منبع پایان نامه با موضوع تامین خواسته، خسارت تأخیر، اسناد تجاری، شخص ثالث

دانلود پایان نامه ارشد

………………………………………………………………………………..6
گفتار اول: تعریف سند ……………………………………………………………………………………..6
گفتار دوم: انواع سند ……………………………………………………………………………………..7
گفتار سوم:انواع سند عادی……………………………………………………………………………………………….8
بند اول: عادی تجاری………………………………………………………………………………………………………..8
بند دوم: عادی غیر تجاری………………………………………………………………………………………………..9
فصل دوم: سند تجاری…………………………………………………………………………………………………10
گفتار اول: تعریف سندتجاری……………………………………………………………………………..10
گفتار دوم: خصوصیات اسناد تجاری…………………………………………………………………….11
گفتار سوم: مزایای اسناد تجارتی ………………………………………………………………..11
بند اول: مسئولیت تضامنی……………………………………………………………………………….11
بند دوم: تقاضای تامین خواسته…………………………………………………………………….12
بند سوم: اماره طلب……………………………………………………………………………………12
گفتارچهارم: اقسام سند تجاری…………………………………………………………………………………….12
گفتار پنجم: تفاوت سند عادی با سند عادی غیر تجاری…………………………………………………….13
بخش دوم: قواعد اختصاصی زمان در سند تجاری
فصل اول: صدور سند تجاری……………………………………………………………………………………16
گفتار اول: تاریخ در صدور برات…………………………………………………………………………………16
بند اول: تاریخ تحریر………………………………………………………………………………………………….17
بند دوم: تاریخ تادیه ………………………………………………………………………………………………….17
بند سوم: ضمانت اجرای عدم ذکرتاریخ…………………………………………………………………………19
بند چهارم: فواید ذکر بند……………………………………………………………………………………………20
پنجم: ذکر تاریخ با حروف و ضمانت اجرای آن تاریخ تحریر برات…………………………………….21
بند ششم: زمان وجود تاریخ تحریر و تاریخ پرداخت…………………………………………………………..23
بند هفتم: تغییر تاریخ سررسید………………………………………………………………………………………..25
گفتار دوم: صدور سفته……………………………………………………………………………………………….27
بند اول: تاریخ تحریر-تاریخ سررسید………………………………………………………………………………27
بند دوم: ضمانت اجرای عدم قید تاریخ تحریر……………………………………………………………………27
بند سوم: تاریخ پراخت………………………………………………………………………………………………..28
بند چهارم: ضمانت اجرای عدم ذکر تاریخ پرداخت…………………………………………………………..29
بند پنجم: تمدید سررسید سفته………………………………………………………………………………………29
گفتار سوم: صدور چک……………………………………………………………………………………………..30
بند اول: نقش زمان در صدور چک……………………………………………………………………………….30
بند دوم: چک بدون تاریخ……………………………………………………………………………………………31
بند سوم: چک به تاریخ موخر………………………………………………………………………………………34
بند چهارم: تاثیر فوت صادر کننده درکارسازی چک………………………………………………………..36
بند پنجم: اهمیت تاریخ صدور چک………………………………………………………………………………37
فصل دوم: استمرار سند تجاری…………………………………………………………………………………..42
گفتار اول: ظهر نویسی……………………………………………………………………………………………….43
بند اول: تاریخ درظهرنویسی…………………………………………………………………………………………43
بنددوم: اهمیت تاریخ در ظهر نویسی……………………………………………………………………………..44
گفتار دوم: قبولی برات……………………………………………………………………………………………..45
بند اول: نقش تاریخ در قبولی برات………………………………………………………………………………45
بند دوم: ضمانت اجرای عدم ذکر تاریخ قبولی……………………………………………………………….45
بند سوم: ضمانت اجرای عدم ذکرتاریخ قبولی به حروف………………………………………………….47
بند چهارم: مواعد قبولی……………………………………………………………………………………………..48
الف: مهلت ارائه برات به سررسید معین………………………………………………………………………….48
ب: مهلت ارائه برات به رویت یا وعده از رویت ……………………………………………………………..49
بند پنجم: مهلت قبولی یا نکول توسط براتگیر……………………………………………………………….51
بند ششم: زمان در قبولی شخص ثالث…………………………………………………………………………..52
گفتار سوم: محل سند تجاری……………………………………………………………………………………52
بند اول: زمان تشکیل محل………………………………………………………………………………………….52
بند دوم: زمان انتقال محل برات…………………………………………………………………………………….53
گفتار چهارم: ضمانت……………………………………………………………………………………………….55
بند اول: تاریخ در صورت ضمانت………………………………………………………………………………..55
بند دوم: زمان در خواست معرفی ضامن توسط دارنده……………………………………………………….56
بند سوم: ضمانت اجرای عدم معرفی ضامن……………………………………………………………………..56
فصل سوم: زمان در سقوط سندتجاری………………………………………………………………………..58
گفتار اول: پرداخت…………………………………………………………………………………………………..58
بند اول: سررسید………………………………………………………………………………………………………..58
الف: برات به رویت…………………………………………………………………………………………………..59
ب: برات به وعده از رویت………………………………………………………………………………………….59
ج: برات به وعده از تاریخ سند……………………………………………………………………………………61
د: برات موکول به روز معین……………………………………………………………………………………….61
بند دوم: اختلاف تقویم محل صدور و محل پرداخت……………………………………………………….62
بند سوم: تغییر سررسید………………………………………………………………………………………………63
گفتار دوم: عدم پرداخت…………………………………………………………………………………………..64
بند اول: تفاوت مهلت ارائه و مهلت اعتراض…………………………………………………………………64
بند دوم: مهلت اعتراض ………………………………………………………………………………………….65
بند سوم: زمان اعتراض نکول……………………………………………………………………………………67
بند چهارم: مهلت ابلاغ نکول به ایادی ماقبل………………………………………………………………..68
بند پنجم: اثر عدم ابلاغ نکول به ایادی ما قبل………………………………………………………………69
بند ششم: مهلت مطالبه وجه…………………………………………………………………………………….70
بند هفتم: مبنای تعیین مهلت ارائه……………………………………………………………………………….71
بند هشتم: تاریخ تأدیه وجه برات……………………………………………………………………………….72
بند نهم: پرداخت وجه برات……………………………………………………………………………………..72
بند دهم: پرداخت قبل ازموعد برات…………………………………………………………………………..73
بند یازدهم: مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه……………………………………………………………….75
بند دوازدهم: تأمین

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درباره نقض قرارداد، حمل و نقل، قولنامه Next Entries منبع پایان نامه با موضوع اسناد تجاری، قانون مدنی، حقوق تجارت، اصل موضوع