منابع تحقیق درباره طراحی آموزشی، سازنده گرایی، تحلیل داده، روش تحقیق

دانلود پایان نامه ارشد

تقدیر و تشکر
سپاس و ستایش خداوند عزوجل که توفیق عنایت فرمود تا این پژوهش را انجام دهم .
خود را موظف می‌دانم از کلیه عزیزانی که مرا در انجام این پژوهش یاری کرده‌اند تشکر قلبی نمایم .
ابتدای سخن از استاد گرانقدر جناب آقای دکتر سید رسول عمادی که ارائه رهنمودهای سازنده ایشان به هدایت این عمل انجامید، تشکر می‌نمایم .
و از جناب آقای دکتر حسین زنگنه و سرکار خانم مریم پورجمشیدی که علاوه بر داوری، دلسوزانه هدایتگر و یاری دهنده بنده در انجام این پژوهش بودهاند تشکر مینمایم.
و همچنین ازجناب آقای دکتر حسن رستگارپور که با مهربانی پاسخگوی سوالات بنده بودند سپاسگذارم.
و سپاسی ویژه از خانواده عزیزم که همیشه و در همه احوال حامی بنده بوده و هستند.
از دوستان گرامیم خانمها سلیمی، افتخاریان، برادران باقری، عزیزی، محرابی و آقای منصوری نیز کمال تشکر را دارم که همیشه مشوق و امید دهنده و انگیزه ادامه راه بودهاند.
از خداوند برای همه این عزیزان آرزوی موفقیت و شادکامی دارم .
دانشگاه بوعلی سینا
مشخصات رساله/پايان نامه تحصيلي
عنوان:
اجرای طراحی آموزشی مبتنی بر بازی و تاثیر آن بر هوش میانفردی کودکان پیش دبستانی منطقه 19 تهران
نام نویسنده: ناهید باعث جنگلی
نام استادراهنما: دکتر سید رسول عمادی
دانشکده: ادبیات وعلوم انسانی
گروه آموزشی : علوم تربیتی
رشته تحصيلي: علوم تربیتی
گرایش تحصیلی: تکنولوژی آموزشی
مقطع تحصيلي:کارشناسی ارشد
تاريخ تصويب پروپوزال:3/ 12/1392
تاريخ دفاع: 5/7/1393
تعداد صفحات: 121

