منابع مقاله درباره رفاه اجتماعی، آموزش عالی، کارشناسی ارشد، ظرفیت پذیرش

دانلود پایان نامه ارشد

چکیده
رشتهی برنامهریزی رفاه اجتماعی بیش از یک دهه است که در مقطع تحصیلات تکمیلی در کشور راهاندازی شده است. هدف اصلي اين دوره،”توليد و توسعهی دانش رفاه اجتماعي” متناسب با نياز جامعهی ايران، از طريق پژوهش و آموزش و “تربيت نيروي انساني متخصص و كارآمد” براي مديريت، سياستگذاري، برنامه‌ريزي و ادارهی امور آموزش و پژوهش در بخش اجتماعي كشور مي‌باشد. این پژوهش با در نظر گرفتن این مسئله در پی آن بوده تا به ارزیابی این رشته به لحاظ درونداد، فرایند و برونداد بپردازد. بدین منظور، با استفاده از روششناسی کیفی و مصاحبه با ۲۵ نفر از مدیران اجرایی، اساتید، فارغالتحصیلان کارشناسی ارشد و دانشجویان دکتری به گردآوری دادهها پرداخته شد؛ سپس با روش تحلیل تماتیک یا مضمونی، دادههای گردآوری شده مورد تحلیل قرار گرفتند. همچنین با بهرهگیری از روش تحلیل محتوای کمی، پایان نامههای دفاع شده در این رشته از زمان راهاندازی تا کنون، از نظر موضوع و روش، مورد بررسی قرار گرفتند.
در خلال تحلیل دادهها ۹ مقولهی عمده استخراج شدند که عبارتند از: رفاه در ایران، رشته رفاه و نظام آموزش عالی، تولیدات علمی، فقدان گفتمان رفاهی، فاصله بین فضاهای اجرایی و آکادمیک (شکاف نظر و عمل)، فقر ارتباطات، کم رشدی اجتماع علمی، آشفتگی بازار کار، نیازهای رشته. نتایج پژوهش نشان داد که رشتهی برنامهریزی رفاه اجتماعی هم به لحاظ درونداد، هم به لحاظ فرایند و هم به لحاظ برونداد با چالشهای جدی روبرو است.
واژگان کلیدی: برنامهریزی رفاه اجتماعی، ارزیابی، آموزش رفاه اجتماعی، سیاستگذاری اجتماعی، آموزش عالی ایران

فهرست مطالب
فصل اول: کلیات 12
۱-۱مقدمه 13
۱-۲بیان مسئله 14
۱-۳ اهداف تحقیق 17
۱-۴ سوالات تحقیق 17
۱-۵ ضرورت و اهمیت موضوع 18
۱-۶ تاریخچه رفاه اجتماعی در ایران 19
فصل دوم: ادبیات تحقیق 25
۲-۱ مقدمه 26
۲-۲ادبیات نظری تحقیق 26
۲-۲-۱ مدل اجزای نظام آموزش عالی 26
۲-۲-۲ مدل تضمین کیفیت در آموزش عالی 30
۲-۲-۳ رویکردهای ارزشیابی آموزشی 32
۲-۲-۴ مسائل علوم انسانی 35
۲-۲-۵ مسائل علوم اجتماعی 37
۲-۲-۶ آموزش مسئله طرح کن 39
۲-۲-۷ گفتمان 42
۲-۳-۱ پژوهشهای خارجی 45
۲-۳-۲ پژوهشهای داخلی 47
فصل سوم: روش شناسی تحقیق 51
۳-۱ مقدمه 52
۳-۲ روش تحقیق 52
۳-۳ جمعیت مورد مطالعه 53
۳-۴ حجم نمونه و شیوه نمونه گیری 53
۳-۵ تکنیک گردآوری دادهها 54
۳-۶ فنون تحلیل داده ها 56
۳-۷ اعتبار و پایایی 57
۳-۸ مفاهیم اصلی تحقیق 58
فصل چهارم: یافته های تحقیق 61
۴-۱ مقدمه 62
۴-۲ توصیف مقوله ها با توجه به خصوصیات آن‌ها 62
۴-۲-۱ رفاه در ایران 62
۴-۲-۲ نامانوس بودن رشته رفاه اجتماعی در نظام آموزش عالی 66
۴-۲-۳ ضعف تولیدات علمی………………………………………………………………………………………….. 83
۴-۲-۴ فقدان گفتمان رفاهی 93
۴-۲-۵ فاصله بین فضاهای اجرایی و آکادمیک( شکاف نظر و عمل) 96
۴-۲-۶ فقر ارتباطات 99
۴-۲-۷ کم رشدی اجتماع علمی 101
۴-۲-۸ آشفتگی بازار کار 102
۴-۲-۹ نیازهای رشته 105
فصل پنجم:نتایج تحقیق 111
۵-۱ مقدمه 112
۵-۲ خلاصه تحقیق 112
۵-۳ تجزیه و تحلیل سوات در ارتباط با وضعیت آموزش رشته برنامه ریزی رفاه اجتماعی در ایران 115
۵-۴ نتیجه گیری بر اساس الگوی ارزیابی سیپ 123
۵-۵ پیشنهادها و محدودیتهای تحقیق 125
پیشنهادهای پژوهشی 125
پیشنهادهای کاربردی 126
محدودیتهای تحقیق 127
منابع ومآخذ 128
منابع فارسی 128
منابع لاتین 132

