پایان نامه ارشد با موضوع کیفیت سود، اطلاعات حسابداری، تحلیل واریانس، تحلیل داده

دانلود پایان نامه ارشد

تقدیم به:

ماحصل آموخته‌هایم را تقدیم می‌کنم به آنان که مهر آسمانی‌شان آرام‌بخش آلام زمینی‌ام است
به استوارترین تکیه‌گاهم، دستان پرمهر پدرم
به سبزترین نگاه زندگی‌ام، چشمان سبز مادرم
که هرچه آموختم در مکتب عشق شما آموختم و هرچه بکوشم قطره‌ای از دریای بی‌کران مهربانی‌تان را سپاس نتوانم بگویم.
امروز هستی‌ام به امید شماست و فردا کلید باغ بهشتم رضای شما
ره‌آوردی گران‌سنگ‌تر از این ارزان نداشتم تا به خاک‌پایتان نثار کنم، باشد که حاصل تلاشم نسیم گونه غبار خستگی‌تان را بزداید.
بوسه بر دستان پرمهرتان

فصل اول: طرح تحقیق
1-1 مقدمه 2
1-2 بیان موضوع و مسئله تحقیق 4
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق 6
1-4 اهداف تحقیق 7
1-5 سؤالات تحقیق 8
1-6 فرضیه‌های تحقیق 8
1-7 مدل مفهومی تحقیق 9
1-8 روش پژوهش 10
1-9 قلمرو پژوهش 10
1-9-1 قلمرو موضوعی 10
1-9-2 قلمرو مکانی 10
1-9-3 قلمرو زمانی 11
1-10تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تحقیق 11
1-11ساختار تحقیق 11
فصل دوم: پیشینه تحقیق
2-1 مقدمه 14
2-2 گفتار اول: مبانی نظری تحقیق 15
2-2-1 مفهوم کیفیت سود 15
2-3 گفتار دوم: سرمایه‌گذاری در دارایی‌های سرمایه‌ای و نیروي کار 18
2-4 گفتار سوم: نوسان سود 19
2-5 گفتار چهارم: مبانی تجربی تحقیق 20
2-5-1 پیشینه تحقیقات داخلی: 20
2-5-2 پیشینه تحقیقات خارجی 36
2-6 جمع‌بندی پیشینه تحقیق 50

فصل سوم:روش تحقیق
3-1 مقدمه 56
3-2 روش کلی تحقیق 56
3-3 جامعه آماری 57
3-4 حجم نمونه و کفایت آن 57
3-4-1 روش نمونه‌گیری و دلیل انتخاب 58
3-5 روش گردآوری داده‌ها 58
3-6 ابزار گردآوری داده‌ها 58
3-7 پایایی و اعتبار ابزار تحقیق 59
3-8 روش‌ها و ابزار تجزیه‌وتحلیل داده‏ها 59
3-8-1 مدل تحقیق 61
3-8-1-1 مدل ریاضی تحقیق 62
3-8-1-2 تعریف متغیرها نحوه اندازهگیری آن‌ها 62
3-8-1-3 دسته‌بندی متغیرها 63
3-8-1-4 رابطه بین متغیرها: 63
3-8-1-5 اندازه‌گیری رابطه 64
3-8-2 نرم‌افزارها 64
فصل چهارم:بیان یافته‌ها (تجزیه و تحلیل داده های تحقیق)
4-1 مقدمه‏ 66
4-2 توصیف جامعه آماری 66
4-3 توصیف نمونه آماری 67
4-4 توصیف یافته‌ها 69
4-5 تحلیل پیش‌فرض‌ها 70
4-6 تحلیل رابطه بین نوسان سود و کیفیت سود در سطح کل نمونه 79
4-7 تحلیل رابطه بین نوسان سود و کیفیت سود در سطح شرکت‌های با فرصت رشد پایین 86
4-8 تحلیل رابطه بین نوسان سود و کیفیت سود در سطح شرکت‌های با فرصت رشد بالا 92
4-9 جمع‌بندی 99
فصل پنجم:خلاصه،بحث و نتیجه گیری
5-1 مقدمه 104
5-2 خلاصه یافته‌ها 105
5-3 نتیجه‌گیری 107
5-4 پیشنهادهای کاربردی 110
5-5 پیشنهادها برای تحقیقات آتی 111
5-6 محدودیت‌های تحقیق 111
منابع :
الف) منابع فارسي 114
ب ) منابع لاتین 117
ج ) منابع اینترنتی 118
پیوست‌ها:
پیوست الف: خروجی‌های نرم‌افزار Eviews 120

