پایان نامه ارشد رایگان با موضوع ارزیابی عملکرد، تکنیک TOPSIS، رتبه بندی، تحلیل پوششی داده ها

دانلود پایان نامه ارشد

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه 1
1-1- بیان مسأله 1
1-2- ضرورت انجام تحقیق 3
1-3- فرضیات (یا سوالات پژوهشی) 4
1-4- اهداف تحقیق 4
1-5- ابعاد و حدود مسئله 4
1-6- محدودیت ها و مشکلات تحقیق 4
فصل دوم: ادبیات موضوع و سابقه تحقیق
بخش اول: ارزيابي عملكرد 5
2-1-1- مقدمه 5
2-1-2- عملکرد 6
2-1-3- ارزیابی 7
2-1-4- ارزیابی عملکرد 8
2-1-5- هدف از ارزیابی عملکرد 9
2-1-6- معیارهای ارزیابی عملکرد 10
2-1-7- مدیریت عملکرد 10
2-1-8- مفهوم کارایی 13
2-1-9- انواع کارایی 14
2-1-9-1-کارایی فنی 14
2-1-9-2- کارایی تخصیصی 14
2-1-9-3- کارایی ساختاری 15
2-1-9-4- کارایی مقیاس 15
2-1-10- ناکارایی تکنیکی و مرزهای تولید 15
2-1-11- روش های تحلیل مرزی 17
2-1-11-1- روش های پارامتریک 18
2-1-11-1-1- روش مرز تصادفی (SFA) یا مرز اقتصادی (EFA) 18
2-1-11-1-2- روش توزیع آزاد (DFA) 18
2-1-11-1-3- روش مرز انبوه (TFA) 19
2-1-11-2- روش های ناپارامتریک 19
2-1-11-2-1- تحلیل پوششی داده ها 20
2-1-11-2-2- دیدگاه FDH 20
بخش دوم: مفاهيم پايه اي در تحلیل پوششی داده ها 21
2-2-1- نمايش مرز كارا با يك ورودي و دو خروجي 22
2-2-2- نمايش مرز كارا با دو ورودي و يك خروجي 23
2-2-3- ساختن واحد مجازي 24
2-2-4- مزایای DEA 24
2-2-5- معایب DEA 26
2-2-6- مدلهای اصلی تحلیل پوششی داده ها 27
2-2-6-1- مدل نسبت CCR 27
2-2-6-2- مدل مضربی CCR ورودی محور 28
2-2-6-3- مدل پوششی CCR ورودی محور 29
2-2-6-4- اصلاح مدل CCR ورودی محور 30
2-2-6-5- مدلهای خروجی محور 31
2-2-6-6- بازده به مقیاس 32
2-2-6-7- مدل BCC 34
2-2-6-8- مدل اصلی CCR-BCC 36
2-2-6-9- مدل اصلی BCC-CCR 37
2-2-6-10- کارایی مقیاس 38
2-2-6-11- محاسبه کارایی مقیاس 39
بخش سوم: مروري بر پيشينه تحقيق 41
بخش اول: مطالعات مرتبط با صنعت کاشی و TOPSIS-DEA 41
بخش دوم: مطالعات دیگر در زمینه DEA 43
فصل سوم: روش تحقیق
3-1- مقدمه 47
3-2- روش تحقیق 47
3-3- جامعه آماری 48
3-4- شناسایی نهاده ها و ستانده ها 48
3-5- روش تجزیه و تحلیل داده ها 49
3-5- 1- تکنیک TOPSIS 49
3-5-2- تکنیک TOPSIS-DEA 50
3-5-3- روش اندرسون-پترسون 55
3-5-3- تکنیک AHP-DEA 56
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه 59
4-2- توصیف آماری داده ها 59
4-3- اندازه گیری کارایی با استفاده از مدل های پایه ای DEA 61
4-4- اندازه گیری کارایی با استفاده از تکنیک TOPSIS-DEA 65
4-4-1- محاسبه کارایی واحد ایده آل مثبت 66
4-4-2- محاسبه کارایی واحدهای تصمیم بر اساس IDMU 66
4-4-3- محاسبه کارایی واحد ایده آل منفی 67
4-4-4- محاسبه کارایی واحدهای تصمیم بر اساس ADMU 67
4-4-5- محاسبه شاخص RC و رتبه بندی نهایی واحدهای تصمیم 68
4-5- رتبه بندی واحدهای کارا با استفاده از تکنیک AHP-DEA 69
4-6- مقایسه نتایج TOPSIS-DEA، مدل اندرسون-پیترسون و AHP-DEA 70
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه 73
نتیجه گیری 73
پیشنهادات اجرایی 75
پیشنهادات پژوهشی 75
منابع و ماخذ 76

