پایان نامه ارشد رایگان درباره کتاب های درسی، کتاب درسی، آموزش و پرورش، ادراک دیداری

دانلود پایان نامه ارشد

تباین 54
تاکید 55
وحدت 55
هماهنگی 56
کادر 56
تصویر در کتاب های درسی 57
نقش تصویر در کتابهای درسی 60
نقش توصیفی 60
نقش اشاره گر 61
نقش ریاضی ـ منطقی 61
نقش داده نمایی 61
نقش الگوریتمی 61
نقش کارکردی 62
نقش ساختارنما 62
طراحی تصویرهای آموزشی مؤثر 63
مبانی نظری 64
رمزگردانی دوگانه 64
طراحی کتاب های درسی و نظریه رمزگردانی دوگانه 65
نظریه ادراک دیداری 66
طراحی کتاب های درسی و نظریه ادراک دیداری 67
نظریه ادراک دیداری گشتالت 70
الف- گروه بندی 72
ب – تضاد شکل و زمینه 76
سابقه ی علمی پیشینه تحقیق در ایران و خارج از کشور 77
الف- تحقیقات داخلی 77
ب- تحقیقات خارجی 80
فصل سوم …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
مقدمه 83
جامعــه آمــاری 83
حجم نمونه و روش نمونه گیری 83
روش انجام تحقیق 84
روش پژوهش 84
ابزار جمع آوری اطـلاعات 85
روش تحلیــل داده ها 87

فصل چهارم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
مقدمه 89
یافته ها 89
متغیرهای جمعیت شناختی 89
سوالات پژوهش 94
فصل پنجم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
مقدمه 103
بحث و نتیجه گیری 103
محدودیتهای پژوهش 107
راهبردهای کاربردی 108
پیشنهادهای پژوهشی 109

به پاس تعبیر عظیم و انسانی شان از کلمه ایثار و از خودگذشتگان
به پاس عاطفه سرشار و گرمای امیدبخش وجودشان که در این سردترین روزگاران بهترین پشتیبان است
به پاس قلب های بزرگشان که فریاد رس است و سرگردانی و ترس در پناهشان به شجاعت می گراید
و به پاس محبت های بی دریغشان که هرگز فروکش نمی کند
این مجموعه را به پدر و مادر عزیزم تقدیم می کنم

