مقاله رایگان با موضوع محیط حسابداری، رگرسیون، نوسان پذیری، صورتهای مالی

دانلود پایان نامه ارشد

فرضیه ها 38
3-4-6-1 بررسی مفروضات اساسی مدل رگرسیون خطی 39
3-4-6-2 آزمون معنی داربودن فرضیه ها 39
3-4-6-3 آزمون معنی داربودن ضریب همبستگی(R) 39
3-4-6-4 آزمون خودهمبستگی بین مشاهدات 40
3-4-7 روش آزمون فرضیه ها 40
3-5 خلاصه فصل 42
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها
4-1 مقدمه 43
4-2 آمار توصیفی 43
4-3 نرمال بودن متغیرهای تحقیق 45
4-4 ضریب همبستگی بین متغیرهای تحقیق 45
4-5 نتایج بررسی مفروضات اساسی مدل رگرسیون 46
4-6 نتایج بررسی مفروضات اساسی آزمون ANOVA 49
4-7 نتایج آزمون فرضیه های تحقیق 50
4-7-1 نتیجه آزمونهای فرضیه های 1 تا 3 در مدل رگرسیون 50
4-7-2 نتیجه آزمونهای فرضیه های 4 تا 6 تحقیق در آزمون ANOVA 51
4-7-3 خلاصه نتایج آزمون فرصیه های تحقیق 51
4-8 خلاصه فصل 52
فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1 مقدمه 53
5-2 خلاصه موضوع و روش تحقیق 53
5-3 بررسی فرضیه ها 53
5-3-1 فرضیه اول 53
5-3-2 فرضیه دوم 54
5-3-3 فرضیه سوم 55
5-3-4 فرضیه چهارم 55
5-3-5 فرضیه پنجم 55
5-3-6 فرضیه ششم 56
5-4 خلاصه یافته های تحقیق 56
5-5 مقایسه پیشینه تحقیق 57
5-6 پیشنهادها 57
5-6-1 پیشنهادهایی مبتنی بر نتایج حاصل از فرضیه های تحقیق 57
5-6-2 پیشنهادهای موضوعی برای تحقیقات آتی 57
5-7 محدودیت ها 58
5-8 خلاصه فصل 58
منابع و مآخذ
منابع فارسی 59
منابع انگلیسی 60
چکیده لاتین 62

چکیده فارسی :
هدف اصلی تحقیق بررسی تاثیر پیچیدگی‌محیط حسابداری بر سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.به این منظور با تبعیت از مدلهای رگرسیون و آزمون ANOVA ، رابطه بین تاثیر پیچیدگی محیط‌حسابداری بر سود شرکتها سنجیده شده است وجهت بررسی پیچیدگی محیط‌ حسابداری به پیچیدگی یادداشت خلاصه اهم رویه های حسابداری و نوع صنعت می‌پردازد.
داده‌های آماری مورد نیاز مدل‌ها از میان شرکتهایی جمع‌آوری شد که طی قلمرو زمانی تحقیق از سال 1388تا1392 به مدت 5 سال – سهام خود را در بورس اوراق بهادار تهران عرضه داشتندودست کم از سال1387 در بورس پذیرفته شده و تا پایان دوره تحقیق در بورس فعال باشند. .بدین ترتیب 109 شرکت از 12 گروه صنعت انتخاب شدند.یافته های این تحقیق حاکی از وجود رابطه معناداری بین پیچیدگی یادداشت خلاصه اهم رویه های حسابداری و سود می باشد و رابطه معناداری بین پیچیدگی یادداشت خلاصه اهم رویه های حسابداری و رشد سود وجود ندارد و همچنین رابطه معناداری بین پیچیدگی یادداشت خلاصه اهم رویه های حسابداری و نوسان پذیری سود وجود ندارد ولیکن رابطه معناداری بین نوع صنعت مورد فعالیت و میانگین سود وجود داردو رابطه معناداری بین نوع صنعت مورد فعالیت و میانگین رشد سود وجود داردو رابطه معناداری بین نوع صنعت مورد فعالیت و میانگین نوسان پدیری سود وجود دارد.بنابراین پیچیدگی یادداشت خلاصه اهم رویه های حسابداری و نوع صنعت باعث پیچیدگی محیط حسابداری و در نتیجه متاثر بر سود و رشد سود و نوسان سود می شود که نشان دهنده تاثیر پیچیدگی محیط حسابداری بر سود شرکت ها می باشد.