فهرست شکل ها
عنوان شکل
صفحه
شکل 2-1- الف- مرز ورودی گرا
16
شکل 2-1- ب- مرز خروجی گرا
16
شکل 2-2- الف- مرز مدل DEA
21
شکل 2-2- ب- مرز مدل FDH
21
شکل 2-3- نمايش مرز كارا با يك ورودي و دو خروجي
22
شکل 2-4- نمايش مرز كارا با دو ورودي و يك خروجي
23
شکل 2-5- نمايش ساخت مدل ورودي محور CCR
30
شکل 2-6- نمايش ساخت مدل خروجي محور CCR
32
شکل 2-7- مناطق بازده به مقياس
34
شکل 2-8- نمايش ساخت مدل BCC با هر دو گرايش
36
شکل 2-9- نمايش ساخت مدلCCR-BCC با هر دو گرايش
37
شکل 2-10- نمايش ساخت مدلBCC-CCR با هر دو گرايش
37
شکل 2-11- بازده به مقياس ثابت و متغير با تمركز بر ورودي و خروجي
38
شکل 2-12- محاسبه کارایی مقیاس ( ورودی محور)
39
شکل 4-1- بررسی روند رتبه بندی تکنیک های مورد بررسی
72

فهرست جدول ها
عنوان
صفحه
جدول 2-1- مطالعات انجام شده در زمینه ارزیابی کارایی با استفاده از DEA
45
جدول 4-1- توصیف آماری داده های تحقیق
59
جدول 4-2- نتایج ارزیابی کارایی نمایندگی ها با استفاده از مدل های پایه ای DEA
63
جدول 4-3- نتایج محاسبات و رتبه بندی بر اساس مدل TOPSIS-DEA
68
جدول 4-4- مقایسه نتایج TOPSIS-DEA و مدل اندرسون-پترسون
71

فصل اول
کلیات تحقیق

مقدمه
در دنیای پیچیده و رقابتی امروز، تنها سازمان هایی قادر به بقا و رقابت هستند که به طور مداوم در حال ارزیابی و بهبود عملکرد خویش بوده و با توجه به استاندارد های صنعت، سطح قابل قبولی از عملکرد را داشته باشند. عصر کنونی که محققان آن را فرا مدرن نامیده اند دارای ویژگی تغییر مداوم و پیچیدگی ساختارهاست. در چنین شرایطی تنها مدیرانی می توانند با موفقیت عمل نمایند که اطلاعات مناسب، به روز و جامعی را از نحوه عملکرد سازمان خود داشته و تصمیمات درست و به موقعی را برای بهبود مداوم سازمان متناسب با تغییرات موجود اتخاذ نمایند (شهرياري،1382).
از اين رو سیستم های ارزیابی عملکرد سازمان یک مکانیزم مهم کنترل در راستای خط مشی ها و سیاست های کلی سازمان بوده و اطلاعات مهم و حیاتی را در خصوص میزان تناسب و سازگاری واحدها با برنامه ها، در اختیار مدیران قرار می دهند. این امر در گرو آن است که نظام ارزیابی عملکرد از جامعیت کافی برخوردار باشد تا نتایج آن قابل استفاده بوده و تمام جوانب فعالیت ها را مدنظر قرار دهد.

