منبع مقاله درباره آزمون فرضیه، فعالیت ورزشی، تمرین تناوبی، فعالیت ورزشی تناوبی

دانلود پایان نامه ارشد

……………………………………………………………………18
2-3 پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………21
2-3-1 تمرین اکسنتریک و آپوپتوزیس…………………………………………………………………………………………………………………………21
2-3-2 فعالیت ورزشی تناوبی با شدت بالا و آپوپتوزیس………………………………………………………………………………………………..22
2-3-3 فعالیت ورزشی اکسنتریک و تغییر نوع تار عضلانی……………………………………………………………………………………………..23
2-3-4 تمرین تناوبی با شدت بالا و تغییر نوع تار عضلانی……………………………………………………………………………………………..23
فعالیت ورزشی و FOXO1 …………………………………………………………………………………………………………………………………………24
2-4 جمعبندی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..24
فصل سوم : روششناسی پژوهش
3-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..27
3-2 روش و طرح پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………….27
3-3 متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………….27
3-4 جامعه و نمونههای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………..28
3-5 اخلاق کار با حیوانات آزمایشگاهی……………………………………………………………………………………………………………………….29
3-6 شرایط نگهداری آزمودنیها………………………………………………………………………………………………………………………………….30
3-7 خوراک حیوانات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………30
3-8 آشناسازی با نوار گردان………………………………………………………………………………………………………………………………………..31
3-9 پروتکل فعالیت ورزشی……………………………………………………………………………………………………………………………………….32
3-9-1 تمرین تناوبی سرعتی……………………………………………………………………………………………………………………………………….32
3-9-2 تمرین اکسنتریک…………………………………………………………………………………………………………………………………………….33
3-10 نحوه نمونهگیری و نگهداری نمونهها…………………………………………………………………………………………………………………..34
3-11 نحوه سنجش متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………34
3-11-1 سنجش میزان تغییرات بیان ژنها……………………………………………………………………………………………………………………..35
3-11-2 استخراج RNA ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..35
3-11-3 واکنش رونویسی معکوس برای سنتز cDNA …………………………………………………………………………………………………36
3-11-4 Real time PCR ………………………………………………………………………………………………………………………………………..37
3-12 وسایل و ابزار اندازهگیری…………………………………………………………………………………………………………………………………..40
3-12-1 وسایل و ابزار اندازهگیری کار با حیوانات…………………………………………………………………………………………………………40
3-12-2 وسایل و ابزار اندازهگیری آزمایشهای سلولی…………………………………………………………………………………………………..40
3-13 روش آماری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..41
3-13-1 روش ΔΔCT …………………………………………………………………………………………………………………………………………….42
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافتههای پژوهش
4-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..44
4-2 تجزیه و تحلیل توصیفی یافتهها…………………………………………………………………………………………………………………………….44
4-2-1 وزن بدن………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..45
4-2-2 وزن عضله سولئوس و SVL ………………………………………………………………………………………………………………………….46
4-2-3 تغییرات بیان ژن………………………………………………………………………………………………………………………………………………48
4-3 آزمون فرضیههای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………51
4-3-1 آزمون فرضیه اول……………………………………………………………………………………………………………………………………………51
4-3-2 آزمون فرضیه دوم …………………………………………………………………………………………………………………………………………..52
4-3-3 آزمون فرضیه سوم ………………………………………………………………………………………………………………………………………….53
4-3-4 آزمون فرضیه چهارم ……………………………………………………………………………………………………………………………………….54
4-3-5 آزمون فرضیه پنجم …………………………………………………………………………………………………………………………………………55
4-3-6 آزمون فرضیه ششم ………………………………………………………………………………………………………………………………………..56
4-3-7 آزمون فرضیه هفتم …………………………………………………………………………………………………………………………………………57
4-3-8 آزمون فرضیه هشتم ………………………………………………………………………………………………………………………………………..58
فصل پنجم : بحث و نتیجهگیری
5-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….60
5-2 خلاصه پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………………………60
5-3 بحث و بررسی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..62
5-3-1 تمرین ورزشی و بیان FOXO1 در عضلات کند و تند انقباض ……………………………………………………………………………63
5-3-2 تمرین ورزشی و بیان ایزوفرمهای ژن MHC در عضلات کند و تند انقباض ………………………………………………………..65
5-3-3 تمرین ورزشی، بیان FOXO1 و ایزوفرمهای MHC ……………………………………………………………………………………………69
5-4 نتیجهگیری …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………69
5-6 پیشنهادهای پژوهشی……………………………………………………………………………………………………………………………………………70
5-7 پیشنهادهای کاربردی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….70
منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..71
فهرست جدولها
عنوان………………………………………………………………………………………………………………………………صفحه

جدول 3-1 پرایمرهای ژنهای مورد نظر

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع کیفیت حسابرسی، نوسان پذیری، اندازه شرکت، رگرسیون Next Entries منبع مقاله درباره انحراف معیار، آزمون ویلکاکسون، سطح معنی داری، تمرین تناوبی