منبع پایان نامه با موضوع بورس اوراق بهادار تهران، معنادار بودن، بورس اوراق بهادار، ثروت سهامداران

دانلود پایان نامه ارشد

استاد مشاور:
دکتر قدرت‌اله طالب‌نيا

نگارش:
سکينه رجايي

زمستان 1392

صورتجلسه دفاع از پاياننامه کارشناسي ارشد (M. A)
نام و نام خانوادگي دانشجو: سکينه رجايي رشته حسابداري در تاريخ 24/12/1392 از پاياننامه خود با عنوان: ارزيابي رابطه بين هزينههاي نمايندگي و کارايي سرمايهگذاري در شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با نمره دفاع نموده است.

نام و نام خانوادگي اعضاي هيئت داوري سمت امضاء اعضاي هيئت داوري
1- دکتر حميد محمودآبادي استاد راهنما
2- دکتر دکتر قدرت‌اله طالب‌نيا استاد مشاور
3- دکتر استاد داور

مراتب فوق مورد تاييد است.

مدير/معاونت پژوهشي
مهر و امضاء

تقديم به فرزندان عزيزم،
که پناه خستگي و اميد زندگاني من هستند.

سپاسگزاري
اينک که در سايهسار رحمت ايزد يکتا و عنايات ولي عصر روحي و ارواحنا فداه، برگي ديگر از دفتر زندگي من ورق خورده است و خورشيد گرم يکي ديگر از روزهاي زندگي، به اميد طلوع فردايي بهتر، رو به آشيانه غروب مينهد، از سر بندگي، خداي مهربان را شاکرم و بر خود لازم ميدانم از سر قدرشناسي، سپاسگزار دوستان و سروراني باشم که در طي انجام اين تحقيق همواره مورد لطف و عنايت ايشان بوده‌ام. دوستاني که بودنشان برايم نعمتي بود و اساتيدي که شاگرديشان برايم غنيمتي.

با خالصانه ترين مراتب سپاس و قدرداني از:

استاد فرهيخته، جناب آقاي دكتر حميد محمودآبادي كه صبر و حوصله وصفناپذير و درايت و دقتشان ستودني‌ست و از نخستين قدم‌هاي اين تحقيق تا نقطه فرجام آن، راهنمايي کار را بر عهده داشتند؛
استاد محترم مشاور، جناب آقاي دکتر قدرت‌اله طالب‌نيا و همچنين، استاد محترم داور جناب آقاي دکتر که با نظرات، نکتهسنجيها، راهنماييها و پيشنهادهاي سازندهي خود، راه را بر من هموار ساختهاند؛
دوستان عزيز و همکلاسيهاي ارجمندم، که نظرات ارزنده ايشان راهگشاي راه من در مسير تحقيق بوده است، و ديگر عزيزاني که به نحوي در مراحل اين تحقيق، مشمول لطف و عنايت آنان گرديده‌ام، بدون ذکر نام.

