پایان نامه رایگان درمورد مخارج دولت، برنامه چهارم توسعه، عرضه کنندگان، اثرات اقتصادی

دانلود پایان نامه ارشد

مایم که در طول تحصیلاتم از تشویقهای معنوی و مادی ایشان بهرهمند شدهام.

چکیده
ورزش يکي از عواملي است که بطور مستقيم و غير مستقيم بر رشد اقتصادي اثرگذار است. از اينرو با توجه به اهميت ورزش و رشد اقتصادي در کشور، در اين رساله سعي گرديد ابتدا به اثرات اقتصادي و اجتماعي ورزش پرداخته شود و سپس با مدل رشد، اثر مخارج ورزشي بخش دولتي بر رشد اقتصادي بررسي شود. در اين رساله دو فرضيه در نظر گرفته شده است: فرضيه اول: اثر مخارج دولتي ورزش بطور مستقيم بر رشد اقتصادي ايران معنيدار است و فرضيه دوم: مخارج دولتي ورزش بر رشد اقتصادي از کانال سرمايه انساني اثر معنيداري دارد. روش اقتصاد سنجي مورد استفاده براي برآورد الگو ، روش خود توضيح با وقفههاي گسترده (ARDL1) ميباشد.
در خصوص فرضيه اول تحقيق، نتايج بدست آمده از الگوي برآورد رشد اقتصادي، بدين شرح ميباشد: نتايج آزمون كوتاهمدت و بلندمدت نشان ميدهد كه اثر سرمايهگذاري دولت در بخش ورزش، غير معنيدار ميباشد. ضريب ورزش در کوتاه مدت (0.023-) و در بلند مدت (0.024-) بوده و در سطح 5 درصد معني دار نميباشد. با توجه به اينکه در فرضيه دوم، مجموع اثرات مستقيم و غير مستقيم مخارج ورزشي بر رشد اقتصادي از کانال سرمايه انساني مورد بررسي قرار گرفته است، ابتدا اثر غير مستقيم که در واقع اثر مخارج ورزشي بر سرمايه انساني ميباشد مورد تخمين قرار گرفت که نتايج نشان ميدهد که اين اثر، چه در کوتاه مدت و چه در بلند مدت در سطح 5 درصد، معنيدار نيست. براي بدست آوردن مجموع اثرات مستقيم و غير مستقيم با توجه به ترکيبي که صورت گرفت، مشخص شد که مجموع اثرات مستقيم و غير مستقيم مخارج ورزشي بر رشد اقتصادي، در سطح 5 درصد معنيدار نيست.

