منبع پایان نامه درمورد محافظه کاری، حافظه کاری، تحلیل های آماری، محافظه کاری حسابداری

دانلود پایان نامه ارشد

استاد مشاور:
جناب آقای سید علی لاجوردی
نگارش:
ایوب مصبـــاح زاده
شماره دانشجویی :
890629226

تابستان 93

تشکر و قدردانی:

« لم یشکر المخلوق و لم یشکر الخالق »
حال که به لطف الهی مرحله ای دیگر از زندگی را با موفقیت پشت سر می گذارم بر خود لازم می دانم از تمام کسانی که مرا در گذر از این مرحله در جایگاه های مختلف یاری رساندند تشکر نمایم .
در ابتدا از اساتید محترم، استاد راهنما جناب آقای دکتر حسن قدرتی و استاد مشاور جناب آقای سید علی لاجوردی که با توجه و عنایت خود در انجام هر چه بهتر این پایان نامه مرا راهنمایی نمودند تشکر و قدردانی می نمایم و همچنین از استاد داور جناب آقای دکتر عموزاده قدردانی می نمایم هر چند این سپاس کوچک و ناچیز است.
پس از آن از تمامی دوستان و همراهانی که در تهیه این پایان نامه به هر نحو سهیم بوده اند تشکر و قدردانی می نمایم.

تقدیم به :
پدر گرامي؛
مادر مهربان؛
و همسر عزيزم؛
که همیشه و در همه لحظات زندگی همراه و راهنمایم بوده اند.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1) مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2
1-2) بیان موضوع تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 3
1-3) مسئله تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3
1-4) ضرورت و اهمیت تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………. 4
1-5) اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5
1-6) سوالات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 6
1-7) فرضیات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6
1-8) روش کلی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7
1-9) تعریف عملیاتی واژه ها …………………………………………………………………………………………………………………………. 8
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1) مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10
بخش اول: مفاهیم محافظه کاری حسابداری ……………………………………………………………………………………………… 10
2-2) دیدگاه های مختلف در تبیین مفهوم محافظه کاری…………………………………. …………………………………………..10
2-3) اهمیت محافظه کاری در گزارشگری مالی …………………………………………………………………………………………. 11
2- 4)محافظه کاری و قراردادهای بدهی …………………………………………………………………………………………………… 12
2-5) محافظه کاری و راهبری شرکتی ……………………………………………………………………………………………………….. 13
2-6) محافظه کاری و عدم تقارن اطلاعاتی ………………………………………………………………………………………………. 13
2-7) مبانی کم سرمایه گذاری و بیش سرمایه گذاری ……………………………………………………………………………….. 14
بخش دوم: پيشينه تحقيق …………………………………………………………………………………………………………………….. 17
فصل سوم: روش تحقیق
3-1) مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 43
3-2) روش تحقيق ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 43
3-3)تعریف جامعه آماري …………………………………………………………………………………………………………………………… 44
3-4) حجم نمونه آماری و کفایت آن ……………………………………………………………………………………………………………. 45
3-5) روش نمونه گیری و دلایل استفاده از آن ……………………………………………………………………………………………… 46
3-6) روش گردآوري داده ها و موارد کاربرد ………………………………………………………………………………………………… 46
3-7 ) ابزار گردآوری داده ها و موارد استفاده ………………………………………………………………………………………………… 46
3-8) روش تجزيه و تحليل داده ها ……………………………………………………………………………………………………………… 47
3-8-1) روش های توصیفی …………………………………………………………………………………………………………………… 47
3-8-2) روش های تعیین پیش فرض ها ……………………………………………………………………………………………………. 47
3-8-3) روش های تعیین ارتباط بین متغیر ها ………………………………………………………………………………………… 47
3-8-4) روش های تعمیم نتایج …………………………………… ……………………………………………………………………. 48
3-8-5) بررسی نرمال بودن داده های تحقیق ……………………………………………………………………………………………. 49
3-8-6) آزمون معنی دار بودن در الگوی رگرسیون ………………………………………………………………………………………. 49
3-8-7) آزمون معنی دار بودن ضرائب ………………………………………………….. ………………………………………………… 50
3-8-8) آزمون خود همبستگی جملات خطا………………………………………………….. …………………………………………… 50
3-8-9) مدل تحقیق و شیوه آزمون ………………………………………………….. ……………………………………………………… 51
3-9) تعریف عملیاتی متغيرهاي تحقيق و نحوه محاسبه آنها …………………………………………………………………………… 53
3-9-1) متغير(هاي) وابسته تحقيق ………………………………………………………………………………………………………… 54
3-9-2) متغير(هاي) مستقل تحقيق ………………………………………………………………………………………………………… 55
3-9-3) متغيرهاي كنترل ………………………………………………………………………………………………………………………. 58
3-10) روشها یا نرم افزارهای رایانه ای ………………………………………………………………………………………………………… 60
فصل چهارم: يافته هاي تحقيق
4-1) مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 62
4-2) توصیف نمونه آماری …………………………………………………………………………………………………………………………. 62
4-3) تحلیل توصيفي متغیرهای تحقيق …………………………………………………………………………………………………………. 63
4-4) نتایج حاصل از برازش مدل اول ………………………………………………………………………………………………………….. 65
4-4-1) تحلیل پیش فرضها ………………………………………………………………………………………………………………… 65
4-4-2) تحلیل روابط بین متغیرها ………………………………………………………………………………………………………….. 69
4-5) نتایج حاصل از برازش مدل دوم ………………………………………………………………………………………………………….. 71
4-6) نتایج حاصل از برازش مدل سوم ………………………………………………………………………………………………………… 74
4-7) نتایج حاصل از برازش مدل چهارم ………………………………………………………………………………………………………. 76
4-8)خلاصه نتايج تحلیل های آماری ……………………………………………………………………………………………………………. 78
فصل پنجم: تلخیص ، نتیجه گیری ، پیشنهادها
5-1) مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 81
5-2) خلاصه یافته های تحقیق و نتیجه گیری

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی متغیر مستقل، اثرات ثابت، رگرسیون خطی، مدل رگرسیون Next Entries منبع پایان نامه درمورد حافظه کاری، محافظه کاری، محافظه کاری حسابداری، کارآیی عملیاتی