منبع مقاله درباره گردشگری مذهبی، رضایت گردشگر، رضایت گردشگران، محصول گردشگری

دانلود پایان نامه ارشد

……………………………………………………………………35
12-4-2-گردشگری مذهبی………………………………………………………………………………………………………………………………..35
1-12-4-2-گردشگری مذهبی در جهان…………………………………………………………………………………………………………..36
2-12-4-2-گردشگری مذهبی در ایران…………………………………………………………………………………………………………..39
3-12-4-2-تقسیم بندی انواع گردشگری مذهبی…………………………………………………………………………………………..40
4-12-4-2- زیارت و زائر………………………………………………………………………………………………………………………………….41
5-12-4-2- زائر و گردشگر………………………………………………………………………………………………………………………………42
5-2- اثرات گردشگری………………………………………………………………………………………………………………………………………..43
1-5-2- اثرات فرهنگی- اجتماعی گردشگری……………………………………………………………………………………………………….45
3-5-2- اثرات زیست محیطی……………………………………………………………………………………………………………………………………46
4-5-2-آثار اقتصادی گردشگری در شهر ………………………………………………………………………………………………………………….48
1-4-5-2- گردشگری و درآمد……………………………………………………………………………………………………………………………….49
2-4-5-2-گردشگری و اشتغال زایی…………………………………………………………………………………………………………………………..50
9-2- برنامه ریزی گردشگری………………………………………………………………………………………………………………………………………51
7-2- رویکرد کیفیت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………52
8-2-محصول گردشگری……………………………………………………………………………………………………………………………………………..54
9-2-رضایت گردشگر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..63
10-2- پيشينه موضوع تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………….65
فصل سوم : مواد و روشها
1-3- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..70
2-3- روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….70
3-3- ابزارها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….71
4-3- مدل HOLSAT………………………………………………………………………………………………………………………………………………73
فصل چهارم: بحث و نتایج
1-4-منطقه مورد مطالعه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….76
1-1-4-موقعيت………………………………………………………………………………………………………………………………………………….76
2-1-4-جغرافياي طبيعي…………………………………………………………………………………………………………………………………..76
3-1-4- ویژگیهای جمعیتی…………………………………………………………………………………………………………………………………………78
4-1-4- اماکن و جاذبه های گردشگری مذهبی منطقه مورد مطالعه……………………………………………………………………79
2-4- یافته های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………81
1-2-4- ویژگیهای دموگرافیکی- اجتماعی پاسخدهندگان……………………………………………………………………………………81
2-2-4- مشخصات سفر پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………………………………………………….85
3-4- سنجش رضایت گردشگران با مدلHOLSAT……………………………………………………………………………………………..88
4-4- سنجش تاثیرگذاری ابعاد محصول گردشگری مذهبی کشور عراق بر رضایت گردشگران شهر تبریز …………………94
5-4- بررسی تمایلات رفتاری آینده گردشگران عتبات عالیات …………………………………………………………………………………….97

فصل پنجم: نتیجه گیری و پاسخ به فرضیات
1-5-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….95
2-5- آزمون فرضیات……………………………………………………………………………………………………………………………………….95
3-5- جمعبندی و نتیجهگیری…………………………………………………………………………………………………………………………97
4-5-پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………………………..98
منابع و ماخذ
فهرست جداول
جدول(1-2): تقسیمبندی انواع گردشگری مذهبی …………………………………………………………………………………………………41
جدول(2-2): طیف زائر و گردشگر ………………………………………………………………………………………………………………………… 43
جدول(3-2): اثرات سیاسی مثبت و منفی توسعة گردشگری …………………………………………………………………………….. 46
جدول (1-4): ویژگیهای دموگرافیکی-اجتماعی پاسخدهندگان……………………………………………………………………………. 82
جدول (2-4): مشخصات سفر پاسخدهندگان……………………………………………………………………………………………………………. 85
جدول (3-4):انتظارات، عملکرد و سطح رضایت از محیط و جاذبه مقصد……………………………………………………………….. 86
جدول (4-4): انتظارات، عملکرد و سطح رضایت از دسترسی مقصد……………………………………………………………………….. 89
جدول (5-4): انتظارات، عملکرد و سطح رضایت از تسهیلات و خدمات مقصد……………………………………………………….. 91
جدول (6-4):انتظارات، عملکرد و سطح رضایت از تصویر از مقصد………………………………………………………………………… 92
جدول(7-4): سنجش رابطه بین امكانات و كيفيت خدمات رفاهي و ميزان رضايتمندي گردشگران……………………. 94
جدول(8-4): بحرانهای امنيتی و وجود درگیریهای داخلي بر ميزان رضايتمندي گردشگران …………………………… 94
جدول(9-4): رابطه برخورد متولیان امر مستقر در پايانههاي مرزي و ميزان رضايتمندي گردشگران…………………… 94
جدول(10-4): سنجش تاثیرگذاری ابعاد محصول گردشگری مذهبی کشور عراق بر رضایت گردشگران………………… 95
جدول(11-4): آزمون تاثیرگذاری رضایت بر تمایلات رفتاری آینده گردشگران عتبات عالیات………………………………. 97

فهرست اشکال
شکل (1-2): چرخه حیات گردشگری ………………………………………………………………………………………………………………….. 24
شکل( 2-2): چهارچوب مخصوص صنعت گردشگری……………………………………………………………………………………….. 27
شکل (3-2): نواحی کارکردی در شهر توریستی………………………………………………………………………………………………….. 31
شکل (4-2): گردشگری ACE…………………………………………………………………………………………………………………………………32
شکل (5-2): کارکرد و ساختار گردشگریمذهبی و تاثیر آنها در گسترش شهرنشینی و گردشگری……………………….39
شکل (6-2): زنجیره کالا و خدمات در گردشگری……………………………………………………………………………………………………55
شکل(7-2): مولفههای اصلی محصول گردشگر …………………………………………………………………………………………………..62
شکل(8-2):عناصر تشکیل دهنده تصویر از مقصد ………………………………………………………………………………………………63
شکل(1-4): موقعیت محدوده مورد مطالعه……………………………………………………………………………………………………………….. 79
شکل(2-4): موقعیت مرز مهران و محور مهران تا شهرهای زیارتی……………………………………………………………………..80
شکل (3-4): پاسخگویان از نظر

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع اثرات ثابت، روش حداقل مربعات، بورس اوراق بهادار تهران، بورس اوراق بهادار Next Entries منبع مقاله درباره شورهای اسلامی، رضایت گردشگر، گردشگری مذهبی، کشورهای اسلامی