پایان نامه ارشد درباره بیش فعالی، کارکردهای اجرایی، کمبود توجه، فزون کنشی

دانلود پایان نامه ارشد

کارکردهای اجرایی، بازداری پاسخ، توجه، فزون کنشی، نقص توجه و بیش فعالی.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
عنوان پايان نامه ………………………الف
صفحه بسم الله ب
تقديم ………………………ث
تقدير و تشکر ………………………ث
چکيده ج
فهرست مطالب ح
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1- مقدمه 2
1-2- بيان مسئله ۳
1-3- ضرورت و اهميت موضوع پژوهش ۹
1-4- هدف پژوهش ۱۱
1-5- فرضيه هاي پژوهش ۱۲
1-6- متغيرهاي پژوهش 1۲
1-7- تعريف مفاهيم و متغيرهاي پژوهش 1۲
فصل دوم: مبانی نظري و پيشينه پژوهش
بخش اول: مباني نظري پژوهش ۱۶
۲-۱- اختلال کمبود توجه- بیش فعالی ۱۶
۲-۲- ویژگی های بالینی اختلال کمبود توجه- بیش فعالی ۲۰
۲-۳- تعاریف اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی ۲۲
۲-۴- معیارهای تشخیصی اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی 2۳
۲-۵- خطوط راهنمای کار بالینی اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی ۲۶
۲-۶- شیوع اختلال کمبود توجه- بیش فعالی ۲۷
۲-۷- ارزیابی و تشخیص اختلال کمبود توجه- بیش فعالی ۲۸
۲-۸- پیش‌آگهی اختلال کمبود توجه- بیش فعالی 3۱
۲-۹- اختلال کمبود توجه- بیش فعالی و سایر ناتوانی‌های همراه 3۶
۲-۱۰- سبب‌شناسی اختلال کمبود توجه- بیش فعالی 3۷
۲-۱۱- نظریه کارکردهای اجرایی 3۹
۲-۱۲- کارکردهای اجرایی و لب فرونتال 37
۲-۱۳-تحول کارکردهای اجرایی ۴۵
۲-۱۵- درمان کارکردهای اجرایی ۵۲
۲-۱۶- آموزش توجه ۵۲
۲-۱۷- آموزش حافظه‌کاری ۵۶
۲-۱۸- روش‌های درمانی اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی ۶۰
۲-۱۸-۱- مداخله پزشکی ۶۰
۲-۱۸-۱-۱- اثرات جانبی داروها ۶۱
۲-۱۸-۱-۲- اثرات دارودرمانی بر اساس سن کودکان (دوره دبستان) ۶۴
۲-۱۸-۱-۳- اثرات دارو درمانی بر اساس سن (نوجوانی و بزرگسالی ) ۶۷
۲-۱۸-۲- مداخلات روانی- اجتماعی ۶۹
۲-۱۸-۳- آموزش مهار تکانه ۷۴
بخش دوم: مباني تجربی پژوهش ۷۵
۲-۱۹- پیشینه‌های پژوهش در ایران و جهان ۷۵
2-۲۰- جمع بندي مباني نظري و تجربي ۷۷
فصل سوم: روش‌شناسي پژوهش
3-1- روش پژوهش ۷۹
3-2- جامعه آماري، حجم نمونه و روش نمونه‌برداري ۷۹
3-۲- حجم نمونه و روش نمونه‌برداري ۷۹
3-۳-1-معيارهاي ورود ۷۹
3-۳-2-معيارهاي خروج ۷۹
۳-۴- ابزارها و مقیاس های پژوهش ۸۰
۳-۴-۱- مصاحبه بالینی ۸۰
۳-۴-۲- فرم کوتاه و تجدید نظر شده مقیاس درجه بندی کانرز والدین ۸۰
۳-۴-۳- آزمون رنگ- واژه استروپ ۸۱
۳-۵- شیوه اجرا ۸۲
۳-۵-۱- برنامه جلسات آموزشی مهار تکانه ۸۳
۳-۵-۲- برنامه آموزشی کارکردهای اجرایی ۸۴
۳-۶- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۸۴
3- ۷- ملاحظات اخلاقی ۸۴
فصل چهارم: يافته ها
4-1-يافته‌هاي توصيفي ۸۷
4-2- يافته‌هاي استنباطي ۸۸
فصل پنجم: بحث و نتيجه‌گيري
5-1–بحث و تبيين يافته‌هاي پژوهش ۱۰۴
5-2-تلويحات باليني ۱۰۷
5-3-نتيجه گيري کلي ۱۰۸
5-4-محدوديت‌ها ۱۰۸
5-5- پيشنهادي هاي پژوهشي ۱۰۸
5-۶- پيشنهادي هاي کاربردي ۱۰۹
منابع و مأخذ 1۱۰
الف) منابع فارسي ۱۱۱
ب) منابع انگليسي ۱۱۴
پيوست ها ۱۳۲
چکيده انگليسي ۱۳۸
عنوان انگليسي ۱۳۹

