مقاله رایگان با موضوع کیفیت زندگی، وسواس فکری، گروه درمانی، گروه کنترل

دانلود پایان نامه ارشد

نقش جنسیت و سن 16
ازدواج، خانواده، طبقه اجتماعی و تحصیلات 17
سیر اختلال 17
درمان اختلال وسواسی-جبری 17
تعریف درمان ACT 18
مبنای فلسفی ACT 18
زمینه گرایی عملکردی 18
مبنای نظری ACT 19
نظریه چهارچوب رابطه‌های ذهنی 19
فرایند‌های زیر بنایی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد 21
پذیرش 21
گسلش شناختی 21
خود به عنوان زمینه: حسی متعالی از خود 21
ارتیاط با زمان حال 21
ارزشها 22
عمل متعهد 22
آمیختگی شناختی 24
ارزشیابی 24
اجتناب تجربه‌اي 24
دلیل آوری 24
درهم آمیختگی فکر- عمل و اختلال وسواسی- جبری 26
سرکوبی فکر و اختلال وسواس فکری-عملی 28
کیفیت زندگی و اختلال وسواسی-جبری 30
جمع بندی و نتیجه گیری 34
فصل سوم: روش پژوهش 35
طرح پژوهش 35
شرکت کنندگان (جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری) 35
ابزار پژوهش 37
مقیاس وسواس فکری- عملی ییل براون (YBOCS) 37
پرسشنامه وسواسی- اجباری مادزلی (MOCI) 37
مقیاس کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی 37
مقیاس تجدید نظر شده باور آمیختگی فکر- عمل 38
سیاهه فرونشانی افکار 38
روند اجرای پژوهش 39
روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 39
خلاصه پروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر روی وسواس (توهیگ، 2004): 40
فصل چهارم: يافته‌هاي پژوهش 42
مقدمه 42
روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 42
بررسی جمعیت شناختی 43
بررسي فرضيه‌ها 43
فرضیه‌های اصلی 44
فرضیه اول: بین گروه درمانی مبتنی بر تعهد و پذیرش و گروه کنترل در میزان وسواس فکری و وسواس عملی و وسواس کلی تفاوت معناداری وجود دارد. 44
فرضیه دوم: بین گروه درمانی مبتنی بر تعهد و پذیرش و گروه کنترل در میزان وسواس کلی و وسواس شستشو تفاوت معناداری وجود دارد. 46
فرضیه سوم: بین گروه درمانی مبتنی بر تعهد و پذیرش و گروه کنترل در میزان سلامت جسمانی، سلامت روانی، سلامت محیط، سلامت روابط اجتماعی و کیفیت زندگی کلی تفاوت معناداری وجود دارد. 48
فرضیه چهارم: بین گروه درمانی مبتنی بر تعهد و پذیرش و گروه کنترل در میزان درهم آمیختگی فکرعمل اخلاقی، درهم آمیختگی فکرعمل احتمال رخداد برای خود و درهم آمیختگی فکرعمل احتمال رخداد برای دیگران تفاوت معناداری وجود دارد. 50
فرضیه پنجم: بین گروه درمانی مبتنی بر تعهد و پذیرش و گروه کنترل در میزان فرونشانی افکار تفاوت معناداری وجود دارد. 52
فصل پنجم: بحث و نتيجه‌گيري 54
مقدمه 54
بحث و نتیجه گیری 54
محدودیت‌های مطالعه 63
پیشنهادات 63
منــابع 64
منابع فارسی 64
English Refernces 66
پيوست‌ها 71

