منبع پایان نامه با موضوع ابراز وجود، مصرف مواد، عزت نفس، مقایسه اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

لایی………………………………………………………………………….23
متغیرهای علت شناختی سوءمصرف مواد……………………………………………………………..24
متغیرهای روانشناختی……………………………………………………………………………………….24
تغییرات خلقی…………………………………………………………………………………………………..24
شخصیت و ارتباط آن با مصرف مواد……………………………………………………………………27
مکانیزم های زیست شناختی……………………………………………………………………………..28
مکانیزم های احتمالی………………………………………………………………………………………..29
تعاملات زیست شناختی در مصرف مواد و الکل…………………………………………………..31
متغیرهای اجتماعی و فرهنگی…………………………………………………………………………..32
انواع مواد مخدر……………………………………………………………………………………………….33
معروفترین داروهای اعتیاد آور………………………………………………………………….36
همراهی سوءمصرف مواد و سایر اختلالات روانپزشکی………………………………..38
ابراز وجود:تعریف و مولفه های آن…………………………………………………………….40
-سبک های پاسخ……………………………………………………………………………………42
سبک غیر ابرازمندانه……………………………………………………………………………….42
سبک پرخاشگرانه……………………………………………………………………………………43
سبک ابرازمندانه……………………………………………………………………………………..44
ویژگی های رفتار ابرازوجودمندانه…………………………………………………………….46
مولفه های ابراز وجود………………………………………………………………………………47
مولفه های رفتار آشکار ابراز وجود……………………………………………………………47
مولفه های پنهان ابراز وجود……………………………………………………………………50
حقوق و مسولیت های ابراز وجود……………………………………………………………..55
حقوق بشر برای ابراز وجود………………………………………………………………………55
-منابع تکوین خود………………………………………………………………………………….57
الف:خود مشاهده گری…………………………………………………………………………….58
ب:مقایسه اجتماعی………………………………………………………………………………..59
ج:پسخوراندهای اجتماعی……………………………………………………………………….60
آسیب شناسی روانی در سطح فردی…………………………………………………………61
افزایش خود مشاهده گری،کاهش مقایسه اجتماعی و پسخوراند اجتماعی….62
کاهش خودمشاهده گری،افزایش مقایسه اجتماعی و پسخوراند اجتماعی…..63
پیشینه پژوهشی(بررسی متون)………………………………………………………………64
فصل سوم
نوع مطالعه……………………………………………………………………………………………68
جامعه آماری………………………………………………………………………………………..68
نمونه و روش نمونه گیری………………………………………………………………………68
ملاک های ورود به پژوهش………………………………………………………………….. 68
ملاک های خروج از پژوهش…………………………………………………………………68
ابزار پژوهش……………………………………………………………………………………….69
روایی و پایایی پرسشنامه…………………………………………………………………….69
شیوه نمره گذاری پرسشنامه………………………………………………………………..70
شیوه ی جمع آوری داده ها…………………………………………………………………..70
روش اجرای پژ وهش……………………………………………………………………………70
چارچوب درمان…………………………………………………………………………………..71
روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………….71
ملاحضات اخلاقی………………………………………………………………………………..71
مقررات حاکم بر جلسات مشاوره گروهی………………………………………………72
پروتکل درمان………………………………………………………………………………….73
فصل چهارم:(تجزیه و تحلیل داده ها).
-یافته های توصیفی…………………………………………………………………………76
تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………77
فصل پنجم(بحث و نتیجه گیری):
بحث و بررسی یافته ها……………………………………………………………………80
نتیجه گیری………………………………………………………………………………….86
محدودیت های پژوهشی……………………………………………………………….87
پیشنهادات…………………………………………………………………………………..87
پیشنهادات پژوهشی…………………………………………………………………….87
پیشنهادات اجرایی……………………………………………………………………….88
منابع……………………………………………………………………………………………90
پیوست………………………………………………………………………………………..98
پروتکل………………………………………………………………………………………..100

فهرست جداول:
جدول میانگین و انحراف معیار ابراز وجود قبل و بعد از مداخله در دو گروه……91
جدول مقایسه تفاضل پیش آزمون و پس آزمون ابراز وجود دو گروه …………….92
فهرست نمودارها
نمودار مقایسه میانگین نمره ابراز وجود دو گروه………………………………………..92

