دانلود پایان نامه ارشد با موضوع کانون توجه، تحلیل واریانس، کانون توجه بیرونی، تحلیل داده

دانلود پایان نامه ارشد

تقدیم:

به خانواده عزیزم
که همواره در طول تحصیل متحمل زحماتم بودند و تکیه گاه من در مواجهه با مشکلات و وجودشان مایه دلگرمی من می باشد.

دوستان عزیزم
عبادالله علی محمدی (برادرم)، اعظم خسروی، فائزه شهبازنژاد و فخری فیروزی

و به تمام آزاد مردانی که نیک می اندیشند و عقل و منطق را پیشه خود نموده و جزء رضای الهی و پیشرفت و سعادت جامعه، هدفی ندارند.

سپاسگزاري:

سپاس یگانه معبود عالم را که در هیچ یک از عرصه های آسان و دشوار زندگی مرا تنها نگذاشت و سر تسلیم و بندگی خود را همواره در برابر آستان مقدسش پایین می آورم.

با سپاس از استاد راهنما و مشاورم، جناب آقای دکتر علیرضا صابری کاخکی و جناب آقای دکتر محمد رضا امیر سیف الدینی که با بلندای اندیشه از ابتدای راه روشنگر تاریکی ها بودند و با کردار نیکشان در به ثمر نشستن تلاشم راهنمای من بودند. از خداوند متعال سرافرازی ایشان را همانند گذشته خواستارم.

با تقدیر و تشکر شایسته از استاد سرکارخانم دکتر مهشید زارع زاده.
با سپاس از اساتید محترم جناب آقای مصطفی شکوهی، جناب آقای دکتر شریفیان، جناب آقای دکتر کوروش قهرمان تبریزی و جناب آقای دکتر محمدتقی امیر خراسانی که اینجانب را همراهی کردند.

چکیده:

تحقیقات زیادی پیشنهاد می کنند که کانون توجه بیرونی اثرات مثبت تری نسبت به کانون توجه درونی بر یادگیری دارد. هدف از این پژوهش بررسی اثر دستورالعمل های کانون توجهی بر یادگیری کینماتیکی یک تکلیف ایستا بود. روش این تحقیق نیمه تجربی بوده و نمونه آماری شامل 36 دانشجوی مرد داوطلب با دامنه سنی بین 21 تا 29 سال که به طور تصادفی در سه گروه 12 نفره شامل: گروه با دستورالعمل کانون توجه درونی ( تمرکز بر زاویه 90 درجه)، گروه با دستورالعمل کانون توجه بیرونی (تمرکز بر نقطه قرمز روبرو) و خودانتخابی (بدون دستورالعمل) قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها از دستگاه تجزیه و تحلیل حرکتی استفاده شد و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه جهت مقایسه سه گروه، از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر جهت بررسی داده ها در مراحل مختلف و همچنین از تجزیه و تحلیل واریانس دو طرفه با اندازه گیری های مکرر جهت بررسی دو عامل زمان دستورالعمل های کانون توجهی و مراحل مختلف استفاده شد. نتایج نشان داد که بین سه گروه در مراحل یادداری و انتقال تفاوت معناداری وجود ندارد (05/0pp). در هر یک از گروه ها، بین پیش آزمون و مراحل یادداری و انتقال تفاوت معناداری مشاهده نشد (05/0pp) و همچنین سه گروه با هم در مراحل یادداری و انتقال تفاوت معناداری را نشان ندادند (05/0pp)، هر چند در تمام مراحل کانون توجه بیرونی نسبت به دو گروه دیگر بهتر عمل کرده است. این پژوهش با فرضیه عمل محدود شده (ولف، 2007) که بیان می کند کانون توجه درونی در کلیه سطوح مهارت مشکل آفرین است و منجر به افت اجرا و یادگیری می شود، مغایرت دارد. بنابراین ما پیشنهاد می کنیم، احتمالاً تأثیرات دستورالعمل های کانون توجهی مرتبط با نوع تکلیف، مهارت، محیط آموزشی و ویژگی های فرد باشد.

