دانلود پایان نامه درمورد اکوتوریسم، توسعه اکوتوریسم، استان کرمان، استان کرمانشاه

دانلود پایان نامه ارشد

تقدیم به:
به پاس تعبیر عظیم و انسانی‌شان، از کلمه ایثار و از خود گذشتگی‌شان به پاس عاطفه سرشار و گرمای امید بخش وجودشان که در این سردترین روزگاران بهترین پشتیبان است به پاس قلب‌های بزرگشان که فریاد‌رس است و سرگردانی و ترس در پناهشان به شجاعت می‌گراید و به پاس محبت‌های بی‌دریغشان که هرگز فروکش نمی‌کند این مجموعه را به پدر و مادر و همسر عزیزم تقدیم می‌کنم.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
فصل اول : کلیات تحقیق
1- 1- مقدمه 3
1 – 2- بیان مسأله و ضرورت تحقيق 4
1- 3- پیشینه تحقیق 6
1-4- اهداف تحقيق 10
1-5- سؤالات تحقیق 10
1-6- فرضيه‏هاي تحقیق 10
1-7- روش شناسی تحقیق 10
1-8- ابزار گردآوري داده‌ها 11
1-9- جامعه آماري و روش نمونه‏گيري 11
1 – 10- روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها 11
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق
2 – 1 – مقدمه 14
2 – 2 – تاریخچه گردشگری در ایران 15
2 – 3 – انواع گردشگری 16
2 – 3 – 1- گردشگری بر پایه هدف از سفر 17
2 – 3 – 2- گردشگری انبوه و جایگزین 17
2 – 3 – 3- جهانگردی فام 18
2 – 3- 4- گردشگری بر اساس محل سکونت افراد 19
2 – 3- 5- گردشگری از بعد تقاضا 19
2 – 3- 6- گردشگری براساس فعالیت، موضوع، جاذبه ها و تعاملات گردشگری 20
2 – 4 – مفهوم اكوتوريسم(طبیعت گردی) 22
2 – 5 – معیارها و ویژگیهاي اکوتوریسم 23
2 – 6 – جنبه های اکوتوریسم 23
2 – 6 – 1- جنبه‌های علمی 23
2 – 6 – 2- جنبه‌های اجتماعی 23
2 – 6 – 3- جنبه‌های اقتصادی 24
2 – 7 – ویژگی‌های اکوتوریسم 24
2 – 8 – اهميت اكوتوريسم 24
2 – 9 – اهداف اساسي و ارکان اصلی اکوتوریسم 25
2 – 10 – ارکان اصلی اکوتوریسم 25
2 – 11 – اكوتوريسم در ايران 26
2 – 12 – جایگاه اکوتوریسم در فرآیند توسعه پایدار گردشگري 27
2 – 13 – ويژگي اكوتوريست‌ها و انواع آن 27
2 – 14 – اكوتوريسم و توسعه 28
2 – 15 – اكوتوريسم و توسعه منطقه‌اي 29
2 – 16 – گردشگری شهری 30
2 – 17 – توسعه شهری و نقش برنامه‌ریزان شهری در گردشگری 31
2 – 18 – نتيجه‌گيري 32
فصل سوم: شناخت ویژگیهای جغرافیایی منطقه مورد مطالعه
3 – 1 – موقعیت جغرافیایی شهر کرمانشاه 35
3 – 2 – وضعیت زمین شناسی منطقه مورد مطالعه 36
3 – 2 -1 – زون سنندج – سیرجان: 36
3 – 3 – توپوگرافی منطقه مورد مطالعه 37
3 – 3 – 1 – کوهستان پرآو: 37
3 – 3 – 2 – کوههای سفید: 38
3 – 3 – 3 – دشتها 38
3 – 3 – 4 – دشت کرمانشاه: 38
3 – 3 – 5 – دشت ماهیدشت: 38
3 – 4 – ساختار توپوگرافی قطب گردشگری کرمانشاه 39
3 – 5 – ویژگیهای اقلیمی شهر کرمانشاه از نگاه گردشگری 40
3 – 5 – 1 – وضعیت بارش شهر کرمانشاه 40
3 – 5 – 2 – وضعیت دمای شهر کرمانشاه 42
3 – 5 – 3 – وضعیت رطوبت نسبی شهر کرمانشاه 44
3 – 5 – 4 – وضعیت ساعات آفتابی شهر کرمانشاه 45
3 – 6 – منابع آب استان کرمانشاه به تفکیک قطبهای گردشگری 46