چكيده:
هدف از پژوهش حاضر” اجرای طراحی آموزشی مبتنی بر بازی و تاثیر آن بر هوش میانفردی کودکان پیشدبستانی” بود. متغیر مستقل در این پژوهش ” طراحی آموزشی مبتنی بر بازی” و متغیر وابسته هوش میانفردی و 3 مولفه زیرمجموعه آن( همکاری، همدلی و تشخیص مقاصد) بود. در این پژوهش سوال اصلی آن بود که آیا طراحی آموزشی مبتنی بر بازی بر هوش میانفردی کودکان موثر است؟ 4 فرضیه مورد بررسی قرار گرفت: فرضیه اصلی: طراحی آموزشی مبتنی بر بازی بر هوش میانفردی کودکان تاثیر دارد. فرضیههای فرعی: 1- طراحی آموزشی مبتنی بر بازی بر توانایی همکاری کودکان تاثیر دارد.2- طراحی آموزشی مبتنی بر بازی بر توانایی همدلی کودکان تاثیر دارد.3- طراحی آموزشی مبتنی بر بازی بر توانایی تشخیص مقاصد کودکان تاثیر دارد. روش تحقیق این پژوهش روش ترکیبی با طرح همسو سازی انتخاب گردید؛ ابزار به کار رفته در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته شامل 22 سوال، مصاحبه ساختار یافته و منظم، و مشاهده بود. روایی پرسشنامه از طریق مشورت و بازنگری استاد راهنما و 3 استاد متخصص و مرتبط تایید شد و پایایی آن نیز با استفاده از آزمون آلفای کرانباخ به میزان 76% محاسبه شد. پایایی هر مولفه نیز به ترتیب 70% در مولفه اول(همکاری) و74% در مولفه دوم( همدلی) و 80% در مولفه سوم(تشخیص مقاصد) محاسبه شد. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانشآموزان پیش دبستانی منطقه 19 تهران تشکیل میدهند که تعداد 1350 نفر دانشآموز را شامل میشود. نمونهگیری به صورت هدفمند در بخش کیفی و تصادفی در بخش کمی اجرا شد و یک کلاس 18 نفره به عنوان نمونه انتخاب گردید. روش تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کمی در آمار توصیفی با استفاده از محاسبه میانگین و انحراف استاندارد در spss و محاسبه آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن متغیرها صورت گرفت.و همچنین در آمار استنباطی از آزمون T همبسته برای محاسبه معناداری متغیرها استفاده شد. در بخش کیفی با استفاده از تحلیل مشاهدات و نتایج مصاحبه با استفاده از روش کدگذاری دادهها به توصیف نتایج در جداول و توضیح آنها پرداخته شد. نتایج به دست آمده در بخش کمی نشان داد که فرض صفر در متغیر هوش میانفردی و دو مولفه همکاری و همدلی رد شده و معناداری هر سه به ترتیب با سطح معناداری 36/0 و29/0 و 35/0 در سطح 05/0 تایید شد، اما فرض صفر در مولفه تشخیص مقاصد تایید شده و معناداری آن با سطح 624/0 در سطح 05/0 رد شد. همچنین در بخش کیفی نیز پیشرفت قابل ملاحظهای در متغیر هوش میانفردی و 2 مولفه همکاری و همدلی مشاهده شد، اما در مولفه تشخیص مقاصد پیشرفت کمتری قابل ملاحظه است. در نتایج به دست آمده از مصاحبه با معلم نیز نتایج مشابه استنباط میگردد و درنهایت قابل ذکر است که نتایج دادههای کمی و کیفی مشابه و مکمل یکدیگر هستند
واژههایکلیدی: طراحی آموزشی، بازی، هوش میانفردی

