منبع پایان نامه با موضوع استان کرمان، استان کرمانشاه، صنعت گردشگری، گردشگری شهری

دانلود پایان نامه ارشد

فهرست مطالب

چكيده: 1
فصل اول: كليات تحقيق 2
1-1. مقدمه 3
1-2.بیان مسأله 3
1-3. اهمیت و ضرورت پژوهش 4
1-4.اهداف پژوهش 5
1-5.پیشینه علمی و عملی پژوهش 6
1-6.سؤالات پژوهش 8
1-7.فرضیههای پژوهش 8
1-8. فرآیند پژوهش(روش ونوع) 8
1-9. قلمرومکانی پژوهش 8
1-10. شیوه و ابزار گردآوری دادهها و اطلاعات 9
1-11. روش تجزیه و تحلیل دادهها 9
1-12. شرح واژهها و اصطلاحات پژوهش 10
فصل دوم: مباني نظري 12
2-1. اصطلاحات و واژهها 13
2-2. تاریخچه گردشگری در جهان و ایران 14
2-3.تاریخچه گردشگری در ایران 15
2-4.کلانشهر و گردشگری 16
2-5.مدیریت گردشگری 22
2-6.نقش نهادهای محلی(شهرداری و شورای شهر) در توسعه گردشگری 24
2-7. انواع گردشگری 25
2-9. موانع و چالش های توسعه صنعت گردشگری 32
2-10. عناصر تشکیل دهنده جاذبههای گردشگری 33
2-11. زیر ساختهای صنعت توریسم 34
2-12. عوامل مؤثر بر صنعت گردشگری 38
2-13. گردشگری پایدار شهری 38
2-14. اهداف گردشگری پایدار 41
2-15. گردشگری و ملاحظات اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی- فرهنگی 42
2-16. تعامل گردشگری شهری و بازآفرینی فرهنگی 43
2-17. فضاهای شهری 43
2-18. روش تحقيق 44
2-19. روش و ابزار تجزيه و تحليل داده ها 45
2-20. مفهوم شکل گیری تکنیک SWOT 45
مفاهیم پایه 45
فصل سوم: معرفي محدوده شهر كرمانشاه 48
3-1. شناخت تاریخچه 49
3-1. دولت و کانونهای حکومتی و ارتباطشان با کرمانشاه 51
3-2. بررسی های محیطی 52
3-2-1. بررسي ويژگي هاي جغرافيايي 52
3-2-2. موقعیت جغرافیایی شهر و اطراف آن 53
‌‌3-2-3. کلیات و خصوصیات زمین شناسی منطقه (شهرستان کرمانشاه ): 53
3-2-3-1. پهنه بندي خطر در سطح ناحیه 55
3-2-4. بررسی وضعیت اقلیمی منطقه 57
3-2-5. توپوگرافی جغرافیایی شهر کرمانشاه 62
ب) دشت ها 64
د) پوشش گياهي 66
از نظر پوشش گياهي (جنگل و مراتع) نيز اين ناحيه به دو بخش قابل تقسيم است: 66
الف ـ ناحيه شرق و شمال شرقي : شامل شهرستانهاي کرمانشاه، كنگاور، صحنه و قسمتهايي از هرسين می‌باشد. پوشش جنگل در اين ناحيه جز در برخي بخش ها وجود ندارد و تحت تأثیر آب و هواي سرد استپي قرار دارد. 66
3-2-6. خصوصیات جمعیتی و اجتماعی شهر 67
3-2-6-1. خصوصیات جمعیتی و ترکیب آن 67
3-2-6-2. تعداد جمعیت و روند تحول آن 67
3-2-6-3. نسبت جنسی جمعیت در شهر کرمانشاه 73
3-2-7. مطالعات اقتصادی 73
3-2-7-1. ویژگیهای اقتصادی شهر کرمانشاه 73
3-2-8. مونوگرافی آثار مذهبی، فرهنگی، تاریخی و طبیعی در شهر کرمانشاه 74
3-2-8-1. مساجد: 75
3-2-8-2. حسینیه و تکایا 76
3-2-8-3. مقبرهها 79
3-2-8-4. بافت و خانه هاي تاريخي : 80
3-2-8-5. حمامها 82
