پایان نامه ارشد رایگان درباره رضایت زناشویی، پیش آزمون، ایماگوتراپی، کانون کنترل سلامت

دانلود پایان نامه ارشد

عوارض زودرس دیابت 10
عوارض دیررس دیابت 10
تفاوت انواع دیابت 11
آزمایشات تشخیص دیابت نوع2 11
دیگر اقسام اختلال متابولیسم گلوکز(پیش دیابت ) 12
اختلال گلوکز ناشتا 12
آزمایش تحمل گلوکز مختل 12
آزمایش هموگلوبین AوC 12
افراد در معرض ابتلا به دیابت 13
کنترل سخت‌گیرانه دیابت 13
تأثیر روانشناختی بیماری مزمن 14
استرس و دیابت 14
رابطه استرس با دیابت 16
درمان دیابت 16
مبانی نظری افسردگی 17
اختلال‌های خلقی 17
ويژگي‌هاي كلي اختلالهاي خُلقي 17
انواع اختلال‌های خلقی 18
افسردگی اساسی 18
ويژگيهاي دوره افسردگي اساسي 19
اختلال دو قطبی 20
اختلالهاي افسردگي 21
انواع افسردگي 21
ویژگی‌های تشخیصی 22
تقسیم بندی دیگری از افسردگی 22
افسردگی‌های اولیه 22
افسردگی‌های ثانویه 22
افسردگی سایکوتیک. 22
افسردگی کند 22
افسردگی اضطرابی. 22
افسردگی از نظر مبدا 22
افسردگی واکنش یا نوروتیک. 22
افسردگی خودبخودی یا آندروژن. 22
سبب شناسی در افسردگی 23
رویکردهای افسردگی 23
علل افسردگی درمکاتب مختلف 23
مکتب روانکاوی 23
مکتب رفتاری 23
رویکرد شناختی 23
مکتب اجتماعی 24
مکتب وجودی 24
مکتب بیولوژی 24
عوامل علیتی 24
همه گیر شناسی و شیوع افسردگی 25
اندوه پس از زایمان 25
اختلال افسرده خویی 26
مبانی نظری رضایت زناشویی 27
نارضایتی زناشویی 29
تاریخچه رضایت مندی زناشویی 29
تفاوتهای جنسیتی و رضایت زناشویی 29
عوامل موثر درافزایش کیفیت زندگی زناشویی 30
مشخصات فردی 30
شیوه‌های فرزند پروری 30
جنسیت 31
وضعیت اجتماعی – اقتصادی وشغلی 31
سلامتی 31
عوامل ارتباطی 31
مدت ازدواج. 31
روابط قبل از ازدواج. 31
الگوهای ارتباطی. 31
تقسیم وظایف 32
کیفیت زناشویی همسران. 32
عوامل خارجی 33
ویژگی‌های والدین 33
تاثیر خانواده و دوستان 33
عوامل موثر بر سازگاری زوجین و بهبود کیفیت زندگی زناشویی 34
دیدگاه‌های عوامل موثر در افزایش رضایت مندی زناشویی 35
مولفه‌های موثر بر رضایت زناشویی 35
عشق 35
همدلي 35
محبت 36
صميميت 36
تعهد 37
احساس مسئوليت 38
احترام متقابل 38
وفاداري 38
اعتماد 38
مبانی نظری کانون کنترل سلامت 39
الگوهای سلامت 39
الف) الگوی پزشکی 39
ب) الگوی محیطی 40
پ) الگوی کلی نگر 40
تاریخچه منبع کنترل 40
تعریف منبع کنترل 41
نظریه‌های مختلف در خصوص منبع کنترل 41
نظریه اسناد 41
نظریه توازن‌هایدر 42
نظریه اسنادی واینر 42
نظریه یادگیری اجتماعی 42
نظریه جایگاه مهار سلامت 43
رابطه چند ویژگی با منبع کنترل 44
تفاوتهای سنی و جنسیت در منبع کنترل 44
تفاوتهای نژادی و اجتماعی اقتصادی در منبع کنترل 44
تفاوتهای رفتاری و منبع کنترل 44
سلامتی جسمانی و منبع کنترل 45
یادگیری و منبع کنترل 45
اساس نظری جایگاه مهار سلامت 46
هدف نظریه جایگاه کنترل سلامت 48
کنترل فردی و سلامت 48
مبانی نظری ایماگوتراپی 49
تاريخچه 49
تعريف 50
مراحل تحولي در درمان مبتني بر تصوير سازي ارتباطي 51
مروري بر آسيب شناسي در ساير ديدگاه‌ها 52
دیدگاه روانكاوي 52
درمانگري سيستمي مشکلات زناشويي 53
ديدگاه ساختاري 53
دیدگاه شناختی 53
رویکرد رفتاری و شناختی- رفتاری 53
گشتالت درماني 54
زوج درماني بينش – محور (IOCT) 55
درمان مبتني بر روابط فردي 55
نظريه روابط شيء 55
نظريه دلبستگي 55
زوج درماني هيجان مدار 56
نظريه نظام‌هاي خانواده (بوئن) 56
آسیب شناسی در درمان مبتنی بر تصویر سازی ارتباطی 57
تکنیک‌های درمان مبتنی بر تصویر سازی ارتباطی 59
گفتگوی آگاهانه 59
اصول سه گانه گفتگوی آگاهانه 60
آیینه سازی 60
اعتبار بخشی 60
همدلی 61
رمانتیک سازی مجدد 61
لیست تعجب 62
لیست تفریح 62
ایماگو 62
تکنیک کشسانی 63
تکنیک صحنه مرکزی تجدید نظر شده 63
جمع بندی کلی 66
فصل سوم: طرح پژوهش 64
روش پژوهش 66
شركت‌كنندگان 66
ابزار پژوهش 67
الف)پرسشنامه جایگاه کنترل سلامت چند وجهی والستون (MHLCS) 67
ب)مقیاس افسردگی بک (II- (BDI 68
ج) مقیاس رضایت زناشویی 68
د) نشانگان دیابت (Hb A1C) 68
ه) طرح ایماگوتراپی 69
شیوه اجرا 70
روش‌هاي تحليل آماري داده‌هاي پژوهش 71
فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده‌ها 72
الف) اطلاعات جمعیت شناختی 73
ب) توصیف داده‌ها 73
ج: آمار استنباطی 75
تحلیل داده‌ها وآزمون فرضیه‌های پژوهش 75
آزمون بررسي فرضيه نرمال بودن توزیع متغیرها در جامعه 76
مقایسه نمرات دو گروه در خط پایه(پیش آزمون) 76
فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری 84
بحث و نتيجه گيري 84
نتیجه‌گیری کلی 88
محدودیت‌ها 89
پیشنهادها 90
منابع 91
پيوست‌ها 104