فصل اول

کلیات پژوهش

مقدمه
در دين مبين اسلام افراد با هر نوع توان و استعداد حق برخورداري از موهبت الهي و حقوق اجتماعي را دارند و استعداد و توان آنها در هر حد و اندازه قابل پرورش و تربيت است. بنابر اين بايد امكانات بهره وري از مواهب الهي را براي همه افراد در سايه تعليم و تربيت صحيح فراهم نمود. مسئله ديگري كه در رابطه با تعليم و تربيت گروه با نیازهای ویژه مطرح است، اين است كه عدم توجه به تعليم و تربيت آنان موجب زيانهاي اجتماعي و اقتصادي براي جامعه و در واقع هدر رفتن تعداد زيادي از افراد خواهد شد. مضافاً باينكه با عنايت به شرايط جسمي و رواني اين گروه اگر عدم توجه به آنان باعث انحرافات و اشكالات اجتماعي شود اثر مستقيم آن بر جامعه مترتب خواهد شد كه در نزد خداوند مسئول خواهيم بود.  با كمی دقت و تامل در خلقت انسان‌ها، ‌درمی‌یابیم كه هیچ دو انسانی مانند یكدیگر نیستند. این تفاوت‌ها در ابعاد مختلف جسمی، ذهنی و رفتاری قابل مشاهده و ادراك است که، حكمت و فلسفه خاصی زیربنای این تفاوت‌ها می‌باشد. ما دقیقا نمی‌دانیم اگر این تفاوت‌ها نبود و انسان‌ها از ابعاد مختلف مانند یكدیگر بودند، دنیای انسان‌ها و امور مربوط به آنان چگونه می‌شد؟ آیا انسان‌ها از یكدیگر به لحاظ ظاهری قابل تشخیص بودند؟ آیا نیازهای متنوع‌ انسانی كه استعدادهای مختلف را می‌طلبد، برآورده می‌شد؟
  با این حال اگرچه هر یك از انسان‌ها در مفهومی عام و گسترده، استثنایی هستند، اما این تفاوت‌ها در اكثر افراد، چشمگیر نیست و لذا این گروه اکثریت را اصطلاحا “گروه هنجار” یا “متوسط” تلقی می‌كنند. در حالی كه آنچه امروزه به طور عام از مفهوم استثنایی برداشت می‌شود، در واقع وجود تفاوت‌های فاحش پاره‌‌ای از انسان‌ها در زمینه گوناگون با گروه اصطلاحاً بهنجار است.
در هر حال اگر بر این باور باشیم که ستون‌های تمدن هر جامعه بر نظام آموزش و ساختار آموزش و پرورش آن استوار است، بدون تردید سلامت، جامعیت و کارآمدی نظام آموزش و پرورش آن جامعه نیز در گروی وسعت، گستردگی، تنوع و کیفیت برنامه‌های جامع آموزش استثنایی و درصد کودکان و دانش‌آموزانی است که به عنوان استثنایی یا دارای نیاز ویژه مورد تشخیص و شناسایی واقع شده و خدمات آموزشی موثری در مدارس عادی یا کلاس‌های خاص به ایشان ارائه می‌شود. از آنجایی که قسمت اعظم آموزشهای امروزه بر محتوای کتب درسی استوار است لذا بررسی و توجه به نحوه تهیه و تدوین کتب ازاهمیت خاصی برخوردار است. هر چند در سالهای اخیر تلاشهایی در جهت بهسازی و تغییر فیزیکی و ظاهری آنها رخ داده است اما نبود مدلی مدون به عنوان استاندارد، که از صافیهای متخصصین آموزشی، گرافیکی، چاپی و غیره گذشته باشد، سبب گردیده این موضوع مهم، قربانی کماهمیتی، اعمال سلیقهی شخصی، مطابقت نداشتن با اهداف آموزشی ، عدم توجه به سن مخاطب و مسایلی از این دست گردد. این امر در آموزش و پرورش کودکان استثنایی که دارای نیازهای ویژه هستند از اهمیت بیشتری برخوردار است، به همین دلیل دراین پژوهش به بررسی مولفه های کتاب های درسی این کودکان خواهیم پرداخت.
بیان مسأله
