پایان نامه با کلید واژگان سطح معنی داری، دانش آموزان دختر، ارتباط نوجوان با والدین، ارتباط مؤثر

دانلود پایان نامه ارشد

از استادان گرانقدر و ارجمند: دكتر فرهاد شقاقي و مهناز علي اكبري كه با راهنمايي هاي خود مرا در به انجام رسيدن اين تحقيق ياري نمودند.
و تشكر از همسر و فرزندانم كه از سختيهاي اين راه بي نصيب نماندند، ولي تحمل كردند.
از خواهرمهربانم مژگان ، خواهر زاده هاي عزيزم سروش، محيا و مائدة مفتوني، فرزندان عزيز عمويم سميه و محمدكريمي و خانم حميدة اميني كه در امر توزيع پرسشنامه ها و وارد كردن آنها در رايانه كمال دقت و حوصله را به خرج داده و مرا كمك كردند، بسيار متشكرم.
همچنين سپاس خود را از همكاري صميمانة اولياي مدارسي كه در اجراي اين تحقيق ما را ياري نمودند اعلام مي دارم.
از خداي مهربان، آرزوي سلامت و توفيق براي همة اين عزيزان دارم.

چكيده:
هدف: اين پژوهش به منظور ساخت و استاندارد سازي مقياس سنجش رضایت از ارتباط نوجوان با والدين از ديدگاه نوجوان و مقایسۀ آن در دبيرستانهاي شهر تهران انجام گرفته است. در اين بررسي تعداد 644 دانش‌آموز دبيرستاني شركت داشتند كه بر اساس متغيرهاي جنسيت، موقعيت جغرافيايي و شاخة تحصيلي به روش خوشه اي انتخاب شدند. پرسشنامه اي 55 سؤالي که بر اساس زمينه يابي اوليه از نوجوانان و مفاهیم موجود در زمینه روابط میان نوجوان و والدین و مشکلات ارتباطی آنها طرح شده بود، روی آزمودنیها اجرا گردید. داده های بدست آمده توسط نرم افزار SPSS در سطح معنی داری 01/0≥α مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
يافته ها: ضريب آلفاي كرونباخ در ارتباط با مادر 95/0 و در ارتباط با پدر 97/0 بدست آمد كه نشان از پايايي و تجانس دروني خوب اين مقياس دارد. پس از بررسي و تأييد روايي سازه با استفاده از تحليل عاملي اكتشافي، تعداد پنج عامل در 53 ماده بدست آمد كه با توجه به مفاهيم سؤالات نامگذاري شدند. همبستگي مقياس با مقیاس رابطۀ ولی- فرزندی (PCRS) بين فرمهاي مادر 696/0- و بين فرمهاي پدر 666/0- بدست آمد كه روايي همزمان اين مقياس را تأييد مي كند. نقطة برش مقياس به طور كلي و هر يك از مؤلفه هاي مقياس بر اساس دامنة اطمينان بدست آمد.
متغير جنسيت در ميزان رضايت از ارتباط با مادران مؤثر و در ارتباط با پدران نامؤثر شناخته شد. متغير هاي موقعيت جغرافيايي و شاخة تحصيلي و سن والدين نيز تأثير معني داري در نمرات اين مقياس نداشتند. اما بين معدل درسي دانش آموز و ميزان رضايت از ارتباط با والدين همبستگي معناداري مشاهده شد. بين پدران و مادران نيز در جلب رضايت نوجوانان تفاوتي مشاهده نشد. در شش سؤال مقياس نيز انتظارات نوجوانان از والدين تفاوت داشت.
همچنين در بررسي مقیاس رابطۀ ولی- فرزندی (PCRS)، در فرم مادر ضريب آلفاي 906/0 و در فرم پدر 926/0 نشان از پايايي مقياس دارد. روايي سازة اين مقياس نيز به روش تحليل عوامل تأييد و نقطة برش مقياس نعيين گرديد.
واژگان كليدي: نوجوان- ارتباط با والدين- مقياس- سنجش رضايت
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات پژوهش
1- 1 ) مقدمه …………………………………………………………………………………………………. 19
1- 2 ) بیان مسأله و اهداف ……………………………………………………………………………… 20
1- 3 ) ضرورت تحقیق ………………………………………………………………………………….. 21
1- 4 ) سؤالات اصلی تحقیق ………………………………………………………………………….. 22
1- 5 ) تعریف مفاهیم و اصطلاحات ……………………………………………………………… 23
1- 6 ) تعاریف عملیاتی ………………………………………………………………………………. 25