فهرست جداول
جدول شماره ۴-۱) مفاهیم و شواهد مربوط به مقوله رفاه در ایران …………………………………………….۶۶
جدول شماره ۴-۲) ظرفیت پذیرش کل رشتههای رفاه اجتماعی در مقطع کارشناسی ارشد در سه دانشگاه تهران، علامه طباطبایی و علوم بهزیستی( ۱۳۸۰-۱۳۹۲)………………………………………………..۷۱
جدول ۴-۳) مفاهیم و شواهد مربوط به مقوله رشته رفاه و نظام آموزش عالی……………………………….۸۱
جدول شماره ۴-۴) توزیع پایان نامههای دانشگاه علامه طباطبایی بر اساس موضوع……………………….۸۵
جدول شماره ۴-۵) توزیع پایان نامههای دانشگاه تهران بر اساس موضوع……………………………………..۸۵
جدول شماره ۴-۶) توزیع پایان نامههای دانشگاه علوم بهزیستی بر اساس موضوع…………………………۸۶
جدول شماره ۴-۷) توزیع پایان نامهها بر اساس زیرگروههای مقولههای موضوعی………………………….۸۷
جدول شماره ۴-۸) توزیع پایان نامهها بر اساس روش تحقیق به کار گرفته شده…………………………….۸۹
جدول شماره ۴-۹) توزیع پایان نامهها بر اساس روش تحقیق به تفکیک دانشگاه……………………………۹۰
جدول شماره ۴-۱۰) مفاهیم و شواهد مربوط به مقوله تولیدات علمی………………………………………….۹۳
جدول شماره ۴-۱۱) مفاهیم و شواهد مربوط به مقوله فقدان گفتمان رفاهی………………………………….۹۶
جدول شماره ۴-۱۲) مفاهیم و شواهد مربوط به مقوله فاصله بین فضاهای اجرایی و آکادمیک………..۹۸
جدول شماره۴-۱۳) مفاهیم و شواهد مربوط به مقوله فقر ارتباطات…………………………………………….۱۰۰
جدول شماره ۴-۱۴) مفاهیم و شواهد مربوط به مقوله کمرشدی اجتماع علمی…………………………….۱۰۲
جدول شماره ۴-۱۵) مفاهیم و شواهد مربوط به مقوله آشفتگی بازار کار……………………………………..۱۰۵
جدول شماره ۴-۱۶) مفاهیم و شواهد مربوط به مقوله نیازهای رشته…………………………………………..۱۰۹
جدول ۵-۱) نقاط قوت درونی……………………………………………………………………………………………….۱۱۶
جدول ۵-۲) نقاط فرصت بیرونی……………………………………………………………………………………………۱۱۶
جدول ۵-۳) نقاط ضعف درونی…………………………………………………………………………………………….۱۱۷
جدول ۵-۴) نقاط تهدید بیرونی…………………………………………………………………………………………….۱۱۸
جدول ۵-۵) ماتریس تجزیه و تحلیل SWOT………………………………………………………………………..۱۱۹

فهرست نمودارها
نمودار شماره ۴-۱) ظرفیت پذیرش رشته برنامه ریزی رفاه اجتماعی در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی (۱۳۸۰-۱۳۹۲)……………………………………………………………………………………………۶۹
نمودار شماره ۴-۲) ظرفیت پذیرش رشته برنامه ریزی رفاه اجتماعی در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران (۱۳۸۰-۱۳۹۲)………………………………………………………………………………………………………..۷۰
نمودار شماره ۴-۳) ظرفیت پذیرش رشته مدیریت رفاه اجتماعی در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علوم بهزیستی (۱۳۸۳-۱۳۹۲)…………………………………………………………………………………………………..۷۰
نمودار شماره ۴-۴) ظرفیت پذیرش کل رشتههای رفاه اجتماعی در مقطع کارشناسی ارشد در سه دانشگاه تهران، علامه طباطبایی و علوم بهزیستی( ۱۳۸۰-۱۳۹۲)………………………………………….۷۱

فهرست اشکال
شکل ۵-۱: مدل موضوعی چالشهای آموزش برنامهریزی رفاه اجتماعی در نظام دانشگاهی ایران……۱۱۴