3-2-8-6. سنگ نگارهها 83
3-2-8-7. بازار کرمانشاه و مرکز شهر 84
3-2-8-8. مناظر طبیعی 84
3-2-8-9. موزه ها و مراكز فرهنگي ديگر 85
4-1. تحليل SWOT در مقوله گردشگري 88
4-1-1. عوامل مؤثر درونی بر گردشگری در شهر کرمانشاه 89
4-1-2. عوامل مؤثر بیرونی در گردشگری شهر کرمانشاه 93
4-1-3. رتبه بندي عوامل داخلي و خارجي بر حسب امتياز وزني 96
4-1-4. تجزیه و تحلیل عوامل استراتژیک 102
4-1-5. ترسيم ماتریس عوامل داخلی و خارجی(IE) گردشگری کرمانشاه 104
4-1-6. راهبردها و راهكارهاي توسعه گردشگري در شهر كرمانشاه: 105
4-1-6-1. راهبردهاي تنوع(ST): 106
4-1-6-2. راهبردهاي بازنگري(WO): 106
4-1-6-3. راهبردهاي تدافعي(WT): 107
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهاد 110
5-1. فرضيه ها: 111
5-2. نتيجه گيري 112
5-3. پيشنهادها: 114
منابع 116
فهرست جداول
جدول شماره(2-1) : راهبردهای چهارگانه بر اساس تحلیلSWOT 46
جدول شماره(3-1): میانگین ماهیانه و سالانه دمای هوا در دوره 1385- 1355 57
جدول شماره(3-2): میانگین دمای حداکثر هوا در دوره 1385- 1355 58
جدول شماره(3-3): میانگین دمای حداقل هوا در دوره 1385- 1355 58
جدول شماره(3-4) : میزان بارش ماهیانه و سالیانه در سال 1385 59
جدول شماره (3-5): میزان رطوبت نسبی هوا در سال 1385 60
جدول شماره(3-6): میزان تعداد روزهاي يخبندان در سال 1385 61
جدول شماره(3-7): سرعت بادهای غالب در ایستگاه شهر کرمانشاه در سال 1385 61
جدول شماره (3-8 ) : تيپ خاك و اراضي ناحیه 62
جدول شماره(3-9): مشخصات کوههای مهم استان کرمانشاه 64
جدول شماره(3-10): مشخصات تعدادی از دشت های استان کرمانشاه 65
جدول شماره (3-11): وضعیت اراضی دشتهای کرمانشاه به تفکیک کیفیت 66
جدول شماره(3-12) : آبادیهای ادغام شده در شهر کرمانشاه 68
جدول شماره (3-13) : روند جمعیتی، نرخ رشد و بعد خانوار شهر کرمانشاه طی دوره 1390-1335 69
جدول شماره(3-14):جمعیت شهر کرمانشاه در سال 1390 71
جدول شماره(3-15) : جمعیت مناطق ششگانه به تفکیک در سرشماریهای سالهای 1390-1375 72
جدول شماره(3-16) : نسبت جنسی جمعیت شهر کرمانشاه در سال 1390 73
جدول شماره(3-17) : توزیع جمعیت شاغل در بخشها و رشته فعالیتهای شغلی در شهر کرمانشاه سال 1385 74
جدول شماره(4-1): نتايج تجزيه و تحليل عوامل داخلي(قوتها) 89
جدول شماره(4-2): نتايج تجزيه و تحليل عوامل داخلي(ضعفها) 91
جدول شماره(4-3): نتايج تجزيه و تحليل عوامل خارجي(فرصتها) 93
جدول شماره(4-4): نتايج تجزيه و تحليل عوامل خارجي(تهديدها) 95
جدول شماره(4-5): رتبهبندي عوامل دروني( نقاط قوت و ضعف) 97
جدول شماره(4-6): رتبه بندي عوامل بيروني(فرصت ها و تهديدها) 101
جدول شماره(4-7): ماتريس راهبردها و راهكارهاي توسعه گردشگري در شهر كرمانشاه 108