جدول (2-1): خلاصه تحقیقات صورت گرفته در زمینه تحقیق حاضر 51
جدول (4-1): توزیع جامعه آماری 67
جدول (4-2): توزیع نمونه آماری 68
جدول (4-3): توصیف یافته‌های تحقیق 69
جدول (4-4): ضرایب چولگی و کشیدگی استاندارد 70
جدول (4-5): نتايج آزمون جارک-برابرای متغیر وابسته 71
جدول (4-6): آزمون جارک-برا برای متغیر وابسته پس از نرمال‌سازی 72
جدول (4-7): آزمون جارک-برا برای متغیر مستقل 72
جدول (4-8): آزمون جارک-برا برای متغیر مستقل پس از نرمال‌سازی 73
جدول (4-9): ارزیابی نرمال بودن توزیع خطاهای مدل برآوردی 74
جدول (4-10): آزمون همسانی واریانس‌ها (آرچ) 76
جدول (4-11): خلاصه نتایج آزمون چاو 77
جدول (4-12): آزمون‌هاسمن براي مدل‌ رگرسیونی تحقیق 79
جدول (4-13): برآورد پارامترهای رابطه کیفیت سود بر اساس رویکرد گذشته‌نگر و نوسان سود در سطح کل نمونه 81
جدول (4-14): اعتبار سنجي رابطه خطي بين متغيرها 84
جدول (4-15): تحلیل واریانس 85
جدول (4-16): برآورد پارامترهای رابطه کیفیت سود بر اساس رویکرد گذشته‌نگر و نوسان سود در سطح شرکت‌های با فرصت رشد پایین 88
جدول (4-17): اعتبار سنجي رابطه خطي بين متغيرها 90
جدول (4-18): تحلیل واریانس 92
جدول (4-19): برآورد پارامترهای رابطه کیفیت سود بر اساس رویکرد گذشته‌نگر و نوسان سود در سطح شرکت‌های با فرصت رشد بالا 94
جدول (4-20): اعتبار سنجي رابطه خطي بين متغيرها 96
جدول (4-21): تحلیل واریانس 98
جدول (4-22): جمع‌بندی ارتباط بين متغيرها 102
جدول 5-1: خلاصه نتایج پژوهش-در سطح کل نمونه 109
جدول 5-2: خلاصه نتایج پژوهش-در سطح شرکت‌های با فرصت رشد پایین 109
جدول 5-3: خلاصه نتایج پژوهش-در سطح شرکت‌های با فرصت رشد بالا 110
نمودار 4-1: بررسی نرمال بودن توزیع خطاها 75

چکیده
هدف از اين تحقيق، تعيين رابطه بين کیفیت سود بر اساس رویکرد گذشته‌نگر و نوسان سود بوده است. در اين راستا از کیفیت سود بر اساس رویکرد گذشته‌نگر به‌عنوان متغیر مستقل اصلی و از نوسان سود به‌عنوان متغیر وابسته استفاده شده است. تحقیق موردنظر از جهت هدف، یک تحقیق کاربردی است. ازلحاظ نوع طرح تحقیق به جهت تکیه‌بر اطلاعات تاریخی، پس رویدادی است و روش استنتاج آن استقرایی و از نوع همبستگی می‌باشد. تحقیق حاضر شامل یک فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی می‌باشد. جامعه مطالعاتی پژوهش حاضر شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی یک دوره پنج‌ساله (سال‌های 1392-1388) می‌باشد. درنهایت با توجه به محدودیت‌های تحقیق اطلاعات مربوط به 65 شرکت جمع‌آوری گردید و سپس با استفاده از جدول مورگان تعداد 57 شرکت به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب گردید.جهت مستندسازی نتایج تجزیه‌وتحلیل آماری و ارائه راه‌حل‌های نهایی، محقق از شیوه آماری با استفاده از نرم‌افزار Eviews اقدام به تجزیه‌وتحلیل سؤالات و فرضیات نموده است.فرضیه‌های تحقیق با استفاده از رگرسیون خطی مرکب و آزمون‌های F و t تحلیل‌شده‌اند. نتايج برآورد رگرسيوني حاكي از این است که بين کیفیت سود و نوسان سود در سطح کل نمونه و در سطح شرکت‌های با سطح فرصت رشد بالا و پایین رابطه معنادار وجود داشته است.

