منابع پایان نامه درمورد پیش آزمون، مصرف مواد، عاطفه منفی، عاطفه مثبت

دانلود پایان نامه ارشد

فهرست مطالب

فصل اول 2
مقدمه پژوهش 2
بیان مسئله 3
فرضیه پژوهش 5
تعریف عمیلیاتی متغیر های پژوهش 5
فصل دوم 6
گستره نظری و پیشینه پژوهش 6
سومصرف مواد 6
ملاک های تشخیصی DSM-IV-TR برای وابستگی به ماده 8
مت آمفتامین 8
اثرات مت آمفتامین روی دستگاه عصبی مرکزی 8
انتقال دهنده شیمیایی دوپامین 9
پدیده اوج،مت آمفتامین و ارتباط آن با دوپامین 9
اثرات کوتاه مدت مت آمفتامین 10
اثرات بلند مدت مت آمفتامین 10
آسیب مغزی ناشی از مصرف مت آمفتامین غیر قابل بازگشت یا بازگشت پذیر؟ 11
سبب شناسی وایستگی به مواد 11
عوامل ژنتیکی 13
عوامل روانی-اجتماعی 14
درمان دارویی 15
درمان وابستگی به مواد و تحریک مغزی 15
شکل 1-2 ناحیه پشتی جانبی پیش پیشانی چپ 17
تحریک مستقیم مغز tDCS 17
متغیر های دارای اهمیت در کاربرد بالینی tDCS 21
نکات مراقبتی در هنگام استفاده از tDCS 21
مبانی نظری ولع مصرف مواد 25
ابزارهای اندازه گیری ولع مصرف مواد با توجه به رویکرد تبیین کننده 25
رویکرد پدیدار شناختی 25
رویکرد روان-زیست شناختی 26
رویکرد شرطی سازی 26
رویکرد انگیزشی 26
رویکرد شناختی 26
ابزارهای سنجش ولع 26
ابزارهای گزارش شخصی 27
معادل گذاری برای ارزش تقویتی مواد 27
خود مصرفی مواد 28
پاسخ دهی سایکو-فیزیولوژیک 28
پاسخ دهی نوروبیولوژیک 28
پردازش شناختی 29
بیان عاطفه در چهره 29
تبیین های ولع مصرف مواد 29
معرفي عواطف 33
عاطفه منفی 34
عاطفه مثبت 34
افزایش عواطف مثبت 36
خلاصه فصل 37
فصل سوم 38
روش پژوهش 38
روش انجام پژوهش 38
شرکت کنندگان 38
ابزارهای پژوهش 39
آزمون ولع القایی با نشانه 39
مقیاس عاطفه مثبت و عاطفه منفی 39
‏1دستگاه تحریک الکتریکی فراجمجمه ای مغز 41
الکترود دستگاه تحریک فراجمجمه ای الکتریکی مغز 42
روند اجرای پژوهش 42
پروتکل درمان 43
‏ سیستم تقسیم بندی بین المللی 10-20 43
شرکت کننده در دریافت تحریک الکتریکی فراجمجمه ای مغز 44
شیوه تحیل داده های پژوهش 44
فصل چهارم 45
يافته‌هاي پژوهش 45
اطلاعات جمعیت شناختی 45
جدول 4-1. ویژگیهای جمعیت شناختی شرکت کننده ها 45
یافته های استنباطی 46
فرضیه اول: میزان ولع القایی در مرحله پیش آزمون در مقایسه با مرحله پس آزمون،بعد از تحریک الکترکی مغز کاهش خواهد یافت. 46
جدول 4-2. شاخص های توصیفی مربوط به میزان ولع 46
جدول 4-3. نتایج آزمون اندازه گیری مکرر برای میزان ولع 46
جدول 4-4. نتایج آزمون بنفرونی درون گروهی برای مقایسه میزان ولع در سه مرحله 47
فرضیه دوم: خلق و خوی افراد وابسته به مت آمفتامین در مرحله پیش آزمون در مقایسه با پس آزمون، بعد از تحریک الکتریکی مغز بهبود خواد یافت می شود. 47
جدول 4-5. شاخص های توصیفی مربوط به مولفه های خلق و خو 48
جدول 4-6.نتایج آزمون اندازه گیری مکرر برای مولفه های خلق و خو 48
جدول 4-7. نتایج آزمون بنفرونی درون گروهی برای مقایسه مولفه های خلق و خو در سه مرحله 49
فصل پنجم 50
بحث و نتیجه گیری 50
فرضیه اول: میزان ولع القایی در مرحله پیش آزمون در مقایسه با مرحله پس آزمون، بعد از تحریک الکترکی مغز کاهش خواهد یافت. 52
فرضیه دوم: خلق و خوی افراد وابسته به مت آمفتامین در مرحله پیش آزمون در مقایسه با پس آزمون، بعد از تحریک الکتریکی مغز بهبود خواهد یافت. 53
جمع بندی 54
محدودیت های پژوهش 55
پیشنهاد های پژوهش 55
پیوست ها 56
الف)رضایت نامه 56
ب) تصاویر مربوط به آزمون ولع القایی 57
ج) پرسشنامه عاطف مثبت و عاطفه منفی 58
فهرست منابع 59

