پایان نامه با کلید واژه های روابط دیپلماتیک، حقوق دیپلماتیک، حقوق بین الملل، سیاست خارجی

دانلود پایان نامه ارشد

گفتار دوم:کنوانسیون ماموریت ویژه 52

گفتار سوم:کنوانسیونوین راجع به نمایندگی دولتها در روابطشان با سازمانهای بین المللی جهانی 1975 53
مبحث دوم:مبانی حقوقی مزایا و مصونیت ها 71
مبحث سوم: نقش روابط دیپلماتیک در سیاست داخلی و خارجی کشورها 81
گفتار اول:تفاوت دیپلمات و سیاست‌مدار 83
مبحث چهارم:پایان روابط دیپلماتیک 98
فصل دوم: بررسی ضرورت روابط کنسولی و وظایف پست کنسولی، مفهوم، ضرورت، و وظایف پست کنسولی 101
بخش اول: مفهوم ،ضرورت،وظایف پست کنسولی 103
مبحث اول:مفهوم و ضرورت حقوق کنسولی 103
گفتار اول:تاسیس یک پست کنسولی 104
گفتار دوم:تعیین رییس پست کنسولی 104
مبحث دوم:وظایف پست کنسولی 105
گفتار اول:طبقات روسای پست کنسولی 107
گفتار دوم:حق تقدم بین روسای پست کنسولی 108
بخش دوم:انجام اعمال دیپلماتیک،حوزه کنسولی،عنصر نامطلوب 108
مبحث اول:انجام اعمال دیپلماتیک توسط ماموران کنسولی 108
مبحث دوم:حوزه کنسولی 109
مبحث سوم:اعلام اشخاص به عنوان عنصر نامطلوب 109
مبحث چهارم:اعلام انتصاب و ورود و خروج به دولت پذیرنده 110
نتیجه گیری 116
منابع 121

