دانلود مقاله با موضوع قانون مجازات، اجتماع اسباب، اجتماع سبب، مسئولیت مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

بند اول: مسئولیت مدنی 8
الف) مسئولیت قراردادی 9
ب)مسئولیت قهری 10
بند دوم: مسئولیت کیفری 11
مبحث دوم: ارکان و شرایط مسئولیت مدنی 11
گفتار اول: فعل زیانبار 12
بند اول: بی احتیاطی 14
بند دوم : بی مبالاتی 15
بند سوم: عدم مهارت 16
بند چهارم: عدم رعایت نظامات دولتی 18
بند پنجم: عدم رعایت موازین علمی و فنی 19
گفتار دوم: خسارت 20
بند اول: مفهوم ضرر 20
الف: مفهوم لغوی 20
ب)مفهوم اصطلاحی 21
بند سوم: شرایط خسارت قابل مطالبه 26
گفتار سوم: رابطه سببیّت 30
مبحث سوم: آثار مسئولیت وارد کننده زیان 32
گفتار اول: آثار مسئولیت حقوقی 33
بند اول: اعاده وضع سابق زیان دیده (جبران عینی) 33
بند دوم: جبران ضرر از طریق دادن معادل 34
الف) شیوه های جبران خسارت مالی 35
ب) شیوه جبران خسارت معنوی 37
ج)شیوه جبران خسارت عدم النفع 41
د)شیوه جبران صدمات بدنی 46
بند سوم: جبران خسارت توسط مؤسسات بیمه 53
گفتار دوم: آثارمسؤليت كيفري 57
فصل دوم 59
رویکرد نوین قانون مجازات اسلامی به مقوله تعدد اسباب و اجتماع سبب و مباشر 59
مبحث اول: مستندات قاعده اتلاف 60
گفتار اول: کتاب 60
گفتار دوم: روایات 61
گفتار سوم: بناء عقلا 62
گفتار چهارم: اجماع 62
مبحث دوم: مفهوم و اقسام سبب و مقایسه آن با عناوین مشابه 62
گفتار اول: مفهوم سبب 62
بند اول: مفهوم لغوی 62
بند دوم: مفهوم اصطلاحی 63
گفتار دوم: مستندات تسبیب 65
گفتارسوم: اقسام سبب 66
بند اول: سبب قولی و فعلی 67
بند دوم: سبب عمدی و غیر عمدی 68
بند سوم: سبب معنوی و وقتی 68
بند چهارم: سبب مقارن و متأخر 69
بند پنجم: سبب طولی و عرضی 69
بند ششم: سبب حسی، قانونی و عرفی 71
گفتار سوم: مقایسه سبب با شرط و علت 72
بند اول: مقایسه سبب با شرط 72
بند دوم: مقایسه سبب با علت 73
مبحث سوم: مفهوم مباشر و مقایسه آن با سبب 74
گفتار اول: مفهوم مباشر 74
بند اول: مفهوم لغوی 74
بنددوم: مفهوم اصطلاحی 74
گفتار دوم: مقایسه مباشر و سبب 76
بند اول: وجوه اشتراک 76
بند دوم: وجوه افتراق 76
مبحث چهارم: صور اجتماع در ورود خسارت 78
گفتار اول : اجتماع سبب و مباشر 78
بند اول : فرض اقوی بودن مباشر نسبت به سبب 79
بند دوم: فرض اقوی بودن سبب نسبت به مباشر 81
بند سوم: فرض تساوی سبب و مباشر 81
گفتار دوم:اجتماع اسباب 84
بند اول: اجتماع عرضی سبب 84
الف) نظریه تقسیم مسئولیت به نحوتساوی 84
ب) نظریه تقسیم مسئولیت به نحو تضامن 87
