منابع مقاله درمورد سودآوری، وجوه نقد، بازده سهام، اندازه شرکت

دانلود پایان نامه ارشد

خدای را بسی شاکرم که از روی کرم پدر و مادری فداکار نصیبم ساخته تا در سایه
درخت پربار وجودشان بیاسایم و از ریشه آن‌ها شاخ و برگ گیرم و از سایه وجودشان
در راه کسب علم و دانش تلاش نمایم.
والدینی که بودنشان تاج افتخاری است بر سرم و نامشان دلیلی است بر بودنم چرا
که این دو وجود پس از پروردگار مایه هستی‌ام بوده‌اند دستم را گرفتند و راه رفتن
را در این وادی زندگی پر از فراز و نشیب آموختند.
وهمسری که برایم زندگی؛ بودن و انسان بودن را معنا کرد.
حال این برگ سبزی است تحفه درویش تقدیم آنان….
به‌پاس تعبیر عظیم و انسانی‌شان از کلمه ایثار و ازخودگذشتگان
به‌پاس عاطفه سرشار و گرمای امیدبخش وجودشان که در این سردترین روزگاران بهترین پشتیبان است
به‌پاس قلب‌های بزرگشان که فریادرس است و سرگردانی و ترس در پناهشان به شجاعت می‌گراید
و به‌پاس محبت‌های بی‌دریغشان که هرگز فروکش نمی‌کند.
این مجموعه را به پدر و مادر عزیزم وهمسرمهربانم تقدیم می‌کنم.

فصل اول: طرح تحقیق
1-1 مقدمه 2
1-2 بیان موضوع و مسئله تحقیق 5
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق 7
1-4 اهداف تحقیق 8
1-5 سؤالات تحقیق 9
1-6 فرضیه‌های تحقیق 9
1-7 روش پژوهش 10
1-8 قلمرو پژوهش 10
1-8-1 قلمرو موضوعی 10
1-8-2 قلمرو مکانی 11
1-8-3 قلمرو زمانی 11
1-9 تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تحقیق 11
1-10 ساختار تحقیق 12
فصل دوم:پیشینه تحقیق
2-1 مبانی نظری تحقیق 15
2-2 بازده 16
2-2-1 انواع بازده 17
2-2-1-1 بازده کمی 17
2-2-2 بازده کیفی 21
2-2-3 تقسیم بندی بازده بر حسب زمان 21
2-2-3-1 بازده‌های گذشته نگر 21
2-2-3-2 بازده‌های آینده نگر 22
2-3 بازده غيرعادي سهام 23
2-4 مفاهيم سود در حسابداري 26
2-4-1 انتقاد از سود حسابداری 28
2-4-2 سود و بازده غيرعادي سهام 28
2-5 نرخ بازده داخلی 29
2-5-1 نرخ بازده داخلی تعدیل شده 30
2-5-2 اهرم مالی 30
2-5-3 اندازه شرکت 31
2-6 مبانی تجربی تحقیق 32
2-6-1 پژوهش‌های داخلی 32
2-6-2 پژوهش‌های خارجی 40
فصل سوم: روش تحقیق
3-1 مقدمه 46
3-2 روش کلی تحقیق 46
3-3 جامعه آماری 47
3-4 حجم نمونه و کفایت آن 47
3-4-1 روش نمونه‌گیری و دلیل انتخاب 48
3-5 روش گردآوری داده‌ها 48
3-6 ابزار گردآوری داده‌ها 48
3-7 اعتبار ابزار تحقیق 49
3-8 روش‌ها و ابزار تجزیه‌وتحلیل داده‏ها 49
3-8-1 مدل تحقیق 51
3-8-1-1 مدل ریاضی تحقیق 52
3-8-1-2 تعریف متغیرها و نحوه اندازهگیری آن‌ها 52
3-8-1-3 دسته‌بندی متغیرها 55
3-8-1-4 رابطه بین متغیرها: 55
3-8-1-5 اندازه‌گیری رابطه 55
3-8-2 نرم‌افزارها 55
فصل چهارم: تجزیه وتحلیل یافته های تحقیق
4-1 مقدمه ‏ 58
4-2 توصیف جامعه آماری 58
4-3 توصیف نمونه آماری 59
4-4 توصیف یافته‌ها 60
4-5 تحلیل پیش‌فرض‌ها 62
4-6 تحلیل رابطه بین بازده غیرعادی با سودآوری و نرخ بازده داخلی 71
4-7 جمع‌بندی 79
فصل پنجم: تلخیص،نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1 مقدمه 84
5-2 خلاصه یافته ها 84
5-3 نتیجه گیری 88
5-4 پیشنهادهای کاربردی 90
5-5 پیشنهادها برای تحقیقات آتی 91
5-6 محدودیت های تحقیق 91
منابع و مأخذ:
منابع فارسي 94
منابع لاتین 97
منابع اینترنتی 98
پیوست ها:
پیوست الف: خروجی‌های نرم‌افزار Eviews 100

