منبع مقاله درباره پیش آزمون، فوتبالیست، آمادگی جسمانی، آمادگی هوازی

دانلود پایان نامه ارشد

ی دوم
دکتر عبدالحسین پرنو
با مرتبه‌ی علمی استادیار
امضاء
3- استاد داور داخل گروه
دکتر ناصر بهپور
با مرتبه‌ی علمی استادیار
امضاء
4- استاد داور خارج از گروه
دکتر داریوش شیخ‌الاسلامی‌وطنی
با مرتبه‌ی علمی استادیار
امضاء

ازمحضر جناب آقای دکتر وحید تأدیبی در مقام استاد راهنمای یک و آقای دکتر عبدالحسین پرنو در مرتبه استاد راهنمای دو که از راهنماییهای ارزنده ایشان در تمامی مراحل این تحقیق بهرمند گردیدهام کمال تشکر را دارم.
سپاسگذار کسانی هستم که سراغاز تولد من هستند. از یکی زاده میشوم و از دیگری جاودانه، نه میتوانم موهایشان را که در راه عزت من سفید شد، سیاه کنم و نه برای دستهای پینه بسته شان که ثمره تلاش برای افتخار من است، مرهمی دارم. پروردگارا توفیقم ده که هر لحظه شکرگزارشان باشم و ثانیههای عمرم را در عصای دست بودنشان بگذرانم.
همچنین از تمامی دوستان و همکلاسیها از جمله آقایان احسان حسینی بیدختی، حمزه متقی، یعقوب مرادی و آزاد محمدی که در تهیه و تدوین این پروژه مرا یاری کردهاند تشکر و قدردانی میکنم.

تقديم به

قهرمان زندگيام همسر صبور و مهربانم

و

به خالق زيباترين لحظه هاي زندگيم، دخترم نگار
چکیده :
هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر دو نوع برنامه تمرینی 4 هفتهای مقاومتی و پلیومتریک بر عملکرد فوتبالیستهای پسر 15تا 17 سال بوده است. به همین منظور تعداد 30 نفر از دانشآموزان فوتبالیست عضو تیم‌های آموزشگاهی استان کرمانشاه به صورت تصادفی به سه گروه 10 نفری که شامل گروه پلیومتریک، قدرتی (با وزنه) و گواه تقسیم شدند. قد، وزن، درصدچربی، پرش عمودی، قدرت بیشینه (دینامومتر) و چابکی ایلینویز در روز اول پیش آزمون اندازهگیری شد. درروز دوم پیش آزمون رکوردهای دوسرعت 36 متر و تست استقامتی یویو ثبت گردید. سپس دو گروه مقاومتی و پلیومتریک به مدت 4 هفته (سه جلسه در هفته) به تمرینات منتخب مقاومتی و پلیومتریک همراه بازی فوتبال و همچنین گروه گواه به تمرینات تخصصی فوتبال همراه بازی فوتبال پرداختند. کل زمان تمرین برای هر سه گروه 65 الی 85 دقیقه بود. پس از پایان دوره تمرینی، اندازهگیریها و آزمونهای پس آزمون همانند پیش آزمون به ترتیب در دو روز به عمل آمد و دادههای خام بوسیله آمار توصیفی و استنباطی کلوموگرف– اسمیرنوف، آنالیز واریانس یک طرفه، آنالیز واریانس با اندازههای تکراری، آزمون t جفت شده وآزمون تعقیبی توکی به شرح زیر مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت: 1- هر سه گروه در فاکتورهای سرعت دویدن، توان انفجاری و چابکی پیشرفت معنیداری از پیش آزمون به پس آزمون داشتهاند (05/0p). 2- تمرینات پلیومتریک و قدرتی هر دو به صورت معنیداری باعث افزایش قدرت بیشینه شدهاند اما تمرینات تخصصی فوتبال (گروه گواه) تاثیر معنیداری برفاکتور قدرت بیشینه نداشته است. 3- توان هوازی دردو گروه، پلیومتریک و گواه افزایش معنی‌داری داشته اما درگروه قدرتی افزایش معنی داری دیده نشد. نتیجه: ترکیب تمرینات پلیومتریک با تمرینات تخصصی فوتبال در پژوهش حاضر نسبت به روشهای دیگر موجب افزایش مطلوبتری در عملکرد فوتبالیستهای نوجوان شده است در نتیجه میتوان در جهت افزایش فاکتورهای سرعت، چابکی، توان انفجاری، قدرت بیشینه و توان هوازی از تمرینات پلیومتریک استفاده نمود.
واژگان کلیدی: تمرین قدرتی، تمرین همزمان، فوتبال، پلایومتریک