واژگان کلیدی: دستورالعمل های کانون توجهی، یادگیری، تحلیل کینماتیکی حرکت، تکلیف ایستا

فهرست مطالب
فصل اول: طرح تحقیق
1-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………2
1-2 بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………4
1- 3 ضرورت و اهمیت انجام تحقیق………………………………………………………………………………6
1-4 اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………..7
1-4-1هدف کلی……………………………………………………………………………………………………….7
1-4-2 اهداف اختصاصی…………………………………………………………………………………………….7
1-5 فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………..7
1- 6 پیش فرض هاي تحقیق…………………………………………………………………………………………8
1-7 قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………….8
1-8 محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………….8
1-9 تعریف نظری واژه های تحقیق………………………………………………………………………………..8
1-10تعریف عملیاتی واژه های تحقیق………………………………………………………………………….10
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیقاتی
2-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………11
2-2 مفاهیم نظری تحقیق……………………………………………………………………………………………12
2-2-1دستورالعمل های آموزشی………………………………………………………………………………..12
2-2-2 تاریخچه بحث درمورد توجه…………………………………………………………………………….13
2-2-3 تعاریف توجه………………………………………………………………………………………………..13
2-2-4 ویژگی های توجه…………………………………………………………………………………………..14
2-2-5 ابعاد توجه……………………………………………………………………………………………………..14
2-2-6 انواع توجه…………………………………………………………………………………………………….17
2-2-7 توجه انتخابی…………………………………………………………………………………………………19
2-2-8 توجه و سطح مهارت………………………………………………………………………………………19
2-2-9 ظرفیت توجه در ارتباط با انگیختگی و اجرا…………………………………………………………20
2-2-10 کانونی نمودن توجه………………………………………………………………………………………20
2-2-11 یادگیری حرکتی………………………………………………………………………………………….21
2-2- 12 عوامل تأثیر گذار بر اجرا و یادگیري در محیط تمرین……………………………………….21
2-2-13 کینماتیک یا توصیف حرکت………………………………………………………………………..23
2-2-14 کینماتیک زاویه ای……………………………………………………………………………………..23
2-2-15 اندازه گیری های کینماتیکی………………………………………………………………………….24
2-2-16 جمع آوری داده های کینماتیکی……………………………………………………………………..24
2-2-17 زمان پاسخ………………………………………………………………………………………………….25
2-3 گزارشات تئوریکی در مورد توجه درونی و بیرونی………………………………………………….25
2-3-1 از دیدگاه زمان محدود……………………………………………………………………………………25
2-3-2 از دیدگاه دسترسی به منابع محدود……………………………………………………………………30
2-4 پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………..34
2-4-1 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور………………………………………………………………34
2-4-2 تحقیقات انجام شده در داخل کشور………………………………………………………………….47
2-4-3 نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………. 54
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
3-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….57
3-2 روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………57
3-3 جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………..57
3-4 نمونه آماری………………………………………………………………………………………………………57
3-5 ابزار مورد استفاده تحقیق……………………………………………………………………………………..57
3-6 تکلیف……………………………………………………………………………………………………………..58
3-7 روش اجرای تحقیق…………………………………………………………………………………………….59
3-8 متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………62
3-8-1 متغیرهای مستقل……………………………………………………………………………………………..62
3-8-2 متغیرهای وابسته……………………………………………………………………………………………..62
3-9 روش تجزیه و تحلیل آماری…………………………………………………………………………………62
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………65
4-2 آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………….66
4-2-1 ویژگی های جمعیت شناختی……………………………………………………………………………66
4-2-2 بررسی توصیفی داده ها……………………………………………………………………………………66
4-3 آمار استنباطی (آزمون فرضیه هاي تحقیق)………………………………………………………………68
4-3-1 بررسی توزیع داده ها……………………………………………………………………………………….68
4-3-2 یافته هاي

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ تحقیق پیش آزمون، تحلیل واریانس، محدودیت جریان خون، آزمون فرضیه Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع کانون توجه، میزان استفاده، تحلیل واریانس، ورزشکاران