واژه‌های‌کلیدی:پیچیدگی‌محیط حسابداری، سود، نوسان پذیری سود، نوع صنعت.

فصل اول : کلیات تحقیق
مقدمه
در اين تحقيق ارتباط بين پيچيدگي حسابداري و سود شركتها بررسي مي شود. بيانيه مفهومي حسابداري مالي شماره (1) هدفهاي گزارشگري مالي واحدهاي انتفاعي را مورد توجه قرار مي دهد. مقصد کلي گزارشگري مالي فراهم کردن اطلاعاتي است که به تصميم گيري هاي مفيد تجاري و اقتصادي بيانجامد. اگرچه در بيانيه شماره 1 ذکري از نوع صورتهاي مالي يا شکل آن به عمل نيامده، اما گفته شده است که گزارشگري مالي بايد اطلاعاتي درباره منافع اقتصادي، تعهدات، حقوق صاحبان سرمايه و عملکرد واحد انتفاعي از طريق اندازهگيري سود و اجزاي متشکله آن و همچنين گردش وجوه نقد، تامين و ارائه کند.
صورتهای مالی، محصول نهایی فرایند حسابداری مالی بهشمار می‌رود. صورت سود و زیان به عنوان مبنایی برای تصمیمهای سرمایه‌گذاری و سایر تصمیمها محسوب می‌شود. اندازه‌گیری سود دوره مالی و وضعیت مالی یک واحد تجاری همیشه یکی از چالشهای پیش‌روی تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری و دلمشغولی اصلی استفادهکنندگان اطلا‌عات حسابداری بوده است. در دو دهه گذشته توسط مدیریت مالی نوآوریهایی در زمینه معاملا‌ت بازرگانی پیچیده بوجود آمده است تا برای شرکتها ایجاد ارزش کند، ولی تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری با این پیشرفتها همراه نبوده‌اند. افزون براین، در صورتهای مالی تهیه شده برمبنای ارزشهای تاریخی به دلیل آن که اجازه داده می‌شود تا بسیاری از اقلا‌م که به طور بالقوه با ارزش شرکت مرتبط هستند در صورت سود و زیان انعکاس نیابد و مستقیماً در بخش حقوق صاحبان سهام ترازنامه انعکاس یابد یا حتی مورد اندازه‌گیری و شناسایی قرار نگیرد. از این رو، صورتهای مالی از شفافیت کمتری برخوردار و همواره مورد انتقاد بوده‌است. گزارش نکردن تغییرات با اهمیت ارزش شرکت در صورت سود و زیان و انعکاس مستقیم آن در بخش حقوق صاحبان سهام کیفیت سود را کاهش می‌دهد و به نقش آن به عنوان یک ورودی مهم در ارزشگذاری و قراردادها آسیب وارد می‌سازد. در این راستا مدیران به مدیریت سود تشویق می‌شوند و باعث می‌شود استفاده کنندگان اطلا‌عات مالی با استنباطهای گمراه کننده ای روبرو شوند (Zimmerm , Watts؛1986 ((انجمن مدیریت و تحقیقات سرمایه گذاری؛1993)
بدون حسابداران و بدون داشتن يک مجموعه کلي استانداردهاي حسابداري و حسابرسي که کيفيت و يکپارچگي اطلاعات مالي را تضمين نمايند، .بازار سرمايه کمتر کارآ خواهد بود، هزينه سرمايه بيشتر خواهد شد و سطح زندگيمان کاهش خواهد يافت.(استیون1، 1996)
بالا بودن پيچيدگي روش هاي حسابداري سبب سردرگمي سرمايه گذاران و در نتيجه سبب عدم تخصيص بهينه منابع خواهد شد. عواملي که باعث افزايش کيفيت اطلاعات مالي مي شوند شامل عوامل درون زا و برون زا مي باشند. در اين تحقيق اثر پيچيدگي هاي اطلاعات مالي با سود بررسي مي شود.