بیان مسأله
صنعت کاشی و سرامیک، سهم بزرگی از صادرات غیر نفتی کشور ایران را به خود اختصاص داده است. این صنعت به دلیل نقش مهمی که در بالا رفتن سطح بهداشت جامعه داشته و همچنین به دلیل برخورداری از مزایای فراوان تولیدی؛ از جمله مواد اولیه، سوخت، انرژی، نیروی انسانی و غیره؛ طی سالهای اخیر رشد فراوانی را در گروه صنعت کانی های غیر فلزی به خود اختصاص داده است (ابوالحسنی و همکاران، 1390).
کشور ایران با تولید 450 میلیون متر مربع کاشی، رتبه چهارم تولید کاشی و سرامیک را در جهان دارا می باشد. این در حالی است که صنعت کاشی در حدود 20% از کل صنایع ایران را تشکیل می دهد (انجمن تولید کننده گان کاشی و سرامیک کشور).
از سال ۱۳۳۹ با افتتاح کارخانه کاشی ایرانا، تولید کاشی به صورت صنعتی و با ماشین آلات و تجهیزات جدید در کشور شروع شد. وجود منابع کافی، انرژی و مواد اولیه در داخل و بازارهای مناسب در کشورهای مجاور، انعطاف پذیری صنعت کاشی و سرامیک و ارزش افزوده نسبتاً خوب از نقاط قوت صنعت کاشی و سرامیک در کشور ایران می باشد و در مقابل عدم تناسب حجم سرمایه گذاری با نیاز، عدم تکمیل حلقه های صنعتی، هزینه های بالای نیروی کار و انرژی از نقاط ضعف این صنعت در کشور است (صادقی فروشانی، 1385).بر طبق آمار منتشر شده در سال 1390، میزان ارزش صادرات این محصول به بیش از 290 میلیون دلار رسیده که رقم قابل توجهی می باشد. همچنین بر اساس این آمار در سال 1390 بیش از 300 هزار نفر به طور مستقیم در ارتباط با این صنعت مشغول به کار بوده اند (انجمن تولید کنند گان کاشی و سرامیک کشور). در سال های اخیر؛ صنعت کاشی و سرامیک ایران با بحران مازاد عرضه نسبت به تقاضا روبرو بوده و یکی از مسائل مطرح برای شرکتهای فعال در این بخش، فروش محصولات تولید شده است (آقاجانی و زارع شاهی، 1388). در این بین، نمایندگی های فروش کاشی؛ شرکت هایی هستند که در خط مقدم تلاش برای فروش این محصول قرار دارند و بهبود عملکرد آنان؛ تاثیر بسزایی بر بهبود وضعیت سودآوری شرکت ها و در نهایت جایگاه این صنعت دارد. از این رو در این مطالعه به ارزیابی کارایی نمایندگی های فروش کاشی پرداخته شده است.

1-2- ضرورت انجام تحقیق
اندازهگیری؛ بخشی مهم از زندگی مدرن میباشد. ما محیط، خود و گذر زمان را اندازه میگیریم. پیشرفت ما به عنوان یک تمدن؛ نتیجه مستقیم توانایی ما برای اندازهگیری است. در این میان، اندازهگیری عملکرد؛ به عنوان جنبهای از اندازهگیری، توجه بسیاری از اندیشمندان را به خود معطوف کرده است. عملکرد سازمانی همواره اثرات قابل توجهی بر فعالیت شرکتها داشته است. در نتیجه، راهها و ابزارهای اندازهگیری صحیح این عملکرد، زمینه مهم و رو به رشدی را در تحقیقات سازمانی و آکادمیک، به خود اختصاص داده است (فولان و براون، 2005).
در حقیقت، از 15 سال اخیر به این سو، به نظر میرسد که اندازهگیری عملکرد، ذهن اندیشمندان رشتههای مختلف را مشغول خود کرده است. اوج این کار را میتوان در اواسط دهه 90، مشاهده کرد. نیلی (1999) میگوید که بین سالیان 1994 تا 1996 حدود 3615 مقاله درباره اندازهگیری عملکرد منتشر شدند؛ به این آمار، تعداد کتابهایی که هر دو هفته یکبار، تنها در آمریکا، منتشر شدند را اضافه کنید. اطلاعات وسیع و متفاوتی که در حوزه اندازهگیری عملکرد قابل دسترسی هستند؛ بواسطه تلاشهای محققان در زمینههای مختلف به وجود آمده است. این رشته اکنون به عنوان بخش مهمی از ادبیات استراتژی تولید، شناخته می شود. اندازهگیری عملکرد با نرخی قابل توجه، و به منظور مواجه با واقعیت های جدید سازمانی، در حال تکامل است و از طریق تکامل این مفهوم است که دگردیسی سازمان به سازمانی مدرن رخ میدهد. مرز بعدی اندازهگیری عملکرد، محیط خارجی است. در سالهای آینده، انتظار یک افزایش محسوس در توسعه های اندازه گیری عملکرد بین سازمانی، از قبیل اندازه گیری عملکرد زنجیره تامین و واحدهای فروش محصول وجود دارد. این امر اثری عمیق بر شیوه های اندازه گیری عملکرد در سازمانها دارد. ظهور و پیدایش شیوههای جدید اندازهگیری عملکرد، شاهدی بر این مدعاست (زارع شاهی، 1392).