توفيق روزافزون تمامي اين عزيزان و سروران را از ايزد منان خواستارم.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکيده 2
فصل اول: کليات تحقيق 2
1-1- مقدمه 2
1- 2- بيان مسئله تحقيق 3
1-3- اهميت و ضرورت تحقيق 5
1-4- هدف‌هاي تحقيق 5
1-5- سؤال‌ها و فرضيه‌هاي تحقيق 7
1-6- قلمرو تحقيق 7
1-6-1- قلمرو زماني 7
1-6-2- قلمرو مکاني 8
1-6-3- قلمرو موضوعي 8
1-7- شرح واژه‌ها و اصطلاحات بکار رفته در تحقيق 8
1-8- ساختار تحقيق 9
فصل دوم: ادبيات و پيشينه تحقيق 10
2-1- مقدمه 10
2-2- مباني نظري تحقيق 11
2-2-1- نظريه نمايندگي 11
2-2-2- کارايي سرمايه‌گذاري 15
2-2-2-1- نظريه سرمايه‌گذاري بيشتر از حد و سرمايه‌گذاري کمتر از حد 20
2-2-2-2- عوامل مربوط به سرمايه‌گذاري بيشتر از حد 24
2-2-2-3- عوامل مربوط به سرمايه‌گذاري کمتر از حد 28
2-2-2-4- راه‌حل‌هايي براي کاهش مسئله عدم کارايي سرمايه‌گذاري 30
2-2-3- هزينه‌هاي نمايندگي و کارايي سرمايه‌گذاري 31
2-3- پيشينه تحقيق 32
2-3-1- پيشينه داخلي 32
2-3-2- پيشينه خارجي 33
2-4- خلاصه فصل 34
فصل سوم: روش شناسي و مدل‌هاي تحقيق 36
3-1- مقدمه 36
3-2- سؤال‌هاي تحقيق 37
3-3- فرضيه‌هاي تحقيق 37
3-4- جامعه آماري و نمونه تحقيق 38
3-5- روش تحقيق و گردآوري داده‌ها 39
3-6- مدل تحقيق 40
3-7- متغيرهاي تحقيق 41
3-7-1- متغير وابسته 41
3-7-2- متغيرهاي مستقل 42
3-7-3- متغيرهاي کنترلي 44
3-8- روش تجزيه و تحليل داده‌ها و آزمون فرضيه‌ها 45
3-8-1- آزمون ريشه واحد در داده‌هاي تركيبي 45
3-8-2- چارچوب کلي مدل رگرسيون به روش داده‌هاي ترکيبي 46
3-8-3- آزمون قابليت ادغام (F ليمر) 47
3-8-4- آزمون هاسمن 48
3-8-5- تحليل همبستگي در الگوهاي رگرسيون 48
3-8-6- آزمون معنادار بودن در الگوي رگرسيون 49
3-8-6-1- آزمون معنادار بودن معادله رگرسيون 49
3-8-6-2- آزمون معنادار بودن ضرايب 50
3-8-7- نبود خود‌همبستگي بين خطاهاي مدل 50
3-9- محدوديت‌هاي تحقيق 50
3-10- خلاصه فصل 51
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها 52
4-1- مقدمه 52
4-2- نتايج حاصل از برآورد مدل مربوط به کارايي سرمايه‌گذاري 52
4-2-1- آمار توصيفي متغيرهاي مدل – کارايي سرمايه‌گذاري 52
4-2-2- پايايي (ايستايي) متغيرهاي مدل- کارايي سرمايه‌گذاري 53
4-2-3- نتايج حاصل از برآورد مدل- کارايي سرمايه‌گذاري 53
4-3- نتايج حاصل از آزمون فرضيه‌هاي فرعي مربوط به فرضيه اصلي‌ اول تحقيق 56
4-3-1- آمار توصيفي متغيرهاي مدل – فرضيه اصلي اول 56
4-3-2- پايايي (ايستايي) متغيرهاي مدل – فرضيه اصلي اول 56
4-3-3- نتايج حاصل از برآورد مدل – فرضيه اصلي اول 57
4-4- نتايج حاصل از آزمون فرضيه‌هاي فرعي مربوط به فرضيه اصلي‌ دوم تحقيق 59
4-4-1- آمار توصيفي متغيرهاي مدل – فرضيه اصلي دوم 59
4-4-2- پايايي (ايستايي) متغيرهاي مدل – فرضيه اصلي دوم 60
4-4-3- نتايج حاصل از برآورد مدل – فرضيه اصلي دوم 60
4-5- نتايج حاصل از آزمون فرضيه‌هاي فرعي مربوط به فرضيه اصلي‌ سوم تحقيق 62
4-5-1- آمار توصيفي متغيرهاي مدل – فرضيه اصلي سوم 62
4-5-2- پايايي (ايستايي) متغيرهاي مدل – فرضيه اصلي سوم 62
4-5-3- نتايج حاصل از برآورد مدل – فرضيه اصلي سوم 63
4-6- خلاصه فصل 64
فصل پنجم: بحث، نتيجه‌گيري و پيشنهادها 66
5-1- مقدمه 66
5-2- مروري بر نتايج بدست آمده از تحقيق 67
5-3- پيشنهادهاي تحقيق 69
5-3-1- پيشنهادهاي حاصل از يافته‌هاي تحقيق 69
5-3-2- پيشنهاد براي تحقيقات آينده 70
5-4- خلاصه فصل 71
فهرست منابع 72
منابع فارسی 72
منابع لاتین 73
پیوست ها 77
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 4-1: آمار توصيفي متغيرهاي مدل – کارايي سرمايه‌گذاري 53
جدول 4-2: نتايج حاصل از آزمون ايستايي (پايايي) متغيرهاي مدل – کارايي سرمايه‌گذاري 53
جدول 4-3: نتايج حاصل از آزمون قابليت ادغام مدل – کارايي سرمايه‌گذاري 54
جدول 4-4: نتايج حاصل از آزمون هاسمن مدل – کارايي سرمايه‌گذاري 54
جدول 4-5: نتايج حاصل از بررسي کلي مدل – کارايي سرمايه‌گذاري 55
جدول 4-6: نتايج حاصل از بررسي ضرايب جزئي مدل – کارايي سرمايه‌گذاري 55
جدول 4-7: آمار توصيفي متغيرهاي مدل – فرضيه اصلي اول 56
جدول 4-8: نتايج حاصل از آزمون ايستايي (پايايي) متغيرهاي مدل – فرضيه اصلي اول 57
جدول 4-9: نتايج حاصل از آزمون قابليت ادغام مدل – فرضيه اصلي اول 57
جدول 4-10: نتايج حاصل از بررسي کلي مدل – فرضيه اصلي اول 58
جدول 4-11: نتايج حاصل از بررسي ضرايب جزئي مدل – فرضيه اصلي اول 59
جدول 4-12: آمار توصيفي متغيرهاي مدل – فرضيه اصلي دوم 59
جدول 4-13: نتايج حاصل از آزمون ايستايي (پايايي) متغيرهاي مدل – فرضيه اصلي دوم 60
جدول 4-14: نتايج حاصل از بررسي کلي مدل – فرضيه اصلي دوم 61
جدول 4-15: نتايج حاصل از بررسي ضرايب جزئي مدل – فرضيه اصلي دوم 61
جدول 4-16: آمار توصيفي متغيرهاي مدل – فرضيه اصلي سوم 62
جدول 4-17: نتايج حاصل از آزمون ايستايي (پايايي) متغيرهاي مدل – فرضيه اصلي سوم 62
جدول 4-18: نتايج حاصل از بررسي کلي مدل – فرضيه اصلي سوم 63
جدول 4-19: نتايج حاصل از بررسي ضرايب جزئي مدل – فرضيه اصلي سوم 64