واژه‌های کلیدی: فرصت رشد،کیفیت سود،نوسان سود

فصل اول:
طرح تحقیق

مقدمه
نقش اصلی اطلاعات حسابداری در بازارهای مالی فراهم کردن زمینههای لازم برای تخصیص بهینهی منابع است. در پی رسواییهای مالی اخیر، اطمینان و اعتماد سرمایهگذاران به سیستم گزارشگری مالی ضعیف شده و کیفیت سود به‌عنوان یک عامل مهم در تعیین اعتبار و قابلیت اعتماد ارقام گزارش‌شده پدیدار گشت. درنتیجه، تعیین کیفیت اطلاعات حسابداری و نتایج حاصل از آن، موردعلاقه‌ی سرمایهگذاران، مدیران، قانونگذاران و تدوینکنندگان استانداردها است. تحلیلگران مالی، مدیران و سرمایهگذاران در سال‌های اخیر به گزارش سودآوری شرکت‌ها توجه زیادی داشتهاند. مدیران علاقهمند به حفظ رشد سود هستند زیرا پاداش آنان اغلب به سود شرکت وابسته است. سود حسابداری و اجزای آن ازجمله اطلاعاتی محسوب میشود که در هنگام تصمیمگیری توسط افراد در نظر گرفته میشود. سود حسابداری مبتنی بر ارقام تعهدی ازنظر بسیاری از کاربران اطلاعات صورت‌های مالی، ابزاری برای سنجش عملکرد شرکت‌ها محسوب می‌شود. منظور از ارزیابی عملکرد شرکت‌ها ارزیابی کلی وضعیت مالی و نتایج عملیات برای تصمیم‌گیری‌های منطقی است. (ثقفی و کردستانی،1383).
سهامداران که مهم‌ترین گروه کاربران اطلاعات صورت‌های مالی هستند منافع خود را در اطلاعات سود جستجو میکنند. سود حسابداری نشانهای است که موجب تغییر باورها و رفتار سرمایهگذاران میشود. کیفیت سود میتواند در گزارشگری مالی اطمینان سرمایهگذاران را در بازارهای مالی تحت تأثیر قرار دهد. از عوامل مهم مؤثر در کیفیت سود میتوان به روشهای متعدد حسابداری، نارساییهای موجود در فرآیند برآوردها و پیش‌بینی‌ها، اختیار عمل مدیران و تأثیرپذیری سود از مبانی گزارشگری و صلاحدید مدیران اشاره کرد. عبارت کیفیت سود به توانایی مدیران در استفاده از اقلام اختیاری در اندازهگیری و گزارشگری سود اشاره دارد. اقلام اختیاری ممکن است شامل انتخاب از بین اصول یا استانداردهای حسابداری و به‌کارگیری برآوردها و زمانبندی معاملات برای شناسایی اقلام غیرعادی در سود باشد.
در طول سه دهه اخیر بحث کیفیت سود موردتوجه خاص پژوهشگران قرارگرفته و تلاش بر این بوده است که با دست یافتن به یک روش منطقی و معتبر، کیفیت سود مورد ارزیابی قرارگرفته و عوامل تأثیرگذار بر آن شناسایی شود (دسای و همکاران1، 2009).
کیفیت سود زمانی مطرح میشود که تحلیلگران مالی تعیین کنند تا چه میزان سود گزارش‌شده، منعکس‌کننده‌ی سود واقعی است. برداشت عموم سرمایهگذاران از مفهوم سود واقعی، سود حاصل از عملیات عادی است که قابل تکرار در سالهای مالی آینده و ایجادکننده جریانهای نقدی است. مفهوم کیفیت سود به دو ویژگی سودمندی در تصمیمگیری و ارتباط بین کیفیت سود و سود اقتصادی اشاره میکند.