فهرست جداول

عنوان صفحه
جدول 4-1. بررسی وضعیت جمعیت شناختی در گروه‌های مورد مطالعه 43
جدول 4-2. آماره‌های توصیفی متغیرهای مورد مطالعه 45
جدول 4-3. نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیره برای مقایسه گروه‌های آزمایش و کنترل در پس آزمون 45
جدول 4-4. آماره‌های توصیفی متغیرهای مورد مطالعه 47
جدول 4-5. نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیره برای مقایسه گروه‌های آزمایش و کنترل در پس آزمون 47
جدول 4-6. آماره‌های توصیفی متغیرهای مورد مطالعه 48
جدول 4-7. نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیره برای مقایسه گروه‌های آزمایش و کنترل در پس آزمون 49
جدول 4-8. آماره‌های توصیفی متغیرهای مورد مطالعه 50
جدول 4-9. نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیره برای مقایسه گروه‌های آزمایش و کنترل در پس آزمون 51
جدول4- 10. آماره‌های توصیفی متغیرهای مورد مطالعه 52
جدول4-11. نتايج تحليل کوواریانس میزان فرونشانی افکار در در دو گروه 53

فهرست شكل‌ها

شكل 2-1: شش فرايند اصلي ACT 23
شكل 2-2: الگوي آسيب‌شناسي رواني ACT 25
شكل 3-1: شيوه‌ي گمارش نمونه 37