فهرست نمودارها
نمودار شماره(1-1) : تجزیه و تحلیل مدل swot 9
نمودار شماره (2-1) : گونه شناسی گردشگری شهری 17
نمودار شماره (2-3): مؤلفه های زیر ساختی صنعت توریسم 34
نمودار شماره(2-4) : تدابیر سه گانۀ مدیریت و برنامه ریزی گردشگری 37
نمودار شماره(2-5) : انواع تور در گردشگری 37
نمودار شماره(2-6) : عوامل اصلی در توسعه گردشگری 40
نمودار شماره(2-7): فصل بندي تحقيق 44
نمودار شماره(3-1) : میزان بارندگی در استان کرمانشاه طی ماههای مختلف سال 59
نمودار شماره(2-3) : روند جمعیتی شهر کرمانشاه طی دوره 1390-1335 69
نمودار شماره(3-3) : بعد خانوار در شهر کرمانشاه طی سالهای 45-90 70
نمودار شماره(3-4) : روند تحول جمعیت شهر، شهرستان و استان کرمانشاه 70
نمودار شماره(3-5) : جمعیت شهر کرمانشاه در سال 1390 بر اساس آمار شهرداری 71
نمودار شماره(3-6): جمعیت مناطق ششگانه به تفکیک در سرشماریهای سالهای 1390-1375 72
نمودار شماره(3-7): نسبت جنسی جمعیت شهر کرمانشاه در سال1390 73
نمودار شماره(4-1): ماتریس عوامل داخلی و خارجی(IE) گردشگری در شهر کرمانشاه 105

فهرست شكل ها

شکل شماره(3-1) : موقعیت شهر کرمانشاه در استان 53
شکل شماره(3-2): خصوصیات زمین شناسی 56
شکل شماره(3-3) : طبقه بندی آب و هوای استان بر اساس روش دمارتن 58
شکل شماره (3-4): بارش نرمال سالانه استان کرمانشاه بر اساس آخرین آمار تا سال 1388 60
شکل شماره (3-5): توپوگرافی استان کرمانشاه 62

چكيده:
امروزه يك اجماع جهاني در اين باره وجود دارد كه چنانچه به همة قابليتهاي صنعت گردشگري و به ويژه، گردشگري شهري توجه شود، مي تواند به عنوان يكي از راهبردهاي توسعه اقتصادي و فرهنگي شهرها محسوب گردد. از جمله دلایلی که ضرورت انجام پژوهش حاضر را موجب گردید، وجود جاذبه های گردشگری بسیار با ارزش و متنوع تاریخی و مناظر و چشم اندازهای کم نظیر طبیعی در شهر و استان کرمانشاه است و با هدف شناخت پتانسیلهای گردشگری در شهر کرمانشاه، شناخت عوامل و زمینه های قدرت، ضعف، فرصت و تهدید تأثیرگذار بر صنعت گردشگری در اين شهر و دست یافتن به راهبردهای ممکن جهت ارتقای این صنعت تدوين گشته است.
اين پژوهش از نظر هدف كاربردي و روش مورد استفاده در آن توصيفي- تحليلي است. در اين پژوهش با استفاده از مدل SWOT ضمن تحليل نقاط ضعف، قوت و فرصتها و تهديدها به ارائه استرات‍ژي ها و راهبردهايي در زمينه گردشگري پرداخته شده است. يافته ها حاكي از آن است كه در شهر كرمانشاه 32 نقطه قوت در مقابل 29 نقطه ضعف و 25 فرصت در مقابل 20 تهديد وجود دارد. از جمله مهم ترين نقاط قوت مي توان به وجود جاذبه هاي غني تاريخي و فرهنگي، موقعيت استراتژيك با كشور عراق و … با امتياز وزني 0.08 به عنوان برجسته ترين نقاط قوت و ضعف مديريت وعدم توجه كافي مسئولين به اقتصاد گردشگري، ضعف تبليغات، نامناسب بودن امكانات و زير ساختهاي كالبدي و رفاهي و … با امتياز وزني 0.04 به عنوان مهم ترين نقاط ضعف، اشتغالزايي و حصول درآمد براي شهر، قابليت تبديل شدن به مركزيت پزشكي غرب كشور، ترجيح دادن كشورهاي مسلمان به گردشگري در اين كشورها و … با امتياز وزني0.12 به عنوان فرصت هاي مهم و تبليغات منفي عليه كشور، تهديدهاي زيست محيطي براي آثار تاريخي، جذابيت هاي بهتر رقباي خارجي و … با امتياز وزني 0.06 مهم ترين تهديدها برشمرده شده اند.
واژگان كليدي: گردشگري پايدار، مدل SWOT، شهر كرمانشاه

