منبع پایان نامه ارشد با موضوع یارانه ها، هدفمند کردن یارانه ها، یارانه هدفمند، هدفمندی یارانه ها

دانلود پایان نامه ارشد

…………………………………………………………………….. 8
1-10-2 قلمرو زمانی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8
1-10-3 قلمرو مکانی………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9
فصل دوم : ادبیات تحقیق
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11
2-1 چارچوب نظری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12
2-2 کمک های بلا عوض دولت…………………………………………………………………………………………………………………………………. 12
2-2-1 سوبسید مستقیم…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12
2-2-2 سوبسید غیر مستقیم ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 12
2-3 انواع سوبسید……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13
2-3-1 سوبسید آشکار………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13
2-3-2 سوبسید پنهان……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13
2-4 یارانه چیست…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13
2-4-1 یارانه غیر نقدی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14
2-4-2 یارانه نقدی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14
2-5 طبقه بندی بر اساس هدف پرداخت یارانه و نحوه روش پرداخت…………………………………………………………………….. 14
2-5-1 یارانه نقدی یا کمک های نقدی……………………………………………………………………………………………………………………. 14
2-5-2 یارانه اعتبارات……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14
2-5-3 یارانه مالیاتی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15
2-5-4 یارانه برابری………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15
2-5-5 یارانه غیر نقدی……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15
2-5-6 یارانه خرید تضمینی کالا………………………………………………………………………………………………………………………………… 15
2-5-7 یارانه تنظیمی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15
2-6 یارانه هدفمند چه نوع یارانه ای است…………………………………………………………………………………………………………………. 15
2-7 انواع نظام یارانه ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16
2-7-1 نظام یارانه نقدی……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16
2-7-2 نظام یارانه کالایی………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16
2-7-3 نظام یارانه قیمت عمومی……………………………………………………………………………………………………………………………….. 16
2-7-4 نظام یارانه کالا برگی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16
2-8 یارانه در ایران وجهان………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17
2-9 مخاطرات پرداخت نقدی یارانه…………………………………………………………………………………………………………………………… 17
2-10 آسیب های پرداخت نقدی یارانه……………………………………………………………………………………………………………………… 19
2-11 هدفمند نمودن یارانه ها در ایران……………………………………………………………………………………………………………………. 19
2-12 تجربه هدفمند کردن یارانه ها در دیگر کشورها…………………………………………………………………………………………….. 20
2-12-1 تجربه گرانی در ترازوی مصر……………………………………………………………………………………………………………………….. 21
2-12-2 تجربه اردن………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22
2-13 یارانه ها و سیاست های تثبیت……………………………………………………………………………………………………………………….. 23
2-14 تغییر در راهبردهای مبارزه با فقر…………………………………………………………………………………………………………………… 23
2-15 تورم چیست…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24
2-16 تاثیر یارانه بر تورم……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24
2-17 تاثیر یارانه بر مصرف انرژی………………………………………………………………………………………………………………………………. 24
2-18 تاثیر یارانه بر قاچاق سوخت………………………………………………………………………………………………………………………………. 25
2-19 سایر تاثیرات یارانه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25
2-19-1 تاثیر یارانه بر توزیع جمعیت ………………………………………………………………………………………………………………………… 25
2-19-2 یارانه و الگوی مصرف ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 25
2-20 روش محاسبه یارانه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26
2-21 نحوه پرداخت یارانه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26
2-22 راهکارهای اصلاح نظام یارانه……………………………………………………………………………………………………………………………….. 27
2-23 اهداف هدفمندی یارانه ها……………………………………………………………………………………………………………………………………. 27
2-24 موفقیت هدفمندی در گرو کنترل قیمت ها………………………………………………………………………………………………………….. 28
2-25 آثار هدفمند کردن یارانه ها بر بازار مالی……………………………………………………………………………………………………………… 28
2-26 هدفمند کردن یارانه ها و صادرات…………………………………………………………………………………………………………………………. 29
2-27 تاثیر طرح هدفمند کردن یارانه ها………………………………………………………………………………………………………………………… 29
2-28 تاثیر هدفمند کردن یارانه ها بر مصرف آب…………………………………………………………………………………………………………… 31
2- 29 تاثیر طرح در صنعت……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 32
2-30 ملاحظات اجرایی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان اسكري، واريانس، .844، تعيين Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع یارانه ها، هدفمند کردن یارانه ها، عملکرد مالی، تامین مالی