كليد واژه: مخارج دولتی ورزش، صنعت ورزش، اقتصاد ورزش، ARDL و رشد اقتصادي

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل 1. کلیات 1
1-1 مقدمه 2
1-2 تعريف و بيان مسأله 4
1-3 اهميت و ضرورت انجام تحقيق 6
1-4 فرضيات و اهداف تحقيق 8
1-5 سوالات تحقيق 8
1-6 چه كاربردهايي از انجام اين تحقيق متصور است؟ 8
1-7 روش انجام تحقيق 8
1-8 محدوديت تحقيق و جامعه آماري 9
1-9 روش جمع‌آوري اطلاعات 9
1-10 روش تجزيه و تحليل اطلاعات 9
1-11 ساختار تحقيق 9
فصل 2. ورزش، صنعت ورزش و اثرات اقتصادی- اجتماعی آن 11
2-1 مقدمه 12
2-2 تعريف ورزش 14
2-2-2 صنعت ورزش 16
2-3 عوامل مؤثر بر توسعه صنعت ورزش 21
2-3-1 میزان علاقه مردم به فعالیت ها و رویدادهای ورزشی 21
2-3-2 توسعه بخش های تجاری در صنعت ورزش 22
2-3-3 افزایش فرصت های انجام ورزش 22
2-3-4 معرفی ورزش های جدید 22
2-3-5 افزایش تعداد و تنوع ورزش های حرفه ای 23
2-3-6 رشد گردشگری در ورزش 23
2-3-7 تنوع در رشد کالاها و تجهیزات ورزشی 24
2-3-8 محوریت فناوری در ساخت تجهیزات و ابزارهای ورزشی 24
2-3-9 افزایش تعداد و تنوع تأسیسات و اماکن ورزشی 24
2-3-10 حرکت از سوی تسهیلات تک منظوره به سوی تسهیلات چند منظوره 25
2-3-11 افزایش خدمات مربوط به توسعه تندرستی و طب ورزشی 25
2-3-12 افزایش فعالیت های مربوط به تجاری سازی در ورزش 25
2-3-13 رشد حمایت گری در ورزش 25
2-3-14 افزایش صحه گذاری 26
2-3-15 صنعت رسانه ای و رشد بازار در ورزش 27
2-4 ورزش، يکي از اهداف توسعه اي در جهان 27
2-4-1 حداکثر کردن جنبه هاي مثبت ورزش 30
2-4-2 ورزش و توسعه انساني پايدار 30
2-4-3 ورزش و توسعه اقتصادي 31
2-4-4 ورزش و صلح 32
2-4-5 ورزش به عنوان حق انساني 33
2-4-6 ورزش و سلامتي و فوايد اقتصادي 33
2-4-7 ورزش و آموزش 35
2-4-8 ورزش و توسعه اجتماعي 37
2-4-8-1 نقش ورزش در شکل گيري سرمايه اجتماعي 38
2-5 مشخصات اقتصادي ورزش: ورزش به عنوان کالاي سرمايه اي يا مصرفي 42
2-6 آثار اقتصادي ورزش 44
2-6-2 ورزش و بازرگاني 47
2-6-3 آثار اقتصادي مستقيم ورزش 48
2-6-3-1 مشارکت در ورزش و تأثير بر هزينه خانوار 48
2-6-3-2 تأثير صنعت ورزش بر صادرات و واردات 52
2-6-3-3 اشتغال 52
2-6-3-4 جذب گردشگران 54
2-6-3-5 رشد رسانه هاي ورزشي 55
2-6-3-6 تبليغات و جذب حاميان مالي ورزشي 57
2-6-3-7 افزايش سلامتي، بهره وري و کاهش هزينه ها 59
2-6-4 آثار اقتصادي رويدادهاي ورزشي 59
2-6-4-1 اثرات اقتصادي کوتاه مدت 60
2-6-4-2 اثرات اقتصادي بلند مدت 61
فصل 3. مبانی نظری و تحقیقات انجام شده 64
3-1 مقدمه 65
3-2 دولت و ورزش 66
3-3 تبيين رابطه بين ورزش و رشد اقتصادي با استفاده از مدل رشد و مباني رياضي آن 70
3-4- مطالعات انجام شده 75
فصل 4. تاریخچه ورزش و داده های ورزش در ایران 89
4-1 مقدمه 90
4-2 ورزش و تربيت بدني در ايران باستان 90
4-3 ورزش در ايران بعد از اسلام تا قرن معاصر 93
4-4 ورزش و تربيت بدني در قرن معاصر تا پيروزي انقلاب اسلامي 95
4-5 وضعيت ورزش و تربيت بدني در ايران بعد از انقلاب اسلامي 99
4-5-1 سند چشم انداز 100
4-5-2 سياست‌هاي كلي کشور 101
4-5-3 قانون برنامه پنج‌ساله اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ايران (1372-1368) 101
4-5-4 قانون برنامه پنج‌ساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ايران (1378-1374) 102
4-5-5 قانون برنامه پنج‌ساله سوم توسعه اقتصاي، اجتماعي و فرهنگي ايران (1383-1379) 103
4-5-6 قانون برنامه پنج‌ساله چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ايران (1388-1384) 104
4-5-7 عملكرد برنامه چهارم توسعه بخش تربيت‌بدني و ورزش طي سال‌هاي 1388- 1384 108
4-5-8 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ايران (1394-1390) 117
4-6 مخارج و سرمايه گذاري دولت در ورزش بعد از انقلاب اسلامي (1391-1358) 118
4-7 هزينه ورزشي خانوارهای ايراني 142
4-8 اماکن ورزشي موجود و در حال احداث در ايران 144
4-8-1 اماکن ورزشي موجود در کشور 145
4-8-2 اماکن ورزشي در حال احداث 147
4-8-3 4-8-3- کل اماکن ورزشي (مجموع موجود و در حال احداث) 148
فصل 5. معرفی مدل و برآورد آن 150
5-1 مقدمه 151
5-2 معرفي مدل اول (اثر مخارج ورزش بطور مستقيم) 151
5-2-1 داده هاي تحقيق 154
5-2-2 آزمون مانايي متغيرها 154
5-2-2-1 تابع خودهمبستگي و نمودار همبستگي نگار 155
5-2-2-2 آزمون ريشه واحد ديكي- فولر 155
5-2-3 تخمين مدل و نتايج حاصل از آن 156
5-2-4 نتايج حاصل از برآورد الگوي تصحيح خطا (ECM) 158
5-2-5 نتايج حاصل از برآورد الگوي بلند مدت 160
5-2-6 آزمونهاي تشخيص 161
5-2-7 آزمونهاي ثبات 162
5-3 معرفي مدل دوم ( اثر مخارج دولتي بر رشد اقتصادي از کانال سرمايه انساني) 164
5-3-1 تخمين مدل اثر غير مستقيم () 165
5-3-2 نتايج حاصل از برآورد الگوي تصحيح خطا (ECM) 166
5-3-3 نتايج حاصل از برآورد الگوي بلند مدت 167
5-3-4 آزمونهاي تشخيص 167
5-4 اثر مستقيم و غير مستقيم بلندمدت مخارج ورزشي بر رشد اقتصادي 168
فصل 6. نتیجه گیری و پیشنهادها برای پژوهش های آتی 170
6-1 نتیجه‌گیری 171
6-2 پيشنهادات براي مطالعات بعدي 176

