پایان نامه ارشد رایگان با موضوع پرسشنامه ده سوالی شخصیت، تحلیل عاملی، تحلیل عامل، جمعیت شناختی

دانلود پایان نامه ارشد

و با تقدیر از ؛
استاد گرامی جناب آقای دکتر مداحی که همواره با دغدغهی ارزشمندی که داشتند، موجب دلگرمی بنده بودند.
استاد والا مرتبه سرکار خانم دکتر حیدرینسب که نه نتها اتمام پایان نامه، بلکه اتمام این دوره را مدیون زحمات و حمایتهای ایشان می باشم که همواره با امیدی که به بنده می بخشیدند موجب تحمّل سختیها و ادامه این میسر چند ساله بودند .
جناب آقای دکتر قائدی که ضمن استفاده از راهنمایی های علمی ایشان، مسیر اجرایی کار پژوهشی را بر من هموار ساختند.

با تشکر از ؛
خانواده ام که با حمایت ها و دلجویی های خودشان، مسیر تحصیل را بر من هموار کردند و همواره یاد آنها به من امید میبخشید؛
از تمام دانشجویان و مراجعانی که با اختصاص وقت ارزشمندشان، مرا در تکمیل پرسشنامهها کمک نمودند و دوستانی که همواره یاریگر و موجب دلگرمی من بودند.
از استاد گرامی جناب آقای دکتر شعیری که با راهنماییهای ارزشمندشان این مسیر را بر من آسان نمودند و هچنین از تمامی اساتیدی که تاکنون مرا درکسب علم یاری نمودند؛

چکيده
هدف از پژوهش حاضر بررسی اعتبار و پایایی پرسشنامه ده سوالی شخصیت(TIPI) در نمونههای غیربالینی و بالینی بوده است. TIPI مقیاس بسیار کوتاهی است که با اندازه گیری سریع پنج عامل عمده شخصیت باعث گسترش این حیطهی مطالعاتی می شود و همچنین وجود چنین ابزاری امکان مطالعات غربالگری و زمینهیابی را فراهم نماید. ابتدا پس از ترجمه اولیه تست TIPIتوسط 4 متخصص و سپس بازگردان آن به زبان اصلی ، نسخه نهایی پرسشنامه آماده گردید. سپس بعد از اجرای اولیه بر نمونه ای 60 نفره ضرائب آلفای کرونباخ و نتایج آزمون – باز آزمون محاسبه گردید. سپس در مرحله اصلی آزمون بر روی دو گروه نمونه بهنجار (322n=) و نمونه بالینی (56 نفر مبتلا به اختلالات اضطرابی و افسردگی) اجرا گردید. ابزارهای این مطالعه عبارت بودند از: آزمون شخصیت نئو(NEO-FFI)، پرسشنامه شخصیت آیزنگ(EPQ)، مقیاس درجهبندی حرمت خود(SERS)، پرسشنامه حالت-صفت خشم اشپیلبرگر، مقیاس عاطفه مثبت و منفی(PANAS) و مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس(DASS-21). نتایج بیانگر اعتبار همگرا و واگرایی مناسب پرسشنامه ده سوالی شخصیت در هر دو گروه نمونه می باشد. همچنین همسانی درونی پرسشنامه یاد شده در هر دو گروه غیر بالینی و بالینی در حد متوسط بدست آمد. و در آخرین مرحله بررسی اعتبار سازه نمونه غیر بالینی با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد الگوی عاملی مطابق با ساختار فرض شده، دارای پنج عامل می باشد و همچنین نتایج تحلیل عاملی تأییدی، بیانگر شاخصهای مناسب مدل پنج عاملی در جمعیت ایرانی می باشد. بدین ترتیب نتایج این مطالعه همسو با یافته های مطالعه اصلی می باشد و می توان در مطالعات آینده و در تحقیقاتی که دارای متغیرهای متعدد می باشند از تست TIPI به عنوان یک ابزار معتبر و روا استفاده نمود.

