منابع پایان نامه ارشد درمورد کنشهای اجرایی، عملکرد شناختی، فیزیولوژی

دانلود پایان نامه ارشد

فهرست مطالب

چکیده فارسی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1
فصل اول: مقدمه پژوهش
بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2
فرضیههای پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5
تعاریف عملیاتی متغیرهای پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6
فصل دوم: گسترهی نظری و پیشینه پژوهش
تعریف صرع …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9
تاریخچه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10
میزان شیوع ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12
انواع صرع …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13
صرعهای ایدئوپاتیک …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13
صرعهای نشانگانی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13
صرعهای تحریکی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14
صرعهای نامعین …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15
صرع کانونی در مقابل صرع منتشر ……………………………………………………………………………………………………………………………. 15
صرع مقاوم به دارو ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17
میزان شیوع صرع مقاوم به دارو ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17
آسیبشناسی فیزیولوژیک صرع ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18
نقش GABA …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19
گابا: انتقالدهنده عصبی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19
نقش گابا در صرع …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21
جنبههای عصب روانشناختی در صرع ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 21
متغیرهایی که همبستگیهای شناختی و رفتاری با صرع را ایجاد می کنند ………………………………………………………………………….. 22
1-کانون تشنج …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22
2- نوع تشنج و عملکردهای شناختی ……………………………………………………………………………………………………………………… 23
3- داروهای ضد تشنج …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23
4- متغیر های اجتماعی- روانی ………………………………………………………………………………………………………………………………. 24
5- بسامد تشنجها و عملکرد شناختی …………………………………………………………………………………………………………………….. 26
6- سن اولین حمله و مدت زمان اختلال ……………………………………………………………………………………………………………….. 26
حافظه و صرع …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 27
توجه و صرع …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 29
کنشهای اجرایی و صرع …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 30
صرع و هوش عمومی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 31
لزوم ارتقا عملکردهای شناختی در بیماران با صرع مقاوم به دارو ………………………………………………………………………………………….. 33
تاریخچه تحریک الکتریکی مغز از روی جمجمه …………………………………………………………………………………………………………………….. 33
محدودیتهای ایمنی در استفاده از tDCS برای مداخلات انسانی ………………………………………………………………………………………….. 35
محدودیتهای تکنیکی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 35
عوارض جانبی ناشی از تحریک با tDCS ……………………………………………………………………………………………………………… 36
محدودیتهای اخلاقی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 37
مطالعات بالینی و کاربردی در زمینه tDCS ………………………………………………………………………………………………………………………….. 38
سازوکار تاثیر tDCS ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 39
عوامل موثر در ایجاد تغییر در نوروپلاستیسیته بوسیله tDCS …………………………………………………………………………………………….. 42
اثر سن ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 42
اثر توجه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 42
اثر جنسیت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 43
تاثیرات داروئی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 43
تاثیر ژنتیک …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 44
چه موقع از روز ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 44
پارامترهای تحریک با tDCS ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 45
موقعیت الکترود ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 45
قانون بازگرداننده جریان ، موقعیت و اندازه الکترود ……………………………………………………………………………………………… 46
جریان موثر در تحریک با tDCS …………………………………………………………………………………………………………………………… 47
زمان تحریک با tDCS …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 48
تحریک HD-tDCS

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره رضایت زناشویی، تصویر ذهنی، نسخه فارسی، یکپارچه سازی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد توجه پایدار، بهبود عملکرد، کنشهای اجرایی، جمعیت شناختی