فهرست مطالب
فصل اول: کلیات پژوهش
1‌.1‌ مقدمه: 2
1‌.1‌ بیان مساله: 4
1‌.2‌ ضرورت و اهمیت تحقیق: 7
1‌.3‌ اهداف پژوهش: 8
1‌.3‌.1‌ هدف کلی : 8
1‌.3‌.2‌ اهداف فرعی: 8
1‌.4‌ فرضیه های پژوهش: 9
1‌.4‌.1‌ فرضیه اصلی: 9
1‌.4‌.2‌ فرضیه های فرعی: 9
5.1 تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها: 9
1‌.5‌.1‌ تعاریف مفهومی : 9
1‌.5‌.2‌ تعاریف عملیاتی: 10
6.1 مدل مفهومی پژوهش: 11
فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش
1.2 مقدمه: 15
2‌.2‌ آموزش: 15
2‌.3‌ طراحی آموزشی: 15
1‌.1‌ ………………………………………………………………………………………………………………………….16
1‌.2‌ ………………………………………………………………………………………………………………………….16
1‌.3‌ ………………………………………………………………………………………………………………………….16
1‌.3‌.1‌ تاریخچهی طراحی آموزشی 16
2‌.4‌ سازنده گرایی 17
2‌.4‌.1‌ نظریه های سازنده گرایی 18
2‌.4‌.2‌ كاربرد آموزشي نظريه ي سازندهگرايي 18
2‌.4‌.3‌ اصول طراحی آموزشی از دیدگاه سازنده گرایی 19
5.2‌ بازی: 21
2‌.5‌.1‌ نظریه های بازی: 24
2‌.5‌.2‌ انواع بازی کودکان: 26
2‌.5‌.3‌ بازی و سازگاری اجتماعی کودکان 33
2‌.5‌.4‌ اثرات شناخته شده بازی بر سلامت 34
2‌.5‌.5‌ مراحل رشد بازی در کودکان: 36
2‌.5‌.6‌ چهار دوره بازی: 38
2‌.5‌.7‌ مشخصه های بازی کودکان: 39
2‌.5‌.8‌ دیدگاه دانشمندان اسلامی درزمینه بازی: 39
2‌.6‌ هوش: 41
2‌.6‌.1‌ هوش یگانه و چندگانه: 42
2‌.6‌.2‌ نظریه هوشهای چندگانه: 42
2‌.7‌ هوش میانفردی: 45
2‌.7‌.1‌ همکاری: 46
2‌.7‌.2‌ همدلی: ……………………………………………………………………………………………………………….47
2‌.7‌.3‌ تشخیص مقاصد: 51
2‌.8‌ بازی های جدی و آموزش علمی: 52
2‌.9‌ داستان و تاثیر روانی آن بر کودکان: 53
1.9.2 لذت تفریح: 53
2.9.2 رشد مهارتهای زبانی 53
3.9.2 تحقق اهداف تربیتی 54
4.9.2 انتقال ایدئولوژی: 55
2‌.9‌.5‌ درمان بیماریهای روانی 56
2‌.10‌ تاثیر بازی بر تقویت هوش میانفردی: 56
2‌.10‌.1‌ فواید قصههای تصویری: 56
2‌.11‌ سالهای پیش دبستانی 59
12.2 طراحی آموزش مهارت های اجتماعی 61
2‌.13‌ طراحی کارگاه داستان گویی: 63
2‌.14‌ پیشینه پژوهش : 66
2‌.14‌.1‌ پژوهش های داخلی: 66
2‌.14‌.2‌ تحقیقات خارج : 70
15.2 جمع بندی: 72
فصل سوم: روش تحقیق
3‌.1‌ روش تحقیق 75
3‌.1‌.1‌ روش تحقیق ترکیبی 75
3‌.2‌ جامعه آماری 76
3‌.3‌ نمونه آماری و روش نمونه گیری 77
4.3 روش گردآوری اطلاعات 77
3‌.5‌ ابزار پژوهش 77
3‌.6‌ روایی 78
3‌.7‌ پایایی 78
3‌.8‌ روش تحلیل داده ها 79
3‌.9‌ برگزاری کارگاه: 81
3‌.10‌ دیاگرام پژوهش: 82
4.3 تجزیه و تحلیل داده های کیفی 87
4‌.1‌.1‌ جداول فراوانی 87
4‌.1‌.2‌ جدول میانگین 90
4‌.1‌.3‌ تشریح و تحلیل مشاهدات 91
2.4 تجزیه و تحلیل دادههای کمی 100
4‌.2‌.1‌ آمارهای استنباطی: 100
4‌.2‌.2‌ يافته‌هاي استنباطي: 101
4‌.3‌ جمع بندی: 102
فصل پنجم بحث و نتیجه گیری
5‌.1‌ سوال اصلی: 105
1.1.5 طراحی آموزشی مبتنی بر بازی بر هوش میان فردی کودکان تاثیر دارد؟ 105
2.5 سوالات فرعی: 106
1.2.5 طراحی آموزشی مبتنی بر بازی بر توانایی همکاری کودکان تاثیر دارد؟ 106
2.2.5 طراحی آموزشی مبتنی بر بازی بر توانایی همدلی کودکان تاثیر دارد؟ 108
2.3.5 طراحی آموزشی مبتنی بر بازی بر توانایی تشخیص مقاصد کودکان تاثیر دارد؟ 109
5‌.3‌ پیشنهادهای کاربردی: 110
5‌.4‌ پیشنهادهای پژوهشی: 111
5‌.5‌ محدودیتهای پژوهش: 111
منابع و مآخذ 114
ضمائم

فهرست جداول
جدول‏4‏1 جدولفراوانیپاسخها در متغیرها.روزاول 88
جدول 4‏2 فراوانیپاسخها در متغیرها.روزدوم 88
جدول4‏3 فراوانیپاسخها در متغیرها.روزسوم 89
جدول4‏4 فراوانیپاسخها در متغیرها.روزچهارم 89
جدول4‏5 فراوانیپاسخهادرمتغیرها.روزپنجم 89
جدول‏46 میانگینمتغیرها در دونوبت پیشآزمون وپسآزمون 90
جدول47 روز اول 92
جدول48 روز دوم 94
جدول4‏9روز سوم 96
جدول4‏10 روز چهارم 97
جدول4‏11 روز پنجم 99
جدول4‏12ميانگين و انحراف استاندارد هوش میانفردي در پيش‌آزمون وپس‌آزمون 100
جدول4‏13 آزمون کولموگروف- ‌اسميرنوف براي بررسي نرمالبودن توزيع داده‌هاي هوش میانفردي 101
جدول414 آزمونTهمبسته 102