کليد واژه: پنج عامل شخصیت، آزمون ده سوالی شخصیت، اعتبار ،پایایی.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
تقديم ‌أ
تشکر و قدرداني ‌ب
چکيده ت‌
فهرست مطالب ث‌
فهرست جدول‌ها ذ‌
فهرست شکل‌‌ها س‌
فصل 1- کلیات پژوهش 1
1-1- بیان مسئله 2
1-2- ضرورت تحقیق 10
1-3- اهداف تحقیق 11
1-4- فرضیه های پژوهش 11
1-5- تعاریف نظری و عملی متغیرها 12
1-5-1- شخصیت…………. 12
1-5-2- اعتبار 12
1-5-3- پایایی 13
فصل 2- مروری بر پیشینه های نظری و عملی پژوهش تحقیق 14
2-1- مقدمه………. 15
2-2- تعریف شخصیت 15
2-2-1- سه جنبه شخصیت 18
مزاج 18
خلق 18
منش 18
2-3- ماهیت شخصیت 19
2-3-1- یکتایی و وجوه اشترک 19
2-3-2- ثبات و انعطاف پذیری 20
2-4- عوامل موثر در شکل گیری شخصیت 21
2-4-1- وراثت 21
2-4-2- محیط 22
2-5- رویکردهای ساخت شخصیت 24
2-5-1- روشهای ریخت شناسی 24
2-5-1-1- بقراط……… 24
2-5-1-2- کرچمر…. 25
2-5-1-3- شلدن….. 25
2-5-1-4- ریخت شناسان دیگر….. 26
2-5-2- الگویهای عاملی………………………………………………………………………………………………………………………….28
2-5-2-1- رویکرد کتل…………………. 29
الف) صفات شخصیت 29
2-5-2-2- رویکرد عاملی آیزنگ……. 33
الف) ساخت شخصیت 33
ب) تیپهای شخصیت 34
ج) مبنای زیستی شخصیت 37
2-5-2-3- مدل پنج عاملی…………. 37
الف) ریشه های تاریخی عوامل پنجگانه 38
ب) تفسیر ابعاد نظریه پنج عاملی شخصیت 41
2-6- روشهای سنجش شخصیت 46
2-6-1- آزمونهای رویکرد عاملی 47
2-6-1-1- پرسشنامه 16عاملی کتل 47
2-6-1-2- پرسشنامه شخصیت نئو 48
2-6-1-3- پرسشنامه شخصیت آیزنگ 49
2-6-1-4- پرسشنامه ده سوالی شخصیت 50
2-7- ادبیات تحقیق 51
2-7-1- انواع مقیاس های عاملی در ارزیابی شخصیت 51
2-7-1-1- پرسشنامه پنج عاملی 44 سوالی(BFI) 51
2-7-1-2- خزانه بین المللی آیتم شخصیت (IPIP) 52
2-7-1-3- پرسشنامه 100 توصیفگر صفات (TDA) 52
2-7-1-4- فرم کوتاه پرسشنامه 100 توصیفگر صفات 53
2-7-1-5- نسخه ی تجدید نظر شده ی پرسشنامه ی شخصیتی نئو 54
2-7-1-6- فرم کوتاه پرسشنامه شخصیتی نئو 54
2-7-2- پرسشنامه پنج عاملی TIPI 55
فصل 3- فرایند روش شناختی پژوهش 60
3-1- نوع تحقیق 62
3-2- آزمودنی ها 62
3-2-1- جامعه آماری پژوهش 62
الف- جمعیت غیر بالینی 62
ب- جمعیت بالینی 62
3-2-2- نمونه تحقیق و روش نمونه گیری 62
الف) نمونه غیر بالینی 62
1) نمونه اولیه 62
2) نمونه اصلی 62
ب) نمونه بالینی 63
3-3- ابزار های تحقیق 63
3-3-1- پرسشنامه جمعیت شناختی 63
3-3-2- پرسشنامه ی ده سوالی شخصیت 64
3-3-3- فرم کوتاه مقیاس درجه بندی حرمت خود 65
3-3-4- مقیاس عاطفه مثبت و منفی 65
3-3-5- پرسشنامه تجدید نظر شده شخصیت آیزنک-فرم کوتاه 66
3-3-6- پرسشنامه حالت –صفت بیان خشم 67
3-3-7- پرسشنامه ی شخصیتی نئو فرم کوتاه 68
3-3-8- فرم کوتاه پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس 68
3-4- روش اجر و گردآوری اطلاعات 69