فصل اول:
کلیات تحقیق

مقدمه:
یکی از مشكلات اساسی که جامعه امروزی با آن مواجهه است مسئله اعتياد می باشد. بطوریکه امروزه اعتیاد بعنوان یکی از مشکلات جدی در سلامت جسمی، رواني و اجتماعي است . این روند ضربات قابل توجهي بر بنيادهاي اخلاقي، اقتصادي ، و اجتماعي يك جامعه وارده می نماید و باعث می شود که از درون به فساد و انحطاط كشیده شود . بعبارت دیگر هیچ جامعه ای از این معضل بطور کامل مصون نیست ( کجباف، 1390). مهم ترين عوارض رواني اعتياد عبارتند از : افسردگي، اضطراب، فراموشي، روان پريشي و اختلالات مغزي، ليكن ازمشكلات اجتماعي ناشي از اعتياد مي توان از جرائمي مثل سرقت، فحشا و خشونت، افزايش مشاغل كاذب و كاهش كارآيي و تعداد بسيار زيادي خانواد ه هاي آشفته يا از هم گسيخته نام برد.(سازمان بهداشت جهانی1،2004) . این مشکلات با توجه به تعداد معتادان نیازمند توجه جدی می باشد.آمار اعتیاد در طی سال های اخیر طبق مطالعات انجام شده در نوسان بوده است به گونه ای که در سال1390،این بر آورد در جمعیت 15 تا64 سال(طبق سرشماری سال1358 که معادل50 ملیون نفر بود)تعداد معتادان یک میلیون و سیصد و بیست و پنج هزار نفر اعلام شد.(صرامی وقربانی،1392).برخی از گزارش های ارائه شده در کشور ما شمار مصرف کنندگان مواد را نزدیک به 8/1 تا 3/3 میلیون نفر اعلام کرده اند.(پژوهشگاه جهاد دانشگاهی1389). عوامل متعددی با اعتیاد در ارتباط می باشد مثل عوامل ژنتیکی، نوروبیولوژیکی، اجتماعی (مانند خانواده و محیط زندگی)،عوامل روانی و شخصیتی که می توان از آنها نام برد.(کیانی پور،1390). در این بین به اعتقاد هانسن عوامل شخصیتی یکی از مهم ترین عوامل می باشد.(هانسن2،2001 ، نقل ازدوستیان و اعظمی1391). یکی از عوامل مهم شخصیتی ابراز وجود می باشد. ابراز وجود عبارت است از توانایی فرد برای دفاع از خود و توانایی “نه گفتن”به تقاضاهایی که فرد نمی خواهد انجام بدهد.(زرگر و نجاریان1387).

تحقیات انجام شده نشان داده اند که این متغیر رابطه نزدیکی با گرایش به مواد دارد، بطوریکه این مطالعات نشان داده اند که بین کمبود این مهارت و بروز اعتیاد رابطه معکوس وجود دارد. (فرانکن31384 ؛ حاج حسنی،1390؛ دلاور و رشید،1383؛ ملک پور و قربانی، 1383).
در بحث درمان اعتیاد نیز،روش های متعددی برای درمان اعتیاد به مواد وجود دارد در حال حاضر بیشترین تا کید بر روی درمان های نگهدارنده متمرکز است.که پایه اصلی این درمان ها درمان دارویی می باشد. در سال های اخیر تمرکز صرف بر روی این درمان ها باعث شده است تا موفقیت چندانی به دست نیاید.(ریماز،1388) به نظر می رسد بسیاری از معتادان دچار عود می شوندبنابراین استفاده از درمان های روانی و اجتماعی در کنار این درمان ها جایگاه و اهمیت خود را نشان داده است.(دباغی،اصغرنژاد1387 نقل از کمرزین1390)یکی از رواندرمانی های نسبتا جدیدرواندرمانی های مبتنی بر منابع شناخت خود می باشد( یونسی ، 1382) که بر گرفته از از کارهای یونگ 4و شونمن 5( 1984) می باشدکه به نظرمی رسد بتواند در بهبود این افراد موثر باشد.

بیان مسئله:
اعتياد به مواد مخدر و روانگردانها ، از معضلات اجتماعي، اقتصادي و سلامت عمومي قرن حاضردر تمام دنيا است (زرگر،1390). اعتياد يكي از بزرگترين معضلات جامعه ی بشري است كه نه تنها موجب اختلالات رفتاري و اجتماعي مي گردد ، بلكه با تأثير بر جنبه هاي مختلف سلامت جسمي، خسارات مالي هنگفتي را بر فرد، خانواده و جامعه وارد مي سازد (سخاوت1383). اعتياد به دليل ماهيت پيشرونده اش در همه ی ابعاد زندگي، سلامتي افراد را به خطر انداخته و آثار سوء آن بر سلامت رواني، جسماني، اجتماعي ، هيجاني، معنوي و شناختي فرد به وضوح قابل مشاهده است (زینالی،1386).
از ديدگاه روانشناختي، افراد سوء مصرف كننده ی مواد، يك ويژگي شخصيتي آسيب پذير دارند (نعامی و زرگر1387). از جمله عوامل شخصیتی عزت نفس می باشد. عزت نفس پايين، خودكارآمدي پايين ، براي مقابله با حوادث روزانه زندگي مي تواند مقدمه ايجاد اعتياد يا از نتايج اعتياد باشد (بیابانگرد،1384). عزت نفس همان ارزيابي نفس است كه بر طبق معيارهاي فردي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان ، ، ، Next Entries منبع پایان نامه با موضوع ابراز وجود، عزت نفس، روان درمانی، مواد مخدر