فهرست تصاویر

‏دستگاه تحریک الکتریکی فراجمجمه ای مغز 42
‏پد الکترود دستگاه تحریک فراجمجمه ای الکتریکی مغز 43
‏سیستم تقسیم بندی بین المللی 10-20 44
‏ شرکت کننده در دریافت تحریک الکتریکی فراجمجمه ای مغز 45

فهرست جدول ها
جدول 1-4. ویژگیهای جمعیت شناختی شرکت کنندهها 46
جدول 2-4. شاخص های توصیفی مربوط به میزان ولع 47
جدول 3-4. نتایج آزمون اندازه گیری مکرر برای میزان ولع 47
جدول 4-4. نتایج آزمون بنفرونی درون گروهی برای مقایسه میزان ولع در سه مرحله 47
جدول 5-4. شاخص های توصیفی مربوط به مولفه های خلق و خو 49
جدول 6-4. نتایج آزمون اندازه گیری مکرر برای مولفه های خلق و خو 49
جدول 7-4. نتایج آزمون بنفرونی درون گروهی برای مقایسه مولفه های خلق و خو در سه مرحله 49

چكيده
هدف: وابستگی به مواد یک بیماری مغزی عود کننده و مخرب است که با روش های تحریک مغزی می توان از عود های مکرر و ولع مصرف پیشگیری کرد. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان به روش تحریک الکتریکی مغز با جریان مستقیم از روی جمجمه(tDCS) بر کاهش ولع مصرف مت آمفتامین و بهبود خلق و خو در افراد وابسته به مت آمفتامین بود. روش: بدین منظور 8 نفر به روش نمونه گیری در دسترس و داوطلبانه انتخاب شدند. به منظور اندازه گیری ولع مصرف از آزمون کامپیوتری ولع القایی استفاده شد و همچنین به منظور اندازه گیری خلق و خو ،پرسشنامه عاطفه مثبت و عاطفه منفی(PANAS) مورد استفاده قرار گرفت. شدت جریان 2 میلی آمپر به مدت 20 دقیقه طی ده جلسه در ده روز متوالی به صورت تحریک آنودی به نقطه3F (LDLPFC) وارد شد. برای تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش از روش های آمار توصیفی، آزمون اندازه گیری مکرر و آزمون بنفرونی استفاده شد. یافته ها: طبق نتایج این پژوهش در میزان ولع افراد وابسته به مت آمفتامین از مرحله پیش آزمون تا پس آزمون کاهش معنادار مشاهده شد. بین مرحله پیش آزمون و پیگیری،پس آزمون و پیگیری در میزان ولع تفاوت معناداری مشاهده نگردید.در مولفه عاطفه مثبت و عاطفه منفی تفاوت معنادار بین مراحل آزمون مشاهده شد. در عاطفه مثبت بین مرحله پیش آزمون و پس آزمون؛پیش آزمون با پیگیری تفادت معنا داری دیده شد، به عبارتی عاطفه مثبت شرکت کنندگان بهبود معنادار داشته است. بین مرحله پس آزمون و پیگیری در عاطفه مثبت تفاوت معنادار مشاهده نشد. نتایج برای برای عاطفه منفی نیز مشابه عاطفه مثبت بود. بین مرحله پیش آزمون و پس آزمون؛پیش آزمون با پیگیری تفادت معنا دار مشاهده شد، به عبارتی عاطفه منفی شرکت کنندگان کاهش معنادار داشته است.بین مرحله پس آزمون و پیگیری در عاطفه منفی تفاوت معنادار مشاهده نشد.نتیجه گیری: درمان بوسیله tDCS می تواند در کاهش ولع مصرف مت آمفتامین و همچنین بهبود خلق و خو در افراد وابسته به مت آمفتامین موثر واقع شود.
کلید واژه ها: ولع القایی، عاطفه مثبت و عاطفه منفی،مت آمفتامین،tDCS

