منابع و ماخذ پایان نامه شهرستان بناب، مدل تاپسیس، رگرسیون، کیفیت زندگی

دانلود پایان نامه ارشد

1-8-1- روش و ابزار گردآوري اطلاعات: 14
1-8-2- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها: 15
1-8-3- قلمرو تحقيق (زماني، مكاني، موضوعي): 15
1-9- جامعه آماری و روش نمونه‌گیری 16
فصل دوّم (مبانی نظری و پیشینه تحقیق) 18
2-1- مقدمه 19
2-2- تعریف مفاهیم 20
2-2-1- خلّاقيت 20
2-2- 2- شهر خلاق 22
2-2-3- مولفههای شهر خلّاق 26
2-2-4- شاخصهای ارزیابی شهر خلّاق 27
2-2-5- ارکان اصلی شهر خلّاق 29
2-2-5-1- مردم 29
2-2-5-2- بنگاههاى اقتصادى 29
2-2-5-3- فضا 30
2-2-5-4- پيوندها و ارتباطات 30
2-2-5-5- چشم انداز و آوازه 30
2-3- نظریات شهر خلّاق 31
2-3-1- نظریه طبقه خلّاق فلوریدا 31
2-3-2- نظریه شهر خلّاق فلوریدا 33
2-4- زیرساختهای مناطق و شهر خلّاق 35
2-5- بسترهاي زمينهساز شهر خلّاق 36
2-5-1- تغيير پارادايمي از دولت- ملّت به شهر 36
2-5-2- تغيير از حكومت به حكمروايي و نقش كانوني اجتماعات محلّي 37
2-5-3- جهاني – محلّي شدن 38
2-5-4- اهميّت يافتن اقتصادهاي فرهنگ پايه و دانش بنيان 39
2-6- راهبرد شهر خلّاق 40
2-7- راهبردهايى برای توسعه شهرهاى خلّاق 43
2-7-1- راهبردهايى براى مردم 43
2-7-2- راهبردهايى براى بنگاههاى اقتصادى 43
2-7-3- راهبردهايى براى فضاهاى شهرى 45
2-7-4- راهبردهايى براى بهبود پيوندها و ارتباطات 46
2-7-5- راهبردهايى براى چشم انداز و آوازه شهر 47
2-8- چشمانداز شهر خلّاق 48
2-9- اﻗﺘﺼﺎد و ﺷﻬﺮ خلّاق 50
2-10- اقتصاد خلّاق در شهر خلّاق 52
2-11- منابع فرهنگی و شهر خلّاق 54
2-12- بررسی تجربیات جهانی مرتبط با موضوع 55
2-12-1- سابقه مطالعات شهرهای خلّاق در جهان 55
2-12-2- سابقه مطالعات شهرهای خلّاق در ایران 56
2-13- جمعبندی 57
فصل سوّم (مواد و روش ها) 60
3-1- مقدمه 61
3-2- روششناسی پژوهش 62
3-2-1- جامعه آماری و محدوده پژوهش 62
3-2-2- روشهای گردآوری اطلاعات 62
3-2-2-1- مطالعات کتابخانهای و اسنادی: 63
3-2-2-2- مطالعات میدانی(پرسشنامهای): 64
3-2-3- شاخص‌های مورد مطالعه : 64
3-3- روش‌ها و متدهای رایج در رتبهبندی عوامل 65
3-3-1- مدل‌ها 66
3-3-1-1- مدل‌های تصويري 67
3-3-1-2- مدل‌های قياسي 67
3-3-1-3- مدلهای ریاضی یا مدلهای نمادی 67
3-3-1-4- مدل‌های ارزيابي چند معياري 67
3-3-1-5- مدل‌های پيشبيني كننده 68
3-3-1-6- روش‌های تصمیمگیری چند معیاره 68
3-3-2- مدل‌های تصمیمگیری چندمعیاره 69
3-3-2-1- مدل تاپسیس 69
3-4- رگرسيون 73