1-3- فرضیات (یا سوالات پژوهشی):
متوسط کارایی نمایندگی های فروش شرکت کاشی ستاره در سال 1392 چقدر بوده است؟
آیا نتایج تکنیک TOPSIS-DEA با نتایج مدل های اندرسون پیترسون و AHP-DEA هماهنگی دارد؟

1-4- اهداف تحقیق
اهداف این مطالعه در 4 حوزه زیر توسعه یافته است:
محاسبه کارایی هر یک از نمایندگی های فروش کاشی شرکت ستاره
ارائه راهکارهایی برای بهبود عملکرد واحدهای ناکارا
رتبه بندی نمایندگی های فروش با استفاده از تکنیک TOPSIS-DEA
مقایسه نتایج مدل TOPSIS-DEA با نتایج مدل های اندرسون پیترسون و AHP-DEA

1-5- ابعاد و حدود مسئله
دامنه زمانی اجرای پژوهش: در این مطالعه داده های مربوط به سال 1392 جمع آوری خواهد شد.
جامعه آماري اين پ‍‍‍‍‍ژوهش شامل كليه نمایندگی های فروش شرکت کاشی ستاره میبد می باشد.

1-6- محدودیت ها و مشکلات تحقیق
محرمانه بودن اطلاعات مالی نمایندگی ها و محدودیت برخی از واحدها در ارائه اطلاعات و انتشار آنها.
نبود یک نرم افزار تخصصی مرتبط با مدل های TOPSIS-DEA و AHP-DEA.

فصل دوم
ادبیات موضوع و سابقه تحقیق

در این فصل به بررسی ادبیات موضوعی در ارتباط با تحقیق پرداخته خواهد شد. این فصل مشتمل بر سه بخش است. در بخش نخست؛ به بررسی ادبیات نظری در مورد ارزیابی عملکرد،کارایی و روش های اندازه گیری کارایی پرداخته خواهد شد. در بخش دوم؛ مفاهیم پایه ای در تحلیل پوششی داده ها مورد بحث قرار خواهد گرفت و در بخش سوم، مروری بر پیشینه تحقیق خواهیم داشت.

بخش اول: ارزيابي عملكرد
2-1-1- مقدمه
در دنیای پیچیده و رقابتی کنونی؛ تنها سازمان هایی قادر به بقا و رقابت هستند که به طور مداوم در حال ارزیابی و بهبود بوده و با توجه به استاندارد های صنعت؛ در زمان مناسب سطح قابل قبولی از عملکرد را داشته باشند. ارزیابی عملکرد در سطوح مختلف اعم از سازمانی، بخشی و فردی، پاسخی به نیازهای

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع استان کرمان، استان کرمانشاه، نیروهای مسلح، تقسیمات کشوری Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع ارزیابی عملکرد، مدیریت عملکرد، عملکرد سازمان، بهبود عملکرد