پایان نامه ارشد رایگان با موضوع حمل و نقل، استان کرمانشاه، استان کرمان، تمرکززدایی

دانلود پایان نامه ارشد

سپاسگزاری:
با حمد و سپاس بیکران از خالق هستی که اندیشیدن را به انسان آموخت تا بتواند خوب بیندیشد و نیک عمل نماید این فعل، خود بزرگترین عبادت است و با تشکر از همه دانشپژوهان و حقیقتجویان راه اندیشه و تفکر لذا بر خود لازم میدانم که از اساتید بزرگوار گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه کمال تشکر و قدردانی نمایم.
از استاد بزرگوارم سرکار خانم دکتر فاطمه کوچکینژاد مدیر محترم گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه که زحمت راهنمایی این پایاننامه را متقبل شدند. خالصانه سپاس قلبی خویش را به ایشان اعلام میدارم.
بر خود لازم می دانم که از هیأت محترم داوران سرکار خانم دکتر لیلا موسوی دارامرودی و جناب آقای دکتر جعفر معصوم پور که علیرغم مشغله کاری فراوان قبول داوری فرمودند تشکر کنم.
با تشکر و قدردانی خاص خدمت همه کسانی که به نوعی اینجانب را در انجام رساندن این مهم همواره در طی مراحل مختلف با مساعدت‌های متفکرانه، یاری نمودند سرکار خانم مهندس زهرا بهرامآبادی، باشد که این خردترین، بخشی از زحمات آنان را سپاس گوید کمال تشکر و سپاسگزاری را مینمایم.
همچنین از کارشناسان و مسئولین معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری کرمانشاه که با راهنماییها و نظرات کارشناسی خود و ارائه آمار و اطلاعات مورد نیاز جهت این پایاننامه مرا یاری نمودهاند کمال تشکر و قدردانی را دارم.
ثریا بهرامآبادی
شهریور 1394

اگر شایسته تقدیم باشد
تقدیم به کسانی که در راه علم و دانش، عدالت ، امنیت و رفاه جان باختند
و ذره ،ذر ه خاک این سرزمین شدند .
تقدیم به: پدر و مادر