3-4-1- رگرسیون خطی ساده 74
3-4-2- رگرسیون چند متغیره 74
3-5- آشنایی با خصیصهها و ویژگیهای طبیعی شهر بناب 77
3-5-1- موقعیت جغرافیایی شهر بناب 77
3-5-2- ژئومورفولوژی شهرستان بناب 778
3-5-3- شیب 79
3-6- ویژگیهایی اقلیمی 80
3-6-1- آب و هوا 80
3-6-2- دما(درجه حرارت) 81
3-6-3- روزهای یخبندان 82
3-6-4- بارندگی 82
3-6-5- باد 82
3-7- خاک شناسی 83
3-8- منابع آب 83
3-8-1- آبهای سطحی 83
3-8-2- آبهای زیر زمینی 83
3-9- جغرافیای انسانی شهر بناب 84
3-9-1- وجه تسمیه شهر بناب 84
3-9-2- تعداد جمعیت 84
3-9-3- ساختار سنی و جنسی جمعیت 85
3-9-4- بُعد خانوار 86
3-9-5- مهاجرت 86
3-10- تحصیلات 88
3-11- خصیصههای اقتصادی شهر بناب 89
3-11-1- وضعیت فعالیت در شهر بناب 89
3-11-2- اشتغال 90
3-11-3- صنعت شهر بناب 91
3-11-4- معادن شهر بناب 91
3-12- جمعبندی 92
فصل چهارم (ارزیابی میزان تحققپذیری مولفههای شهر خلّاق) 93
4-1- مقدمه 94
4-2- روش شناسی تحقیق 95
4-3- یافتههای توصیفی پژوهش 97
4-3-1- جنس 97
4-3-2- سن 97
4-3-3- وضعیت تحصیلات 98
4-3-4- وضعیت شغلی 99
4-3-4-1- افراد شاغل 99
4-3-4-2- افراد غیر شاغل 99
4-4- بررسی میزان تحققپذیری مولفههای شهر خلّاق در شهر بناب 100
4-4-1- بررسي معيارهاي شهر خلّاق در محلات شهر بناب 101
4-4- 2- رتبهبندي محلات شهر بناب به لحاظ ميزان خلّاقيت از طریق مدل تاپسیس 105
4-4-2-1- رتبهبندی محلات شهر بناب از نظر شاخص سرمایه انسانی 105
4-4-2-2- رتبهبندی محلات شهر بناب از نظر شاخص نوآوری 107
4-4-2-3- رتبهبندی محلات شهر بناب از نظر شاخص سرمایه اجتماعی 109
4-4-2-4- رتبهبندی محلات شهر بناب از نظر شاخص کیفیت زندگی 111
4-5- بررسی ميزان تأثيرگذاري هريك از مؤلفههاي شهر خلّاق در تحقق شهر خلّاق در سطح محلات شهر بناب 115
4-5-1- تحلیل رگرسیون 115
4-5-2- تحلیلی آماری بر شاخصهای خلّاقیت شهر بناب(براساس یافتههای پرسشنامه) 117
4-6- آزمون فرضيات 119
4-6-1- فرضیه اول: «به نظر میرسد محلات شهر بناب از نظر مولفههای شهر خلّاق پتانسیل شهر خلّاق را دارند». 119
4-6-2- فرضیه دوم: « به نظر میرسد ميزان تأثيرگذاري هريك از مؤلفههاي شهر خلّاق در تحقق شهر خلّاق در سطح محلات شهر بناب متفاوت است». 122
4-7- جمعبندی 125
فصل پنجم (جمعبندی و نتیجهگیری و ارائهی پیشنهادات) 127
5-1- مقدمه 128
5-2- جمعبندی و نتیجهگیری 128
5-3- ارائهی پیشنهادات 137
منابع و مآخذ 139
الف) منابع فارسی 139
ب) منابع لاتین 142
پیوست (پرسشنامه نظر سنجی از شهروندان بناب) 145

