تحقیق رایگان درباره حمل و نقل، کارگزار حمل، آزمون فریدمن، ادبیات تحقیق

دانلود پایان نامه ارشد

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول : کليات طرح تحقیق
1-1. مقدمه……………………………………………………………………………………….. 1
1-2. بیان مسئله………………………………………………………………………………….. 2
1-3. اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………… 3
1-4. روش تحقیق……………………………………………………………………………….. 4
1-5. اهداف پژوهش…………………………………………………………………………….. 5
1-5-1. هدف اصلی………………………………………………………………………………… 5
1-5-2. اهداف فرعی………………………………………………………………………………. 5
1-6- فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………. 5
1-7- جامعه آماری و روش نمونه گیری……………………………………………………….. 6
1-8- ابزار گردآوری داده ها……………………………………………………………………. 6
1-9- روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………… 6
1-10- تعريف عملیاتی واژگان کلیدی تحقیق……………………………………………………. 7
1-11- قلمرو تحقیق ………………………………………………………………………………..9
1-12- مدل مفهومی تحقیق ………………………………………………………………………10

فصل دوم : ادبیات تحقیق
مقدمه
2-1. بخش اول : انواع روشهای پرداخت………………………………………………………13
2-2. مبانی نظری ………………………………………………………………………………. 13
2-3. انواع روشهای پرداخت……………………………………………………………………. 18
2-3-1. تجارت بر اساس حساب باز……………………………………………………………. 19
2-3-2. روش برات ساده………………………………………………………………………… 19
2-3-3. برات وصولی اسنادی………………………………………………………………….. 20
2-3-4. اعتبار اسنادی…………………………………………………………………………….20
2-3-4-1. اعتبار نامه……………………………………………………………………………..21
2-3-4-2. انواع اعتبارات اسنادی ……………………………………………………………….22
2-4. مقررات…………………………………………………………………………………….. 28
2-4-1. ساختار اینکوترمز………………………………………………………………………. 28
2-4-2. تحویل در محل کار (محل تعیین شده)EXW…………………………………………. 29
2-4-3. تحویل به حمل کننده(محل تعیین شده)FCA………………………………………….. 30
2-4-4. تحویل در کنار کشتی (بندر تعیین شده)FAS…………………………………………. 30
2-4-5. تحویل روی عرشه (بندر تعیین شده)FOB…………………………………………… 13
2-4-6. هزینه و کرایه حمل (بندر مقصد تعیین شده )CFR………………………………….. 31
2-4-7. هزینه ، بیمه و کرایه حمل(بندر مقصد تعیین شده )CIR…………………………….. 32
2-4-8.کرایه حمل پرداخت شده (تا مقصد تعیین شده )CPT…………………………………. 32
2-4-9. کرایه حمل و حق بیمه پرداخت شده پرداخت شده (تا مقصد تعیین شده )CIP……… 33
2-4-10.تحویل در مرز(محل تعیین شده )DAF……………………………………………… 34
2-4-11. تحویل از کشتی (بندر مقصد تعیین شده ) DES……………………………………..34
2-4-12.تحویل در اسکله (بندر مقصد تعیین شده ) DEQ ………………………………….. 34
2-4-13.تحویل بدون پرداخت عوارض و حقوق گمرکی (مقصد تعیین شده )DDU……….. 35
2-4-14. تحویل بدون پرداخت عوارض و حقوق گمرکی (مقصد تعیین شده )DDP………. 36
2-5. حمل و نقل …………………………………. …………………………………………….. 37
2-5-1. متصدی حمل و نقل…………………………………………………………………….. 37
2-5-2. کارگزار حمل و نقل…………………………………………………………………….. 38
2-5-3. ترانس شیپمنت ((Transshipment………………………………………………….. 38
2-5-4. انواع روش های حمل و نقل……………………………………………………………. 39
2-5-5.انواع کنوانسیون حمل و نقل…………………………………………………………….. 41
2-6- بارنامه……………………………………………………………………………………… 44
2-6-1. تعریف بارنامه………………………………………………………………………….. 44
2-6-2. اطلاعات مندرج در بارنامه …………………………………………………………… 46
2-6-3. مشخصات بارنامه های معتبر………………………………………………………….. 46
2-6-4. فرق بارنامه و راه نامه ………………………………………………………………….48
2-6-5. انواع بارنامه های متداول در حمل و نقل ………………………………………………48
2-7- بازرسی Inspection………………………………………………………………………53
2-8- گمرک ( Customs)……………………………………………………………………….59
2-9- ترخیص (Clearance)…………………………………………………………………….61
2-10- بیمه (Insurance)………………………………………………………………………..61
2-11- اظهارنامه گمرکی (Customs Declaration) ……………………………………… 74
2-12- بخش دوم : پیشینه تحقیق ……………………………………………………………….. 75
2-12-1. تحقیقات داخلی………………………………………………………………………….75
2-12-2. تحقیقات خارجی ……………………………………………………………………… 75
2-13- الگوی مفهومی تحقیق ……………………………………………………………………78
خلاصه فصل دوم
فصل سوم :روش شناسي پژوهش
3-1. مقدمه ………………………………………………………………………………………. 81
3-2.روش شناسی تحقیق …………………………………………………………………………. 81
3-3. مدل تحليلي پژوهش………………………………………………………………………… 85
3-4. جامعه آماري……………………………………………………………………………….. 85
3-5. نمونه آماری تحقیق و روش نمونه گیری ………………………………………………….86
3-6. ابزارها و روش هاي جمع آوري داده ها…………………………………………………..87
3-7. ابزار سنجش تحقیق …………………………………………………………………………88
3-8. پايايي پرسشنامه……………………………………………………………………………..89
3-9. روايي پرسشنامه…………………………………………………………………………….90
3-10. روش تجزيه و تحليل داده ها………………………………………………………………91

فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها
مقدمه
4-1- بخش اول : آماره های توصیفی نمونه آماری …………………………………………..98
4-1-1. درصد فراوانی سوالات پرسشنامه…………………………………………………….101
4-2- بخش دوم : آزمون فرضیات تحقیق …………………………………………………….104
4-2-1. استفاده از آزمون های جایگزین ………………………………………………………… 109
4-3- بخش سوم : سایر یافته های تحقیق ……………………………………………………111
4-3-1. امکان کاهش تعداد سوالات پرسشنامه ………………………………………………..120
4-3-2. آزمون فریدمن …………………………………………………………………………123
فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادات
5-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………127
5-2- خلاصه و نتیجه گیری ……………………………………………………………………127
5-3- استنباط از یافته های تحقیق ………………………………………………………………129
5-4- محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………..135
5-5- پيشنهادات تحقیق…………………………………………………………………………..136
پيوست ها
فهرست منابع و مأخذ

فهرست جداول

عنوان صفحه
2-1. جدول ساختار اینکوترمز ………………………………………………………………… 29
2-2. جدول پوشش های شرایط بیمه ای A-B-C ……………………………………………. 68
4-1. میانگین، ميانه و انحراف معيار فرضيه 1…………………………………………………. 98
4-2. میانگین، ميانه و انحراف معيار فرضيه 2…………………………………………….. 99
4-3. میانگین، ميانه و انحراف معيار فرضيه 3……………………………………………… 99
4-4. میانگین، ميانه و انحراف معيار فرضيه 4………………………………………………. 100
4-5. میانگین، ميانه و انحراف معيار فرضيه 5……………………………………………. 100
4-6. میانگین، ميانه و انحراف معيار فرضيه 6……………………………………………….101
4-7. درصد فراوانی سؤالات پرسشنامه (فرضیه اول)……………………………………………….102
4-8. درصد فراوانی سؤالات پرسشنامه (فرضیه دوم)……………………………………………….102
4-9.

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره تصحیح خطای برداری، تجزیه واریانس، الگوی تصحیح خطا، مدل تصحیح خطای برداری Next Entries تحقیق رایگان درباره ضریب همبستگی، ضریب همبستگی اسپیرمن، اعتبار اسنادی، تجارت بین الملل