3-4-1- آماده سازی پرسشنامه ده سوالی شخصیت 69
3-4-2- مطالعه اولیه……… 70
3-4-3- مطالعه اصلی……. 71
3-5- روش تحلیل داده ها 72
فصل 4- یافته های پژوهش 73
4-1- نتایج توصیفی 75
4-1-1- یافته های توصیفی مربوط به ویژگی های جمعیت شناختی نمونه غیربالینی 75
4-1-1-1- یافته های توصیفی ویژگی های جمعیت شناختی نمونه اولیه 75
4-1-1-2- یافته های توصیفی ویژگی های جمعیت شناختی نمونه اصلی 76
4-1-2- شاخص های توصیفی مربوط به متغیّرهای تحقیق در نمونه غیربالینی 79
4-1-2-1- شاخص های توصیفی متغیّرهای تحقیق در نمونه اولیه 79
4-1-2-2- شاخص های توصیفی متغیّر های تحقیق در نمونه اصلی 80
4-1-3- یافته های توصیفی مربوط به ویژگی های جمعیت شناختی نمونه بالینی 86
4-1-4- یافته های توصیفی مربوط به متغیّر های تحقیق در نمونه بالینی 90
4-2- نتایج استنباطی 94
4-2-1- بررسی شواهد مربوط به پایایی 94
4-2-1-1- نتایج مربوط به پایایی پرسشنامه ده سوالی شخصیت در نمونه اولیه 94
الف) نتایج پایایی پرسشنامه ده سوالی شخصیت در نمونه اولیه 94
1)محاسبه پایایی پرسشنامه TIPI با استفاده از ضرایب همسانی درونی 94
2)محاسبه پایایی پرسشنامه TIPI با استفاده از ضرائب همبستگی آزمون- بازآزمون 95
4-2-1-2- نتایج پایایی پرسشنامه ده سوالی شخصیت در نمونه اصلی 96
الف) محاسبه پایایی پرسشنامه TIPI با استفاده از ضرایب همسانی درونی 96
4-2-1-3- نتایج مربوط به پایایی پرسشنامه ده سوالی شخصیت در نمونه بالینی 99
الف) محاسبه پایایی پرسشنامه TIPI با استفاده از ضرایب همسانی درونی 99
4-2-2- بررسی شواهد مربوط به اعتبار 100
4-2-2-1- بررسی اعتبار همگرا و واگر در نمونه غیربالینی 100
4-2-2-2- بررسی اعتبار همگرا و واگر در نمونه بالینی 113
الف)بررسی همبستگی بین مقیاسهای پرسشنامه TIPI با آزمون نئو و حرمت خود 113
ب) بررسی ارتباط مقیاسهای پرسشنامه TIPI با خرده مقیاسهای پرسشنامه DASS 115
4-2-2-3- بررسی اعتبار سازه…….. 118
الف) تحلیل عاملی اکتشافی 118
ب) تحلیل عاملی تأییدی 123
فصل 5- بحث و نتیجه گیری 128
5-1- مقدمه…….. 129
5-2- خلاصه نتایج 130
5-3- بحث در مورد نتایج 131
5-4- محدودیتهای پژوهش 137
5-5- پیشنهادهای پژوهشی 138
5-5-1- پیشنهاد های پژوهشی 138
5-5-2- پیشنهاد کاربردی 138
فهرست منابع 140
ضميمه ‌الف – نتایج تکمیلی 158
الف-1) تحلیل عاملی اکتشافی TIPI در نمونه مردان 158
الف-2) تحلیل عاملی اکتشافی TIPI در نمونه زنان 161
ضميمه ‌ب – ابزارها………………………………………………………………………………………………….. 164
چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………..176
فهرست جدول‌ها
عنوان صفحه
جدول ‏31 گروه بندی پرسشنامه های اجرا شده 71
جدول ‏41: فراوانی و درصد نمونه های مورد بررسی به تفکیک دانشکده ها 75
جدول ‏42: فراوانی و درصد جنسیت نمونه اولیه 75
جدول ‏43: شاخص های توصیفی سن نمونه اولیه 76