فهرست جداول

عنوان صفحه
جدول 2-1. تعریف انجمن روان‌پزشکی آمریکا از اختلال نارسایی توجه/ بیش‌فعالی(انجمن روانپزشکی آمریکا،20۱۳). ۲۳
جدول 2-2. رویکردها و شیوه‌های سنجش کارکرد‌های اجرایی ۴۹
جدول 2-3. مولفه‌ها و ابزارهای سنجش کارکردهای اجرایی ۵۰
جدول 2-4. اثرات جانبی داروها و مدیریت بالینی ۶۲

فصل اول:کلیات پژوهش

۱-۱- مقدمه
مطالعه و پژوهش در زمینه اختلال‌های رفتاری و عاطفی کودکان و نوجوانان، یکی از حوزه‌های مهم، پیش‌رو و نافذ در روان‌شناسی مرضی و بالینی است و از میان انواع اختلال‌های دوره کودکی، اختلال نارسایی توجه/ بیش‌فعالی1، شایع‌ترین اختلال عصبی-رفتاری است که در دوره کودکی (قبل از 7 سالگی) تشخیص داده می‌شود. در بین تمام مشکلات رفتاری شایع در کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی به عنوان اختلالی است که بیشترین تعداد پژوهش‌های علمی درخصوص آن صورت گرفته است، به طوری که هر سال حدود 100 مقاله علمی در مورد آن منتشر می‌شود (ریف2، 2000). پیچیدگی ماهیت اختلال که لزوم توصیف و شناساندن بیشتر آن را می‌طلبد، تنوع راه‌بُردهای تشخیص، مشکلات توأم با این اختلال و سطوح مُداخلات درمانگری طرح ریزی شده، این گستردگی پژوهش‌ها را توصیه می‌کند (کیت، کانرز، 1999 ترجمه علیزاده، همتی و رضایی، 1387). در طی دهه 1990، اختلال نارسایی توجه/ بیش‌فعالی به صورت نوعی ناتوانی خاص مرکز توجه قرار گرفت.
اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی ممکن است ویژگی‌هایی از قبیل رفتار تکانشی غیرعادی، بی قراری یا بیش فعالی ناتوانی در تمرکز توجه، یا ترکیبی از این گونه رفتارها را نشان دهند. در بسیاری از موارد این اختلال را با آنچه که مشاهده می‌کنیم تعریف می‌کنیم، مانند بیش فعالی، رفتار آزارشی و حتی رفتار، در حقیقت اختلال نارسایی توجه گونه ای از فرآیندهای جسمی (نظیر اختلال عصبی یا شیمیایی) است که با عوامل اجتماعی، روان شناختی یا محیطی (مانند سرخوردگی، انزوای اجتماعی و ضعف آموزش) در تعامل است(برجعلی، 1389).
ویژگی‌های معماگونه مرتبط با این اختلال، توصیف افراد مبتلا و مجموعه علایم آن، با تاریخی به قدمت 100 سال در نوشته‌ها موجود است (بارکلی، 1998). در یکی دو دهه اخیر، اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی همراه مجموعه ای از علایم در نظر گرفته شد که همراه سایر اختلال‌هایی نظیر ناتوانی‌های یادگیری و اختلالات هیجانی-رفتاری هستند. سال‌های بعد، با این اختلال به طور روزافزونی به صورت یک ناتوانی مجزا و متمایز برخورد شده است. اگرچه هنوز در قانون آموزش افراد با ناتوانی‌ها چنین نگاهی به مساله وجود ندارد (وزارت آموزش و پرورش ایالات متحده، 2000 ، به نقل ازهاردمن ، 2002). افراد با اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی ممکن است ویژگی‌هایی از قبیل رفتار تکانشی غیرعادی، بی قراری یا بیش فعالی ناتوانی در تمرکز توجه، یا ترکیبی از این گونه رفتارها را نشان دهند.