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: طرح تحقیق 1
1-1- مقدمه و بيان مسئله 2
1-2- مباني نظري پژوهش 5
1-2-1- مقدمه 5
1-2-2- مباني علم تمرين 5
1-2-3- اصول تمرين 6
1-2-4- متغيرهاي تمرين 6
1-2-4-1- حجم تمرين 6
1-2-4-2- شدت تمرين 7
1-2-4-3- تراكم (فراواني) تمرين 7
1-2-4-4- مدت تمرين 8
1-2-5- قلمرو تمرين 8
1-2-6- اصل اضافه بار- اصل ویژگی 8
1-2-7- کاربردتمرینهاي قدرتی و پلایومتریک در فوتبال 9
1-2-8- سازگاريهای حاصل از اجراي تمرينهاي قدرتی و پلایومتریک 13
1-2-8-1- سازگاري ساختاري و عضلاني تمرين قدرتي و پلایومتریک 13
1-2-8-2- سازگاري دستگاه عصبي تمرين قدرتي و پلایومتریک 15
1-2-9- آمادهسازی در فوتبال 17
1-2-9-1- نقش قدرت، سرعت و توان در فوتبال 17
1-2-9-2- بهبود سرعت و قدرت توسط تمرینات قدرتی و پلیومتریک 17
1-2-10- چابکی در فوتبال 18
1-3- پيشينه تحقيق 18
1-3-1- پژوهشهای انجام شده در داخل کشور 18
1-3-2- پژوهشهای انجام شده در خارج از کشور 22
1-4- ضرورت اجرای پژوهش 27
1-5- اهداف پژوهش 28
1-5-1- هدف کلي پژوهش 28
1-5-2- اهداف اختصاصي 28
1-7- متغیرهای پژوهش 29
1-7-1- متغير مستقل 29
1-7-2- متغیرهاي وابسته 29
1-8- محدوديتهاي پژوهش 29
1-8-1- محدوديتهاي خارج از كنترل پژوهشگر 29
1-8-2- محدوديتهاي تحت كنترل پژوهشگر 29
1-9- تعريف واژهها و مفاهيم 30
1-9-1- تمرين 30
1-9-2- تمرين مقاومتي 30
1-9-3- آمادگي عضلاني 30
1-9-4- قدرت 30
1-9-5- توان بيهوازي 30
1-9-6- توان 31
1-9-8- استقامت عضلاني كوتاه مدت 31
1-9-9- سرعت 31
1-9-10- چابکی 31
1-10-13- بازتاب- ماهیچهای یا کششی 31
فصل دوم: روش‌شناسی پژوهش 33
2-1 مقدمه 34
2-2 جامعه آماری و روش گزینش آزمودنیها 34
2-2-1- معیارهای ورود به پژوهش 34
2-2-2- معیارهای خروج از پژوهش 34
2-3- طرح پژوهش 35
2-3-1- گروه مقاومتی 35
2-3-2- گروه پلیومتریک 37
2-3-3- گروه گواه 39
جدول 2-1 زمان اجرای آزمونها و تمرینات 40
2-4- ابزار، اندازهگيريها و آزمونها 40
2-4-1- پرسشنامه مشخصات فردی 40
2-4-2- اندازهگيري وزن 40
2-4-3- اندازهگيري قد 40
2-4-4- محاسبه توده بدن (BMI) 40
2-4-5- محاسبه درصد چربی 41
2-4-5-1- اندازهگيري چین پوستی سه سربازویی 41
2-4-5-2- اندازهگيري چین پوستی ساق پا 41
2-4-6- آزمون توان انفجاري پايين تنه 42
2-4-7- آزمون سرعت دويدن 42
2-4-8- آزمون قدرت بيشينه (آزمون دینامومتر) 43
2-4-9- آزمون چابكی (ایلینویز) 43
2-4-10- آزمون استقامتی متناوب یو- یو 44
2-5- روشهای آماری 46
فصل سوم: یافته‌ها 47
3-1- مقدمه 48
3-2- اطلاعات و ویژگیهای آزمودنیها و تجزیه و تحلیل مقدماتی 48
3-3- یافتههای به دست آمده بر مبنای اهداف پژوهش 49
فصل چهارم: بحث و نتیجه‌گیری 59
4-1- مقدمه 60
4-2- خلاصه پژوهش 60
4-3- بحث و تفسیر نتایج پژوهش 61
4-3-1- سرعت دويدن 61
4-3-2- قدرت بيشينه 62
4-3-3- چابكي 64
4-3-4- توان انفجاري پايين تنه (پرش سارجنت) 64
4-3-5- اکسیژن مصرفی بیشینه 66
4-4- نتیجهگیری 67
4-5- پیشنهادات پژوهشی 67
4-5-1- پیشنهادات برخاسته از تحقیق 67
4-5-2- پیشنهادات برای مطالعه بیشتر 67
پیوستها 68
منابع و مأخذ 75