ج) تقسیم مسئولیت به نسبت درجه تقصیر 92
د)نظریه تقسیم مسئولیت به نسبت تأثیر 95
بند دوم: اجتماع طولی اسباب 97
الف) نظریه سبب مقدم در تأثیر 98
ب) نظریه برابری اسباب و شرایط 104
ج) نظریه ضمان سبب ضروری 106
د) نظریه سبب نزدیک و بی واسطه 108
ه) نظریه شرط پویای نتیجه 111
و) نظریه سبب متعارف و اصلی 113
فصل سوم 120
عوامل سقوط مسئولیت مدنی با لحاظ مقررات قانون مجازات اسلامی 92 در ارتباط با تعدد اسباب و اجتماع سبب ومباشر 120
مبحث اول: قوه قاهره 121
گفتار اول: خارجی بودن حادثه 122
گفتار دوم: گریز ناپذیر بودن حادثه 122
گفتار سوم: غیر قابل پیش بینی بودن 122
مبحث دوم: تقصیر زیان دیده 124
مبحث سوم: دخالت شخص ثالث 126
مبحث چهارم: تحصیل برائت 127
بند اول: شرایط صحت برائت 130
الف) قصد ورضا 131
ب) اهلیت 131
ج) موضوع معیّن 132
د) مشروعیت جهت 132
و) منجّز بودن 132
ه) زمان اخذ برائت 133
فصل چهارم 134
خلاصه، نتایج، پیشنهادات 134
مبحث اول: خلاصه 135
گفتار اول: خلاصه فصل اول 135
گفتار دوم: خلاصه فصل دوم 141
گفتار سوم: خلاصه فصل سوم 155
مبحث دوم: نتایج 157
گفتار اول: نتایج فصل اول 157
گفتار دوم: نتایج فصل دوم 158
گفتار سوم: نتایج فصل سوم 161
مبحث سوم: پیشنهادات 163
فهرست منابع 165

چکیده
یکی از مهم ترین موضوعات مطروحه در بحث مسئولیت مدنی اجتماع دو یا چند عامل در ایراد خسارت است.گاه ممکن است در وقوع خسارت عوامل متعددی نقش داشته باشند که در چنین مواردی تشخیص عامل مسئول از بین این عوامل و ملاک ارزیابی خسارت بسیار با اهمیت و در عین حال دشوار و پیچیده است.
قانونگذار ایران در قانون مجازات اسلامی مصوّب 70 در اجتماع سبب و مباشر، مباشر را مسئول دانسته بود مگر اینکه سبب اقوا می بود اما در قانون مجازات مصوّب92 در یک رویکرد جدید عاملی را که جنایت مستند به اوست ضامن می داند ولو اینکه سبب باشد و انتساب ضرر را معیار مسئول شناختن سبب و یا مباشر دانسته است.
قانونگذار در قانون جدید در فرض اجتماع اسباب در ابتدا به مانند قانون سابق تقدم تأثیر سبب را ضابطه تشخیص سبب مسئول معرفی کرده است اما با آوردن قیودی از این ضابطه عدول کرده و به مبانی متغایری متوسل شده است به گونه ای که حسب مورد گاه همه اسباب،گاه سبب مقدم در تأثیر و گاه سبب مؤخر در حدوث را ضامن می داند که به نظر می رسد در حقیقت بحث رابطه علیَت در اجتماع اسباب طولی همچنان پیچیده و مبهم باقی مانده است چرا که پذیرش ضابطه سبب مقدم در تأثیر در بحث تعدد اسباب طولی قابل انتقاد است و با برخی از مواد همین قانون در تعارض است.