پژوهش‌گران ضمن مطالعه چنین رفتارهایی، شروع به نگریستن به ورای این ویژگی‌ها و مفهوم‌سازی این ناتوانی به صورت اختلال شدید خود- گردانی، کنترل تکانش‌ها، دامنه توجه و سطح فعالیت کرده‌اند. سوابق پژوهش در مورد اختلال نارسایی توجه/ بیش‌فعالی یا مطاله بر روی مفاهیمی همچون کارکردهای اجرایی یعنی توانایی، بازبینی و اداره رفتار فرد، توجه به کنترل تکانش‌ها و فکرکردن در مورد پیامد اعمال خود را منعکس می‌سازد (بارکلی 1998، فلک 1998، اسپیلتز و همکاران، 1999، به نقل ازهاردمن، 2002).
اگر چه درمان‌های مختلفی برای اختلال کمبود توجه/ بیش‌فعالی ابداع شده است (ایکوف و مکمن، 1999) ولی تعداد کمی از آن‌ها به قدر کافی یا در حد مقدماتی پشتوانه تجربی دارند. این درمان‌ها عبارت‌اند از: دارودرمانی، آموزش مهار تکانه، کارکردهای اجرایی، آموزش والدین/ مشاوره با والدین،درمان شناختی-رفتاری (بلهم، ویلر و کروسیس، 1998). آناستوپولوس و شامز (2001) معتقدند که هیچ یک از این رویکردهای درمانی، اثر بخش و علاج قطعی نیستند. این درمان‌ها، نشانه‌های اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی را کم می‌کنند و مشکلات هیجانی و رفتاری کودکان مبتلا به این اختلال را بهبود می‌بخشد. با توجه به موارد مطرح شده هدف اصلی پژوهش حاضر مقایسه اثر بخشی آموزش مهار تکانه و کارکردهای اجرایی در بازداری پاسخ، توجه و فزون کنشی کودکان دارای نقص توجه و بیش فعالی است.
۲-۱- بیان مسئله
اختلال نارسایی توجه و فزون کنشی3 یکی از شایع‌ترین اختلال‌های روانپزشکی اطفال است (بولس4 و همکاران، 2009)، که در 7 درصد کودکان و 3 درصد بزرگسالان گزارش شده است (هنگ5 و همکاران،2009). کودکان مبتلا به این اختلال علاوه بر مشکلات اصلی توجه6، برانگیختگی7 ، و فزون کنشی8 به مشکلات قابل توجه دیگری در حوزه‌های مختلف اجتماعی ، تحصیلی ، رفتاری ، شناختی و هیجانی دچار می‌شوند(بولس و همکاران،2009)، به گونه ای که نشانه‌های بی توجهی در آن‌ها به صورت چشمگیری برجسته‌تر است. مطالعات مختلف بیانگر آن است که با افزایش سن به تدریج علایم پر تحرکی و تکانشگری بهبود می‌یابد ، اما مشکلات توجه و تمرکز باقی می‌ماند(لوئیس9،2002).
اختلالADHD یک نشانگان عصب تحولی10 است که ریشه در دوران کودکی دارد، این نشانگان شامل نارسایی توجه، فزون کنشی و تکانشگری می‌باشد که نامناسب با سطح تحولی فرد است (میلر11 و هینشاو12، 2014). اولین موضوعی که در این تعریف برای توصیف اختلال ADHD به‌کاربرده شده، کلمه اختلال عصب تحولی است. اختلال‌های عصب تحولی، اختلال‌هایی هستند که در دوران تحول بروز می‌کنند و معمولاً قبل از دوره مدرسه ابتدایی ظاهر می‌شوند و به‌وسیله مشکلات شخصی، اجتماعی، تحصیلی یا شغلی که ناشی از نارسایی تحولی است مشخص می‌شوند. ویژگی دیگر این دسته اختلال‌ها، همبودی بالای