فهرست جداول
جدول 1-3. دیاگرام طرح پژوهش 66
جدول1-4 .شاخص‌های توصیفی مربوط به سن زنان مورد مطالعه. 73
جدول2-4. شاخص‌های توصیفی نشانگان دیابت (HbA1c) در گروه آزمایش و گواه در پیش و پس آزمون 73
جدول 3-4. شاخص‌های توصیفی افسردگی در گروه آزمایش و گواه در پیش و پس آزمون 74
جدول 4-4. شاخص‌های توصیفی رضایت زناشویی در گروه آزمایش و گواه در پیش و پس آزمون 74
جدول 5-4. شاخص‌های توصیفی کانون کنترل سلامت در گروه آزمایش و گواه د پیش و پس آزمون 75
جدول 6-4. نتایج آزمون کالموگروف اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن توزیع متغیر 76
جدول 7-4. مقایسه نشانگان دیابت،افسردگی، رضایت زناشویی، کانون کنترل سلامت در گروه آزمایش و گواه در خط پایه 77
جدول 8-4. تحلیل کوواریانس اثر بخشی مداخله ایماگوتراپی بر نشانگان دیابت زنان متاهل مبتلا به دیابت نوع دوم 77
جدول9-4. آماره‌های توصیفی دو گروه پس از تعدیل پیش آزمون 78
شکل 1-4. نمودار مقایسه‌ای میانگین نشانگان دیابت گروه آزمایش و گواه در پیش آزمون و پس آزمون 78
جدول10-4. تحلیل کوواریانس اثر بخشی مداخله ایماگوتراپی بر افسردگی زنان متاهل مبتلا به دیابت نوع دوم 79
جدول11-4. آماره‌های توصیفی دو گروه پس از تعدیل پیش آزمون 79
شکل 2-4 .نمودار مقایسه ای میانگین افسردگی گروه آزمایش و گواه در پیش آزمون و پس آزمون 80
جدول 12-4. تحلیل کوواریانس اثر بخشی مداخله ایماگوتراپی بر رضایت زناشویی زنان متاهل مبتلا به دیابت نوع دوم 80
جدول13-4. آماره‌های توصیفی دو گروه پس از تعدیل پیش آزمون 81
شکل 3-4. نمودار مقایسه‌ای میانگین رضایت زناشویی گروه آزمایش و گواه در پیش آزمون و پس آزمون 81
جدول14-4. نتایج آزمون مانکوا 82
جدول 15-4. نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیره برای مقایسه گروه‌های آزمایش و کنترل در متغیر کانون کنترل سلامت در پس آزمون 83