کلید واژه: سبب، مباشر، مسئولیت مدنی، اجتماع اسباب، اسباب طولی، اسباب عرضی

مقدمه
برای تحقق مسئولیت مدنی وجود سه رکن ضرر، فعل زیانبار و رابطه سببیّت بین فعل زیانبار و ضرر ضروری است. اثبات رابطه سببیت در صورت اجتماع عوامل متعدد و مشخص کردن عامل اصلی حادثه و قطعی بودن رابطه سببیت امری دشوار خواهد بود.برای حل این مشکل نظرات گوناگونی از سوی علمای حقوق مطرح شده است مانند نظریه برابری اسباب، ضامن دانستن نزدیک ترین سبب،سبب متعارف و اصلی، سبب مقدم در تاثیر…در این میان فقها میان اسباب عرضی و طولی قائل به تفکیک شده و در مورد اول(عرضی) به برابری اسباب و در مورد دوم(طولی) به نظریه معروف سبب مقدم در تاثیر معتقدند. قانون مجازات جدید در مواد 526 تا 537، سه فرض اجتماع سبب و مباشر، اجتماع چند سبب طولی و عرضی و اجتماع چند مباشر را از هم متمایز کرده و حسب مورد، مسئولیت به میزان تاثیر در ضرر، مسئولیت مساوی اسباب متعدد و مسئولیت سبب مقدم در تاثیر را پذیرفته است. راهکار قانون جدید در مورد اجتماع سبب و مباشر تحول مثبتی را تجربه کرده است.تحمیل مسئولیت در سبب و مباشر صرف نظر از میزان تاثیر و به صرف انتساب زیان به آنان ضامن هستند و این امر نشان دهنده عدول دیدگاه قانونگذار از نظر فتاوی مشهور است.افزون بر آن پذیرش تقسیم مسئولیت در صورت مشارکت اسباب متعدد عرضی قدمی مثبت می باشد اما عدم لحاظ میزان تاثیر و مداخله هریک از اسباب در زیان و حکم به تساوی ضمان دور از عدالت است.
اهمیت و ضرورت انجام پژوهش
در اجتماع اسباب متعدد در قانون مجازات جدید مبنای واحد و مستحکمی وجود نداشته و می بایست قانونگذار برای رفع تشتت در بحث تعدد اسباب و دوری از هرگونه بی عدالتی و یافتن مقصر اصلی با تکیه بر منابع معتبر و غنی فقهی به مبنای واحد منسجم و هماهنگ با سایر قوانین دست یابد. وجود دعاوی متعدد و صدور آراء معارض با استناد به نظریات و قوانین گوناگون در مورد این موضوع، علت اصلی برای نوشتن این پایان نامه بوده تا شاید بتوان به ارائه راه کار جهت حل معضل فوق پرداخت.
سوابق پژوهش
تحقیقات فقهی- حقوقی متعددی در زمینه اجتماع اسباب و مباشر صورت گرفته است.فقها در لابه لای فروعات فقهی در کتب فقهی خود به اجتماع اسباب اشاره ای کرده اند.اساتید حقوق نیز مبحث یا گفتار یا مقاله ای را به این امر اختصاص داده اند و پاره ای از پایان نامه های تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد به بررسی اجتماع اسباب اختصاص داده شده است از جمله: مقاله حکم اجتماع سبب ومباشر در فقه امامیه و حقوق ایران- محمد عالم زاده- فصلنامه فقه و مبانی حقوق – 1387، بررسی تطبیقی مسئولیت های سببهای متعدد در ورود خسارت در حقوق ایران و انگلیس -رسول فتحعلی پور- دانشگاه بین المللی امام خمینی-1388، اجتماع اسباب در مسئولیت مدنی – محسن بهشتیان- دانشگاه تهران-1378
اما تمام این تحقیقات و نوشتار بر اساس قانون مجازات مصوّب 70 بوده است و درخصوص مسئولیت مدنی سبب و مباشر و تعدد اسباب در قانون مجازات اسلامی مصوّب1392 وتحوّلات و خلاءهای آن بطور خاص علی رغم تتبع نگارنده تاکنون پژوهشی انجام نشده است.
جنبه جدید بودن و نوآوری
در تحقیق حاضر نگارنده به دنبال تبیین و تحلیل موضع جدید مقنن در باب اجتماع اسباب است.آسیب شناسی این قضیه و راهکارهای اصلاحی نیز جزءلاینفک پژوهش است که در کل و در مقایسه با پژوهش های سابق به پژوهش فعلی جلوه جدیدی می بخشد.
اهداف پژوهش
هدف دریافتن مبنایی علمی و واحد و منصفانه و مطابق با حقوق مدرن و نظریات فقها برای اجتماع سبب ومباشر واجتماع اسباب متعدد است.دغدغه اصلی همه اندیشمندان هماهنگی فقه وحقوق اسلامی و مقتضیات زمان است تا بتوان نیاز جامعه امروز را برطرف کرد و در عین حال با تحولات حقوقی دیگر کشورها سازگاری داشته باشد.
