تحقیق رایگان درباره حمل و نقل، کارگزار حمل، آزمون فریدمن، ادبیات تحقیق

دانلود پایان نامه ارشد

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول : کليات طرح تحقیق
1-1. مقدمه……………………………………………………………………………………….. 1
1-2. بیان مسئله………………………………………………………………………………….. 2
1-3. اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………… 3
1-4. روش تحقیق……………………………………………………………………………….. 4
1-5. اهداف پژوهش…………………………………………………………………………….. 5
1-5-1. هدف اصلی………………………………………………………………………………… 5
1-5-2. اهداف فرعی………………………………………………………………………………. 5
1-6- فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………. 5
1-7- جامعه آماری و روش نمونه گیری……………………………………………………….. 6
1-8- ابزار گردآوری داده ها……………………………………………………………………. 6
1-9- روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………… 6
1-10- تعريف عملیاتی واژگان کلیدی تحقیق……………………………………………………. 7
1-11- قلمرو تحقیق ………………………………………………………………………………..9
1-12- مدل مفهومی تحقیق ………………………………………………………………………10

فصل دوم : ادبیات تحقیق
مقدمه
2-1. بخش اول : انواع روشهای پرداخت………………………………………………………13
2-2. مبانی نظری ………………………………………………………………………………. 13
2-3. انواع روشهای پرداخت……………………………………………………………………. 18
2-3-1. تجارت بر اساس حساب باز……………………………………………………………. 19
2-3-2. روش برات ساده………………………………………………………………………… 19
2-3-3. برات وصولی اسنادی………………………………………………………………….. 20
2-3-4. اعتبار اسنادی…………………………………………………………………………….20
2-3-4-1. اعتبار نامه……………………………………………………………………………..21
2-3-4-2. انواع اعتبارات اسنادی ……………………………………………………………….22
2-4. مقررات…………………………………………………………………………………….. 28
2-4-1. ساختار اینکوترمز………………………………………………………………………. 28
2-4-2. تحویل در محل کار (محل تعیین شده)EXW…………………………………………. 29
2-4-3. تحویل به حمل کننده(محل تعیین شده)FCA………………………………………….. 30
2-4-4. تحویل در کنار کشتی (بندر تعیین شده)FAS…………………………………………. 30
2-4-5. تحویل روی عرشه (بندر تعیین شده)FOB…………………………………………… 13
2-4-6. هزینه و کرایه حمل (بندر مقصد تعیین شده )CFR………………………………….. 31
2-4-7. هزینه ، بیمه و کرایه حمل(بندر مقصد تعیین شده )CIR…………………………….. 32
2-4-8.کرایه حمل پرداخت شده (تا مقصد تعیین شده )CPT…………………………………. 32
2-4-9. کرایه حمل و حق بیمه پرداخت شده پرداخت شده (تا مقصد تعیین شده )CIP……… 33
2-4-10.تحویل در مرز(محل تعیین شده )DAF……………………………………………… 34
2-4-11. تحویل از کشتی (بندر مقصد تعیین شده ) DES……………………………………..34
2-4-12.تحویل در اسکله (بندر مقصد تعیین شده ) DEQ ………………………………….. 34
2-4-13.تحویل بدون پرداخت عوارض و حقوق گمرکی (مقصد تعیین شده )DDU……….. 35
2-4-14. تحویل بدون پرداخت عوارض و حقوق گمرکی (مقصد تعیین شده )DDP………. 36
2-5. حمل و نقل …………………………………. …………………………………………….. 37
2-5-1. متصدی حمل و نقل…………………………………………………………………….. 37
2-5-2. کارگزار حمل و نقل…………………………………………………………………….. 38
2-5-3. ترانس شیپمنت ((Transshipment………………………………………………….. 38
2-5-4. انواع روش های حمل و نقل……………………………………………………………. 39
2-5-5.انواع کنوانسیون حمل و نقل…………………………………………………………….. 41
2-6- بارنامه……………………………………………………………………………………… 44
2-6-1. تعریف بارنامه………………………………………………………………………….. 44
2-6-2. اطلاعات مندرج در بارنامه …………………………………………………………… 46
2-6-3. مشخصات بارنامه های معتبر………………………………………………………….. 46
2-6-4. فرق بارنامه و راه نامه ………………………………………………………………….48
2-6-5. انواع بارنامه های متداول در حمل و نقل ………………………………………………48
2-7- بازرسی Inspection………………………………………………………………………53
2-8- گمرک ( Customs)……………………………………………………………………….59
2-9- ترخیص (Clearance)…………………………………………………………………….61
2-10- بیمه (Insurance)………………………………………………………………………..61
2-11- اظهارنامه گمرکی (Customs Declaration) ……………………………………… 74
2-12- بخش دوم : پیشینه تحقیق ……………………………………………………………….. 75
2-12-1. تحقیقات داخلی………………………………………………………………………….75
2-12-2. تحقیقات خارجی ……………………………………………………………………… 75
2-13- الگوی مفهومی تحقیق ……………………………………………………………………78
خلاصه فصل دوم
فصل سوم :روش شناسي پژوهش
3-1. مقدمه ………………………………………………………………………………………. 81
3-2.روش شناسی تحقیق …………………………………………………………………………. 81
3-3. مدل تحليلي پژوهش………………………………………………………………………… 85
3-4. جامعه آماري……………………………………………………………………………….. 85
3-5. نمونه آماری تحقیق و روش نمونه گیری ………………………………………………….86
3-6. ابزارها و روش هاي جمع آوري داده ها…………………………………………………..87
3-7. ابزار سنجش تحقیق …………………………………………………………………………88
3-8. پايايي پرسشنامه……………………………………………………………………………..89
3-9. روايي پرسشنامه…………………………………………………………………………….90
3-10. روش تجزيه و تحليل داده ها………………………………………………………………91

فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها
مقدمه
4-1- بخش اول : آماره های توصیفی نمونه آماری …………………………………………..98
4-1-1. درصد فراوانی سوالات پرسشنامه…………………………………………………….101
4-2- بخش دوم : آزمون فرضیات تحقیق …………………………………………………….104
4-2-1. استفاده از آزمون های جایگزین ………………………………………………………… 109
4-3- بخش سوم : سایر یافته های تحقیق ……………………………………………………111
4-3-1. امکان کاهش تعداد سوالات پرسشنامه ………………………………………………..120
4-3-2. آزمون فریدمن …………………………………………………………………………123
فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادات
5-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………127
5-2- خلاصه و نتیجه گیری ……………………………………………………………………127
5-3- استنباط از یافته های تحقیق ………………………………………………………………129
5-4- محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………..135
5-5- پيشنهادات تحقیق…………………………………………………………………………..136
پيوست ها
فهرست منابع و مأخذ

فهرست جداول

عنوان صفحه
2-1. جدول ساختار اینکوترمز ………………………………………………………………… 29
2-2. جدول پوشش های شرایط بیمه ای A-B-C ……………………………………………. 68
4-1. میانگین، ميانه و انحراف معيار فرضيه 1…………………………………………………. 98
4-2. میانگین، ميانه و انحراف معيار فرضيه 2…………………………………………….. 99
4-3. میانگین، ميانه و انحراف معيار فرضيه 3……………………………………………… 99
4-4. میانگین، ميانه و انحراف معيار فرضيه 4………………………………………………. 100
4-5. میانگین، ميانه و انحراف معيار فرضيه 5……………………………………………. 100
4-6. میانگین، ميانه و انحراف معيار فرضيه 6……………………………………………….101
4-7. درصد فراوانی سؤالات پرسشنامه (فرضیه اول)……………………………………………….102
4-8. درصد فراوانی سؤالات پرسشنامه (فرضیه دوم)……………………………………………….102
4-9.

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره رگرسیون، ریشه واحد، ضریب همبستگی، ضریب تعیین Next Entries تحقیق رایگان درباره ضریب همبستگی، ضریب همبستگی اسپیرمن، اعتبار اسنادی، تجارت بین الملل