جدول (4-1): توزیع جامعه آماری 59
جدول (4-2): توزیع نمونه آماری 60
جدول (4-3): توصیف یافته‌های تحقیق 61
جدول (4-4): ضرایب چولگی و کشیدگی استاندارد 62
جدول (4-5): نتايج آزمون جارک-برا برای متغیر وابسته 63
جدول (4-6): آزمون جارک-برا برای متغیروابسته پس از نرمال‌سازی 64
جدول (4-7): آزمون جارک-برا برای متغیرهای مستقل 64
جدول (4-8): آزمون جارک-برا برای متغیرهای مستقل پس از نرمال‌سازی 65
جدول (4-9): ارزیابی نرمال بودن توزیع خطاهای مدل برآوردی 66
جدول (4-10): نتایج ارزیابی استقلال خطی متغیرهای مستقل (پیرسون) 68
جدول (4-11): آزمون همسانی واریانس‌ها (آرچ) 69
جدول (4-12): خلاصه نتایج آزمون چاو 70
جدول (4-13): برآورد پارامترهای رابطه بازده غیرعادی و سودآوری و نرخ بازده داخلی 73
جدول (4-14): اعتبار سنجي رابطه خطي بين متغيرها 77
جدول (4-15): تحلیل واریانس 78
جدول (4-16): جمع‌بندی ارتباط بين متغيرها 82
جدول(5-1): خلاصه نتایج پژوهش 89

نمودار(3-1): مدل مفهومی تحقیق 52
نمودار (4-1): بررسی نرمال بودن توزیع خطاها 67

چکیده
هدف تحقيق، تعيين رابطه بين نرخ بازده داخلی و سودآوری و بازده غیرعادی بوده است. تحقیق موردنظر از جهت هدف، کاربردی و ازلحاظ طرح تحقیق به جهت تکیه‌بر اطلاعات تاریخی، پس رویدادی و روش استنتاج آن استقرایی و از نوع همبستگی می‌باشد. در اين راستا از نرخ بازده داخلی و سودآوری به‌عنوان متغیرهای مستقل اصلی و از اندازه شرکت و اهرم مالی به‌عنوان سایر متغیرهای مستقل استفاده شده است.
این تحقیق شامل یک فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی می‌باشد. جامعه مطالعاتی پژوهش شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی یک دوره پنج ساله (سال‌های 1392-1388) می‌باشد. با توجه به محدودیت‌های تحقیق اطلاعات مربوط به 90 شرکت جمع‌آوری گردید و سپس با استفاده از جدول مورگان تعداد 72 شرکت به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب گردید.
جهت مستندسازی نتایج تجزیه‌وتحلیل آماری،محقق از شیوه آماری با استفاده از نرم‌افزار Eviews به تجزیه‌وتحلیل سوالات و فرضیات پرداخته است. فرضیه‌های تحقیق با استفاده از رگرسیون خطی مرکب و آزمون‌های F و t تحلیل‌شده‌اند. نتايج برآورد رگرسيوني حاكي از رابطه مستقیم بين نرخ بازده داخلی و سودآوری با بازده غیرعادی بود. بر مبناي اين نتايج مشخص شده است كه با افزایش نرخ بازده داخلی و سودآوری،بازده غیرعادی نیز افزایش يافته است.