مقدمه
واژه (دیپلماسی) به معنای هدایت روابط بین افراد، گروهها و ملتها و جمله واژههای سیاسی مورد استفاده در عرصه مناسبات بین المللی است. دیپلماسی در معنای رسمی خود عمدتا به هدایت روابط بین المللی از طریق دیدار و گفتگوهای مقامات و دیپلماتهای رسمی بازمیگردد.
در گذشته، دیپلماسی بین کشورها بیشتر به موضوعاتی همچون روابط شخصی و حانوادگی پادشاهان دو کشور یا مسئله جنگ و صلح مربوط می شد،اما در شرایط کنونی جهان،علاوه بر این موارد، موضوعاتی همچون روابط سیاسی، اقتصادی –تجاری، مناسبات فرهنگی و علمی نیز در محور مباحث دیپلماتیک بین کشورهای مختلف ومیان کشورها با سازمانهای بین المللی ومنطقه ای قرار گرفته است در واقع،دیپلماسی مجری سیاست خارجی در چارچوب دکترین سیاست خارجی هر کشور است. معمولا،دکترین سیاست خارجی هر کشور را رئیس حکومت یا وزیر امور خارجه آن کشور تعیین میکند.اهداف دکترین سیاست خارجی هر کشور ارائه اصول کلی برای هدایت سیاست خارجی آن کشور و اجرای دیپلماسی است.این اصول به رهبری سیاسی هر کشور اجزه می دهد تا با وضعیتهای مختلف پیش آمده به طور مناسب برخوردار کند و رفتار کشور در برابر سایر کشورها را توضیح دهد وهمچنین روابط خارجی کشور خود را با سایر واحدهای سیاسی دنیا و همچنین سازمانهای منطقه ای و بین المللی تنظیم کند.
یکی از نکات مهم در مناسبات دیپلماتیک بین کشورها و میان کشورها و سازمانهای بین المللی به رسمیت شناختن مصونیت دیپلماتیک برای سفیر،کنسول، رئس هیات نمایندگی و سایر اعضای کادر  دیپلماتیک و کنسولی است.در این چارچوب، دولت میزبان به رئیس هیات دیپلماتیک از کشئری دیگر اجازه می دهد تا بخشی از خاک کشور او را، که سفارتخانه نامیده میشود، اداره کند. همچنین، مکان، کارمندان و حتی خودروهای هیات دیپلماتیک نیز در برابر بسیاری از قوانین کشور پذیرنده (میزبان) مصونیت دارند.
مصونیت دیپلماتیک و کنسولی گونه ای مصونیت قانونی است که کشورهای میزبان ان را برای هیاتهای دیپلماتیک  و کنسولی تضمین می کنند تا این هیاتهای بتوانند، بدون نگرانی از اینکه تحت پیگرد قانونی این کشورها قرار گیرند، وظایف خود را انجام دهند. اگر چه این مصونیت در حقوق بین المللی پیشینه ای دیرینه دارد، در سال 1961و1963 با امضای کنوانسیون روابط دیپلماتیک و کنسولی در وین به صورت اصول موضوعه حقوق بین المللی درآمد.
حقوق دیپلماتیک یکی از شاخه های مهم و جالب حقوق بین الملل است ،حقوقی که رابطه دیپماتیک میان دولت دولتها را پوشش می دهد و رابطه دوستانه میان آنها را تقویت می کند. به عبارت دیگر، حقوق دیپلماتیک حقوق مربوط به سفارتخانه ها و اعضای آن است. در عرصه بین المللی، شاید میان دو کشور مشکلات و اختلافاتی رخ دهد و منافع طرفین را به خطر اندازد؛ در چنین وضعیتی، توسل به راه حل دیپلماتیک امری مهم و حیاتی است و حل مسالمت آمیز اختلاف میان دو طرف را تضمین می کند. معمولا چنین سازو کاری با اعزام متقابل نمایندگان دولتها و پذیرش آنها در قلمرو یکدیگر انجام می شود.