جدول ‏44: شاخص های توصیفی سن نمونه اصلی 76
جدول ‏45: فراوانی و درصد نمونه مورد مطالعه بر حسب جنسیت 77
جدول ‏46: فراوانی و درصد نمونه مورد مطالعه بر حسب وضعیت تأهل 77
جدول ‏47: فراوانی و درصد نمونه اصلی بر حسب دانشکده 78
جدول ‏48: شاخص های توصیفی پرسشنامه TIPI در نمونه اولیه 79
جدول ‏49: شاخص های توصیفی پرسشنامه TIPI در نمونه اصلی 80
جدول ‏410: شاخص های توصیفی حرمت خود در نمونه غیربالینی 81
جدول ‏411: شاخص های توصیفی پرسشنامه آیزنگ در نمونه غیربالینی 82
جدول ‏412شاخص های توصیفی مقیاس حالت–صفت اسپيلبرگر در نمونه غیربالینی 83
جدول ‏413: شاخصهای توصیفی عاطفه مثبت و منفی در نمونه غیربالینی 84
جدول ‏414: شاخصهای توصیفی پرسشنامه نئو کوتاه در نمونه غیربالینی 85
جدول ‏415: شاخص های توصیفی مربوط به وضعیت سنی نمونه بالینی 86
جدول ‏416: فراوانی و درصد نمونه بالینی بر حسب جنسیت 86
جدول ‏417: فراوانی و درصد نمونه بالینی بر حسب سکونت 87
جدول ‏418: فراوانی و درصد نمونه مورد مطالعه بر حسب وضعیت اشتغال 87
جدول ‏419: فراوانی و درصد نمونه بالینی بر حسب وضعیت تحصیلات 88
جدول ‏420: فراوانی و درصد مربوط به نوع اختلال در نمونه بالینی 89
جدول ‏421: شاخص های توصیفی پرسشنامه TIPI نمونه بالینی 90
جدول ‏422: شاخص های توصیفی پرسشنامه ((DASS-21 در نمونه بالینی 91
جدول ‏423: شاخص های توصیفی حرمت خود در نمونه بالینی 92
جدول ‏424: شاخصهای توصیفی پرسشنامه نئو کوتاه در نمونه بالینی 93
جدول ‏425: نتایج ضرائب آلفا (TIPI) در نمونه اولیه 95
جدول ‏426: نتایج همبستگی آزمون-بازآزمون پرسشنامه TIPIبا فاصله 14 روزه 96
جدول ‏427: نتایج ضرائب آلفا پرسشنامه TIPI در نمونه اصلی 97
جدول ‏428: نتایج مربوط به ضرائب آلفا پرسشنامه TIPI در نمونه بالینی 99
جدول ‏429: ضرائب همبستگی بین پرسشنامه TIPI با مقیاس های پرسشنامه (NEO-FFI) در نمونه غیربالینی 101
جدول ‏430: ضرایب همبستگی بین مقیاس های پرسشنامهTIPI) ( با مقیاس های پرسشنامه (EPQ) در نمونه غیربالینی کل 104
جدول ‏431: ضرایب همبستگی بین مقیاس های پرسشنامهTIPI) ( با مقیاس حرمت خود(SERS) در نمونه غیربالینی 107
جدول ‏432: نتایج مربوط به همبستگی پرسشنامهTIPI) ( و پرسشنامه خشم حالت – صفت اسپيلبرگر در نمونه غیربالینی 108
جدول ‏433: نتایج همبستگی پرسشنامه ده سوالی شخصیتTIPI)) با پرسشنامه عاصفه مثبت و منفی(PANAS) در نمونه غیربالینی 111
جدول ‏434: نتایج همبستگی پرسشنامه ده سوالی شخصیتTIPI)) با مقیاس حرمت خود(SERS) در نمونه بالینی 113
جدول ‏435: نتایج همبستگی بین پرسشنامه TIPI) ( با پرسشنامه (NEO-FFI) در نمونه

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد مجلس شورای اسلامی، ماهواره لندست Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع تحلیل عاملی، تحلیل عامل، روانشناسی، تحلیل عاملی تأییدی