پایان نامه رایگان با موضوع تربیت جنسی، ابزار پژوهش، جامعه آماری، یافته های پژوهش

دانلود پایان نامه ارشد

………………………………………………………………………………… 19
تربیت جنسی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19
نظریه های تربیت جنسی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21
الف ) تربیت جنسی در ادیان ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21
دیدگاه حذفی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21
دیدگاه اثباتی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22
دیدگاه اسلام ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………22
ب ) نظریه های اخلاقی و تربیت جنسی ………………………………………………………………………………………………………………………… 25
ج) نظریه های روانشناسی و تربیت جنسی……………………………………………………………………………………………………………………… 25
آموزش جنسی به منزله محور اصلی تربیت جنسی ……………………………………………………………………………………………………….. 28
اضطراب ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 29
مولفه های اضطراب …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..30
انواع اضطراب ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 31
نظریه های اضطراب …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..32
نظریه های زیست شناسی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………32
نظریه های روانکاوی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………33
نظریه های رفتاری …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….34
نظریه های شناختی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 35
نظریه های انسان گرایان …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 36
مروری بر تحقیقات پیشین ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..37
الف ) پژوهش های داخلی تربیت جنسی ………………………………………………………………………………………………………………………..37
د ) پژوهش های خارجی تربیت جنسی …………………………………………………………………………………………………………………………..40
الف ) پژوهش های داخلی اضطراب ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 43
ب ) پژوهش های خارجی اضطراب ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 44
فصل سوم روش اجرای پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 46
جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 47
نمونه ها و روش نمونه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 47
طرح پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 47
خلاصه شیوه ی اجرای آموزش تربیت جنسی به مادران ……………………………………………………………………………………………….. 47
زمان و مکان برگزاری جلسات آموزشی ………………………………………………………………………………………………………………………….. 48
ابزار پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 49
پایایی آزمون …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 49
شیوه تجزیه تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 50
فصل چهارم تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش …………………………………………………………………………………………………………….. 51
یافته های توصیفی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 52
یافته های استنباطی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 54
فصل پنجم بحث و نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 61
فرضیه اصلی پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 62
فرضیه فرعی اول ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 63
فرضیه فرعی دوم ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 63
نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 64
محدودیت ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 64
پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 64
پیشنهادات پژوهشی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 64
پیشنهادات کاربردی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 65
منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 66
پیوست(1) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 73
پیوست(2) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 87
پیوست ( 3 ) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 89

مقدمه
مراحل زندگی کودک از تولد تا جوانی به چند مرحله تقسیم می شود . شناسایی هر یک از این مراحل و پی بردن به خصوصیات کودک در هر سنی انتظارات والدین را از کودکان مشخص می نماید . در نتیجه والدین پس از شناسایی هر مرحله می توانند به طور مناسب تری با کودکان رفتار نمایند. 1- مرحله تولد تا پنج سالگی 2- مرحله آموزشگاهی 3- مرحله نوجوانی (شفیع آبادی،1370(.
اصطلاح نوجوانی1 به معنای « رسیدن به بزرگسالی » است . شروع آن با بلوغ است و با عهده دار شدن مسئولیتهای بزرگسالی پایان می یابد . واژه بلوغ2 به اولین مرحله ی نوجوانی اطلاق می شود ، یعنی آن

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان زندگی روزمره، کیفیت زندگی، سازمان بهداشت جهانی، احساس امنیت Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع تربیت جنسی، حقوق بشر، فیزیولوژی، آموزش جنسی