منبع مقاله درباره رگرسیون، تحلیل داده، روش تحقیق، تعریف مفهومی

دانلود پایان نامه ارشد

و
دخترم عسل

با سپاس فراوان از استاد محترم
دکتر علی سلمان پور
و راهنمایی‌های
دکتر حسین میرزائی و دکتر علی پاییتختی اسکویی

و کلیه کسانی که مرا در این تحقیق یاری فرمودند.

فهرست مطالب
فهرست صفحه
فصل اول: کليات تحقيق
1-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………. 2
1-2 بیان مساله……………………………………………………………………………………………. 3
1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق………………………………………………………………………… 4
1-4 پرسش اصلی تحقیق………………………………………………………………………………. 5
1-5 فرضیه‌های تحقیق………………………………………………………………………………….. 5
1-6 روش تحقیق ……………………………………………………………………………………….. 5
1-7 اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………….. 5
1-8 تعریف مفهومی متغیرها …………………………………………………………………………… 5
1-8-1 زکات…………………………………………………………………………………………………. 6
1-8-2 مصرف……………………………………………………………………………………………… 6
1-8-3 درآمد……………………………………………………………………………………………….. 7
1-8-4 تورم………………………………………………………………………………………………… 7
1-8-5 ثروت……………………………………………………………………………………………….. 7
1-9 تعریف عملیاتی متغیرها ………………………………………………………………………… 8
1-9-1 زکات…………. …………………………………………………………………………………… 8
1-9-2 مصرف ……………………………………………………………………………………………. 9
1-9-3 درآمد………………………………………………………………………………………………. 9
1-9-4 تورم……………… ………………………………………………………………………………..10
1-9-5 ثروت……………………………………………………………………………………………… 10
1-10 نوآوری تحقیق ……. ……………………………………………………………………………10

فصل دوم: ادبیات تحقیق
2-1 زکات در لغت ……………………………………………………………………………………… 13
2-2 زکات در اصطلاح فقهی …………………………………………………………………………. 13
2-3 زکات در قرآن …………………………………………………………………………………… 13
2-4 زکات در متون حدیثی و فقهی اهل سنت ……………………………………………………. 14
2-5 زکات در متون حدیثی و فقهی امامیه…………………………………………………………… 15
2-6 اموال مشمول زکات……………………………………………………………………………….. 15
2-7 شرایط تعلق زکات در انعام ثلاث …………………………………………………………….. 16
2-7-1 نصاب‌های شتر……………………………………………………………………………………. 17
2-7-2 نصاب‌های گاو……………………………………………………………………………………. 17
2-7-3 نصاب‌های گوسفند……………………………………………………………………………… 17
2-8 شرایط تعلق زکات در نقدین …………………………………………………………………… 18
2-9 شرایط تعلق زکات در غلات……………………………………………………………………. 19
2-9-1 زمان وجوب زکات غلات…………………………………………………………………….. 20
2-9-2 زمان پرداخت زکات غلات…………………………………………………………………… 20
2-9-3 مقدار زکات غلات……………………………………………………………………………… 20
2-10 مصرف زکات ……………………………………………………………………………………. 21
2-11 شرایط مستحقان زکات…………………………………………………………………………. 22
2-12 متولیان اخراج زکات……………………………………………………………………………….23
2-13 چگونگی توزیع زکات…………………………………………………………………………… 24
2-14 زکات بدن(فطره)…………………………………………………………………………………… 24
2-15 مصرف………………………………………………………………………………………………. 25
2-16 نظریه‌های مصرف…………………………………………………………………………………. 25
2-16-1 نظریه مصرف کینز……………………………………………………………………………….. 26
2-16-2 نظریه درآمد نسبی……………………………………………………………………………… 28
2-16-3 نظریه درآمد دائمی…………………………………………………………………………….. 29
2-16-4 نظریه سیکل زندگی……………………………………………………………………………. 30
2-17 نتایج نظریه‌های مصرف…………………………………………………………………………… 31
2-18 مبنای نظری توزیع درآمد بر مصرف………………………………………………………….. 32
2-19-1 زکات و مدل کینزی تابع مصرف کل………………………………………………………. 35
2-19-2 تابع مصرف خطی در اقتصاد متعارف……………………………………………………… 37
2-19-3 تابع مصرف خطی در اقتصاد اسلامی……………………………………………………… 38
2-20 تابع مصرف کلان اسلامی …………………………………………………………………………39
2-21 مروری بر مطالعات گذشته………………………………………………………………………..40
2-21-1 مطالعات داخلی زکات…………………………………………………………………………. 40
2-21-2 مطالعات خارجی زکات………………………………………………………………………. 43
2-22 مصرف(مروری کوتاه بر مطالعات خارجی و داخلی)…………………………………….. 44
2-23 مطالعات تجربی……………………………………………………………………………………. 45
2-23-1) مطالعات داخلی مصرف……………………………………………………………………….. 45
2-23-2) مطالعات خارجی مصرف……………………………………………………………………… 47
2-23-3) مطالعات داخلی زکات…………………………………………………………………………. 48
2-23-4) مطالعات خارجی زکات…………………………………………………………………………50
2-24) خلاصه فصل………………………………………………………………………………………….51
فصل سوم: روش تحقیق
3-1) مقدمه …………………………………………………………………………………………………… 53
3-2) روش تحقیق و متغیرهای تحقیق………………………………………………………………….. 54
3-3) جامعه آماری…………………………………………………………………………………………… 54
3-4) نمونه آماری و روش گردآور دی داده‌ها………………………………………………………… 54
3-5) شیوه تجزیه و تحلیل داده‌ها………………………………………………………………………… 55
3-5-1) مدل رگرسیون با داده‌های تابلویی……………………………………………………………… 55
3-5-2) مزایای استفاده از داده‌های تابلویی…………………………………………………………….. 55
3-5-3) تخمین مدل‌های رگرسیون با داده‌های پانل: روش تأثیرات ثابت ………………………..56
3-5-4) تخمین مدل‌های رگرسیون با داده‌های پانل: روش تأثیرات تصادفی……………………..59
3-6) نحوه تجزیه و تحلیل داده‌ها………………………………………………………………………….63
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادها
4-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………….. 65
4-2) آزمون ریشه واحد…………………………………………………………………………………….. 66
4-3) معیارهای انتخاب یک مدل برازنده مناسب………………………………………………………. 66
4-4) متغیرهای مدل برآوردی……………………………………………………………………………….67
4-5) برآورد مدل…………………………………………………………………………………………….. 67
4-5-1) انتخاب مدل………………………………………………………………………………………….69
4-6) انتخاب نوع تخمین…………………………………………………………………………………….70
4-6-1) آزمون هاسمن ………………………………………………………………………………………72
4-6-2) آزمون به روش

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه ضریب همبستگی Next Entries منبع مقاله درباره ابزارهای مالی، اقتصاد اسلامی، بازارهای مالی، نهادهای مالی