پیوست ها
پیوست شماره ۱: سوالات مصاحبه…………………………………………………………………………………………۱۳۶

۱-۱مقدمه
آموزش عالی با پیشینهای به قدمت بیش از ۸ سده به عنوان نمادی اساسی مورد توجه خاص همه جوامع بوده است. دستیابی به دانش پیشرفته که نقش موثری در تحقیق و شتاب حرکت اجتماعی و اقتصادی ملل ایفا میکند، صرفا با تقویت آموزش عالی و برنامهریزی کمی و کیفی آن میسر است.
آموزش عالی به عنوان بالاترین سطح آموزشی جامعه از اهمیت قابل ملاحظهای برخوردار است، زیرا نقشی اساسی در رشد و توسعهی جامعه در ابعاد مختلف علمی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایفا نموده و حاصل کلیهی فعالیتها و تلاشهای نظام آموزشی در آن منعکس میگردد. از این رو این نظام به عنوان منشا تغییرات و هدایت آنها در جهت تعالی جامعه، باید در راستای کامل ماموریت، اهداف و وظایف محوله از کارایی و اثربخشی لازم برخوردار باشد. بنابراین حفظ، بهبود و ارتقای این نظام از عواملی است که باید در اولویت اقدامها و برنامههای آن قرار گیرد (بازرگان و دیگران، ۱۳۸۸: ۲).
در ایران نیز در چند دههی اخیر بطور جدی به این موضوع پرداخته شده است، پس از انقلاب و در خلال تدوین برنامه های توسعه، یکی از سرفصلهایی که در هر برنامهی پنجساله مورد توجه است، پاگیری و ریشهدوانی دانش علمی و بهرهگیری از آن برای بهبود همهی جنبههای مربوط به زندگی آحاد جامعه است. به همین منظور “تربیت تعداد مشخصی پژوهشگر برای پاسخگویی به نیازهای پژوهشی کشور” در هر برنامهی پنجساله گنجانیده میشود. درهمین راستاست که طی سالهای گذشته، راهاندازی و گسترش دورههای تحصیلات تکمیلی در همهی رشتهها، و راهاندازی قطبهای علمی در برخی رشتههای دانشگاهی در سالهای اخیر، توجه به دانشآموزان و دانشجویان نمونه، توجه به نخبگان و … به طور جدی مورد تاکید قرار گرفته است.
همهی این حرکتها در قالب برنامههایی نسبتا پرهزینه اجرا و یا در دست اجرا میباشند. مشخص است که بخش قابل توجهی از این برنامهها با این برداشت که دانشگاهها مسئول اصلی فعالیتهای علمی در کشور به شمار میروند، دانشگاه محور هستند. به یقین، این نوع برداشت باعث شده است که طی سالهای اخیر تاسیس دانشگاه در بسیاری از شهرهای بزرگ و کوچک کشور شتاب گرفته است و دولت و مقامات دولتی از همه سوی، برای راهاندازی و تاسیس دانشگاه در شهرهای دیگر نیز تحت فشار هستند.
گرچه در موارد زیادی، بین رشد کمی و رشد کیفی نوعی همبستگی قابل مشاهده است، اما این مورد برای رشد کمی و کیفی دستاوردهای علمی از قدرت قابل توجهی برخوردار نیست و این امکان وجود دارد که رشد کمیِ آموزش به تضعیف رشد کیفیِ آن بیانجامد. بارزترین پیامدهای افزایش تعداد دانشجو، این است که بنیهی اصلی دانشگاهها بیشتر صرف آموزش شود و نیروی مازادی که ممکن است باقی بماند، صرف پژوهش گردد. با توان باقیمانده از فشار آموزش، نمیتوان به تحقیقاتی پرداخت که پاسخگوی نیازهای علمی جامعه باشد.
بنابراین مانند هر فعالیت دیگر، برای سنجش میزان پیشرفت آموزش و پژوهش و اطمینان از این که مؤسسات آموزشی و پژوهشی قادرند به هدفهای مورد نظر دست یابند، لازم است ان مؤسسات به طور منظم مورد ارزیابی قرار گیرند.
ماهیت رشته های مختلف دانشگاهی به صورتی است که از جهات مختلف تئوریک و کاربردی به صورت های متفاوتی بر رشد و توسعه ی جوامع تاثیر میگذارند. یکی از رشتههای دانشگاهی که میتوان گفت ارتباط مستقیمی با توسعه و پیشرفت جامعه دارد برنامهریزی رفاه اجتماعی و رشتههای مرتبط با آن است. رفاه اجتماعی شامل مجموعه اقداماتی در سطوح مختلف از سیاستگذاری تا ارائهی خدمات است که در هر یک از بخشهای دولتی، خصوصی، خانواده، و خیریه با هدف پیشگیری، كنترل يا كاهش مشکلات اجتماعی و ارتقاء کیفیت زندگی آحاد جامعه صورت می گیرد.
با توجه به مسائل گفته شده، پژوهش حاضر در صدد است تا وضعیت موجود این رشتهی دانشگاهی را در مقطع تحصیلات تکمیلی با هدف آسیبشناسی نظام آموزشی عالیِ آن بررسی کند. این پژوهش که با روش کیفی انجام داده شده است در پی آن

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع قیمت تمام شده، زنجیره تأمین، سلسله مراتبی، ارزیابی پژوهش Next Entries منابع مقاله درباره رفاه اجتماعی، علوم اجتماعی، دانشگاهها، آموزش عالی