فصل اول
مقدمه پژوهش

كشور ما از ديرباز با معضل سوءمصرف مواد و آسيب هاي جسمي و رواني و زيان هاي اجتماعي و اقتصادي ناشي از آن دست به گريبان بوده است. اما امروزه با مشكل جديدي در اين حوزه روبه رو هستيم و آن تغيير الگوي مصرف مواد مخدر از مواد سنتي به مواد صنعتي است و اين پديده در نوع خود چالش هاي جديدي را مي طلبد . چر ا كه مواد صنعتي بر خلاف مواد سنتي از مرز جغرافيايي مشخصي وارد كشور نمي شوند و لابراتورهاي كوچك و ناامن خانگي به محل هاي ساخت و توليد اين مواد تبديل گشته اند (محمدی،1390).سوءمصرف مت آمفتامين يا شيشه كه يك ماده صد در صد صنعتي است در كشور ما حدود يك دهه است كه آغاز شده و مصرف آن در سال هاي اخير رشد فزاينده اي در ميان سوءمصرف كنندگان مواد داشته است. قيمت اين ماده، در حال كاهش و مصرف آن رو به افزايش است(اختیاری،1388).مواد ارزان و مجاز موجود در بازار مثل، الكل ، بنزين، آستون، آمونياك، نمك آشپزخانه، محلول هاي اسيدي باز كننده فاضلاب ها ، قرص هاي سرماخوردگي و يا هر داروي ديگرِ داراي افدرين 1 يا سودوافدرين2 ، از مواد اوليه سازنده شيشه هستند كه اين امر خود باعث فراواني توليد و در نتيجه افزايش مصرف اين ماده شده است. لازم به ذكر است كه با تغييرات اندك در ميزان و نوع تركيبات استفاده شده، مي توان به انواع مختلفي از شيشه دست يافت(مهلینگ3،1390).
آمفتامین ها و مت آمفتامین ها در بدن، سازوکار فعالیتی مشابهی دارند. هر دو موجب آزادسازي انتقال دهنده هاي مونوآمینی یعنی دوپامین، سروتونین و نوراپینفرین می شوند؛ و سطوح این مواد را در فضاي برون سلولی افزایش می دهند(فترسون و لنتون4،2004). مت آمفتامین ها به ویژه رهاسازي دوپامین را در استریاتوم5 افزایش میدهند. این بخش شامل هسته دمدار، پوتامن و استریاتوم بطنی و سرشار از گیرنده هاي دوپامینی است. استریاتوم بطنی دربردارنده هسته آکامبنس6 است که ناحیه هاي مورد توجه در مطالعه اعتیاد است. دوپامین به عنوان انتقال دهنده مسئول لذت در همه داروهاي اعتیادآور،درنظرگرفته می شد (گاوو7 و همکاران،2003)؛و امروزه به عنوان انتقال دهنده مؤثر بر خواست انگیزشی دارو، درنظر گرفته می شود. خواست انگیزشی حالتی است که به مصرف دارو منجر میشود(سالامون8 و همکاران،2007).
ولع مصرف در پدیده بازگشت پس از درمان، حفظ موقعیت مصرف،و وابستگی به مواد نقش مهمی دارد. در فرایند درمان معتادان، پس از رسیدن به حالت پرهیز، میل شدیدي براي تجربه دوباره اثرات ماده روانگردان دیده می شود . بنابراین تشخیص و درمان این پدیده بالینی به عنوان یکی از عوامل شکست درمان داراي اهمیت است)آبرامز9،2000).
بیان مسئله