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
مقدمه 2
1. فصل اول: طرح تحقیق 5
1-1. بیان مسأله 5
1-2. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 6
3.1. اهداف تحقیق 8
1-4. سؤالات تحقیق 9
1-5. فرضیه های تحقیق 9
1-6 . روش انجام تحقیق 9
1-7. پیشینه تحقیق 9
1-7-1. مروري بر مطالعات انجام شده در داخل کشور 9
1-7-2. مروري بر مطالعات انجام شده در خارج از کشور 12
1-8. قلمروهای موضوعی تحقیق 15
1-9. روش و ابزار گردآوری 16
1-10. جامعه آماری و روش تجزیه و تحلیل 16
1-11. محدودیت های تحقیق 17
2. فصل دوم: مبانی نظری تحقیق 19
2-1. مفاهیم و اصطلاحات 19
2- 1-1. سیستم 19
2- 1-2. سیستم شهری 19
2- 1-3. حمل و نقل 19
2- 1-4. برنامه ریزی شهری 20
2- 1-5. برنامه ریزی حمل و نقل شهری 20
2- 1-7. کلان شهر 20
2- 1-8. تمرکززدایی 21
2-2. ماهیت سیستم شهری و سیستم حمل و نقل شهری 22
2-3. ارتباط جغرافیا و حمل نقل شهری 25
2-4. مديريت حمل و نقل شهري 25
2-4-1. نقش برنامه ریزی و مدیریت سیستم حمل و نقل شهری 26
2-4-2. اهداف (انگیزه) سفرهای درون شهری 26
2-4-3. توزیع زمانی- مکانی سفرهای درون شهری 27
2-5. ارتباط برنامه ریزی شهری و برنامه ریزی حمل و نقل شهری 28
2-5-1. شبکه حمل و نقل (شبکه ارتباطی) 28
2-5-2. اهداف و وظایف شبکه حمل و نقل شهری (شبکه ارتباطی) 29
2-5-3. تأثیرات مثبت و منفی حمل و نقل 29
2-6. معرفی چند مدل عملکردی (تلوم) در رابطه با سیستم حمل و نقل شهری 30
2-6-1.مدل لاوری 30
2-6-2. مدل جاذبه 30
2-6-3. مدل دسترسی 31
2-6-4. مدل دسترسی هنسن 31
2-7. تعاریف و طبقه بندی انواع راهها و ارائه ضوابط برای هر یک از معابر 31
2-7-1. راههای شریانی 32
2-7-1-1. راه شریانی درجه1 32
2-7-1-1-1.آزادراه 32
2-7-1-1-2.بزرگراه 32
2-7-1-1-3. راه عبوری 32
2-7-1-2. راه شریانی درجه2 32
2-7-2. خیابانهای محلی 33
2-8. سلسله مراتب شبکه ارتباطی از نظر وظیفه و اهمیت 33
2-8-1. آزادراه یا اتوبان 34
2-8-2. بزرگراه یا اتوبان شهری 34
2-8-3. خیابان اصلی درجه یک عبوری یا شاهراه 34
2-8-4. خیابان اصلی 34
2-8-5. خیابان جمع و پخش کننده 34
2-8-6. خیابان فرعی بن باز و فرعی بن بست (محلی) 35
2-8-7. فرعی پیاده (ماشین رو) 35
2-8-8. دسترسی پیاده و دوچرخه 35
2-9. اجزاء و بخشهای سیستم حمل و نقل شهری 35
2-10. دسته بندی سیستم های حمل و نقل و زیرسیستم های اصلی 37
2-11. تقسیم بندی مدهای فعال در سیستم حمل و نقل درون شهری 39
2-12. معرفی مدهای فعال در سیستم حمل و نقل درون شهری 42
2-13. ساختار فضایی شبکه حمل و نقل شهری 45
2-14. تعیین چگونگی سیما و فرم شهری توسط شبکه راهها 47
2-15. الگوها و مدل های ساخت شهری 48
2-15-1. الگوی خطی 48
2-15-2. الگو خوشه ای 49
2-15-3. الگوی سلسله مراتبی 49
2-15-4. مدل ستاره ای 50
2-15-5. مدل تارعنکبوتی 50
2-15-6. مدل کهکشانی 50
2-15-7. مدل چندگرهگاهی یا مدل منظومه ای 50
2-15-8 . مدل متمرکز و تک مرکزی 51
2-15-9. مدل رشد هوشمند شهری 51
2-15-10. شهر آشیانه ای 51
2-15-11. شهر مشبک (توری شکل) 52
2-15-12. شهر درونگرا 52
2-16. سیستم های شبکه ارتباطی شهری 53
2-17. دیدگاهها و نظریه‌های مرتبط با حمل و نقل شهری 55
2-17-1. نظريه هاي حمل و نقل شهري تا دهه 1910 56
2-17-2. نظريه هاي حمل و نقل شهري از 1920 تا 1970 58
2-17-3. نظريه هاي حمل و نقل شهري از 1980 تاكنون 60
2-18. تاریخچه حمل و نقل شهری و نحوه پیدایش وسیله نقلیه در جهان و ورود آن به ایران 64
