منابع مقاله درمورد انرژی باد، توربین بادی، نرخ تنزیل، تحلیل هزینه – فایده

دانلود پایان نامه ارشد

چکیده:
در این تحقیق مقایسه اقتصادی و مالی استفاده از انرژی بادی و فسیلی در تأمین روشنائی پارکینگ های کنار جاده در آزاد راه قزوین – رشت صورت گرفته است. پایه های روشنائی بادی که در طرح حاضر، منفصل از شبکه بوده و لامپ های روشنائی در بالای پایه نصب شده اند، و پایه های روشنائی فسیلی به صورت متصل به شبکه برق سراسری بوده، و از این طریق پارکینگ های مذکور را روشن می نمایند. با توجه به یکسان بودن ابعاد و تعداد پارکینگ ها در محور مذکور، به مقایسه مالی دو روش تأمین روشنائی پرداخته شده است.
محاسبات توسط نرم افزار کامفار (comfar) صورت گرفته و اطلاعات آماری، از طریق سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور و سازمان انرژی های نو ایران (سانا) اخذ شده است.
مجری طرح مورد بحث، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور که از ارگان های بخش دولتی است می باشد، لذا سرمایه گذاری در پروژه از بودجه عمومی تأمین شده و منافع و درآمدی به صورت قطعی و مشخص، و یا به طور ضمنی که قابل مقایسه با هزینه های طرح باشد، ندارد. لذا به مقایسه ارزش فعلی هزینه ها در دو روش پرداخته، محاسبات و نتایج مورد تجزیه و تحلیل و مقایسه قرار داده شده است. بر این اساس، با توجه به خالص ارزش هزینه ای در هر دو روش، تأمین روشنائی از طریق انرژی بادی بر روش استفاده از پایه های فسیلی متصل به شبکه برق سراسری ارجحیت دارد.
کلید واژه: توربین بادی، پایه های فسیلی، تحلیل هزینه – فایده، پارکینگ آزاده راه قزوین – رشت، خالص ارزش فعلی، نرخ بازده داخلی
فهرست مطالب