3 – 7 – منابع پوشش گیاهی و جنگلی استان کرمانشاه به تفکیک شهرستان 47
3 – 8 – ویژگی‌های انسانی منطقه مورد مطالعه 50
3 – 8 – 1 – وجه تسمیه 50
3 – 8 – 2 – جمعيت شهر کرمانشاه برحسب سن، جنس و وضع سكونت 50
3 – 8 – 3 – سطح سواد بر حسب سن و جنس در شهر کرمانشاه 51
3 – 9 – ویژگی‌های اقتصادی شهرستان کرمانشاه 51
3 – 9 – 1 – زراعت و باغداری 52
3 – 10 – زیرساختها 52
3 – 10 – 1 – راه و دسترسیها 52
3 – 10 – 1 – 1 – راههای ارتباطی شهر کرمانشاه 53
3 – 11 – نگاهی به جاذبه‌های اکوتوریستی شهر کرمانشاه 53
3– 12 – جاذبه های اکوتوریستی شهر کرمانشاه 54
3 – 12 – 1 – کوه‌ها 54
3– 12 – 1 – 1 – پرآو 54
3– 12 – 1 – 2 – بیستون 55
3– 12 – 1 – 3 – سفید کوه 55
3– 12 – 2 – دشت‌ها 56
3– 12 – 2 – 1 – ماهیدشت 56
3– 12 – 2 – 2 – بیستون 56
3– 12 – 3 – غارها 57
3– 12 – 3 – 1 – مرخل 57
3– 12 – 3 – 3 – مر تاریک 57
3– 12 – 3 – 4 – مرآفتاب 58
3– 13 – سراب‌ها و چشمه‌ها 58
3 – 13 – 1 – قابلیت‌های اکوتوریسمی سرابهای شهر کرمانشاه: 58
3 – 13 – 2 – سراب قنبر 59
3 – 13 – 3 – سراب طاقبستان 59
3 – 13 – 4 – سراب نیلوفر 59
3 – 13 – 5 – بیستون 60
3– 14 – رودخانه‌ها 60
3– 14 – 1 – قره سو 60
3 – 15 – نتیجه‌گیری 61
فصل چهارم : روش‌شناسی پژوهش
4 – 1 – ابزار گردآوری اطلاعات 63
4- 2 – مطالعات کتابخانه‌ای 63
4 – 3 – روش تجزیه و تحلیل اطلاعات در این پژوهش 64
4 – 4 – معرفی تکنیک TOPSIS 65
4 – 4 – 1 – مراحل تکنیک TOPSIS در پژوهش حاضر جهت رتبه‌بندی توانهای اکوتوریسمی 69
4 – 5 – به کار گیری مدل SWOT در پژوهش حاضر جهت ارائه استراتژهای برتر اکوتوریسم 73
4 – 6 – تحلیل مدل SWOT 73
4 – 7 – مزایای مدل مدیریت راهبردی SWOT 75
4 – 8 – مراحل مدل SWOT: 76
فصل پنجم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
5 – 1 – مقدمه 79
5 – 2 – وضعیت جنسی پاسخگویان 79
5 – 3 – وضعیت سنی پاسخگویان 80
5 – 4 – وضعیت تحصیلی پاسخگویان 80
5 – 5 – ارزیابی شاخصهای تحقیق 80
5 – 6 – رتبه بندی مناطق اکوتوریسمی شهرستان کرمانشاه بر اساس روش TOPSIS 84
5 – 8 – ارزیابی محیط داخلی (حسابرسی داخلی) برای تدوین برنامه توسعه اکوتوریسم در مناطق اکوتوریسمی شهر کرمانشاه 97
5 – 9 – ارزیابی محیط خارجی (حسابرسی خارجی) مناطق اکوتوریسمی شهر کرمانشاه جهت تدوین برنامه توسعه گردشگری 100
5 – 10 – اولویت بندی مجموعه عوامل داخلی و خارجی تاثیر گذار در توسعه اکوتوریسم شهر کرمانشاه 104
5 – 11 – تدوین راهبردهای توسعه اکوتوریسم در کرمانشاه 104
5 – 11 – 1 – راهبردهای رقابتی – تهاجمی (SO) : 104
5 – 11 – 2 – راهبردهای اقتضایی یا تنوع(ST): 105
5 – 11 – 3 – راهبردهای بازنگری یا انطباقی(WO): 106
5 – 11 – 4 – راهبردهای تدافعی (WT): 106
5 – 12 – اولویت بندی استراتژی‌های توسعه اکوتوریسمی شهر کرمانشاه 107
فصل ششم : نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادات
6 – 1 – مروري بر پژوهش حاضر 112
6 – 2 – ارزیابی فرضیات 112
6 – 3 – نتیجه‌گیری 115
6 – 4 – پیشنهادها 116
6 – 5 – منابع: 118