فصل اول: كليات تحقيق

1-1. مقدمه
گردشگري كه در دنياي قديم منحصر به امور زيارت، پيام رساني، مسافرت هاي استثنايي جاسوسان و ماجراجويان وهمچنين طالبان علم بود، امروزه به مثابه يكي از مسائل مهم و مؤثر اقتصادي و يكي از عوامل برجسته ارتباطي، اجتماعي و فرهنگي در سطح جهاني در خور توجه و بررسي است.
گردشگری در جهان کنونی، صنعتی پاک، عاري از آلودگي و سومین پدیدۀ اقتصادی پویا، پررونق و رو به توسعه است که پس از صنایع نفت و خودروسازی گوی سبقت را از دیگر صنایع جهانی ربوده است. و به صادرات نامرئي شهره يافته است.
فضاهاي شهري به علت وجود امكانات خدماتي، تفريحي، مراكز خريد، بناهاي تاريخي و ديگر جاذبه ها از مقاصد مهم گردشگري به شمار میروند.
استان کهن کرمانشاه و در پی آن شهر زیبای کرمانشاه دارای توانهای بالقوه و بالفعل طبیعی، تاریخی، فرهنگی و اجتماعی کم نظیر و حتی بینظیری است که با برنامهریزی صحیح و تدوین راهبردهایی در جهت بالفعل کردن توانهای بالقوه و نیز افزایش کارایی خدمات مرتبط با امور رفاهی و گردشگری میتوان پذیرای هر چه بیشتر گردشگر در این خطه زیبا بود، از این حیث انجام پژوهش حاضر در این باب امری ضروری به نظر میرسد چرا که برای دست یافتن به توسعه پایدار و همچنین ارتقاء و پیشرفت، جز با بهرهگیری از علم روز و انجام تحقیق و پژوهش در راستای شناخت معضلات و مشکلات و پس از آن استفاده از راهکارهای علمی در جهت فائق آمدن بر آنها میسر نخواهد بود، لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت گردشگری شهری ونقش آن در اقتصاد شهر، در پی یافتن نقاط ضعف و قوت و فرصت ها و تهدیدهای گردشگری در شهر کرمانشاه است تا با استفاده از مدل SWOT به استراتژی و راهبردهایی در جهت توسعه صنعت گردشگری در شهر کرمانشاه دست یابد.
1-2.بیان مسأله
امروزه گردشگری به اندازهای توسعه یافته که پس از صنایع مهمی مانند صنعت نفت و خودروسازی، سومین صنعت پردرآمد دنیا محسوب شده و اقتصاددانان نیز از آن به عنوان ((صادرات نامرئی)) یاد میکنند. همچنین علاوه بر نقش غیر قابل انکار آن در شکوفایی اقتصاد کشورها، جزو عوامل مؤثر در برنامهریزیهای زیربنایی اعم از توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است(استعلاجی و خوشنیت بیاتی،251:1391).
امروزه از صنعت گردشگری Tourism به عنوان یکی از پردرآمدترین

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد تحلیل اقتصادی، تحلیل حساسیت، روش هزینه، انرژی باد Next Entries منبع پایان نامه با موضوع توسعه گردشگری، صنعت گردشگری، زیرساختها، استان لرستان