نظریه کیفیت سود برای اولین بار توسط تحلیلگران مالی و کارگزاران بورس مطرح شد، زیرا آنان احساس میکردند سود گزارش‌شده قدرت سود را آن‌چنان‌که در ذهن مجسم میشود نشان نمیدهد. آنان دریافتند که پیشبینی سودهای آینده بر مبنای نتایج گزارش‌شده، کار مشکلی است. افزون بر این، تحلیل گران فهمیدند که تجزیه‌وتحلیل صورت‌های مالی شرکت‌ها به دلیل نقاط ضعف متعدد در اندازهگیری اطلاعات حسابداری کار مشکلی میباشد. سؤال اساسی این است که چرا تحلیلگران مالی در ارزیابی خود از سود خالص گزارش‌شده و یا سود هر سهم شرکت (بدون تعدیل) استفاده نمیکنند و جانب احتیاط را رعایت می‌نمایند. پاسخ این است که در تعیین ارزش شرکت نه‌تنها به کمیت سود، بلکه باید به کیفیت آن نیز توجه شود. منظور از کیفیت سود، زمینه بالقوهی رشد سود و میزان احتمال تحقق سودهای آتی است. به‌بیان‌دیگر، ارزش یک سهم تنها به سود هر سهم سال جاری شرکت بستگی ندارد بلکه به انتظار از آینده شرکت و قدرت سودآوری سالهای آینده و ضریب اطمینان نسبت به آن بستگی دارد. (خواجوی و ناظمی،1384).
اتخاذ تصمیم‌های سرمایه‌گذاری در واحدهاي تجاري معمولاً طبق روش خالص ارزش فعلی انجام می‌شود. طبق این روش مدیران باید در پروژه‌هایی سرمایه‌گذاری نمایند که داراي خالص ارزش فعلی بالاتري هستند. براي تعیین خالص ارزش فعلی پروژه‌های سرمایه‌گذاری نیاز به تعیین جریان‌های نقدي آتی واحدهای تجاري است. تحلیل گران مالی و سرمایه‌گذاران در تعیین جریان‌های نقدي آتی به رقم سود حسابداري به‌عنوان تنها شاخص تعیین‌کننده توجه نمی‌کنند، بلکه براي آن‌ها پایداري و تکرارپذیر بودن سود گزارش‌شده بسیار مهم است. آن‌ها بیشتر از رقم نهایی سود به اقلام تشکیل‌دهنده آن توجه می‌کنند؛ بنابراین، اگر سودهاي مورد انتظار آتی و پایداري سود افزایش یابد، مورد انتظار است که سرمایه‌گذاری واحد تجاري افزایش یابد. درنتیجه، ازآنجایی‌که مدیران تصمیم‌های سرمایه‌گذاری خود را طبق سودآوري آتی واحد تجاري اتخاذ می‌کنند، محتمل است که تصمیم‌های سرمایه‌گذاری مدیران شامل اطلاعاتی در مورد کیفیت سود باشد.
در این پژوهش که تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از داده‌هاي ترکیبی (تلفیقی و تابلویی) انجام می‌شود؛ رابطه کیفیت سود محاسبه‌شده بر مبناي سرمایه‌گذاری در دارایی‌های سرمایه‌ای و نیروي کار با نوسان پذیری سود مورد آزمون قرار می‌گیرد. در این پژوهش براي محاسبه کیفیت سود مذکور از رویکرد گذشته‌نگر و با استفاده از نسبت‌های مالی استفاده می‌شود.
بیان موضوع و مسئله تحقیق
در دنیای سرمایه‌گذاری امروز تصمیم‌گیری شاید مهم‌ترین بخش از فرایند سرمایه‌گذاری باشد که طی آن سرمایه‌گذاران در جهت حداکثر کردن منافع و ثروت خویش، نیازمند اتخاذ تصمیمات بهینه می‌باشند. دراین‌ارتباط مهم‌ترین عامل فرایند تصمیم‌گیری اطلاعات است. اطلاعات می‌تواند بر فرایند تصمیم‌گیری تأثیر بسزایی داشته باشد؛ زیرا موجب اخذ تصمیمات متفاوت در افراد متفاوت می‌شود. در بورس اوراق بهادار نیز تصمیمات سرمایه‌گذاری متأثر از

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد پیش‌فرض‌ها، اقلام تعهدی، قلام تعهدی، رگرسیون Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع کیفیت سود، نوسان پذیری، بورس اوراق بهادار، مدیریت سود