فهرست جداول
عنوان صفحه

جدول3 – 1 : ساختار توپوگرافی قطب گردشگری کرمانشاه 40
جدول(3 – 2): منابع آبی هر قطب گردشگری استان کرمانشاه 47
جدول 3 – 3 : پراکندگی جنگلهای استان کرمانشاه به تفکیک شهرستان و نوع پوشش گیاهی 48
جدول 3 – 4 : جمعيت شهر کرمانشاه برحسب سن، جنس و وضع سكونت در سال 1390 51
جدول 3 – 5 : سطح سواد بر حسب سن و جنس در شهر کرمانشاه در سال 1390 51
جدول 4 – 1: ماتریس SWOTو نحوه تعیین راهبردها(یغفوری و همکاران:1390) 74
جدول 4 – 2 : ماتریس تهدیدات ،فرصتها،نقاط ضعف،و نقلط قوت 75
جدول 4 – 3 : مراحل انجام ماتریس SWOT 77
جدول 5 -1. توزیع پاسخگویان بر حسب جنس 79
جدول(5 – 2 ) وضعیت سنی پاسخگویان 80
جدول 5 – 3: شاخصهای استفاده شده در این پژوهش 81
جدول(5 – 4 ): جاذبه‌های اکوتوریسمی شهر کرمانشاه 83
جدول(5 – 5): ماتريس اوليه شاخصهاي گردشگري برای مناطق اکوتوریسمی شهر کرمانشاه 84
جدول(5 – 6):استاندارد کردن داده‌های خام جاذبه‌های گردشگری شهر کرمانشاه 86
جدول (5 – 7): اوزان شاخص‌ها 88
جدول(5 – 8) : استاندارد موزون جاذبه‌های گردشگری کرمانشاه 88
جدول(5 – 9) حالت‌های ایده آل مثبت و منفی هر شاخص در جاذبه‌های اکوتوریسمی شهر کرمانشاه 90
جدول(5 – 10): فاصله هر جاذبه اکوتوریستی از حالتهاي ايده‌آل مثبت و منفي(بهترين و بدترين وضعيت) در کرمانشاه 91
جدول(5 – 11) نزديکي نسبي هر جاذبه اکوتوریستی به وضعيت ايده‌آل (امتياز نهايي) درشهر کرمانشاه 92
جدول 5 – 12: ارزیابی عوامل محیط داخلی(قوتها و ضعفها) اکوتوریسمی 97
جدول شماره(5 – 13): ارزیابی عوامل محیط خارجی(فرصتها و تهدیدات) توسعه اکوتوریسم 101
جدول 5 – 14:ترکیب اولویت بندی جاذبه‌های اکوتوریسمی و اولویت برنامه استراتژیکی در توسعه اکوتوریسم 109

