منبع پایان نامه درباره اکسیژن مصرفی، حداکثر اکسیژن مصرفی، مبانی نظری، فیزیولوژی

دانلود پایان نامه ارشد

……………………………………………………………………….10
1ـ4ـ2 اهداف اختصاصی …………………………………………………………………………………………………….10
1ـ5 فرضیه های پژوهش …………………………………………………………………………………………………………….11
1ـ6 محدوده پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………12
1ـ7 محدودیت های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………12
1ـ8 پیش فرض های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………..13
1ـ9 تعریف واژه ها و اصطلاحات ………………………………………………………………………………………….14
فصل دوم: مبانی نظری و پيشينه پژوهش 18
2ـ1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………..19
2ـ2 مبانی نظری ……………………………………………………………………………………………………………………… 19
2ـ2ـ1 عوامل موثر بر عملکردهای استقامتی ………………………………………………………………………. 19
2ـ2ـ1ـ1 حداکثر اکسیژن مصرفی(Vo2max) …………………………………………………………………………20
2ـ2ـ1ـ2 سرعت رسیدن به حداکثر اکسیژن مصرفی(vVo2max) …………………………………………….21
2ـ2ـ1ـ3 درصد حداکثر اکسیژن مصرفی قابل تحمل ……………………………………………………………..22
2ـ2ـ1ـ4 آستانه لاکتات ……………………………………………………………………………………………………….22
2ـ2ـ1ـ5 نوع تار عضلانی ……………………………………………………………………………………………………25
2ـ2ـ1ـ6 اقتصاد حرکتی و کارآیی مکانیکی ………………………………………………………………………….26
2ـ2ـ2 عوامل موثر بر اقتصاد دویدن ………………………………………………………………………………………..27
2ـ2ـ2ـ1 فاکتورهای فیزیولوژیکی موثر بر اقتصاد دویدن …………………………………………………………….27
2ـ2ـ2ـ1ـ1 دمای بدن، ضربان قلب، تهویه، لاکتات ……………………………………………………………………27
2ـ2ـ2ـ1ـ2 ترکیب تارهای عضلانی ………………………………………………………………………………………..28
2ـ2ـ2ـ1ـ3 سطح آمادگی ……………………………………………………………………………………………………….29
2ـ2ـ2ـ1ـ4 سطح خستگی ……………………………………………………………………………………………………..29
2ـ2ـ2ـ1ـ5 سن …………………………………………………………………………………………………………………….30
2ـ2ـ2ـ1ـ6 جنس ………………………………………………………………………………………………………………….30
2ـ2ـ2ـ2 فاکتورهای بیومکانیکی موثر بر اقتصاد دویدن …………………………………………………………………31
2ـ2ـ2ـ2ـ1 آنتروپومتری ………………………………………………………………………………………………………..31
2ـ2ـ2ـ2ـ2 کینماتیک …………………………………………………………………………………………………………….32
2ـ2ـ2ـ2ـ3 کینتیک (نیروهای واکنش زمین) ……………………………………………………………………………33
2ـ2ـ2ـ2ـ4 بازگشت (آزادسازی) انرژی ………………………………………………………………………………….34
2ـ2ـ2ـ2ـ5 انعطاف پذیری …………………………………………………………………………………………………….34
2ـ2ـ2ـ3 عوامل محیطی موثر بر اقتصاد دویدن …………………………………………………………………………….35
2ـ2ـ2ـ4 عوامل تمرینی موثر بر اقتصاد دویدن ……………………………………………………………………………..37
2ـ2ـ2ـ4ـ1 تمرینات استقامتی ………………………………………………………………………………………………..37
2ـ2ـ2ـ4ـ2 تمرینات قدرتی و پلایومتریک ………………………………………………………………………………38
2ـ2ـ2ـ4ـ3 تمرین در ارتفاع …………………………………………………………………………………………………..39
2ـ2ـ2ـ4ـ4 تمرین در گرما …………………………………………………………………………………………………….39
2ـ2ـ3 پویایی اکسیژن مصرفی(O2 kinetic) ………………………………………………………………………………….40
2ـ2ـ3ـ1 ثابتهای زمانی ………………………………………………………………………………………………………42
2ـ2ـ3ـ2 مولفه آهسته …………………………………………………………………………………………………………..43
2ـ2ـ4 عوامل موثر بر پویایی اکسیژن مصرفی ……………………………………………………………………….44
2ـ2ـ4ـ1 سطح آمادگی ……………………………………………………………………………………………………44
2-2-4-2 تمرین …………………………………………………………………………………………………………….44
2ـ2ـ4ـ3 گرم کردن …………………………………………………………………………………………………….45
2ـ2ـ4ـ4 نوع فعالیت ………………………………………………………………………………………………….46
2ـ2ـ4ـ5 نوع انقباض ……………………………………………………………………………………………………46 2ـ2ـ4ـ6 شدت فعالیت ورزشی…………………………………………………………………………………….. 47 2ـ2ـ4ـ7 جنس …………………………………………………………………………………………………………….48 2ـ2ـ4ـ8 سن ……………………………………………………………………………………………………………….49 2ـ2ـ4ـ9 ترکیب بدن …………………………………………………………………………………………………….50
2ـ2ـ4ـ10 بیماری ………………………………………………………………………………………………………..50
2-2-4-11 ریتمهای شبانهروزی …………………………………………………………………………………. 51
2ـ2ـ4ـ12 نوع تار عضلانی …………………………………………………………………………………………..52
2ـ2ـ5 مبانی نوروفیزیولوژیک کشش ……………………………………………………………………………………….53
2ـ2ـ6 تاثیر کشش ایستا بر فعالیتهای بیهوازی ………………………………………………………………………54
2ـ2ـ7 تاثیر کشش پویا بر فعالیتهای بیهوازی ………………………………………………………………………..56
2ـ2ـ8 تاثیر کشش ایستا و پویا بر اقتصاد دویدن و عملکرد هوازی ………………………………………………56
2ـ3 پیشینه پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………… 57
فصل سوم: روش تحقيق 66
3ـ1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………67
3ـ2 نوع، روش و طرح پژوهش ………………………………………………………………………………………………….67
3ـ3 آزمودنیها و شیوه انتخاب آنها …………………………………………………………………………………………..68
3ـ3ـ1 جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………………………..68
3ـ3ـ2 نمونه آماری و چگونگی گزینش آنها ……………………………………………………………………………….68
3ـ4 متغیرهای پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………….69
3ـ4ـ1 متغیرهای مستقل …………………………………………………………………………………………………………….69
3ـ4ـ2 متغیرهای وابسته …………………………………………………………………………………………………………….70
3ـ5 ابزارهای مورد استفاده در پژوهش ……………………………………………………………………………………….70
3ـ6 روش اجرای پژوهش و شیوه جمع آوری اطلاعات ……………………………………………………………….72
3ـ7 برنامه کشش ………………………………………………………………………………………………………………………74
3ـ8 شیوه تجزیه وتحلیل آماری (روشهای آماری)

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع الکترومایوگرافی، تحلیل داده، الکترومیوگرافی، نمونه برداری Next Entries منبع پایان نامه درباره تحلیل واریانس، اکسیژن مصرفی، عملکرد استقامتی، دامنه حرکتی