فصل اول:
کلیات پژوهش

1‌.1‌ مقدمه:
زندگی بشر از ابتدا با دو واژه آموزش و یادگیری همراه بوده است و هیچگاه نمیتوان ادعا کرد زمانی وجود داشته که آموزش و یادگیری در زندگی انسان رخ نداده باشد، چراکه انسان در همه حال وهمه جا همواره در حال یادگیری است.اما آنچه قابل بیان است تفاوت این دو واژه در زندگی گذشته و حال است چراکه با گذشت زمان و پیشرفت زندگی انسان،آموزش نیز دستخوش تغییرات شده است و با پیشرفت در امر آموزش، یادگیری روز به روز از حالت پنهان به حالت آشکار درآمده و تحت کنترل انسان قرار گرفته است.همچنین آموزش شکلی تخصصیتر به خود گرفت به طوری که در عصر حاضر بخش عمده یادگیری از طریق آموزش برنامهریزی وطراحی شده توسط متخصصین شکل میگیرد.حال تفاوتی که در دهههای اخیر در امر آموزش مشاهده میشود، حیطه توانایی متخصصین آموزش برای طراحی محتوای مورد آموزش میباشد. تاچندی پیش حیطه طراحی آموزش تنها به انتخاب طرح و الگویی برای آموزش مطالب و محتوای موردنظر تعریف میشد به گونهای که تاثیرات و یادگیریهای پنهانی که از این آموزش در زندگی و شخصیت کودک ناشی میشد تقریبا غیر قابل پیشبینی و کنترل بود. اما اکنون به نظر میرسد آموزش تااندازهای پیشرفت کرده که متخصصان میتوانند علاوه بر طراحی محتوای مورد آموزش آنرا در قالبی مناسب طراحی کرده و برجنبههای مختلف شخصیت و زندگی فراگیر تاثیر بگذارند، و کودک را به معنای واقعی پرورش دهند، به گونه ای که هم یادگیری مطالب مورد نظر صورت بگیرد و هم کودک برای زندگی در جامعه و آینده رشد یابد.
برای دستیابی به این هدف باید در طراحی محتوا علاوه بر جنبههای شناختی به جنبههای عاطفی شخصیت کودک نیز توجه کنیم همانطور که از دیدگاه سازنده گرایی، برنامههای آموزشی باید همهسویه (شناختی،عاطفی و رفتاری) باشند، اما بسیاری از نظامهای آموزشی بیشتر بر جنبهی شناختی تاکید داشتهاند و پرورش دو سویه دیگر را به بخت واقبال واگذاشتهاند. با جدا پنداشتن عاطفه از شناخت، و این دو از رفتار، برنامههای آموزشی این نظامها واقعیت مهمی را از فرایند آموزش حذف کردهاند.باید توجه داشت سازنده گرایی گروهی، آموختن را کنشی گروهی میداند که انجام دادن بهینهی آن نیازمند داشتن توانایی ایجاد ارتباط با دیگران است (راگوزینو1،رز نیک2،اوتنه اوبراین3، و ویزبرگ4،2003). حال چطور میتوان توانایی ارتباط با دیگران که یکی از مشخصههای هوش میانفردی محسوب میشود را در فراگیران به خصوص کودکان تقویت کرد. با تقویت هوش میانفردی کودکان، توانایی برقراری روابط، درک دیگران، تشخیص مقاصد دیگران، همکاری با افراد و… در آنها بهبود مییابد.باید توجه داشت که برآوردن نیازهای جامعه و ساختن یک جامعه ایدهآل در گرو پرورش کودکان و رشد مهارتها و تواناییهای بیان شده در آنان

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد حقوق بین‌الملل، منابع طبیعی، سازمان ملل، سازمان ملل متحد Next Entries منابع تحقیق درباره طراحی آموزشی، آموزش و پرورش، برنامه درسی، مهارتهای اجتماعی