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 3 – 3 : میانگین بارش ماهانه درازمدت شهر کرمانشاه در طول دوره آماری 1983 – 2013 41
نمودار 3 – 4 : میانگین بارش سالانه شهر کرمانشاه در طول دوره آماری 1983 – 2013 42
نمودار 3 – 5 : میانگین دمای ماهانه درازمدت شهر کرمانشاه در طول دوره آماری 1983 – 2013 43
نمودار 3 – 6 : میانگین دمای سالانه شهر کرمانشاه در طول دوره آماری 1983 – 2013 43
نمودار 3 – 7 : میانگین رطوبت نسبی ماهانه درازمدت شهر کرمانشاه در طول دوره آماری 1983 – 2013 44
نمودار 3 – 8 : میانگین رطوبت نسبی سالانه درازمدت شهر کرمانشاه در طول دوره آماری 1983 – 2013 45
نمودار 3 – 9: میانگین ساعات آفتابی ماهانه درازمدت شهر کرمانشاه در طول دوره آماری 1983 – 2013 46
نمودار 3 – 10 : پراکنش جنگلهای استان کرمانشاه به تفکیک شهرستان 49
نمودار 5 – 1: نمودار ارزیابی شاخصهای موثر در مناطق اکوتوریسمی شهر کرمانشاه 82
نمودار 5 – 2: دامنه برد هر جاذبه اکوتوریسمی 94
نمودار 5 – 3: درصد توانایی شهر کرمانشاه از لحاظ جاذبه‌های اکوتوریسمی 95
نمودار 5 – 4: امتیاز وزنی هر یک از نقاط قوت(s) 99
نمودار 5 – 5: امتیاز وزنی هر یک از نقاط ضعف(w) 100
نمودار5 – 6 : امتیاز وزنی هر یک از فرصتها(O) 102
نمودار 5 – 7: امتیاز وزنی هر یک از تهدیدات(T) 102
نمودار 5 -8 : اولویت بندی عوامل چهارگانه SWOT 107
نمودار 5 – 9: اولویت بندی عوامل استراتژی جهت توسعه اکوتوریسم کرمانشاه 108

فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل 2 – 1: ارتباط تعاملي انواع مختلف جهانگردي 19
شکل 2 – 2 : جایگاه اکوتوریسم در فرآیند توسعه پایدار گردشگري 27
شکل 3 – 2 : توپوگرافی استان کرمانشاه 39
شکل 4 – 1: تقسیم بندی مدل‌های تصمیم گیری 67
شکل 4 – 3: چهارچوب تحلیلی در مدل SWOT 75
شکل 5 – 8: ماتریس اولویت‌بندی برنامه‌ریزي اکوتوریسم (SWOT) در شهر کرمانشاه 103

.

فهرست نقشه ها
عنوان صفحه
نقشه 3 – 1 : موقعیت جغرافیایی شهر کرمانشاه در کشور ایران 35

چکیده
امروزه صنعت گردشگری یا جهان‌گردی به عنوان یکی از ابزارها و راه‌کارهای مناسب جهت کسب درآمد و شکوفایی اقتصاد دولت‌ها و ملت‌ها از یک سو و توسعه و آبادانی مناطق در نقاط مختلف دنیا از سوی دیگر مطرح می‌باشد. کشورهای مختلفی در دنیا جهت دستیابی به توسعه، راهبردهای متفاوتی را در نظر میگیرند. يكي از راهبردهايي كه اخيراً در اغلب كشورهاي جهان مورد توجه قرار گرفته، توسعه و گسترش روزافزون گردشگري بخصوص فعاليت‌هاي مرتبط با اكوتوريسم است. یکی از مناطق مستعد کشور ایران در زمینه اکوتوریسم شهر کرمانشاه است که با توجه به محیط جغرافیایی خود پتانسیلهای بالقوهای در این زمینه دارد. در این پژوهش جاذبههای اکوتوریسمی شهر کرمانشاه شناسایی و با استفاده از مدل TOPSIS رتبهبندی گردیدند. همچنین در پایان با استفاده از مدل SWOT استراتژی‌های لازم ارائه شدند. نتایج رتبه‌بندی نشان داد که در میان جاذبه‌های اکوتوریسمی، منطقه اکوتوریسمی سراب نیلوفر با میزان بیشتر نسبت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان افغانستان Next Entries دانلود پایان نامه درمورد اکوتوریسم، صنعت گردشگری، توسعه پایدار، توسعه پاید