دانلود پایان نامه ارشد با موضوع منابع سازمان، منطق فازی، سیستم استنتاج فازی، مجموعه های فازی

دانلود پایان نامه ارشد

سپاس گزاری

از تمامی اساتیدی که از نقطه نظرات و راهنمایی هایشان بهره بردم ، سپاس گزاری می نمایم.

و بر خود لازم می دانم تا از تمامی افرادی که در مراحل مختلف انجام این پژوهش من را
یاري کرده و حمایت نمودند، قدردانی کنم.

در نهایت، زحمات بی دریغ پدر و مادر عزيزم را كه در كلية مراحل تحصیلی پشتيبان من بوده‌اند، ارج مي‌نهم. بی شک هر آن چه تا کنون به دست آورده ام، ثمره دلسوزی و پشتیبانی آنان بوده است.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق
1-1) مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………….. 1
1-2) مساله اصلي تحقيق ………………………………………………………………………………………………………………………. 1
1-3) تشريح و بيان موضوع …………………………………………………………………………………………………………………. 2
1-4) نتایج حاصل از حل مساله ……………………………………………………………………………………………………………….. 3
1-5) ضرورت انجام تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………….. 3
1-6) اهداف اساسي از انجام تحقيق ………………………………………………………………………………………………………….. 4
1-7) سوالات تحقيق ……………………………………………………………………………………………………………………………… 5
1-8) روش تحقيق …………………………………………………………………………………………………………………………………. 5
1-9) روش هاي گرد آوري اطلاعات ……………………………………………………………………………………………………….. 6
1-10) قلمرو تحقيق ………………………………………………………………………………………………………………………………… 6
1-11) جامعه آماري ………………………………………………………………………………………………………………………………… 7
1-12) نمونه آماري …………………………………………………………………………………………………………………………………. 7
1-13) روش هاي نمونه گيري …………………………………………………………………………………………………………………… 7
1-14) روش هاي مورد نظر براي تجزيه و تحليل اطلاعات ……………………………………………………………………………… 7
1-15) محدوديت هاي تحقيق …………………………………………………………………………………………………………………… 8
1-16) تعريف واژه ها و اصطلاحات تخصصي تحقيق ……………………………………………………………………………………. 8
1-17) ساختار پایان نامه ……………………………………………………………………………………………………………………………. 9

فصل دوم: ادبیات تحقیق
2-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11
2-2) مفاهیم مقدماتی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان ……………………………………………………………………………….. 12
2-3) تاریخچه و سیر تکامل سیستم برنامه ریزی منابع سازمان ……………………………………………………………………….. 13
2-4) تعاریف سیستم برنامه ریزی منابع سازمان …………………………………………………………………………………………… 17
2-5) کارکردهای سیستم برنامه ریزی منابع سازمان …………………………………………………………………………………….. 21
2-6) آمارها در خصوص سیستم برنامه ریزی منابع سازمان ………………………………………………………………………….. 24
2-7) منافع حاصل از سیستم برنامه ریزی منابع سازمان ………………………………………………………………………………… 26
2-8) موانع پياده سازي سيستم برنامه ریزی منابع سازمان ……………………………………………………………………………… 31
2-9) ضرورت استقرار سیستم برنامه ریزی منابع سازمان ……………………………………………………………………………… 33
2-10) عوامل اثر گذار بر موفقیت استقرار سیستم برنامه ریزی منابع سازمان ………………………………………………………. 34
2-11) خلاصه ادبیات به دست آمده از تحقیقات مشابه ………………………………………………………………………………… 59
2-12) جمع بندی عوامل تاثیر گذار بر موفقیت استقرار سیستم برنامه ریزی منابع سازمان …………………………………….. 59
2-13) استفاده از منطق فازی در ارزیابی موفقیت استقرار سیستم برنامه ریزی منابع سازمان ……………………………………. 77
2-14) مفاهیم فازی ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 77
2-15) پیشینه منطق فازی ………………………………………………………………………………………………………………………… 77
2-16) نارسایی های منطق ریاضی در مدل سازی متغیرهای کلامی …………………………………………………………………. 78
2-17) منطق فازی …………………………………………………………………………………………………………………………………. 79
2-18) اصول منطق فازی ………………………………………………………………………………………………………………………… 80
2-19) اعداد فازی و متغیر های زبانی ………………………………………………………………………………………………………… 81
2-20) مجموعه های فازی ………………………………………………………………………………………………………………………. 82
2-21) استنتاج فازی ………………………………………………………………………………………………………………………………. 83
2-22) سیستم استنتاج فازی …………………………………………………………………………………………………………………….. 85
2-23) خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………………………………. 88

فصل سوم: روش تحقیق
3-1) مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 90
3-2) روش تحقيق ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 90
3-3) متغيرهاي تحقيق ………………………………………………………………………………………………………………………….. 91
3-4) سوالات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………. 91
3-5) فرضیه های تحقيق ……………………………………………………………………………………………………………………….. 92
3-6) جامعه آماری و حجم نمونه مورد تحقیق ………………………………………………………………………………………….. 92
3-7) روش نمونه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………. 93
3-8) نمونه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 93
3-9) معرفی ابزار های گردآوری اطلاعات ………………………………………………………………………………………………. 94
3-10) روایی و پایانی …………………………………………………………………………………………………………………………….. 96
3-11) فرایند تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 98

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 100
4-2) آمار توصيفي – پرسشنامه نخست ………………………………………………………………………………………………….. 100
4-3) آمار استنباطی – پرسشنامه اول ………………………………………………………………………………………………………. 104
4-3-1) روايي و پايايي پرسشنامه ها ……………………………………………………………………………………………………………. 104
4-3-2) آزمون کولموگروف-اسمیرنوف ……………………………………………………………………………………………………. 105
4-3-3) آزمون دوجمله ای ……………………………………………………………………………………………………………………….. 106
4-3-4) اولويت بندي شاخص ها

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد حسابداری تعهدی، بهای تمام شده، مبنای تعهدی، کسری بودجه Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع نیازمندی ها، مدیریت پروژه، منابع سازمان، مدیریت تغییر