واژه‌های کلیدی: نرخ بازده داخلی، سودآوری، بازده غیرعادی، اندازه شرکت، اهرم مالی

فصل اول:
كليات تحقیق

مقدمه
امروزه به دلیل گسترش فعالیت‌های اقتصادی، توسعه بازارهای مالی و رونق سرمایه‌گذاری در بازارهای سرمایه به‌خصوص بورس اوراق بهادار توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، مهم‌ترین ابزار جهت اتخاذ تصمیمات درست و کسب منفعت مورد انتظار و استفاده بهینه و مطلوب از امکانات مالی، دسترسی به اطلاعات درست و به‌موقع و تحلیل دقیق و واقع‌بینانه آن می‌باشد.
از جمله اطلاعاتی که استفاده‌کنندگان از اطلاعات مالی شرکت‌ها در تصمیم‌گیری‌های خود موردتوجه قرار می‌دهند اطلاعات مرتبط با بازده سهام شرکت‌ها است . در این میان هرگونه اطلاعاتی که به نحوی مرتبط با شرکت بوده و با عملکرد و وضعیت مالی شرکت ارتباط داشته باشد بر بازده سهام تأثیرگذار خواهد بود .
سازمان‌های انتفاعی و هر تشكل فعال در سیستم‌های اقتصادی، به دنبال كسب بازده از منابعی است كه در این راستا بكار برده‌اند. بنگاه‌ها همواره در تلاش‌اند كه با افزایش بازده، منابع بیشتری را به سمت بنگاه‌های خود بكشانند و از طریق ارائه اطلاعات به كاربران سعی در نمایان كردن واقعیات عملكرد بنگاه برای ذینفعان دارند تا آن‌ها از طریق آگاهی از بنگاه، در مورد نحوه استفاده از منابع خود تصمیم بگیرند.
بازده در فرآیند سرمایه‌گذاری نیروی محركی است كه ایجاد انگیزه میكند و پاداشی برای
سرمایه‌گذاران محسوب میشود. بازده ناشی از سرمایهگذاری برای سرمایهگذاران حائز اهمیت است، برای این‌که تمامی بازی سرمایهگذاری به‌منظور کسب بازده صورت میگیرد. ارزیابی بازده، تنها راه منطقی (قبل از ارزیابی ریسک) است كه سرمایهگذاران میتوانند برای مقایسه سرمایهگذاریهای جایگزین و متفاوت از هم انجام دهند. برای درک بهتر عملكرد سرمایهگذاری اندازهگیری بازده واقعی (مربوط به گذشته) لازم است. مخصوصاً این‌که بررسی بازده مربوط به گذشته در تخمین و پیشبینی بازدههای آتی نقش زیادی دارد(جهانخانی و ظریف فرد، 1374،122).
در ارتباط با مفهوم بازده، ماركویتز1 معتقد است كه امكان دارد تعریف بازده از یک
سرمایهگذاری به سرمایهگذاری دیگر متفاوت باشد ولی درهرصورت سرمایهگذاران ترجیح
میدهند بیشترین آن عایدشان شود تا كمترین آن. در همین ارتباط فرانسیس2 نیز عقیده دارد
سرمایهگذاری را اگر نوعی از واگذاری پول تلقی كنیم كه انتظار میرود پول اضافی از آن عاید شود، در این صورت هر سرمایهگذاری، درجهای از ریسک را در بر خواهد داشت كه مستلزم از دست دادن آن پول در زمان حال برای به دست آوردن بازده آتی است (مرادزاده فرد، 1383، 25).
در این تحقیق به بررسی تأثیر سودآوری و نرخ بازده داخلی مبتنی بر بازیافت وجه نقد بر بازده غیرعادی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازیم.
تغییرات سود حسابداری، از جمله اطلاعاتی است که بر قیمت سهام و به‌تبع آن بر بازده سهام اثرگذار است و چنانچه دارای محتوای اطلاعاتی باشد می‌تواند بر رفتار استفاده‌کنندگان به‌خصوص سهام‌داران بالفعل و بالقوه تأثیر گذاشته و باعث افزایش یا کاهش قیمت سهام شود و بازده‌های غیرعادی (بازده‌ای کمتر یا بیشتر از بازده بازار) ایجاد کند . (همان مأخذ)اطلاعاتی که در حال حاضر توسط سود و زیان و معیارهای سنتی حسابداری برای ارزیابی سوددهی یک شرکت در اختیار کاربران قرار می‌گیرد،به علت تأیید بر استفاده از مبنای حسابداری تعهدی و اصل بهای تمام‌شده تاریخی، قادر به ارائه تصویری شفاف از بازده اقتصادی شرکت نیست و در زمینه جریان‌های نقدی شرکت اطلاعات کافی به کاربران نمی‌دهد.