آن‌هاست. اختلال‌هایی نظیر ناتوانی هوشی تحولی، اختلال‌های طیف اوتیسم، اختلال‌های یادگیری، اختلال‌های زبانی بیانی و اختلال‌های حرکتی نیز در این دسته اختلال‌ها گنجانده‌شده‌اند (انجمن روان‌پزشکی امریکا13، 2013). ADHD ازنظر تاریخی تصور می‌شد که اختلالی خاص کودکان است که منجر به تأخیر رشد کنترل تکانه می‌گردد و در نوجوانی از بین می‌رود. فقط در چند دهه گذشته بوده که ADHD در بالغین شناخته‌شده و به‌طور موفقیت‌آمیزی درمان شده است. (کاپلان14 و سادوک15، 2007). تخمین زده می‌شود که نیمی از کودکان مبتلابه ADHD به آشکار کردن علائم در بزرگ‌سالی ادامه می‌دهند (هرمنس16 و همکاران،2004). علائم این اختلال شامل شکست خوردن در توجه دقیق به جزئیات، دشواری در حفظ توجه در بازی یا تکالیف، گوش ندادن هنگامی‌که مستقیم با آن‌ها صحبت می‌شود، دشواری در دنبال کردن دستورالعمل‌ها، دشواری در سازمان‌دهی وظایف و فعالیت‌ها، وول خوردن، ناتوانی در شرکت آرام در فعالیت‌های لذت‌بخش، صحبت کردن بیش‌ازاندازه و علائم دیگری که در ویرایش پنجم راهنمای تشخیصی و آماری اختلال‌ها روانی17 همانند ویرایش چهارم آن در 3 زیرگروه برای ADHD مشخص‌شده است: زیرگروه غالباً18 دارای نارسایی توجه، زیرگروه غالب با فزون کنش/تکانشگر و یک زیرگروه ترکیبی (انجمن روان‌پزشکی امریکا، 2013).
کودکان با اختلال نارسایی توجه و فزون کنشی دارای مشکلات مختلفی همچون عملکرد تحصیلی پایین19،مشکلات اجتماعی و ارتباطی، اضطراب20 ، افسردگی21، پرخاشگری، اختلاات سلوک و بزهکاری و در بزرگسالی دارای مشکلاتی در روابط اجتماعی ، شغلی و ازدواج هستند(مدستین22 و همکاران،2003؛فیچر23 و همکاران،2002،دیوید و گاستپار24،2003).اختلالات شناختی و رفتاری متعددی همچون نارسایی توجه در کودکان با اختلال نارسایی توجه و فزون کنشی مشاهده می‌شود(گرتس25 و همکاران،2005؛ لیجی فیجیت26 و همکاران،2005) چنین اختلالات شناختی و رفتاری ممکن است پیشرفت تحصیلی و فعالیت‌های روزمره فرد را در خانه و موقعیت‌های اجتماعی با مشکل مواجه سازد(سولانتو27 و همکاران،2001؛ اسکوبرو28 و همکاران،2005).
از طرفی دیگر کارکردهای اجرایی به عنوان مجموعه ای از فرایندهای فرضی تصور می‌شود که افراد را قادر می‌سازد آگاهانه رفتار و افکار خود را در جهت اهداف آینده کنترل کنند. این فرایند معمولاً شامل مؤلفه‌های بازداری، حافظه کاری، انعطاف پذیری ذهنی، برنامه ریزی، سازماندهی روانی و اکتساب مفهوم (کالکینگ و مارکویچ29، 2010) می‌شود. کارکردهای اجرایی به عنوان یک سازه عصب روانشناختی مهم عموماً به آن دسته از فرایندهای عالی روانشناختی اطلاق می‌گردد که در کنترل و تنظیم

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه شهرستان بناب، دانش آموختگان، موسسات آموزش عالی، استان آذربایجان شرقی Next Entries پایان نامه ارشد درباره بازداری پاسخ، کارکردهای اجرایی، فزون کنشی، بیش فعالی