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش
2-1 ) ارتباط ………………………………………………………………………………………………… 28
2- 1 -1 ) مفهوم ارتباط ………………………………………………………………………………..28
2- 1- 2 ) اهمیت و ضرورت برقراری رابطه ……………………………………………………. 30
2- 1- 3 ) انواع رابطه ……………………………………………………………………………………. 34
2- 1- 4 ) فرایندهای تعاملی …………………………………………………………………………. 35
2- 1- 5 ) سدهای ارتباطی …………………………………………………………………………….. 37
2- 1- 6 ) اصول برقراری ارتباط رضایت بخش ……………………………………………… 41
2- 2 ) نوجوانی و ویژگیها ………………………………………………………………………………. 44
2- 2- 1 ) تعریف نوجوانی ………………………………………………………………………….. 45
2- 2- 2 ) بحران هویت ……………………………………………………………………………….. 50
2- 2- 3 ) تحوّل شناختي ………………………………………………………………………………. 52
2- 2- 4 ) رشد اخلاقی …………………………………………………………………………………. 57
2- 2- 5 ) رشد اجتماعي ……………………………………………………………………………….. 59
2- 3 ) ارتباط نوجوان با والدین …………………………………………………………………………. 63
2- 3- 1 ) انتظارات والدین- نوجوان ……………………………………………………………. 75
2- 3- 3 ) مباني روان شناختي ارتباط مؤثر والدين با فرزندان …………………………….. 80
2- 3- 4 ) رابطة والدین و چگونگی شخصیت فرزندان ……………………………………. 89
2- 4 ) عوامل مؤثر در نحوۀ ارتباط ………………………………………………………………………. 95
2- 4- 1 ) تصور از خود و سن ……………………………………………………………………… 95
2- 4- 2 ) تأثیر جنسیت ……………………………………………………………………………. 95
2- 4- 3 ) تأثیر شرایط اقتصادی ………………………………………………………………… 97
2- 4- 4 ) تأثیر فرهنگ …………………………………………………………………………….. 98
2- 5 ) نگرش ………………………………………………………………………………………………. 100
2- 5- 1 ) مفهوم نگرش (فرایند ادراک دیگران) …………………………………………….. 101
2- 5- 2 ) تفاوتهای فردی در نگرش ……………………………………………………………….. 103
2- 6 ) سابقه پژوهش ………………………………………………………………………………………… 105
2- 6- 1 ) مقیاسهای مشابه …………………………………………………………………………… 105
2- 6- 2 ) مروری بر پژوهش های انجام شده در خارج از ایران ………………………… 109
2- 6- 3 ) مروری بر پژوهش های انجام شده در داخل ایران ……………………………. 111

فصل سوم: فرايند پژوهش
3- 1 ) روش پژوهش …………………………………………………………………………………….. 115
3- 2 ) جامعة آماري …………………………………………………………………………………………. 115
3- 3 ) نمونه و روش نمونه گيري ……………………………………………………………………….. 115
3- 4 ) ابزار پژوهش …………………………………………………………………………………………. 115
3- 4 -1 ) توصيف مقياس رابطة ولي – فرزندي ………………………………………………… 116
3- 5 ) روش اجرا و جمع آوري اطلاعات …………………………………………………………….. 118
3- 6 ) روش تجزيه و تحليل داده ها …………………………………………………………………… 121
3- 6- 1 ) روش تعيين روايي سازه …………………………………………………………………. 122

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها
4-1 ) توصيف داده ها ……………………………………………………………………………………….. 128
4- 1- 1 ) حجم نمونه به تفکیک موقعيت جغرافيايي، جنسیت و شاخة تحصيلي … 128
4- 2 ) تحليل داده ها (بخش اول) ……………………………………………………………………….. 130
4- 2- 1 ) سؤال يك: آيا مقياس ساخته شده از پايايي قابل قبولي برخوردار است؟ …. 130
4- 2- 2 ) سؤال دو: آيا مقياس ساخته شده از روايي قابل قبولي برخوردار است؟ …… 136
4- 2- 2 -1 ) روايي محتوا ………………………………………………………………………… 136
4- 2- 2 -2 ) روايي سازه …………………………………………………………………………. 136
4- 2- 2 -3 ) روايي همزمان ……………………………………………………………………… 154
4- 2- 3 ) سؤال سه: نرم یا هنجار مناسب برای تشخیص اختلال در روابط چیست؟155
4- 2- 3 – 1) تعيين نقطة برش عوامل آزمون ……………………………………………….. 157
4- 3 ) تحليل داده ها (بخش دوم) ……………………………………………………………………….. 166
4- 3- 1 ) مقايسة فراواني نمرات آزمودنيها با توزيع نرمال …………………………………. 166
4- 3- 2 ) سؤال چهار: آيا ميزان رضایت از ارتباط دانش آموزان دبيرستاني با والدين در دانش آموزان دختر و پسر متفاوت است؟ …………………………………………………………. 170
4- 3- 3 ) سؤال پنج: آيا ميزان رضایت از ارتباط دانش آموزان دبيرستاني با والدين در موقعيتهاي جغرافيايي مختلف متفاوت است؟ ……………………………………………………… 171
4- 3- 4 )سؤال شش: آيا ميزان رضایت از ارتباط دانش آموزان دبيرستاني با والدين در شاخة تحصیلی نظری وکاردانش متفاوت است؟ ……………………………………………….. 173
4- 3- 5 ) سؤال هفت: آيا ميزان رضایت از ارتباط دانش آموزان دبيرستاني با پدران نسبت به مادران متفاوت است ؟ ………………………………………………………………………………… 175
4- 4 ) يافته هاي جانبي …………………………………………………………………………………….. 177
4- 4- 1 ) ميزان تحصيلات پدر و مادر به تفکیک موقعيت جغرافيايي و شاخة تحصيلي177
4- 4- 2 ) شغل پدر و مادر به تفکیک موقعيت جغرافيايي و شاخة تحصيلي …………. 180
4- 4- 3 ) معدل درسي دانش آموزان به تفکیک موقعيت جغرافيايي و شاخة

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درباره تولید ناخالص داخلی، مدل رگرسیون، رگرسیون Next Entries پایان نامه با کلید واژگان سنجش رضایت، دانش آموزان دختر