2-19. ارتباط حمل و نقل و توسعه اقتصادی شهرها 65
2-20. تمرکزگرایی (تراکم) و تمرکززدایی 66
2-21. اهداف تمرکززدایی از کلان شهرها 66
2-22. ارتباط تمرکززدایی و توسعه اقتصادی 67
2-23. عوامل مؤثر بر تمرکززدایی 68
2-24. دلایل طرفداران و مخالفان شهرهای بزرگ 68
2-25. راهبردهای تمرکززدایی کلان شهر 68
2-26. سابقه تمركززدايي در جهان و ایران 69
2-27. چالشها و معضلات ناشی از تمرکز در کلان شهر 72
2-27-1. چالشهای زیربنایی- اقتصادی 72
2-27-2. چالشهای اجتماعی- فرهنگی 72
2-27-3. چالشهای زیست محیطی 72
2-28. نقش سیستم حمل و نقل شهری بر تمرکززدایی از کلان شهر 73
2-29. بررسی سيستم حمل و نقل در کشورهای توسعه یافته 74
2-30. بررسی سيستم حمل و نقل در کشورهای در حال توسعه 74
2-31. چارچوب نظری تحقیق 76
3- فصل سوم: معرفی محدوده مورد مطالعه 77
3-1. موقعیت جغرافیایی استان کرمانشاه 77
3-2. آب و هوای استان کرمانشاه 78
3-3. توپوگرافی استان کرمانشاه 78
3-4. ناهمواری ‌های استان کرمانشاه 79
3-5. هیدرولوژی استان کرمانشاه 80
3-6. جمعیت استان کرمانشاه 81
3-7. تقسیمات سیاسی استان کرمانشاه 83
3-8. پیشینه‌ ی تاریخی استان کرمانشاه 84
3-9. وجه تسمیه کرمانشاه 85
3-10. توانمندی ‌های اقتصادی استان کرمانشاه 86
3-11. صنایع و معادن استان کرمانشاه 86
3-12. بازرگانی استان کرمانشاه 88
3-13. حمل و نقل و وضعيت عمومى راههای استان کرمانشاه 88
3-14. موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه کلان شهر کرمانشاه 91
3-15. تحلیل سیستم حمل و نقل شهری و عوامل طبیعی– اقتصادی، اجتماعی و کالبدی کرمانشاه 92
3-15-1. روند توسعه تاریخی و شکل گیری کلانشهر کرمانشاه 92
3-15-1-1. دوران قبل از قاجار 92
3-15-1-2. دوران قاجاریه 93
3-15-1-3. دوره پهلوی 94
3-15-1-3-1. دوره پهلوی اول (1320-1299) 94
3-15-1-3-2. دوره پهلوی دوم (1375-1320) 96
3-15-1-4. دوره معاصر (پس از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون) 97
3-15-2. نقاط شهری منطقه 97
3-15-3. توزیع فضایی جمعیت در نقاط شهری کرمانشاه 99
3-15-4. تغییر و تحولات جمعیتی منطقه کرمانشاه 100
3-15-5. جایگاه کرمانشاه در تحولات تحرک جمعیتی و مهاجرت کشور 102
3-15-6. روند تمركزگرايي در منطقه شهري کرمانشاه 102
3-15-7. تراکم جمعیت در استان و شهرستان های آن 103
3-16. تاریخچه و روند شکل گیری سیستم حمل و نقل شهری کرمانشاه 103
3-17. وضعیت ناوگان شهری و تعداد سفرهای شهری کرمانشاه 106
3-18. وضعیت و میزان برخورداری از خودرو شخصی در شهرکرمانشاه 108
3-19. بررسی وضعیت شبکه ارتباطی کرمانشاه و سلسله مراتب آنها 110
3-20. تحلیل و ارزیابی قابلیتها و امکانات محدوده مورد مطالعه 112
3-21. تحلیل و ارزیابی محدوديت‏ ها و تنگناهای محدوده مورد مطالعه 113
3-22. نتایج و اثرات مثبت و منفی حاصل از توسعه کلان شهری کرمانشاه 113
3-23. تاریخچه سازمان قطار شهری کرمانشاه و مشخصات كلي و وضعيت پيشرفت 114
4. فصل چهارم: یافته های تحقیق 116
4-1. مقدمه 116
4-2. معرفی و توصیف فرآیند مدل تحقیق SWOT 117
4-2-1. تاریخچه مدل SWOT 117
4-2-2. تعریف مدل SWOT 117
4-2-3. روش تجزیه و تحلیل مدل SWOT 118
5. فصل پنجم: آزمون فرضیات و نتیجه گیری 139
5-1. مقدمه 139
5-2. آزمون فرضیات 139
5-2-1. آزمون فرضیه اول 139
5-1-2. آزمون فرضیه دوم 140
5-2-3. آزمون فرضیه سوم 141
5-3. نتیجه گیری 141
5-4. راهکارها 143
5-5. پیشنهادهای تحقیق 147
6. منابع و مأخذ 150
7. پیوست‌ها 157
Abstract I