در حال حاضر درمان اعتیاد،به عنوان خط اول دفاع در جنگ علیه بیماری های رفتاری مانند ایدز و هپاتیت و یکی از مهمترین مشکلات سلامت عمومی در سراسر جهان به شمار می رود.(بزمی،1390).
طبق گزارش دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد، ایران دارای بیشترین معتاد نسبت به جمعیت ،در بین کشورهای جهان است،که آمار داخلی معتادان از 2میلیون تا 4میلیون نفر متغیر می باشد.در طرح ملی شیوع شناسی مصرف مواد مخدر در بین شهروندان ایرانی که در سال 1390 توسط پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی و با حمایت مالی دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر انجام شد،نتایج تحقیق نشان داد که میزان مصرف تریاک(اوپیوم10) در این نمونه 15000 خانواری 02/52 بوده است که بعد از آن شیشه(مت آمفتامین) با 22/26 در جایگاه دوم قرار دارد(قنبری برزیان و همکاران1390).
در کشور ما میزان اعتیاد به مت آمفتامین به دلایل مختلفی رو افزایش است.یکی از این دلایل جمعیت حال حاضر ایران است که 42% آن در بازه سنی 20 تا 40 سال قرار دارند.در چنین محیط جوان، رقابت جو و در حال توسعه ای مت آمفتامین می تواند جذابیت هایی داشته باشد.دلیل دوم سهولت بسیار زیاد در دسترسی به آن و نیز قیمت ارزان آن می باشد.(شریعتی راد،2013).
همچنین چون این ماده بیش از وابستگی جسمی دارای وابستگی روانی می باشد، ولع مصرف مواد عاملی مهم در تداوم و عود مصرف آن می باشد. ولع مصرف یکی از دلایل مهم لغزش در افراد پرهیزمدار می باشد و تا کنون داروی شناخته شده موثری برای کاهش ولع مت آمفتامین پیدا نشده است.
کاهش ولع مصرف از اهمیت بسزایی در کنترل معضل سو مصرف مواد برخوردار است. در حال حاضر کاهش ولع مصرف با استفاده از مداخلات دارویی و روانشناختی گوناگون،در جایگاه هسته مرکزی فعالیت پژوهشگرانی است که به دنبال بهبود بخشیدن به پیش آگهی درمان سومصرف مواد هستند.یافته های جدید در زمینه تکنیک های غیر تهاجمی تحریک مغزی نشان داده است که اینگونه مداخلات می توانند افق های جدیدی را در این حوزه باز نمایند.
تحریک با جریان مستقیم از طریق جمجمه11(tDCS)یک روش غیر تهاجمی12، بدون درد و مطمئن تحریک مغزی است که قادر به تعدیل13 تحریک پذیری قشری14 است )فیل و زانگن،2010). و به عنوان درمانی برای اختلال های روانپزشکی بکار برده می شود.مطالعات انسانی و حیوانی نشان داده است که tDCS می تواند تحریک پذیری قشری را تعدیل کند؛تحریک آندی15 آن را افزایش می دهد در حالیکه تحریک کاتدی16 تحریک پذیری را کاهش می دهد.این اثرات درحین و بعد از

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد توجه پایدار، اندازه اثر، تحلیل واریانس، پیش آزمون Next Entries منابع پایان نامه درمورد مصرف مواد، مواد مخدر، فیزیولوژی، وابستگی به مواد