حقوق دیپلماتیک در تعریفی کلی و ساده عبارت است از:مجموعه قواعدی که نظام روابط سیاسی خارجی بین دولت بر آن استوار است. چنین قواعدی در مجموعه ای به نام کنوانسیون 1961 وین درباره روابط دیپلماتیک تدوین شده و در روابط میان دولتها بسیار با اهمیت است. این کنواسیون با تلاش بی وقفه سازمان ملل متحد به منظور قاعده مند و منسجم کردن روابط دیپلماتیک میان دولتها، در سال 1961 در شهر وین، پایتخت اتریش به تصویب دولتها رسید. بنابراین، علی رغم اینکه برقراری روابط دیپلماتیک ریشه تاریخی دارد و به دوران باستان برمی گردد، شکل گیری حقوق دیپلماتیک به صورت امروزی بعد از جنگ جهانی دوم بود.
حقوق دیپلماتیک روابط دیپلماتبک میان دولتها را سامان دهی و نظام مند کرده. مطابق با این حقوق، برقراری روابط دیپلماتیک مستلزم شرایطی است: اولا، فقط کشورها حق برقراری روابط دیپلماتیک را دارند.ثانیا، دو طرف رابطه باید موجودیت یکدیگر را به رسمیت بشناسند. ثالثا، کشورها باید با رضایت خودشان متقابلا بر ایجاد روابط دیپلماتیک توافق کنند. با مجموع این سه شرط، کشورها می توانند در قلمرو همدیگر نمایندگیهای دائمی یا موقتی برپا کنند. ماموران  نماد استقلال و حاکمیت کشور خودشان هستند.
روابط دیپلماتیک ابزار اجرای سیاست خارجی است و دیپلماتیک ویژگی خاص روابط خارجی دولتهاست. عامل اجرایی این سیاست را دیپلمات و نحوه اداره آن را دیپلماسی میگویند.
اجرای دیپلماسی بر عهده گروهی است که (هیات دیپلماتیک) نامیده می شود. این گروه نماینده رسمی کشور فرستنده در کشور پذیرنده یا میزبان است.وظیفه این هیات حفظ منافع دولت و شهروندان کشور فرستنده در کشور میزبان است. البته این امر در چارچوب حقوق بین الملل صورت میگیرد.
برقراری رابطه کنسولی میان دولتها پیشینه ای دیرینه دارد؛ این رابطه ابتدا در مصر، سپس در در دولت شهرهای یونان باستان، البته نه به مفهومه گسترده امروزی آن، شکل گرفت. چنین رابطه ای به تدریج میان سایر کشورها نیز رواج یافت.هدف از روابط کنسولی گسترش روابط انسانی بین کشورها و فرهنگهای مختلف، تجارت بین المللی، ایجاد روابط اقتصادی میان خارجیان و اتباع کشورهای اروپایی وغیر اروپایی اهمیت بسیاری داشته است. در جهان امروز، روابط کنسولی از جنبه دیگری مطرح است و به منظور گسترش روابط تجاری بین المللی اهمیت ویژه ای دارد. روابط کنسولی نسبت به روابط دیپلماتیک قدمت بیشتری دارد. در روابط کنسولی، برعکس روابط دیپلماتیک، حقوق مکتوب بر قواعد عرفی مقدم است، زیرا مقررات مربوط به آن از ابتدای موضوع معاهدات دوجانبه میان کشورها بوده است.
عملکرد و حقوق کنسولها، چه به لحاظ کار کردی و چه از منظر جایگاه حقوق، متفاوت با نمایندگان دیپلماتیک است. این افراد گرچه نمایندگان دول فرستنده برای مقاصد خاص هستند، بر خلاف مامورین دیپلماتیک از مصونیت کامل در برابر قوانین و صلاحیتهای اجرای دولت پذیرنده بهرمند نیستند و مصونیتهای آنها نسبتی است در واقع طیف وظایف کنسولی بسیار متنوع است و در برگیرنده اموری از قبیل حفظ منافع دولت فرستنده و اتباع آن،توسعه روابط اقتصادی و فرهنگی، صدور گذرنامه و روادید، اداره اموال اتباع دولت فرستنده در کشور میزبان، ثبت فوت، ازدواج و طلاق آنان و نظارت بر کشتیها و هوا پیماهای متعلق به دولت فرستنده است.(خالوزاده،7،1390 )
 