” كتاب درسي معيار بايد با يك نگاه چند بعدي به لحاظ محتوا، ساختار، طراحي و سازمان دهي منتشر شود.” كتاب درسي بايد به گونهاي تدوين شود كه بتواند تحقق هدفهاي آموزش را ممكن سازد. براي ايفاي اين رسالت، كتاب درسي علاوه بر كيفيت و نحوة ارایهی مطلوب، بنايد بتواند يادگيرنده را براي يادگيري و توسعهی آن در يادگيريهاي بعدي ياري رساند. رسيدن به اين نوع كتاب درسي يكي از مهمترين فعاليتهاي برنامهريزي درسي و تأليف كتاب در آموزش و پرورش و ساير مراكز يادگيري تلقي ميشود” ( ملكي، 1384).
نظام آموزشی هر کشور دارای اهدافی است که کتاب های درسی نقش بسیار تأثیر گذاری در نیل به این اهداف دارند. محتوای کتاب های درسی بر اساس سیاست های کلی نظام تعیین و توسط برنامه ریزان آموزشی تبیین میگردد. اما مسئله اساسی این است که طراحی ظاهری کتاب به گونه ای صورت گرفته است که دیدگاه (سلیقه بصری) مخاطب را تحت تاثیر قرار دهد و از سوی دیگر به مقوله های همچون اصل تأکید، اصل خود آموزی، اصل هویت تصویری، اصل توجه به ویژگی های مخاطب و … بپردازد. این مولفهها در آموزش کودکان استثنایی “کودکان با نیازهای ویژه” به دلیل نارسایی های مختلف، از اهمیت بیشتری برخوردار است. میتوان کتاب درسی را به دو بعُد محتوایی و ظاهری تقسیم بندی کرد. هر دو جنبه از اهمیت و ارزش خاص خود برخوردارند و مکمل یکدیگر میباشند. آنچه در زمينه كتابهاي درسي همواره توجه متخصصان را به خود جلب كرده است، چاپ كتابهايي بوده كه بتواند از نظر ديداري بيشترين ارتباط را با مخاطب برقرار سازد و او را چنان درگير كند كه به عمق مفاهيم كتاب دست يابد. يك طراحي خوب و مناسب با موضوع و محتواي كتاب ميتواند رغبت خواننده و مخاطب را بسيار افزايش دهد. در مقابل يك طراحي گرافيكي نامناسب سبب مي شود كتابي غني و داراي چهارچوب محتوايي مناسب به راحتي مورد بيتوجهي قرار گيرد و حتي فراموش شود. لوهمن1(2005) ضمن تأكيد بر نقش تصوير و اهميت طراحي گرافيك، معتقدند طراحي گرافيك بايد تنها يك هدف را دنبال كند و آن عرضه اطلاعات پيچيده به شيوه اي قابل فهم و يادگيري است. موفقي (1370) نيز بر اهميت طراحي گرافيك كتابهاي درسي تأكيد مي كند و اولين قدم را در تدوين كتاب، انتخاب طراح گرافيك میداند.
طراح گرافيك براي القاي مطالب با استفاده از تواناييها و مهارتهايش و به كمك ارتباط تصويري، با مخاطبان خود، از هر گروه سني، رابطه برقرار مي كند و با آنان سخن مي گويد و علاوه بر زيباييهاي ديداري، حركت آموزشي و انتقال فرهنگ و مطالب را انجام مي دهد. او مي تواند در ارایه مطالب سنگين و پيچيده درسي نقش مهمي داشته باشد و با فراهم سازي طرحهاي واقعي، ساده و گويا، جزئيات را به تصوير بكشد و فهم و درك مطلب را آسان كند؛ به گونهاي نكته هاي مبهم و سؤال برانگيز را كاهش دهد و به امرآموزش كمك نمايد(ملك افضلي، 1378).
از آنجایی که رعایت موارد مذکور در طراحی کتب کودکان با نیازهای ویژه دارای اهمیت بسیاری است. پژوهشگر در این تحقیق به دنبال این موضوع خواهد بود که کتاب های درسی اول ابتدایی کودکان کم توان جسمی و حرکتی تا چه اندازه توانستهاند در بعُد گرافیکی و ظاهری موفق عمل کنند و رضایت مخاطبین را جلب کرده و نیازهای آنها را پاسخگو باشند و از طرفی تا چه اندازه با معیارها و استانداردهای برخاسته از هنر و علم یادگیری مطابقت داشتهاند.