فصل اول مقدمه و کلیات طرح پژوهش
1- کلیات 2
1-1-مقدمه 2
1-2-تعریف مسئله 2
1-3-ضرورت تحقیق 5
1-4-اهداف تحقیق 7
1-5-سؤال تحقیق 8
1-6-فرضیه تحقیق 8
1-7-مواد و روش انجام تحقیق 8
فصل دوم مبانی نظری تحقیق
2-1- مقدمه 11
2-2-مبانی نظری تحقیق 12
2-3- انرژی و انواع آن 13
2-3-1- انرژی باد و انرژی فسیلی 15
2-4- مکانیسم تشکیل باد و تاریخچه استفاده از انرژی باد 16
2-5- تاریخچه استفاده از نیروگاه بادی 19
2-6- وضعیت انرژی باد در ایران 22
2-6-1 – پتانسیل انرژی بادی در ایران 23
2-6-2- آمار انرژی بادی در ایران 25
2-6-3- چشم انداز انرژی بادی در ایران 29
2-7- وضعیت برق بادی در جهان 32
2-8- انرژی بادی و توربین های بادی 39
2-8-1- انواع توربین های بادی بر اساس محور چرخش پره ها 40
2-8-2- نحوه عملکرد توربین های بادی 41
2-8-3-تقسیم بندی توربین بادی از نظر تولید توان 41
2-9- انرژی باد و محیط زیست 42
2-10- مطالعات داخلی در زمینه انرژی باد 44
2-11- مطالعات خارجی صورت گرفته در زمینه انرژی باد 47
2-12- خلاصه فصل: 48
فصل سوم داده های تحقیق، محاسبات و تجزیه و تحلیل
3-1- مقدمه 51
3-2- ارزیابی پروژه چیست 52
3-2-1- جنبه های ارزیابی طرح 53
3-3- ارزیابی اقتصادی و سابقه تاریخی آن 54
3-4- روش تحلیل هزینه فایده 55
3-5- تعریف تحلیل هزینه فایده 57
3-6- مفاهیم و تعاریف در تحلیل هزینه – فایده 57
3-6-1- هزینه ها و منافع خارجی 59
3-6-2- هزینه تخریب 59
3-6-3- هزینه ها و منافع اجتماعی 60
3-7- شاخص ها و معیار های تحلیل هزینه – فایده 60
3-7-1- نرخ بازده سرمایه (Average Rate of Return – ARR) 60
3-7-2- ارزش فعلی خالص (Net Present Value – NPV) 61
3-7-3- نرخ بازده داخلی ( IRR- Internal Rate of Return) 61
3-7-4- دوره بازگشت سرمایه (P.B.P – Pay Back Period) 62
3-8- مشکلات و محدودیت های به کارگیری تحلیل هزینه – فایده 63
3-9- مراحل انجام تحقیق 64
3-10- ساختار داده های کامفار 66
3-10-1- تعریف پروژه 66
3-10-2- برنامه ریزی زمانی 66
3-10-3- محصول 66
3-10-4- واحد های پولی 66
3-10-5- نرخ تنزیل 67
3-10-6- هزینه های سرمایه گذاری و سالیانه 67
3-10-7- نرخ استهلاک 69
3-10-8- هزینه های پیش از تولید 69
3-10-9- اثر تورم 70
3-10-10- تحلیل حساسیت 70
3-11- ارزیابی مالی پایه های روشنائی 72
3-11-1- حالت اول: پایه های روشنائی فسیلی (شبکه برق سراسری) 72
3-11-2- حالت دوم: پایه های روشنائی بادی 79
3-11-2-1- انتخاب توربین بادی 79
3-11-2-2- هزینه های توربین بادی 81
3-12- فواید و درآمدهای حاصل از پروژه 85
3-12-1- تصادفات جاده ای 86
3-12-2- سایر موارد 92
3-13- نتایج محاسبات (کامفار) 93
3-13-1- ارزش فعلی خالص و نرخ بازدهی داخلی سرمایه گذاری 93
3-13-2- تحلیل حساسیت 96
3-13-2-1- تأثیر تغییر نرخ تنزیل بر ارزش فعلی هزینه ها 96
3-13-2-2- تأثیر تغییر سرمایه گذاری اولیه بر ارزش فعلی هزینه ها 98
3-13-2-3- تأثیر تغییر هزینه عملیاتی بر ارزش فعلی هزینه ها 99
3-14- خلاصه فصل 100
فصل چهارم نتیجه گیری و پیشنهادات
4-1- نتیجه گیری 103
4-2- پیشنهادات 104
4-2-1- راهکارهای اجرائی 104
4-2-2- تحقیقات آتی 107
منابع و مآخذ 109
پیوست ها 116