فصل اول
طرح تحقیق

1-1- مقدمه و بيان مسئله
فوتبال1، پرطرفدارترین ورزش دنیا است که توسط بسیاری از مردان، زنان، کودکان و بزرگسالان در سطوح مختلف رقابتی انجام میگیرد. در طول90 دقیقه بازی، بازیکنان نخبه حدود 10 کیلومتر با میانگین شدتی نزدیک به آستانه بیهوازی میدوند. در میان این فعالیتها، بازیکن به بسیاری از حرکات انفجاری از قبیل پرشها، شوت زدنها، تکلها، چرخشها، استارتها، تغییر موقعیت و از همه مهم تر فعالیتهایی که بازیکن به طور مستقیم درگیر بازی با توپ و رقابت برای تصاحب آن است، نیاز دارد. در فوتبال نیز همانند بسیاری از ورزشها آمادگی جسمانی نقش تعیینکننده و بسیار مهمی در اجرای بهینه دارد. برخورداری از آمادگی جسمانی مطلوب نیاز به برنامه تمرین صحیحی دارد که بتواند عواملی چون استقامت قلبی– تنفسی، استقامت عضلانی، قدرت، سرعت، توان انفجاری و انعطافپذیری ورزشکاران را بهبود بخشد. بنابراین، فوتبال، ورزشی است که نیازمند آمادگی هوازی و بی هوازی است.
كسب عنوان قهرماني در عرصه رقابتهاي جهاني اهميت بيسابقهاي يافته است و تلاش براي بهبود عملكرد ورزشكاران، دانشمندان علوم ورزشي را نيز به فعاليت در اين حوزه واداشته و پژوهش در علوم ورزشي را فزوني بخشيده است. انتقال نتايج پژوهشها به مربيان و ورزشكاران كه مصرفكنندگان اين اطلاعات هستند، انتشار كتابها و انجام تحقيقات گوناگون را طلب ميكند (11).
يكي از موضوعات مهم در تربيت بدني كه افكار متخصصين را در جهان به خود معطوف داشته است، نقش فعاليتها و برنامههاي تدوين شده بدني بر سيستمهاي مختلف بدن ميباشد و از آنجا كه قدرت عضلاني به عنوان يكي از عوامل آمادگي جسماني نقش مهمي در بهداشت و تندرستي بازي ميكند، آشنايي با روشهاي مختلف افزايش قدرت عضلاني موجب توسعه و گسترش تندرستي خواهد شد. با آنكه انسان طي گذشت هزاران سال دريافته است كه انجام كارهاي سخت و شديد، قدرت بدني را افزايش ميدهد، اما تنها در سالهاي اخير، آن هم به كمك مطالعات و تحقيقات علمي توانسته است بر مزاياي انواع تمرينهاي قدرتي پي ببرد (5).
در تلاش مربي براي پرورش ورزشكاران، تمرين قدرتي يكي از عوامل ضروري است. همه ورزشكاراني كه به نوعي در ورزشهاي رقابتي فعال هستند، از يك برنامه سالانه كه آنها را به اوج عملكرد در زمان مسابقه يا مسابقههاي اصلي برساند، پيروي ميكنند. بنابراين در بين مجموعه عواملي كه چارچوب فيزيولوژيكي براي رسيدن به اوج عملكرد را ميسازند، تمرين قدرتي از عوامل كليدي است (1).
تمرين قدرتي فعاليت بدني است كه منجر به افزايش قدرت عضلاني و تودههاي عضلاني ميشود. با این تعریف احتمالاً، افرادي كه از تمرينهاي قدرتي استفاده ميكنند كمتر فقدان توده عضلاني، كاهش عملكرد و صدمات مربوطه را تجربه خواهند كرد (70و63).
