………………………………………………………………………………………………………………………………….50
تعریف ادراک شایستگی……………………………………………………………………………………………………………………..51
فعال کردن ادراک شایستگی………………………………………………………………………………………………………………..53
چالش بهینه و روانی………………………………………………………………………………………………………………………….53
وابستگی متقابل چالش و بازخورد……………………………………………………………………………………………………….57
تحمل شکست………………………………………………………………………………………………………………………………….58
حمایت کردن از ادراک شایستگی………………………………………………………………………………………………………..59
مفهوم کنترل……………………………………………………………………………………………………………………………………..61
مفهوم ادراک کنترل……………………………………………………………………………………………………………………………62
میل به ادراک کنترل……………………………………………………………………………………………………………………………66
برقرار کردن ادراک کنترل……………………………………………………………………………………………………………………68
از دست دادن ادراک کنترل………………………………………………………………………………………………………………….70
مراحل رسیدن به خودکنترلی و ادراک کنترل………………………………………………………………………………………….73
تغییر شناختی – رفتاری دونالد مایکنبام…………………………………………………………………………………………………75
ایجاد مهارت های شناختی و رفتاری مربوط به خودکنترلی……………………………………………………………………..77
نظريه‌ي خودكنترلي بزهكاري………………………………………………………………………………………………………………79
عملکرد تحصیلی……………………………………………………………………………………………………………………………….84
تعاریف عملکرد تحصیلی……………………………………………………………………………………………………………………88
معیارهای عملکرد تحصیلی…………………………………………………………………………………………………………………89
خانواده و عملکرد تحصیلی…………………………………………………………………………………………………………………90
ارزشها و انتظارات والدین و عملکرد تحصیلی……………………………………………………………………………………….91
عوامل موثر بر عملکرد تحصیلی…………………………………………………………………………………………………………..92
پیشینه داخلی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………101
پیشینه خارجی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….112
فصل سوم: روش پژوهش
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………..116
طرح پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………..116
جامعه‌ی آماری و روش نمونه‌گیری…………………………………………………………………………………………………….117
روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………….117
ابزارهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………..119
فصل چهارم: یافته‌های پژوهش
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………129
یافتههای توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………………….129
یافته‌های مربوط به فرضیه‌های پژوهش……………………………………………………………………………………………….134

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….144
تبیین یافته‌های مربوط به فرضیه‌های پژوهش…………………………………………………………………………………………144
تفاوت ادراک شایستگی در بین دو گروه دانش آموزان مدارس عادی و هوشمند………………………………………..144
تفاوت ادراک کنترل در بین دو گروه دانش آموزان مدارس عادی و هوشمند……………………………………………..145
تفاوت عملکرد تحصیلی در بین دو گروه دانش آموزان مدارس عادی و هوشمند……………………………………….147
محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………..148
پیشنهادهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………..149
پیشنهادهای نظری……………………………………………………………………………………………………………………………..149
پیشنهادهای کاربردی………………………………………………………………………………………………………………………….151
خلاصه‌ی

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد چند شاخصه، تکنیک دلفی، میراث فرهنگی، تحلیل اطلاعات Next Entries پایان نامه با کلید واژگان عملکرد تحصیلی، ادراک شایستگی، ادراک کنترل، مدارس هوشمند