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 2-1 طبقه بندي فعاليتهاي ورزشي و غير ورزشي 16
نمودار 2-2 تقسيم بازار ورزش بر اساس تابع توليد 18
نمودار 2-3 تقسيم بازار ورزش بر اساس زنجيره فعاليتها 19
نمودار 3-1 رابطه بين زمان اختصاصي به ورزش و مخارج ورزشي سرانه 72
نمودار 3-2 بازار ورزش 84
نمودار 3-3 اجزاي صنعت ورزش آمريکا 87
نمودار 4-1 بودجه تربيت بدني طي سالهاي 1343-1329 98
نمودار 4-2 بودجه تربيت بدني طي سالهاي 1357-1344 98
نمودار 4-3 ساختار ورزش در ايران 119
نمودار 4-4 مقايسه بودجه جاري تربيت بدني با بودجه عمراني تربيت بدني 139
نمودار 4-5 مقايسه بودجه جاري تربيت بدني با کل تربيت بدني 140
نمودار 4-6 مقايسه بودجه عمراني تربيت بدني با کل تربيت بدني 140
نمودار 4-7 مقايسه بودجه کل تربيت بدني با امور اجتماعي 141
نمودار 4-8 مقايسه بودجه کل تربيت بدني با بودجه عمومي کشور 141
نمودار 4-9 هزينه ورزشي خانوارها طي سالهاي 1389-1368 144
نمودار 4-10 اماکن ورزشي موجود کشور به تفکيک استان 145
نمودار 4-11 مقايسه اماکن ورزشي عمومي و خصوصي به تفکيک استاني 146
نمودار 4-12 مقايسه اماکن ورزشي شهري و روستايي به تفکيک استاني 146
نمودار 4-13 تعداد اماکن ورزشي در حال احداث کشور به تفکيک استاني 147
نمودار 4-14 تعداد اماکن ورزشي کل کشور به تفکيک استاني 148
نمودار 5-1 آزمون مجموع تراکمي خطاهاي بازگشتي 163
نمودار 5-2 آزمون مجموع مجذور تراکمي خطاهاي بازگشتي 163