در ارتباط با اجرای هر یک از ورزشها و برای رسیدن به آمادگی مطلوب، انجام تمرینات خاص ضرورت پیدا میکند. در علم فیزیک، توان عبارتست از: انجام کاری معین در واحد زمان. بهعبارتی توان، سرعت انجام کار است. طبق این تعریف، توان بیهوازی، توان عضلاتی حداکثر و توان انفجاری مفاهیم مشابهی از توان هستند. از آن جایی که در هر یک از رشتههای ورزشی به یکی از عوامل قدرت، استقامت، توان، انعطاف پذیری، سرعت و یا تلفیقی از آنها نیاز دارند که بسته به نوع ورزش با یکدیگر تفاوت دارند. به همین دلیل برای اجرای حرکات، داشتن سرعت زیاد، توان و قدرت انفجاری مناسب از اصول مهم ضروری آمادگی جسمانی است. تمرینات پلایومتریک یکی از روشهای تمرینی مرسوم است که اهمیت زیادی در تقویت قدرت انفجاری با تلفیق مناسب سرعت و قدرت عضلانی دارد. یکی از بهترین شیوههای افزایش توان انفجاری در رشتههای سرعتی، تمرینهای پلایومتریک2 است (27). امروزه تبديل شدن فوتبال به يك پديده ورزشي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي، اهميت خاصي به اين رشته پرطرفدار بخشيده و آن را از ساير رشتههاي ورزشي متمايز نموده است، بدون شك ميتوان ادعا كرد كه در اكثر كشورها، فوتبال ورزش اول و مورد علاقه اكثر جوانان است. از طرف ديگر، موفقيت و شكستهاي فوتبال ملي كشور، ميتواند در حالات روحي كل جامعه تاثير گذار باشد. بنابراين اهميت پرداختن به مقوله فوتبال از جنبههاي مختلف علمي به خوبي احساس ميشود (22).
همه ما ميدانيم پيشرفت و نظمي كه در فوتبال امروز جهان وجود دارد، تنها حاصل آموزش فوتبال به تنهايي نيست، بلكه يافتههاي پژوهشي علوم مختلف از جمله فيزيولوژي، تغذيه ورزشي، بيومكانيك، روانشناسي و حتي علوم نرم افزاري كمك شاياني به توسعه عملکردهاي مختلف در اين رشته ورزشي نمودهاند (24). اگر چه، مسائل تكنيكي و تاكتيكي را ميتوان با تكيه بر يافتهها و تجربيات دوران بازيگري و مربيگري به بازيكنان تعليم داد، اما تعليم موفقيتآميز آمادگي جسماني كه عناصر تكنيكي و تاكتيكي بر پيكر آن استوار هستند بدون شك، نيازمند پشتوانه علمي تعليم دهنده است (26).
هدف اصلي فرآيند تمرين قطعاً افزايش عملكرد ميباشد. اين هدف براي ورزشكاران و مربيان بيشترين و بالاترين ارزش را دارد. با اين حال رسيدن به آن آسان نيست. افزايش عملكرد در واقع فرآيندي است كه منجر به سازگاري ميشود (104). در نتيجه تمرينهاي بدني سازگاريهاي زيادي در دستگاه عصبي عضلاني رخ ميدهد. ميزان سازگاريها، بستگي به

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع کانون توجه، جامعه آماری، روش تحقیق، اکتساب و یادداری Next Entries منبع مقاله درباره دانش آموزان پسر، دوران باستان، اندام تحتانی، فوتبالیست