شرح و بیان مسئله:
حقوق ديپلماتيك يكي از شاخه هاي حقوق بين الملل است كه هنجار ها و قواعد ماموريت هاي ديپلماتيك را بيان مي كند. مقررات و قواعد حاكم بر ماموريت هاي ديپلماتيك تا قرن ها با توجه به عرف بين المللي تعيين مي شد از مهمترين ويژگي هاي اصل مزايا و مصونيت و امنيت نمايندگان بود كه حتي در زمان جنگ ميان دو كشور مورد احترام قرار داشت اما از دهه 1960 با تدوين كنوانسيونهاي وين “كنوانسيون راجع به روابط ديپلماتتيك ” 1961 و “كنوانسنيون راجع به روابط كنسولي “1963 كه توسط كمسيون حقو ق بين الملل سازمان ملل نوشته و بسياري از كشورها به ان پيوستند ،اين رشته از وضعيت عرفي به حالت مدون در امد . سه كنوانسيون ديگر كه اهميت محوري  در تعين قواعد حقوق ديپلماتيك دارد شامل ” كنوانسيسون راجع به ماموريت هاي ويژه “مصوب 1969 در مجمع عمومي سازمان ملل “كنوانسيون راجع به جلوگيري و مجازات جرائم عليه اشخاص مورد حمايت بين المللي ” مصوب 1973 در مجمع عمومي و “كنوانسيون راجع به نمايندگي دول در روابط خود با سازمانهاي بين المللي جهاني” مصوب 1975 در كنفرانس وين ميشود (معين زاده،عباس.1372).
نقش اسلام در توسعه حقوق و روابط ديپلماتيك : اين مطلب مسلم است كه در آغاز و پيش از تنظيم قواعد حقوق بين الملل ،براي يك مدت مديد مقررات ديني بر روابط ديپلماتيك حكمفرما بودندروابط ديپلماتيك به طور خاص و روابط بين الملل به طور عام ثمره تمدن ها و اديان گوناگون هستند . مطابق ماده 9 اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري ، اعضاي اين ديوان علاوه بر شرايط شخصي بايد نماينده انواع بزرگ تمدن ها و و مهمترين نظامهاي حقوقي جهان باشند تدوين كنندگان اين اساسنامه در تنظيم اين ماده ،از جمله بر تمدن اسلام و رژيم حقوقي آن تاكيد داشته اند. در همين ارتباط دولت هاي كشورهاي اسلامي نيز طي نامه اي به دبير كل جامعه ملل اظهار نمودند “بدون ترديد ،تمدن اسلام با سابقه درخشان خود “،در گذشته و حال يكي از انواع تمدن ها را تشكيل داده و حقوق اسلام ،كه بر بخش عظيمي از جمعيت جهان حاكم است ،داراي نظام حقوقي مستقل با منابع و ساختار و مفاهيم خاص خود مي باشد ” در آوريل 1945 در كنفرانس سانسفرانسيكو نيز اين نكته مورد تاييد قرار گرفت كه نظام حقوقي اسلام يكي از نظامهاي متمدن و مستقل مورد نظر ماده 9 اساسنامه ديوان است (ميرمحمدي ،سيد مصطفي.1382).
اصل اساسی در حقوق بین الملل عمومی اینگونه است : دو دولت زمانی می تواند باهم روابط دیپلماتیک برقرار کند که در آن خصوص توافق نموده باشند
از سوی دیگر آنچه که در بر قراری روابط دیپلماتیک میان دو کشور مورد توجه است این است که روابط فقط بین دولت هایی میتوان برقرار شود که شرایط حقوقی لازم را داشته باشد و در مورد روابط دیپلماتیک این شرایط محدود به شناخت رسمی هردو دولت و توافق بین آنها و احراز وجود رابطه با اعزام نماینده از طرف نزد طرف دیگر یا متقابلا از سوی هر دو طرف است. از این رو شرایط برقراری روابط دیپلماتیک را می توان اینگونه یان کرد.
1-    دو طرف رابطه به معنی حقوق بین المللی دولت باشند
2-    دوطرف رابطه موجودیت و هویت یکدیگر را به رسمیت شناخته باشند
3-    برای بر قراری چنین رابطه ای توافق کرده باشند
مأموران دیپلماتیک دارای مقام نمایندگی کشورفرستنده هستند و حضورآنها به مثابه حضورمستمریک کشورنزد کشوردیگراست، لذا آنان نماینگراقتدارو استقلال و حاکمیت کشورفرستنده هستند.(هاشمی،7،1387)
حقوق دیپلماتیک شاخهای از حقوق عمومی خارجی (بینالملل عمومی) است که درباره اعمال و نظامات روابط خارجی دولت و نمایندگی او در خارج بحث میکند؛ یعنی هم از امور بینالملل و هم از نحوه اجرای آنها. به عبارت دیگر حقوق دیپلماتیک مجموعه قواعدی است که نظام روابط سیاسی خارجی بین دولتها بر اساس آن استوار است.
در این تعریف دو ویژگی مشهود است:
1- موضوع حقوق دیپلماتیک، روابط سیاسی خارجی است.
2- روابط سیاسی بین دولتها برقرار میشود.(عبدالمجید زواری،5،1384)
 
ادبیات تحقیق:
معين زاده در كتاب “حقوق ديپلماتيك نوين” به بررسي مقررات و قواعد حاكم برماموريت هاي ديپلماتيك مي پردازد كه تا قرن ها با توجه به عرف بين الملل تعيين ميشد و همچنين به ضرورت برقراري روابط ديپلماتيك بين كشور ها مي پردازد. (معين زاده، 1372).
پرويز ذوالعين در” كتاب حقوق كنسولي” به بررسي روابط كنسولي كه به منظور حفظ منافع افراد كشوري در كشور ديگر كه از قديمي ترين روابط بين المللي است و با

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع محدودیت نرم، مدل ترکیبی، کارایی نسبی، تحلیل پوششی داده ها Next Entries پایان نامه با کلید واژه های روابط دیپلماتیک، روابط بین الملل، کنوانسیون وین، حقوق دیپلماتیک