چکيده
تحقيق حاضر در راستاي ارائه نگرشي جديد نسبت به اهميت، كميت و كيفيت تأثيرگذاري تعارضات نمايندگي بر کارايي سرمايه‌گذاري، با در نظر گرفتن مفاهيم سرمايه‌گذاري بيشتر از حد و سرمايه‌گذاري کمتر از حد، به ارزيابي رابطه بين هزينه‌هاي نمايندگي و کارايي سرمايه‌گذاري در شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. نمونه مورد بررسي شامل 335 مشاهده از 67 شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سال‌هاي 1387 الي 1391؛ و روش آماري مورد استفاده مدل رگرسيون داده‌هاي ترکيبي است. نتايج حاصل از برآورد مدل‌ مربوط به فرضيه اصلي اول تحقيق بيانگر اين است که در شرکت‌هاي مورد بررسي، نسبت هزينه‌هاي عملياتي به فروش و تعامل بين فرصت‌هاي رشد و جريان‌هاي نقدي آزاد به عنوان معيارهاي مستقيم هزينه‌هاي نمايندگي، رابطه مثبت و معناداري با عدم کارايي سرمايه‌گذاري دارند. همچنين، نسبت گردش دارايي‌ها به عنوان معيار معکوس هزينه‌هاي نمايندگي، داراي رابطه منفي و معناداري با عدم کارايي سرمايه‌گذاري است. براي آزمون فرضيه دوم، بر اساس مقادير باقيمانده مدل کارايي سرمايه‌گذاري، 132 مشاهده سال – شرکت از مجموع 335 مشاهده مورد بررسي به عنوان شرکت‌هاي داراي سرمايه‌گذاري بيشتر از حد طبقه‌بندي شده است. نتايج حاصل از برآورد مدل‌ مربوط به فرضيه اصلي دوم تحقيق نيز بيانگر اين است که در شرکت‌هاي مورد بررسي، نسبت هزينه‌هاي عملياتي به فروش و تعامل بين فرصت‌هاي رشد و جريان‌هاي نقدي آزاد به عنوان معيارهاي مستقيم هزينه‌هاي نمايندگي، رابطه مثبت و معناداري با سرمايه‌گذاري بيشتر از حد دارند. همچنين، نسبت گردش دارايي‌ها به عنوان معيار معکوس هزينه‌هاي نمايندگي، داراي رابطه منفي و معناداري با سرمايه‌گذاري بيشتر از حد است. براي آزمون فرضيه سوم نيز، بر اساس مقادير باقيمانده مدل کارايي سرمايه‌گذاري، 203 مشاهده سال – شرکت از مجموع 335 مشاهده مورد بررسي به عنوان شرکت‌هاي داراي سرمايه‌گذاري کمتر از حد طبقه‌بندي شده است. نتايج حاصل از برآورد مدل‌ مربوط به فرضيه اصلي سوم تحقيق نيز بيانگر اين است که در شرکت‌هاي مورد بررسي، نسبت هزينه‌هاي عملياتي به فروش به عنوان معيار مستقيم هزينه‌هاي نمايندگي، رابطه مثبت و معناداري با سرمايه‌گذاري کمتر از حد دارد. همچنين، نسبت گردش دارايي‌ها به عنوان معيار معکوس هزينه‌هاي نمايندگي، داراي رابطه منفي و معناداري با سرمايه‌گذاري کمتر از حد است. با اين وجود، متغير تعامل بين فرصت‌هاي رشد و جريان‌هاي نقدي آزاد به عنوان معيار مستقيم هزينه‌هاي نمايندگي، رابطه معناداري با سرمايه‌گذاري کمتر از حد ندارد.