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار2-1: بسترهای اجتماعی شهر خلّاق 35
نمودار2-2: چشمانداز شهر خلّاق 50
نمودار 3- 1: وضعیت گروههای سنی جمعیت مرد شهر بناب در سال1390 85
نمودار3-2: وضعیت گروههای سنی جمعیت زن شهر بناب در سال 1390 85
نمودار3-3: مقایسه محل تولد افراد مهاجران شهر بناب 87
نمودار3-4: سهم جمعیت باسواد و بی سواد شهرستان بناب 88
نمودار3-5: توزیع نسبی برآورد شاغلان 10 ساله و بیشتر شهرستان برحسب بخش های فعالیت 90
نمودار 3- 6: توزیع نسبی برآورد شاغلان 10 ساله و بیشتر نقاط شهری برحسب بخشهای فعالیت 91
نمودار 4-1: فراوانی و درصد جنسیت پاسخدهندگان 97
نمودار4-2: فراوانی و درصد سن پاسخدهندگان 98
نمودار4-3: فراوانی و درصد تحصیلات پاسخدهندگان 98
نمودار 4-4: توزیع فراوانی شاغلان به درصد 99
نمودار 4-5: توزیع فراوانی افراد غیر شاغل به درصد 100

فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل2-1: داراییهای شهر خلّاق 31
شکل2-2: مقایسه ویژگیهای طبقه خلّاق و شهر خلّاق 34
شکل 2-3: مدل مفهومی تحقق محلات خلاق در شهر خلاق 59
شکل 3-1: انواع مدل‌های چندشاخصه 69
شکل4-1: میزان برخورداری از مراکز آموزشی در سطح محلات شهر بناب 104
شكل4-2: اثرات هر يك از مؤلفههاي شهر خلّاق در تحقق شهر خلّاق در محلات شهر بناب 119
شكل4-3: اثرات هر يك از مؤلفههاي شهر خلّاق در تحقق شهر خلّاق در محلات شهر بناب 123

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول1-1: شاخصهای شهر خلّاق 15
جدول1- 2: مساحت و جمعیت محلات شهر بناب بر اساس محلهبندی طرح تفصیلی سال 90- 1382 16
جدول2-1: شاخصهای خلّاقیت اروپایی 28
جدول2-2: شاخصها و زمينههاي خلّاقيت در شهرها از ديد فلوريدا 28
جدول2-3 : مقایسه ویژگیهای چشمانداز شهر خلّاق و چشمانداز منفعتطلبانه 49
جدول2-4: فهرست شهرهای خلّاق یونسکو 56
جدول3-1: مساحت و جمعیت محلات شهر بناب براساس محلهبندی طرح تفصیلی سال 90- 1382 63
جدول3-2: شاخصهای به کار گرفته شده در تحقیق 65
جدول3- 3: جمعیت شهر بناب به تفکیک جنس(تعداد- درصد) 84
جدول3-4: رشد جمعیت شهر بناب در فاصله سرشماری 1335- 1390 84
جدول3- 5: وضعیت خانوارهای شهر بناب در مقایسه با کل شهرستان 86
جدول3- 6: مهاجران وارد شده طی10سال گذشته برحسب آخرین محل اقامت به تفکیک جنس، شهربناب 87
جدول3-7: درصد باسوادی و بیسوادان شهرستان بناب 88
جدول3-8: دانش آموختگان دانشگاهها و موسسات آموزش عالي برحسب جنس، سن و آخرين مدرك تحصيلي- بناب 89
جدول 3-9: توزیع نسبی بر آورد شاغلان 10 ساله و بیشتر بر حسب بخشهای کشاورزی، صنعت و خدمات شهر بناب در مقایسه با شهرستان به تفکیک جنس 89
جدول4-1: تحولات جمعیتی شهر بناب از سالهای(65-1390) 101
جدول4-2: مساحت و جمعیت محلات شهر بناب بر اساس محلهبندی طرح تفصیلی سال 90- 1382 102
جدول4-3: میزان تاپسیس و جایگاه هریک از محلات شهر بناب از نظر شاخص سرمایه انسانی 106
جدول4-4: میزان تاپسیس و جایگاه هریک از محلات شهر بناب از نظر شاخص نوآوری 108
جدول4-5: میزان تاپسیس و جایگاه هریک از محلات شهر بناب از نظر شاخص سرمایه اجتماعی 110
جدول4-6: میزان تاپسیس و جایگاه هریک از محلات شهر بناب از نظر شاخص کیفیت زندگی 112
جدول 4-7: رتبهبندي نهایی محلات شهر بناب به لحاظ ميزان خلّاقيت با استفاده از مدل تاپسیس 114
جدول4-8 : آمارههاي تحليل رگرسيون معيارهاي شهر خلّاق و تحقق شهر خلّاق محلات بناب 116
جدول4-9: تحليل واريانس و رگرسيون مؤلفههاي شهر خلّاق و تحقق شهر خلّاق 116
جدول 4-10: شاخصهای شهر خلاق( تحلیل پرسشنامه) 117
جدول4-11: رتبهبندی محلات شهر بناب از نظر سطح خلاقیت 122
جدول4-12 : آمارههاي تحليل رگرسيون معيارهاي شهر خلّاق و تحقق شهر خلّاق محلات بناب 123
جدول4-13: تحليل واريانس و رگرسيون مؤلفههاي شهر خلّاق و تحقق شهر خلّاق 123