فهرست شكل‌ها

شکل (1-2) انواع دیابت نوع1و 2 9
شکل (2-2) آزمایش هموگلوبین 13
شکل (1-3) دياگرام طرح پژوهش 66
شکل (1-4) نمودار مقایسه ای میانگین نشانگان دیابت گروه آزمایش و گواه در پیش آزمون و پس آزمون 78
شکل (2-4) نمودار مقایسه ای میانگین افسردگی گروه آزمایش و گواه در پیش آزمون و پس آزمون 80
شکل (3-4) نمودار مقایسه‌ای میانگین رضایت زناشویی گروه آزمایش و گواه در پیش آزمون و پس آزمون 81

چکیده
هدف اصلی پژوهش بررسي اثربخشی ایماگوتراپی برکاهش نشانگان دیابت، افسردگی، رضایت زناشویی و کانون کنترل سلامت زنان متاهل مبتلا به دیابت نوع II بود. روش پژوهش شبه تجربی از نوع پیش آزمون ـ پس آزمون باگروه کنترل بود. جامعه آماری اين پژوهش شامل کليه زنان مبتلا به دیابت مراجعه کننده به بنیاد بین المللی کنترل وپیشگیری دیابت شهر مشهد در بهار 1394 بود. نمونه این پژوهش شامل 20 زن متاهل مبتلا به دیابت نوع II که به همراه همسرشان در این طرح شرکت داشته و به صورت نمونه‌گیري در دسترس انتخاب و بطور تصادفی در دو گروه آزمایش (10 زوج) و کنترل (10 زوج) جایگزین شده بودند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، اندازه‌گیری نشانگان دیابت HbA1c) )، افسردگی بک، رضایت زناشویی انریچ، کانون کنترل سلامت والستون بود. پس از اجرای پیش‌آزمون، زوجهای گروه آزمایش بمدت 10 جلسه 120 دقیقه‌ای تحت ایماگوتراپی قرار گرفتند. در پایان دوره درمان، پس‌آزمون گرفته شد. داده‌ها با روش تحلیل کوواریانس و کوواریانس چند متغیره با نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که نشانگان دیابت وافسردگی گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل کاهش و رضایت زناشویی افزایش یافته است و ایماگوتراپی بر روی کانون کنترل سلامت (درونی) تاثیرگذار بوده و بر کانون کنترل سلامت (قدرت دیگران و شانس) زنان متاهل مبتلا به دیابت نوع دوم تاثير گذار نبوده است.
واژه‌های كليدي: ایماگوتراپی، نشانگان دیابت، افسردگی، رضایت زناشویی، کانون کنترل سلامت، دیابت نوع II