واژه‌هاي کليدي: هزينه‌هاي نماندگي، کارايي سرمايه‌گذاري، سرمايه‌گذاري بيشتر از حد، سرمايه‌گذاري کمتر از حد.
فصل اول
کليات تحقيق

1-1- مقدمه
مطالعات پيرامون نظريه نمايندگي بر اين فرض استور است که نماينده و مالک هدف‌هاي گوناگوني دارند و بر اساس منافع شخصي خود عمل مي‌کنند و هر يک به دنبال حداکثرسازي منافع خود هستند. مديران اغلب در موقعيتي هستند که نمي‌توانند از منافع شرکت براي رسيدن به منافع خود استفاده کنند و اقدامات آن‌ها امکان دارد موجب ايجاد موانعي براي حداکثرسازي ثروت سهامداران شود. در اين صورت، سهامداران بايد با تحمل مخارجي منافع خود را با منافع مديران همسو کنند و يا حداقل از اقدامات مديران در جهت منافع خودشان اطمينان حاصل کنند. اين مخارج که به دليل شکل‌گيري رابطه نمايندگي ايجاد شود، هزينه نمايندگي ناميده مي‌شود (جنسن و مکلينک1، 1976: 311). بر مبناي نظريه نمايندگي، عملکرد بهتر ناشي از ارائه راه و روش‌هايي است که نتيجه آن همسو شدن منافع مالکان و مديران است (حسيني و همکاران، 1389: 28).

از جمله وظايف مديران ارزيابي مالي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري يا ايجاد فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري است و خواسته سهامداران از مديران شرکت اين است که ارزش طرح‌هاي سرمايه‌گذاري شده بيشتر از بهاي تمام شده آن‌ها باشد. در اين رابطه مديران دو نوع سرمايه‌گذاري را مورد توجه قرار مي‌دهند:
الف) نوع اول سرمايه‌گذاري که هدفشان کاهش هزينه و در نتيجه افزايش سود شرکت است (سرمايه‌گذاري بلندمدت)
ب) نوع دوم سرمايه‌گذاري که هدفشان افزايش فروش و سود شرکت است (سرمايه‌گذاري کوتاه مدت) (جهان‌خاني و

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد بازده مورد انتظار، پیش‌فرض‌ها، رگرسیون، هزینه سرمایه Next Entries منبع پایان نامه با موضوع ارزش شرکت، بورس اوراق بهادار تهران، بورس اوراق بهادار، عدم تقارن اطلاعات