اهداف
هدف اصلی
ارزیابی طراحی گرافیکی کتب درسی اول ابتدایی کودکان کم توانی جسمی و حرکتی
اهداف فرعی

ارزیابی طراحی صفحات در کتب درسی اول ابتدایی کودکان کم توانی جسمی و حرکتی
ارزیابی طراحی عکس و نقاشی در کتب درسی اول ابتدایی کودکان کم توانی جسمی و حرکتی
ارزیابی طراحی شکل و جدول در کتب درسی اول ابتدایی کودکان با کم توانی جسمی و حرکتی
ارزیابی طراحی متن در کتب درسی اول ابتدایی کودکان کم توانی جسمی و حرکتی
ارزیابی طراحی جلد کتب درسی اول ابتدایی کودکان با کم توانی جسمی و حرکتی

سوالهـــای تحقیق
سوال اصلی
طراحی گرافیکی کتب درسی اول ابتدایی کودکان کم توانی جسمی و حرکتی تا چه اندازه با استانداردهای طراحی گرافیکی کتب مطابقت دارد؟

سوالهای فرعی
ارزیابی طراحی صفحات در کتب درسی اول ابتدایی کودکان کم توانی جسمی و حرکتی، بر اساس ملاک های موجود از دیدگاه معلمان چگونه است؟
ارزیابی طراحی عکس و نقاشی در کتب درسی اول ابتدایی کودکان کم توانی جسمی و حرکتی، بر اساس ملاک های موجود از دیدگاه معلمان چگونه است؟
ارزیابی طراحی شکل و جدول در کتب درسی اول ابتدایی کودکان با کم توانی جسمی و حرکتی، بر اساس ملاک های موجود از دیدگاه معلمان چگونه است؟
ارزیابی طراحی متن در کتب درسی اول ابتدایی کودکان کم توانی جسمی و حرکتی، بر اساس ملاک های موجود از دیدگاه معلمان چگونه است؟
ارزیابی طراحی جلد کتب درسی اول ابتدایی کودکان با کم توانی جسمی و حرکتی، بر اساس ملاکهای موجود از دیدگاه معلمان چگونه است؟

تعاریف واژه ها و اصطلاحات
تعاریف نظری
ارزيابي: جمع آوري وكاربرد اطلاعات به منظور تصميم گيري در باره يك برنامه آموزشي (بازرگان ، 1383)
گرافیک: طراح گرافیک هنری است که با بهرهگیری از عواملی چون رنگ، شکل، اندازه، حجم و ایجاد ترکیببندیها، صفحهها و تصویرهایی را به قصد چاپ، طراحی و آماده میکند (ملک افضلی، 1385).
راهبرد: راهبرد يك نقشه‌ي كلي است كه از مجموعه‌اي عمليات تشكيل مي‌شود و براي رسيدن به يك هدف معين طراحي و اجرا مي‌شود، اما تاكتيك يك اصطلاح وابسته به راهبرد است كه به فن يا تدبيري گفته مي‌شود كه در خدمت راهبرد قرار مي‌گيرد (سيف، 1388).
ضرورت انجام تحقیق
کتاب های درسی از مهمترین رسانه های آموزشی است، که همه روزه معلمان و شاگردان از آن استفاده میکنند لذا گاهی اوقات به عنوان تمام برنامهی درسی، معلم به آن تأکید می کند(تینکر2، 1991). کتاب های درسی در ایران نیز، مهمترین و پرکاربردترین رسانه آموزشی است و در بین رسانه های یاددهی ـ یادگیری اهمیت ویژهای دارد(امیرتیموری، 1384). هر دانش آموز به طور هفتگی با چند کتاب درسی سروکار دارد. کتاب درسی به عنوان یک رسانه متکی بر چاپ باید شش عنصر همسانی، شکل، سازماندهی، علاقه، اندازه حروف، استفاده از فضای سفید را مورد ملاحظه قرار دهد. رسانه های دیگر آموزشی همچون معلم حول محور کتاب های درسی فعال هستند؛ کتاب درسی از لحاظ ساختاربندی باید به گونهای طراحی شود که اطلاعات مورد نظر را به سهولت به مخاطب منتقل کند و شرایط را برای خودآموزی فراهم نماید و باید توجه داشت که این امر برای یادگیری کودکان با نیازهای خاص از اهمیت و حساسیت بیشتری برخوردار است.
از طرف

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع قابلیت اعتماد، تحلیل اطلاعات Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره آموزش و پرورش، کودکان استثنایی، تعلیم و تربیت، دوره ابتدایی