فهرست جداول

جدول 2-1- آمار مزارع بادی نصب شده درسایت نیروگاهی منجیل تا انتهای سال 1391 26
جدول 2-2- آمار مزارع بادی نصب شده در خواف (خراسان رضوی) تا انتهای سال 1391 26
جدول 2-3- آمار مزارع بادی نصب شده در سایر سایت های ایران تا انتهای سال 1391 27
جدول 2-4- آمار تولید برق توربین های بادی سایت عون ابن علی تبریز تا پایان بهمن 1391 27
جدول 2-5- آمار تولید برق توربین های بادی سایت های مختلف از زمان بهره برداری تا پایان بهمن سال 1391 28
جدول 2-6- آمار تولید برق نیروگاههای بادی از ابتدا تا انتهای مهر 1391 28
جدول 2-7- ظرفیت نصب شده توربین های برق بادی در 15 کشور برتر دنیا 36
جدول 3-1- ماشین آلات و تجهیزات 73
جدول 3-2- مصارف داخلی و تلفات شبکه های برق کشور طی سال های 91- 1384 75
جدول 3-3- سرعت باد در پارکینگ های استان قزوین 78
جدول 3-4- سرعت باد در پارکینگ های استان گیلان 79
جدول 3-5- مشخصات فنی توربین بادی 80
جدول 3-6- ماشین آلات و تجهیزات 82
جدول 3-7- تصادفات آزادراه قزوین – رشت 88
جدول 3-8- محاسبه خالص ارزش فعلی و نرخ بازدهی داخلی پایه روشنائی فسیلی 92
جدول 3-9- محاسبه خالص ارزش فعلی و نرخ بازدهی داخلی پایه روشنائی بادی 92
جدول 3-10- محاسبه ارزش فعلی هزینه ها 93
جدول 3-11- تأثیر تغییر نرخ تنزیل بر ارزش فعلی هزینه ها ( پایه فسیلی) 94
جدول 3-12- تأثیر تغییر نرخ تنزیل بر ارزش فعلی هزینه ها ( پایه بادی) 95
جدول 3-13- تأثیر تغییر سرمایه گذاری اولیه بر ارزش فعلی هزینه ها (پایه فسیلی) 96
جدول 3-14- تأثیر تغییر سرمایه گذاری اولیه بر ارزش فعلی هزینه ها (پایه بادی) 97
جدول 3-15- تأثیر تغییر هزینه عملیاتی بر ارزش فعلی هزینه ها (پایه فسیلی) 97
جدول 3-16- تأثیر تغییر هزینه عملیاتی بر ارزش فعلی هزینه ها (پایه بادی) 98

فصل اول
مقدمه و کلیات
طرح پژوهش

1- کلیات
1-1-مقدمه
انسان از دیرباز با به کارگیری انرژی های فراوان و در دسترس طبیعت، در پی گشودن دریچه ای تازه به روی خویش بوده است تا از این رهگذر بتواند افزون بر آسان تر کردن کارها، فعالیت های خویش را با کمترین هزینه و بالاترین سرعت به انجام رساند و گامی برای آسایش بیشتر بردارد. در این میان با پیشرفت علم و فناوری، ساخت ماشین ها و ابزارهای گوناگون به کارگیری انرژی به اوج خود رسیده است تا جایی که انرژی نیز مانند غذا، پوشاک و مسکن تبدیل به اساسی ترین نیاز زندگی بشر گردید که با کمبود آن پویایی یک جامعه ممکن نخواهد بود. جایگاه انرژی در زندگی مادی بشر به قدری مهم است که وقوع هر پدیده ای را در جهان منوط به استفاده از آن باید دانست.
مدیریت هدف و ارتقای کارائی انرژی و بهینه سازی مصرف به معنی استفاده درست از صور مختلف آن برای تضمین توسعه پایدار و تأمین انرژی برای همگان و همه نسل ها و نیز جلوگیری از مضرات زیست محیطی ناشی از مصرف نادرست لازم است که مورد توجه قرار گیرد.