فصل اول: کلیات تحقیق

بیان مسأله
دیابت یکی از شایع‌ترین بیماری‌های مزمن است که نقش عوامل روانشناختی در آن، مورد توجه پژوهش‌های مختلف قرار گرفته است. دیابت هم اکنون بعنوان یکی از نگرانی‌های عمده سلامت عمومی در هزاره سوم شناخته می شود که پنجمین دلیل مرگ و میر در جهان محسوب می‌گردد1. این بیماری سالانه موجب 4 میلیون مرگ می شودکه حدود 9 درصد مرگ‌های سراسر جهان است (شریفی‌راد، آزادبخت، آوا و محبی، 1390). درطول دهه‌های گذشته، جنبه‌های روانشناختی دیابت نظر بسیاری از متخصصان را به خود جلب کرده است. زیراکه دیابت بعنوان یکی از پر زحمت‌ترین بیماری‌های مزمن از لحاظ هیجانی و رفتاری به شمار می‌آید (عدیلی، لاریجانی و حقیقت پناه، 2006، نقل از امیری، آقایی و عابدی، 1389). دیابت نوع 2 بیماری است که عدم هماهنگی بین نیاز بدن به افزایش ترشح انسولین و توانایی بدن در انجام این کار می باشد. در ابتدابا مقاومت به انسولین شروع می شود، به صورتی که سلول‌های ماهیچه ای، کبد و چربی‌ها از انسولین به خوبی استفاده نمی کنند. بنابراین پانکراس به علت افزایش نیاز سلول‌های بدن به قند انسولین بیشتری می سازد و به تدریج توانایی خود را برای ترشح انسولین کافی قند خون ناشی از غذااز دست مي‌دهد. از آنجا که مهمترین دلایل افزایش نیاز به انسولین، افزایش توده چربی بدن (چاقی و اضافه وزن) و کاهش فعالیت فیزیکی مي‌باشد، افزایش وزن اضافی و بی تحرکی سبب افزایش شانس ابتلابه دیابت نوع2 مي‌شود. درمان شامل کاهش وزن، ورزش منظم، استفاده از داروهای دیابت، مصرف آسپرین روزانه، کنترل فشار خون و کلسترول مي‌باشد. داروهای دیابت به تحرک ترشح انسولین و موثر شدن انسولین کمک مي‌کند (عبداللهی، حسین‌پور، رجب و رمضانی،1390). آزمایش همو گلوبین ای وان سی، یک آزمایش خون بسیار رایج مي‌باشد که برای غربالگری بیماران دیابتی کارآیی داشته و نشان مي‌دهد بیماران به چه میزان در کنترل بیماری دیابت موفق بوده اند.آزمایش هموگلوبین ای وان سی(Hb A1C) نشانگر میزان گلوگز (قند) همراه با هموگلوبین موجود در خون و میانگین قند خون بیمار در 2 تا 3 ماه گذشته است. بنابراین در صورتی که میزان قند خون در 2 یا 3 ماه گذشته بالا باشد نتیجه این آزمایش نشان دهنده کنترل نامناسب قند خون و در نتیجه امکان بروز عوارض بیشتر دیابت مي‌باشد.
شیوع بیماری دیابت بطور کلی در جهان و به طور خاص در ایران و عوارض و آسیب‌هایی که این بیماری برای فرد و جامعه ایجاد مي‌کند مطالعه در باره متغیرهای مربوط به این بیماری را ایجاب مي‌کند.
این بیماری در اواخر قرن بیستم پراکندگی گسترده ای پیدا کرده و میلیون‌ها نفر در سراسر جهان رادرگیر نموده است. این درحالی است که بیشترین افزایش درکشورهای در حال توسعه (مانندایران) اتفاق مي‌افتد وبه رشد جمعیت، پیری، رژیم‌های ناسالم، چاقی و سبک زندگی بدون تحرک وابسته است. سازمان بهداشت جهانی تخمین زده است که تعداد بیماران دیابتی درایران در سال 2030 میلادی سه میلیون نفر افزایش خواهد یافت (سازمان بهداشت جهانی،2006).
یکی از مسائل بسیار مهم این است که امروز دنیا برای پیشگیری و کنترل دیابت هزینه‌های زیادی را صرف مي‌نمایددرحالی که روز به روز بر تعداد بیماران افزوده مي‌گردد. طبق نظر انجمن دیابت امریکا در ایالت

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره ایفای نقش، پیش آزمون، ضریب همبستگی، انحراف معیار Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره ایماگوتراپی، رضایت زناشویی، منبع کنترل، کانون کنترل سلامت