پایان نامه رایگان درمورد پردازش تصویر، تصاویر ماهواره ای، ماشین بردار پشتیبان، نمونه برداری

دانلود پایان نامه ارشد

………………………………………………………………….17
3-3-2 سنجنده های فراطیفی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..17
3-4 کاربردهای سنجش از دور فراطیفی ……………………………………………………………………………………………………………………………… 18
3-5 مشخصات ماهواره ئی او-1 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..18
3-6 معرفی سنجنده هایپریون ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20
3-7 پیش پردازش …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23
3-7-1 اصلاح خطاهای دستگاهی ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 24
3-7-2 تصحیح هندسی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25
3-7-3 تصحیح اتمسفری …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26
3-7-3-1 تصحیحات و کالیبراسیون رادیومتریک یا اتمسفری ……………………………………………………………………………….. 28
3-7-3-2 مدل های تصحیحات اتمسفری …………………………………………………………………………………………………………………….. 29
3-7-3-2-1 تصحیح جزئی اتمسفری به روش FLAASH ……………………………………………………………………………………. 29
3-8 پردازش تصاویر ماهواره ای …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 31
3-8-1 تبدیل PCA ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 31
3-8-2 جداسازی نویز و کاهش ابعاد داده با استفاده ازتبدیل MNF ………………………………………………………………………….. 31
3-8-3 روش های تعیین عضو خالص (Endmember) ……………………………………………………………………………………………………. 33
3-8-4 اجرای اندیس خلوص پیکسل(PPI)………………………………………………………………………………………………………………………. 34
3-9 طبقه بندی و آشکار سازی اهداف………………………………………………………………………………………………………………………………….. 35
3-9-1 طبقه بندی بدون نظارت …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 36
3-9-2 طبقه بندی با نظارت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 37
3-9-2-1 استفاده از حداکثر احتمال(MLC)………………………………………………………………………………………………………………… 38
3-9-2-2 نقشه بردار زاویه طیفی (SAM) ……………………………………………………………………………………………………………………. 38
3-9-2-3 ماشین بردار پشتیبان (SVM) ……………………………………………………………………………………………………………………… 40
3-9-2-4 طبقه بندي به روش BEC …………………………………………………………………………………………………………………………….. 42
3-9-2-5 دیورژانس اطلاعات طیفیSID ……………………………………………………………………………………………………………………..43
3-10 پس پردازش و ارزیابی دقت طبقه بندی ……………………………………………………………………………………………………………………. 43
3-10-1 ماتریس خطا …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 43
3-11 خصوصیات طیفی پوشش گیاهی ………………………………………………………………………………………………………………………………… 46
3-12 گیاه برنج ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 47
فصـل چهارم : مواد و روشهای کار، بررسی و اجرا ………………………………………………………………….. 49
4-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………50
4-2 داده ها و ابزار تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 51
4-3 روش اجرا …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 52
4-4 مشخصات تصویر منطقه مورد مطالعه ………………………………………………………………………………………………………………………….. 52
4-5 پیش پردازش تصویر ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 54
4-5-1 تصحیح خطوط بد ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 54
4-5-2 حذف اثر نوار نوار شدگی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 55
4-5-3 تبدیل ارزش های رقومی به ارزش تشعشعی ……………………………………………………………………………………………………… 56
4-5-4 تصحیح خطای اتمسفری ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 56
4-6 تصحیح هندسی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 57
4-7 پردازش تصویر ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 58
4-7-1 تبدیل کسر کمترین نویز ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 59
4-7-2 اجرای اندیس خلوص پیکسل ………………………………………………………………………………………………………………………………… 60
4-7-3 استخراج طیف مرجع ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 61
4-7-4 استخراج اعضای انتهایی از طریق شناسایی پیکسل های خالص …………………………………………………………………… 61
4-8 پیمایش میدانی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 62
4-9 نقاط نمونه برداری شده زمینی ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 62
4-10 استفاده از الگوریتم SAM برای طبقه بندی محصول برنج …………………………………………………………………………………… 65
4-11 استفاده از الگوریتم MLC برای طبقه بندی محصول برنج ……………………………………………………………………………………. 67
4-12 استفاده از الگوریتم SVM برای طبقه بندی محصول برنج …………………………………………………………………………………….. 68
4-13 استفاده از الگوریتم BEC برای طبقه بندی محصول برنج ……………………………………………………………………………………… 70
4-14 استفاده از الگوریتم SID برای طبقه بندی محصول برنج …………………………………………………………………………………….. 71
4-15 نتایج طبقه بندی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 72
فصـل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات ………………………………………………………………………………. 75
5-1 کلیات

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درباره روش تحقیق، محصول گردشگری، رضایت گردشگران، رضایت گردشگر Next Entries پایان نامه رایگان درمورد محصولات کشاورزی، پوشش گیاهی، کارشناسی ارشد، سنجش از دور