1-بررسی قانون مدنی وقانون مجازات 92 درباره اجتماع سبب و مباشر
2-بررسی قانون مدنی و قانون مجازات مصوب 92 درباره اجتماع اسباب(طولی ، عرضی)
3-نظرات علمای حقوق در خصوص اجتماع اسباب واجتماع سبب ومباشر
سؤالات پژوهش
1-قانونگذار در قانون مجازات مصوب 92 کدام دیدگاه را در اجتماع اسباب پذیرفته است؟
2-قانونگذار در صورت اجتماع سبب و مباشر چه کسی را مسئول می داند؟
3-آیا موضع قانونگذار در قانون مجازات جدید شامل اتلاف اموال و جنایت جسمانی است یا فقط جنایت جسمانی را در برمی گیرد؟
فرضيه‏هاي پژوهش
1- قانونگذاردر قانون مجازات جدید در مواد 526 تا 537، سه فرض اجتماع سبب و مباشر، اجتماع چند سبب طولی و عرضی و اجتماع چند مباشر را از هم متمایز کرده و حسب مورد ، مسئولیت به میزان تاثیر در ضرر، مسئولیت مساوی اسباب متعدد و مسئولیت سبب مقدم در تاثیر را پذیرفته است.
2- در قانون مجازات جدید در ماده 526 در اجتماع سبب و مباشر عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است هرچند سبب باشد و یا در صورت تساوی تاثیر مباشر و سبب هر دو بطور مساوی مسئولیت دارند.
3- در قانون مدنی در اجتماع سبب و مباشر در اتلاف اموال و جنایت قانونگذار حکم واحدی را بیان کرده است و در هر دو صورت مباشر مسئول بود.اما به نظر می رسد ماده 526 قانون مجازات جدید میان اتلاف اموال و جنایت تفکیک قائل شده و در اتلاف اموال ماده 332 و در جنایت ماده 526 حاکم خواهد بود یا شاید بتوان گفت با توجه به اینکه در فقه میان اتلاف اموال و جنایت قائل به تفکیک نشده قانون مجازات جدید قانون مدنی و قانون مجازات سابق را در تمام موارد نسخ کرده است.
تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی
سبب: در لغت به معنای”جهت، وسیله، دست آویز، پیوند و قرابتی ست که جمع آن اسباب می باشد. رسن و هرآنچه بدان پیوسته شود.چیزی که به وسیله آن به چیز دیگر می رسند”.اما از منظرحقوق، آنچه که اثر اندکی در ایجاد سبب دارد اما مباشر و علت تام نباشد و به همراه علل دیگر خسارتی را به بار آورده باشد.
مباشر: در لغت به معنای اقدام به عملی کردن و نظارت کردن آمده است. و در اصطلاح فقها در مباشرت علت تلف مستقیماً توسط مباشر ایجاد می شود. براساس ماده 494قانون مجازات اسلامی مباشرت آن است که جنایت مستقیماً توسط خود مرتکب واقع شود.
اجتماع اسباب: در مواردی چند سبب با یکدیگر جمع شده و موجب نتیجه زیانباری می‌گردد، به نحوی که نتیجه قابل انتساب به مجموع  آن‌ها می‌باشد، و مباشری در میان نیست، یا بر فرض وجود، مباشر مسئول شناخته نمیشود، و حادثه قابل انتساب به او نمی‌باشد. فقها و حقوقدانان این حالت را اجتماع اسباب یا تداخل اسباب نامیدهاند.
اسباب طولی: هرگاه دخالت عوامل متعدد در وقوع نتیجه با تقدم و تأخر زمانی همراه باشد به نحوی که یکی علت وجود دیگری است، اجتماع آن ها به نحو طولی است.
اسباب عرضی: هر گاه چند سبب در زمان واحد با هم موجب خسارتی شوند، و اثر آن‌ها فاقد تقدم و تأخر زمانی باشد، اجتماع آن‌ها به نحو عرضی است.
روش تحقیق و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد پیش آزمون، اشتیاق شغلی Next Entries دانلود مقاله با موضوع مسئولیت مدنی، جبران خسارت، زیان دیده، قانون مجازات