فهرست جدول‌ها

عنوان صفحه
جدول 2-1 ارتباط بين توليدكنندگان‏، محصولات و مصرف كنندگان 17
جدول 2-2 برآورد اقتصادي ورزش در آمريکا 46
جدول 2-3 سهم ورزش از GDP در کشورهاي مختلف 47
جدول 2-4 درصد کلي شرکت کنندگان در ورزش در چند کشور منتخب 49
جدول 2-5 ميزان هزينه ورزشي خانوارهاي استراليا 50
جدول 2-6 ميزان هزينه ورزشي خانوارهاي انگلستان 51
جدول 2-7 ميزان هزينه ورزشي خانوارهاي اسکاتلند 51
جدول 2-8 تعداد شاغلين در ورزش اتريش با توجه به تعريفهاي مختلف از ورزش 53
جدول 2-9 منابع درآمدي المپيک 57
جدول 3-1 عرضه کنندگان ورزش 66
جدول 3-2 نرخ رشد GDP کشورهاي مختلف ميزبان المپيک 80
جدول 4-1 بوجه فصل تربيت بدني در سالهاي 1343-1329 97
جدول 4-2 بوجه فصل تربيت بدني در سالهاي 1357-1344 97
جدول 4-3 خلاصه عملکرد سياستهاي اجرايي طي برنامه چهارم توسعه 114
جدول 4-4 عملکرد شاخصهاي کليدي در طول برنامه چهارم توسعه 116
جدول 4-5 اعتبارات تربيت بدني در سال 1358 122
جدول 4-6 اعتبارات تربيت بدني در سال 1359 122
جدول 4-7 اعتبارات تربيت بدني در سال 1360 123
جدول 4-8 اعتبارات تربيت بدني در سال 1361 123
جدول 4-9 اعتبارات تربيت بدني در سال 1362 124
جدول 4-10 اعتبارات تربيت بدني در سال 1363 124
جدول 4-11 اعتبارات تربيت بدني در سال 1364 125
جدول 4-12 اعتبارات تربيت بدني در سال 1365 125
جدول 4-13 اعتبارات تربيت بدني در سال 1366 126
جدول 4-14 اعتبارات تربيت بدني در سال 1367 126
جدول 4-15 اعتبارات تربيت بدني در سال 1368 127
جدول 4-16 اعتبارات تربيت بدني در سال 1369 127
جدول 4-17 اعتبارات تربيت بدني در سال 1370 128
جدول 4-18 اعتبارات تربيت بدني در سال 1371 128
جدول 4-19 اعتبارات تربيت بدني در سال 1372 129
جدول 4-20 اعتبارات تربيت بدني در سال 1373 129
جدول 4-21 اعتبارات تربيت بدني در سال 1374 130
جدول 4-22 اعتبارات تربيت بدني در سال 1375 130
جدول 4-23 اعتبارات تربيت بدني در سال 1376 131
جدول 4-24 اعتبارات تربيت بدني در سال 1377 131
جدول 4-25 اعتبارات تربيت بدني در سال 1378 132
جدول 4-26 اعتبارات تربيت بدني در سال 1379 132
جدول 4-27 اعتبارات تربيت بدني در سال 1380 133
جدول 4-28 اعتبارات تربيت بدني در سال 1381 133
جدول 4-29 اعتبارات تربيت بدني در سال 1382 134
جدول 4-30 اعتبارات تربيت بدني در سال 1383 134
جدول 4-31 اعتبارات تربيت بدني در سال 1384 135
جدول 4-32 اعتبارات تربيت بدني در سال 1385 135
جدول 4-33 اعتبارات تربيت بدني در سال 1386 136
جدول 4-34 اعتبارات تربيت بدني در سال 1387 136
جدول 4-35 اعتبارات تربيت بدني در سال 1388 137
جدول 4-36 اعتبارات تربيت بدني در سال 1389 137
جدول 4-37 اعتبارات تربيت بدني در سال 1390 138
جدول 4-38 اعتبارات تربيت بدني در سال 1391 138
جدول 4-39 هزينه ورزشي خانوار ايران 143
جدول 5-1 بررسي مانايي متغيرهاي الگو بر اساس ديکي-فولر تعميم يافته 156
جدول 5-2 نتايج حاصل از الگوي پوياي ARDL 157
جدول 5-3 نتايج حاصل از برآورد الگوي تصحيح خطا 159
جدول 5-4 نتايج حاصل از برآورد الگوي بلند مدت 160
جدول 5-5 آزمونهاي تشخيصي 161
جدول 5-6 نتايج حاصل از الگوي پوياي ARDL در کوتاه مدت 166
جدول 5-7 نتايج حاصل از برآورد الگوي تصحيح خطا 166
جدول 5-8 نتايج حاصل از برآورد الگوي بلند مدت 167
جدول 5-9 آزمونهاي تشخيص 167
جدول

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درباره پیش آزمون Next Entries پایان نامه رایگان درمورد ارزش افزوده، اقتصاد کشور، توسعه ورزش، حق الزحمه