دانلود پایان نامه ارشد درباره مکان یابی، مبلمان شهری، عوامل فرهنگی، وضعیت اقتصادی

دانلود پایان نامه ارشد

………………………………………………………………………………
11-2- رنگ در محیط…………………………………………………………………………………………………………..
12-2- وندالیسم …………………………………………………………………………………………………………………
13-2- انواع عناصر مبلمان شهری………………………………………………………………………………………….
14-2 معیارها و ملاحظات کلی و عمده در برنامه ریزی مبلمان شهری………………………………………..
1-14-2-عوامل فرهنگی………………………………………………………………………………………………………
2-14-2- عوامل کالبدی………………………………………………………………………………………………………….
3-14-2- عوامل زیست محیطی ………………………………………………………………………………………………
15-2- عوامل اجرایی و عملکردی ……………………………………………………………………………………………
1-15-2- حرکات و ابعاد انسان (مقیاس انسانی)………………………………………………………………………..
2-15-2-ضوابط و استاندارد ها ………………………………………………………………………………………………
16-2- ملاحظات طراحی ………………………………………………………………………………………………………
17-2- نکات کلیدی در برنامه ریزی و طراحی مبلمان شهری ……………………………………………………
18-2-ضوابط و ملاحظات و استانداردهای جزیی در برنامه ریزی و طراحی ،ساخت، مکان یابی و
چیدمان مبلمان شهری ……………………………………………………………………………………………………….
1-18-2- سنگ فرش(کف پوش)……………………………………………………………………………………….
1-1-18-2- نکات کلیدی (شرایط کف پوش)……………………………………………………………………..
2-1-18-2- رنگ کف پوش ……………………………………………………………………………………………..
2-18-2- نیمکت و صندلی خیابانی …………………………………………………………………………………..
1-2-18-2آرگونومی……………………………………………………………………………………………………….
2-2-18-2- مکان یابی………………………………………………………………………………………………
3-18-2- ظروف زباله……………………………………………………………………………………………….
1-3-18-2- ملاحظات فنی ……………………………………………………………………………………….
2-3-18-2-آرگونومی………………………………………………………………………………………………..
3-3-18-2-مکان یابی…………………………………………………………………………………………………
4-18-2-گلدان خیابانی………………………………………………………………………………………………..
1-4-18-2- انواع گلدان خیابانی……………………………………………………………………………………
2-4-18-2- مواد و مصالح گلدان و گلجای…………………………………………………………………….
3-4-18-2- اصول طراحی و ساخت………………………………………………………………………………
5-18-2- پوشش پایه درختان ……………………………………………………………………………………….
1-5-18-2- شبکه پایه درخت ………………………………………………………………………………………
2-5-18-2- اهداف و کاربرد…………………………………………………………………………………………
3-5-18-2- حفاظت تنه درخت……………………………………………………………………………………..
6-18-2- باجه تلفن عمومی ……………………………………………………………………………………………
1-6-18-2- انواع باجه تلفن عمومی ………………………………………………………………………………
2-6-18-2- آرگونومی ………………………………………………………………………………………………….
7-18-2- ایستگاه اتوبوس و سرپناه ان……………………………………………………………………………..
1-7-18-2-آرگونومی……………………………………………………………………………………………………
8-18-2- جایگاه دوچرخه ……………………………………………………………………………………………..
1-8-18-2- مواد و مصالح ……………………………………………………………………………………………..
2-8-18-2- مکان یابی …………………………………………………………………………………………………..
9-18-2- آبخوری ………………………………………………………………………………………………………..
1-9-18-2- مواد و دوام…………………………………………………………………………………………………
2-9-18-2-آرگونومی…………………………………………………………………………………………………….
10-18-2- تیرک…………………………………………………………………………………………………………….
1-10-18-2- مواد و دوام……………………………………………………………………………………………….
11-18-2- کیوسک ها ………………………………………………………………………………………………….
12-18-2- تابلوها و علایم …………………………………………………………………………………………….
1-12-18-2- دسته بندی علایم………………………………………………………………………………………
2-12-18-2- کنترل تبلیغات ………………………………………………………………………………………….
3-12-18-2- مکان یابی ………………………………………………………………………………………………..
13-18-2- شیر های اتش نشانی …………………………………………………………………………………….
1-13-18-2- مکان یابی ……………………………………………………………………………………………….
14-18-2- تارمی و حصار ……………………………………………………………………………………………..
1-14-18-2-آرگونومی ………………………………………………………………………………………………….
15-18-2- جوی ها(کانال ها) …………………………………………………………………………………………
16-18-2- روشنایی معابر شهری ……………………………………………………………………………………..
1-16-18-2- انواع روشنایی خیابان ………………………………………………………………………………….
2-16-18-2- انواع لامپ های مورد استفاده برای روشنایی معابر ………………………………………….
3-16-18-2- محل قرار گیری عناصر روشنایی …………………………………………………………………..
4-16-18-2- فاصله نصب و مکان یابی ……………………………………………………………………………..
5-16-18-2- ملاحظات مهم در طراحی روشنایی معابر ………………………………………………………..
19-2- خلاصه و نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………
فصل سوم
ویژگی های محدوده مورد مطالعه
1-3- شناخت استان اذر بایجان شرقی ……………………………………………………………………
2-3- شهرستان ملکان …………………………………………………………………………………………..
3-3 موقعیت و وسعت شهرستان ملکان ……………………………………………………………..
4-3- جمعیت شهرستان ملکان …………………………………………………………………………….
5-3- پیشینه تاریخی شهرستان ملکان………………………………………………………………………..
6-3- اقلیم و اب و هوای شهرستان ملکان………………………………………………………………
1-6-3- دمای شهرستان ملکان…………………………………………………………………………….
2-6-3- بارندگی شهرستان ملکان…………………………………………………………………………..
7-3- خصوصیات فرهنگی شهرستان ملکان ……………………………………………………………..
8-3- مراحل توسعه شهرستان ملکان ……………………………………………………………………….
9-3- کشاورزی و دامداری ………………………………………………………………………………..
1-9-3- کشاورزی …………………………………………………………………………………………..
2-9-3- دامداری …………………………………………………………………………………………….
10-3- وضعیت اقتصادی …………………………………………………………………………………….

فصل چهارم
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………
1-4- فهرست و آمار مبلمان

پایان نامه
Previous Entries دانلود مقاله با موضوع استان فارس، استان هرمزگان، اوقات فراغت، آبشار مارگون Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره بررسی تطبیقی، مبلمان شهری، فضاهای شهری، مکانیابی