فصل اول:
مقدمه پژوهش

مقدمه
اختلال وسواسی ـ اجباری (OCD1) یک نارسایی عصبی نسبتاً شایع است که افراد زیادی با علائم و نشانگان مختلف آن را تجربه مي‌کنند و به همین علت برای دریافت کمک به روانپزشکان، کلینیک‌ها و مراکز مشاوره روانی مراجعه مي‌کنند (کاپلان و سادوک2، 2003؛ روزنهان، سلیگمن و والکر3، 2001). بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی اختلال وسواس- اجبار دهمین عارضه‌ای است که فرد را به سوی معلولیت (ناتوانی) سوق مي‌دهد و همراه با تخریب عملکرد اجتماعی و کیفیت پایین زندگی است (اسلامي‌نسب، 1383). اختلال وسواس شستشو4 شایع ترین تابلوی بالینی اختلال وسواسی- اجباری است (دی سیلوا و راچمن5، 1999؛ به نقل از اندوز، صاحبی و طباطبایی، 1381).
یکی از ویژگی‌های روانشناختی که تحت تاثیر اختلال وسواسی قرار مي‌گیرد کیفیت زندگی مي‌باشد. مفهوم کیفیت زندگی6 طی قرن‌های متمادی همواره موضوعی چالش برانگیز و متأثر از نوع جهان بینی افراد بوده است (غفاری و رضایی، 1392). از سوی دیگر برخی شواهد نشان مي‌دهند که هم آمیختگی فکر- عمل7 (مثل راشین8، مرکل باخ9، موریس و اسپن10، 1999؛ به نقل از راسین، دیپس تراتن11، مرکل باخ و موریس، 2001) و هم فرونشانی فکر12 (بررسی کنید پوردن13، 1999) در شناسایی بیماری وسواس فکری ـ عملی نقش دارند.
برای درمان این اختلال علاوه بر درمان‌های دارویی، درمان‌های روانشناختی متعددی نیز در طول سال‌های متوالی ابداع شده است. امروزه با نسل سوم این نوع درمان‌ها مواجه هستیم که آن را مي‌توان تحت عنوان کلی مدل‌های مبتنی بر پذیرش نامید؛ مانند درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی، درمان فراشناختی و درمان پذیرش و تعهد (هایس14، 2004).
با توجه به مطالب بیان شده و با توجه به اینکه تا کنون اثر بخشی این درمان بر روی درهم آمیختگی فکر-عمل و فرونشانی فکر و بهبود کیفیت زندگی بررسی نشده هدف از این پژوهش، بررسی اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر روی در آمیختگی فکر – عمل، فرونشانی فکر و افزایش کیفیت زندگی افراد مبتلا به اختلال وسواس شستشو مي‌باشد.
بیان مساله
اختلالات اضطرابی15 که مهمترین مشخصه مشترک آنها اضطراب، تنش و نگرانی است (ترنر16، 1999)، در هر مقطع زمانی بیش از یک سوم جمعیت عمومی جهان را پریشان کرده است. این بدین معناست که یکی از عارضه‌های حاد روانی جوامع امروزی، اضطراب و استرس است (کرایج و دابسون17، 1995، به نقل از بابایی، اکبرزاده، پورشهریاری و نجل رحیم، 1389). در بین اختلالات اضطرابی، اختلال وسواس فکری- عملی بیماری جدی، ناتوان کننده ولی قابل درمان است. این بیماری از دو جزء وسواسی 18و اجباری19 تشکیل شده است. جزء وسواسی عبارت از افکار، احساس، انگاره‌ها یا حس‌ها و تصورات ذهنی است که ناخواسته و مکررا وارد ذهن بیمار میشوند و جزء اجباری الگوی رفتاری تکرار شونده ویژه ای است که معمولاً در پاسخ به فکر یا انگاره وسواسی و برای کاهش اضطراب ناشی از آن انجام مي‌شود و حالتی اجباری دارد و مقاومت در برابر انجام آن باعث پیدایش اضطراب مي‌گردد (کاپلان و سادوک، 2003). اختلال وسواسی اجباری انواع گوناگون دارد که وسواس شستشو شایع ترین شکل بالینی آن است. افراد مبتلا، دارای وسواس‌هایی در زمینه آلودگی، نجاست و میکروب هستند و ترس از ترشحات و مایعات داخلی بدن(عرق، ادرار، خون وبزاق)، از چیزهای کثیف و آلوده شدن توسط مواد چسبنده، از بیمار شدن توسط آلوده کننده‌ها، از بیمار کردن دیگران از طریق آلوده کننده‌ها دارند. اجبارهای شایع این دسته از بیماران عبارتند از: شستشوی افراطی دست‌ها، شانه کردن، دوش گرفتن، مسواک زدن و آرایش آفراطی یا آیین مند، تمیز کردن وسایل خانگی و سایر اشیاء، اجتناب و پیشگیری و دور کردن آلوده کننده‌هاست (منزیس 20و دی سیلوا، 2003).
علاقه به پژوهش درباره وضعیت کیفیت زندگی در اختلالات اضطرابی به خصوص وسواس فکری- عملی به سرعت در حال افزایش است (باررا و نورتون21، 2009). کیفیت زندگی و ارزیابی‌هایی که فرد از زندگی خود دارد در سال‌های اخیر ارزش زیادی پیدا کرده است (سازمان جهانی بهداشت، 1998؛ به نقل از غفاری و رضایی، 1392).