1-2-تعریف مسئله
نياز گسترده انسان به منابع انرژي همواره از مسائل اساسي در زندگي بشر بوده و تلاش براي دستيابي به يك منبع تمام نشدني انرژي از آرزوهاي ديرينه انسان محسوب می شود. انسان همواره در تصورات خود نيروي تمام نشدني را جستجو مي كرد كه در هر زمان و مكان در دسترس او باشد.
با توجه به هشدار صاحب نظران و متخصصان مبنی بر اتمام ذخیره ی منابع سوخت های فسیلی، حداکثر تا یک قرن دیگر، قطعاً کشورهایی که از نظر تأمین انرژی در تنگنا قرار دارند، با رکود و بحران روبرو خواهند شد. در این زمان احتمالاً کشورهای پیشرفته، آن هایی خواهند بود که فناوری را خردمندانه به کار برده و منابع انرژیهای جدید را از قبل شناخته و مهار کرده اند.
سوخت های فسیلی بیش از 95 درصد انرژی مورد نیاز را در ایران و بیش از 81 درصد انرژی مصرفی دنیا را تأمین می کنند. سوزاندن این هیدروکربورها باعث تولید بخار آب، گاز کربنیک و گازهای سمی دیگر نظیر CO و SO2 و اکسیدهای ازت می شود که همه ی آن ها، غیر از بخار آب، روی محیط زیست در سطح ملی، منطقه ای و جهانی اثر تخریبی دارند (بهادری نژاد، فروردین 1373).
در صورت پذیرش این واقعیت که کشور ما از این وضعیت مصون نخواهد بود، ضرورت استفاده از کلیه امکانات، به منظور دستیابی به انرژی های تجدیدپذیر شونده آشکار می شود.
در این راستا، انرژی خورشیدی منبعی عظیم برای کشور به حساب می آید. مهار این مقدار عظیم انرژی مستلزم دسترسی به فناوری های پیشرفته و کاربرد کلکتورهای بزرگ و سلول های فتوولتائیک می باشد.
به غیر از انرژی خورشید، جهان امروز به انرژی باد چشم دوخته است. اهمیت این موضوع آن گاه آشکار می شود که هزینه های سرسام آور تأمین انرژی برق و روند افزایش سالانه ی آن را در کشور مورد مقایسه قرار می دهیم ( کاویانی، 1374).
انرژی باد از جمله انرژی های تجدیدپذیری است که به علت گستردگی، بازدهی بالا، اقتصادی بودن و اینکه در مقایسه با دیگر انرژی های تجدیدپذیر در ابعاد وسیع تری مورد بهره برداری قرار گرفته، عملاً از جایگاه ویژه ای برخوردار است. بنابراین، لازم به نظر می رسد که با توجه به تمام ابعاد و راهکار های ممکن، فناوری های مربوط به توسعه ی بهره برداری از انرژی باد را در ایران شناسائی کرد.
در مورد مکانیزم تشکیل باد میتوان گفت که، تشعشعات دریافتی خورشید توسط زمین، موجب گرم شدن هوای اتمسفر شده و به همین دلیل هوا به سمت بالا حرکت می کند. شدت این گرمایش در استوا؛ جایی که خورشید عمود می تابد؛ بیشتر از هوای اطراف قطبین؛ جایی که زاویه تابش خورشید تند می باشد؛ خواهد بود و هوای اطراف قطبین نسبت به هوای استوا کمتر گرم می گردد. دانسیته هوا با افزایش دما کاهش پیدا کرده و بنابراین هوای سبکتر استوا به سمت بالا حرکت کرده و در اطراف پخش می گردد. این عمل موجب افت فشار در این ناحیه گردیده و موجب می گردد هوای سرد از قطبین به سمت استوا جذب گردد.
همچنین وقتی خورشید در طول روز می‌تابد، هوای روی سرزمین‌های خشک سریعتر از هوای روی دریاها و آب ها گرم می شود. هوای گرم روی خشکی بالا رفته و هوای خنک تر و سنگین تر روی آب جای آن را می‌گیرد که این فرآیند بادهای محلی را می‌سازد. این به آن معناست که روز از سمت دریا به سمت ساحل باد می وزد. در شب، از آنجا که هوا روی خشکی سریعتر از هوای روی آب خنک می‌شود، جهت باد برعکس می‌شود. بنابراین باد به علت گرادیان فشار به وجود آمده از تابش غیر یکنواخت خورشید به سطح زمین به وجود می آید. امروزه از انرژی بادی جهت تولید الکتریسیته، پمپاژ آب از چاه ها و رودخانه ها، آرد کردن غلات، کوبیدن گندم، گرمایش خانه و مواردی نظیر این می توان استفاده نمود. استفاده رایج از انرژی بادی در توربین های بادی و به منظور تولید الکتریسته بکار گرفته می شوند (وزارت نیرو، سازمان انرژی های نو ایران، سانا).
یکی از موارد استفاده از انرژی الکتریسته تولید شده توسط انرژی بادی، روشنایی معابر، پارک ها، جاده ها، و به طور کلی محل های تردد و عبور و مرور می باشد.
این پایان نامه

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع علوم قرآن، نزول قرآن، دانشگاههای ایران، جوامع علمی Next Entries منابع مقاله درمورد انرژی باد، محیط زیست، زیست محیطی، تأمین روشنایی