فهرست جدولها
عنوان …………………………………………………………………………………………………………………………………… صفحه
جدول (2-1): تقسیم بندی مدهای فعال در سیستم حمل و نقل درون شهری 41
جدول (2-2) : نظريه های مرتبط با حمل و نقل شهري از ابتدای پیدایش شهرها تا دهه 1910 57
جدول (2-3) : نظريه های مرتبط با حمل و نقل شهري از1920-1970 59
جدول (2-4) : نظريه هاي مرتبط با حمل و نقل شهري از1980 تاكنون 62
جدول (2-5): سهميه بخش عمومي و خصوصي حمل و نقل شهري در تعدادي از شهرهای کشورهای در حال توسعه 75
جدول (3-1): رودخانه‌ های مهم استان کرمانشاه 80
جدول (3-2): توزیع نسبی جمعیت بر حسب گروه‌های سنی (درصد) 82
جدول (3-3): تقسیمات سیاسی شهرستان کرمانشاه 92
جدول (3-4) : تراکم جمعیتی، سرانه ها و تغییرات آن در پاره شهرهای پنجگانه شهر کرمانشاه، سال1381 (نفر در هکتار) (مترمربع) 99
جدول (3-5): جمعیت، مساحت و تراکم در مناطق هشت گانه شهرداری کرمانشاه 1390 99
جدول (3-6) : تغییرات جمعیتی در فاصله زمانی سالهای 1390- 1335 در کلان شهر کرمانشاه 101
جدول (3-7): اطلاعات ایستگاهها و مسافرین بخش اتوبوسرانی 105
جدول (3-8): توزیع سفرهاي (روزانه) درون شهری کرمانشاه در پایان سال 1390 106
جدول (3-9) : تعداد وسایل نقلیه موتوری و غیرموتوری در کرمانشاه در پایان سال 1390 106
جدول (3-10): تعداد وسايل نقليه درون شهري استان کرمانشاه برحسب نوع، طی سالهای1390-1380 106
جدول (3-11) : نتایج و برآورد سالانه سرانه مالکیت اتومبیل شخصی کرمانشاه تا سال 1400 108
جدول (3-12): وسايل نقليه موتوري شماره‌ گذاري شده (دستگاه) استان کرمانشاه در پایان سال 1390 108
جدول (3-13) : جایگاه عملکردی شیوه های ترابری 109
جدول (3-14) : نظام طبقه بندی معابر درون شهری و ویژگیهای عمومی شبکه خیابانی شهر کرمانشاه 1384 110
جدول (4-1) : تجزیه و تحلیل SWOT(شکل شماتیک راهبردها) 119
جدول (4-2): نتایج تجزیه و تحلیل عوامل داخلی و خارجی(IE) 121
جدول (4-3) : تدوین نقاط استراتژیک (ماتریس درونی و بیرونی) (IE) 124
جدول (4-4): تجزیه و تحلیل عوامل استراتژیک (SFAS) 131
جدول (4-5): ماتريس SWOT عنصر بافت کالبدي(حرکت و دسترسی) (T) سیستم حمل و نقل شهری 133
جدول (4-6): ماتريس SWOT عنصر کارآیی (P) سیستم حمل و نقل شهری 134
جدول (4-7): ماتريس SWOT عنصر ایمنی (S) سیستم حمل و نقل شهری 135
جدول (4-8): ماتريس SWOT عنصر وسایل نقلیه (mt) سیستم حمل و نقل شهری 135
جدول (4-9) : اولویت بندی نهایی عوامل مؤثر (نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها، تهدیدها) 137
جدول (5-1) : راهكارهاي ارتقاء عملكرد و كارآیي سيستم حمل و نقل شهری در كلان شهر کرمانشاه 144

فهرست شکلها
عنوان ………………………………………………………………………………………………………………….صفحه
شکل (1-1)

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد ضریب کاپا، ماشین بردار پشتیبان Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع حمل و نقل، استان کرمانشاه، استان کرمان، تمرکززدایی