در خصوص معنی کیفیت زندگی تعاریف و تعابیر مختلفی ارائه شده است. برخی آن را توانایی فرد برای اداره زندگی از دید خود مي‌دانند (وار22، 1998؛ به نقل از بیات و بیات، 1389). دونالد23 کیفیت زندگی را اصطلاحی توصیفی عنوان مي‌کند که به سلامت و ارتقاء عاطفی، اجتماعی و جسمي ‌افراد و توانایی آنها برای انجام وظایف روزمره اشاره دارد (دونالد، 2001). در تعریفی که ویور24 (2001) ارائه داده و مورد قبول بسیاری از صاحب نظران مي‌باشد، کیفیت زندگی عبارت است از برداشت هر شخص از وضعیت سلامت خود و میزان رضایت از این وضع (کینگ25، 2003). همچنین کیفیت زندگی به عنوان احساس فرد از سلامت، رضایت یا عدم رضایت از زندگی، سرور و شادمانی یا ناخشنودی و نظایر آن تعریف شده است (دالکی26، 1972؛ به نقل از بیات و بیات، 1389). و بالاخره سازمان بهداشت جهانی کیفیت زندگی را درک افراد از موقعیت خود در حیطه‌های فرهنگی، ارزش‌های سیستمی که در آن زندگی مي‌کنند و روابط شان با اهداف، آرزوها و دغدغه‌هایشان عنوان مي‌کند (اورلی27، 1994؛ به نقل از بیات و بیات، 1389).
پژوهش‌ها (هالندر28 و همکاران، 1996؛ کوران و تینمان29، 1996؛ به نقل از غفاری و رضایی، 1392) نشان مي‌دهند که بیماری وسواس منجر به پایین آمدن کارکرد اجتماعی، خانوادگی و کیفیت زندگی افراد مي‌گردد. افرادی که بیماری وسواسی دارند، علاوه بر مشکل وسواس، از کیفیت زندگی و عملکرد اجتماعی پایینی نیز برخوردار هستند (تینی 30، دنیس31، ون مگن32، گلاس33 و وستنبرگ34، 2003). نتایج تحقیق کارنو35، گولدینگ36، سورنسون37 و باتنام38 (1988) نشان داد که افراد دارای مشکل وسواسی دوست دارند خودشان را از نظر کیفیت زندگی در سطح پایینی ارزیابی کنند و همچنین این افراد از نظر اشتغال و وضعیت مالی نسبت به گروه‌های دیگر در سطح پایین قرار دارند. بیماران وسواسی کیفیت زندگی خودشان را بعد از درمان بیماریشان به طور معنی دار نسبت به قبل از درمان بهتر ارزیابی کردند (مورتیز39و همکاران، 2005؛ لوچنر 40و همکاران، 2003؛ باب41 و همکاران، 2001).
یکی از متغییرهای شناختی که در سال‌های اخیر به طور وسیعی ارتباط آن با اختلال وسواس فکری-عملی و دیگر اختلال‌های اضطرابی بررسی شده، “آمیختگی فکر- عمل” است. مفهوم آمیختگی فکر-عمل به افکار و عقایدی اشاره دارد که در آن افکار و اعمال به طور غیر قابل تفکیکی به یکدیگر پیوسته و متصلند (برل و استارسویک42، 2005) و افکار و اعمال معادل و همتراز یکدیگر تلقی مي‌شوند (پیرس43، 2007).
مطالعات مختلف، بین نمرات کلی مقیاس “آمیختگی فکر- عمل”، “سیاهه وسواس فکری-عملی” و “مقیاس وسواس فکری- عملی پادوآ” ، همبستگی از کم تا متوسط (بین 20% تا 38%)، را گزارش کرده اند (گیلیام44 و همکاران، 2004؛ راسین و همکاران، 2001 الف و ب؛ راسین و کاستر45، 2003؛ اسماری و‌هالم استینسون46، 2001؛ یورولماز47 و همکاران، 2004؛ اینشتین48 و منزیس، 2004؛ پورفرج و همکاران، 2008، به نقل از قمری گیوی، محمدی پورریک و میکائیلی، 1391).
آمیختگی فکر- عمل ممکن است منجر به تبدیل شدن افکار مزاحم نرمال به افکار مزاحم پاتولوژیک از طریق فرونشانی فکر شود. اهمیت متورم ناشی از وقوع افکار خاص که با ارزیابی‌های آمیختگی فکر-عمل رخ مي‌دهد، ممکن است به این نتیجه منجر شود که شخص برای فرونشانی چنین افکاری یا جلوگیری از وقوع مجدد آنها تلاش کند (وگنر49، اشنایدر50، کارتر و وایت51، 1987؛ به نقل از برل و استارسویک، 2005).
فرونشانی فکر به روند آگاهانه تلاش برای جلوگیری از ورود افکار خاص به جریان آگاهی اشاره دارد (وگنر، 1989؛ به نقل از اسپین هون و داس52، 1999). مدل‌های شناختی-رفتاری اختلال وسواس فکری- عملی حاکی است که فرونشانی فکر به عنوان یک فاکتور مهم در تداوم فکر مي‌باشد با این را بیشتر برجسته خواهد کرد و ممکن است فراوانی افکار را از طریق یک اثر بازگشتی افزایش دهد. بنابراین فرونشانی فکر به عنوان یک ویژگی

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد پیش آزمون، جمعیت شناختی، عاطفه مثبت، انحراف معیار Next Entries مقاله رایگان با موضوع کیفیت زندگی، وسواس فکری، پذیرش و تعهد، درمان مبتنی بر پذیرش