یکی از شاخص‌هایی که طی چند دهه گذشته از سوی پژوهش گران و تحلیل گران مالی برای برآورد بازده اقتصادی شرکت با استفاده از صورت‌های مالی ارائه گردیده، نرخ بازیافت وجوه نقد(CRR) است. این شاخص (CRR) که برای اولین بار در سال 1978 توسط ایجیری3 معرفی شد، مبتنی بر جریان وجوه نقد است و طبق تعریف ایجیری برابر خواهد بود با: نسبت جمع وجوه حاصل از عملیات، درآمد(عایدات) حاصل از واگذاری و فروش دارایی‌های غیر جاری، هزینه بهره و کاهش در دارایی‌های جاری به میانگین ناخالص دارایی‌های ابتدا و انتهای دوره(ایجیری، 1978).
به اعتقاد ایجیری تحت شرایط معینی که مرتبط با متوسط عمر مفید دارایی‌های ثابت، اندازه شرکت و پایداری(ثبات) نرخ بازیافت وجوه نقد است، نرخ بازیافت وجوه نقد می‌تواند به‌عنوان معیاری مناسب و مفید، برای تخمین بازده داخلی(IRR)4 شرکت مورداستفاده قرار گیرد. همچنین پژوهش‌های گذشته نیز حاکی از آن است که نرخ بازیافت وجوه نقد به‌طور مستقیمی با نرخ بازده جریان وجوه نقد تنزیل شده ارتباط دارد و عملکرد اقتصادی واحد تجاری را بهتر نمایش می‌دهد(سالمون،1982)5. این شاخص(CRR) در سال‌های بعد موردتوجه پژوهش گران زیادی مانند استارک6، گرینر7، هامر و گوردن8 قرار گرفت و مفهوم آن توسط آن‌ها گسترش یافت(خانی و حقیقی،1391،74).
استفاده از شاخص‌های مبتنی بر جریان وجوه نقد همواره توسط جامعه حسابداری مورد تأیید بوده است،چراکه بر اساس بیانیه‌ی مفاهیم بنیادی حسابداری مالی شماره یک آمریکا(SFAC)،یکی از اهداف اصلی گزارشگری مالی به‌وسیله واحدهای تجاری،ارائه اطلاعاتی به سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان در جهت ارزیابی مقدار،زمان و میزان عدم اطمینان جریان‌های نقدی حال و آینده است. عوامل مذکور باعث گردیده تا کاربران صورت‌های مالی،جهت برآورد و تخمین بازده واقعی حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام،تمایل زیادی به تعیین جریان‌های وجوه نقد جاری و پیش‌بینی جریان‌های وجوه نقد آینده داشته باشد،بنابراین اگر اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی،دارای دو ویژگی مربوط و قابل‌اعتماد باشند،سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان در اتخاذ تصمیمات مالی و اقتصادی و تخصیص بهینه منابع یاری می‌رسانند.
بیان موضوع و مسئله تحقیق
در طول سه دهه گذشته رابطه بین سودآوري و بازده سهام در مرکز تحقیقات حسابداري بوده است. پژوهشگران مختلفی رابطه بین بازده سهام و سود حسابداري را بر مبناي تعاریف مختلف سودآوری آزمون کرده‌اند. براون 9(2001)، استون 10(1994)، کوتاري و زیمرمن11 (2001 ) در مورد تحقیقات مربوط به این حوزه بررسی کاملی را

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع سهم بازار، پیش‌فرض‌ها، اندازه شرکت، متغیر مستقل Next Entries منابع مقاله درمورد سودآوری، بورس اوراق بهادار، وجوه نقد، بورس اوراق بهادار تهران