فهرست نقشهها
عنوان صفحه
نقشه 3-1: موقعیت شهرستان بناب درتقسیمات سیاسی استان 77
نقشه 3-2: موقعیت استان آذربایجان شرقی و شهرستان بناب درتقسیمات سیاسی کشور 78
نقشه3-3: نمایش ارتفاعات و پستی بلندی شهرستان بناب 80
نقشه3-4: اقلیم شهرستان در پهنههای اقلیمی استان آذربایجانشرقی 81
نقشه3-5: پهنه اقلیمی شهرستان بناب 81
نقشه4-1: وضعیت هریک از محلات مورد مطالعه از لحاظ برخوداری از شاخص‌های توسعه انسانی با توجه به میزان تاپسیس 107
نقشه4- 2: وضعیت هریک از محلات مورد مطالعه از لحاظ برخوداری از شاخص‌های نوآوری با توجه به میزان تاپسیس 109
نقشه 4-3: وضعیت هریک از محلات مورد مطالعه از لحاظ برخوداری از شاخص‌های سرمایه اجتماعی با توجه به میزان تاپسیس 111
نقشه 4-4: وضعیت هریک از محلات مورد مطالعه از لحاظ برخوداری از شاخص‌های کیفیت زندگی با توجه به میزان تاپسیس 113
نقشه 4-5: رتبهبندي نهایی محلات شهر بناب به لحاظ ميزان خلّاقيت با استفاده از مدل تاپسیس 115

فصل اوّل
(طرح تحقیق)

1-1- مقدمه
به نظر ميرسد كه امروزه رقابت اصلي در فرآيند جهاني شدن بين مراكز شهري ميباشد و ميان دولتها و ملّتها نيست. اما رقابتي كه بين شهرها در عصر جهاني شدن وجود دارد يا خواهد داشت، در جذب افراد متخصص است. اگر در گذشته جذب كارگر ماهر و نيمه ماهر مد نظر بود، اكنون رقابت در جذب كساني است كه در زمينه تكنولوژيكي و اطّلاعات مهارت دارند. شهرها، امروز و در آينده سعي ميكنند محيطي را فراهم سازند كه متخصصين راغب شوند در آن محيط زندگي كنند و در مقابل تخصص خود را بدون دغدغه در اختيار جامعه قرار دهند(سيف الديني و همكاران، 1386، 10). سیر تحولات جهانی بویژه در حوزه اقتصاد توجه حوزههای حاکمیتی و بنگاههای بخش خصوصی را به اقتصادهای دانش بنیان جلب نموده است. در پیشرفت سریع اقتصادهای دانش بنیان، شهرها و مقوله مدیریت شهری نقش کلیدی را به خصوص در دو دهه اخیر ایفا نموده و از همین رو بسیاری از شهرهای دنیا، منافع اجتماعی و اقتصادی حاصل از اقتصاد خلّاق و توسعه آن را به عنوان یک اولویت راهبردی در برنامهریزی شهری مدنظر قرار دادهاند.
در جهان امروز در شهرهایی که از ساختار مناسب در حوزه اقتصادی و زیرساختهای شهری موردنیاز جهت تامین نیازهای خدماتی مصرفکننده و تولیدکننده و ارتباط گسترده با سایر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره کتابهای درسی، سلسله مراتب، برجسته سازی، سلسله مراتبی Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه توسعه اقتصادی، کیفیت زندگی، توسعه شهر، سرمایه انسانی