بیان مسأله
زماني از يک فعاليت به عنوان پيچيده نام برده مي شود که تصميم گيرنده يا با اين کار آشنايي ندارد و يا براي تصميم گيري در اين خصوص نياز به پردازش مقدار زيادي اطلاعات دارد.(آرنولد و همکاران، 2000) پيچيدگي به معناي دشوار بودن در درک و اجرا مي باشد. حسابداري پيچيده به طور خاص اشاره به دشواري در فهم طرح معاملات (يا معاملات بالقوه) و استانداردهاي صورت هاي مالي دارد. SEC)، 2008)
تحقيقات نشان مي دهد ، زماني که حسابداري پيچيده است، مديران بيشتر احتمال دارد درهنگام استفاده از استانداردهاي مربوط به معاملات دچار اشتباه شوند ،در نتيجه احتمال گزارشگري نادرست غير عمدي با توجه به اشتباهات افزايش مي يابد.در واقع حسابداري پيچيده مي تواند منجر به دستکاري صورتهاي مالي توسط مديران شود.(پيكوني،2006 ؛ برگسترسر و همکارانش،2006)
پيچيدگي حسابداري مي تواند براي بازارهاي مالي هزينه زا باشد، زيرا عدم قطعيت، فرايند تشخيص را محدود كرده، منجر به سوگيري و خطاها در برآورد يا قضاوت مي شود (شيک و همکاران 1990؛ تورسکي و کانمن 1974).
بنابراین درک تاثیر پیچیدگی رویدادها بر فرایند گزارشگری مالی در تعیین سود مفید می باشد. در این تحقیق هدف ما تمرکز بر یکی از پیامدهای پیچیدگی های محیط حسابداری، یعنی سود می باشد.
لذا ما در این تحقیق ازرویه های حسابداری و نوع صنعت به عنوان یکی از مهمترین معیار های نشان دهنده پیچیدگی محیط حسابداری، استفاده نموده و تاثیر آن را برسود و رشد سود و نوسان پذیری سودبررسی می نماییم.
لذا در نهايت سوال تحقيق به شرح زير صورت بندي شده است:
آيا پيچيدگي محیط حسابداري بر سود شركتها موثر است؟
1-3- ضرورت انجام تحقیق
هدف صورتهاي مالي، ارايه اطلاعات تلخيص و طبقه‌بندي شده درباره وضعيت مالي، عملکرد مالي و انعطاف‌پذيري مالي واحدهاي تجاري است تادرتصميم‌گيريهاي اقتصادي مفيد واقع شود. چنين اطلاعاتي هم باعث کارايي و اثربخشي بازارسرمايه و هم موجب تخصيص مؤثر و مناسب منابع کمياب اقتصادي به بخشها و واحدهاي اقتصادي مي‌شود.
وجود کيفيت گزارشگري مالي يکي از ضرورتها در امر گزارشگري مالي است. وجود کيفيت گزارشگري مالي سبب پيش‌بيني بهتر از جريانات نقدي آتي شرکت براي سرمايه‌گذاران و ديگر استفاده‌کنندگان صورتهاي مالي مي‌شود. لازم به ذکر است که با توجه به آنکه حسابداري و اقتصاد داراي اثرات متقابل بريکديگر هستند، لذا سطح کيفيت گزارشگري مالي داراي اثرات اقتصادي

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره رشد حرکتی، آزمون رشد حرکتی درشت، رضایتمندی، گروه کنترل Next Entries مقاله رایگان با موضوع سود شرکتها، نوسان پذیری، محیط حسابداری، اندازه شرکت