منبع پایان نامه ارشد درباره تغییر رفتار، تحلیل رفتگی، منابع استرس، حمایت اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1-مقدمه —————————————————————— 1
1-2- بیان مسأله————————————————————– 2
1-3-اهمیت وضرورت پژوهش—————————————————– 5
1-4-اهداف پژوهش———————————————————– 7
1-5- فرضیه‌های پژوهش——————————————————– 7
1-6-تعریف نظری وعملیاتی متغییرها————————————————7
فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش
2-1- استرس والدینی———————————————————- 10
2-2- علائم ونشانه های استرس—————————————————13
2-3- سازگاری با استرس ——————————————————-14
2-4- پیامدهای استرس ——————————————————–14
2-5-انواع استرس————————————————————14
2-6-حمایت اجتماعی ضعیف—————————————————–15
2-7-نظریه های استرس والدین—————————————————16
2-8- نظریه‌ی تحلیل رفتگی روزانه ————————————————17
2-9-آموزش رفتاری والدین——————————————————21
2-10- جلسه های مهارت آموزی به والدین——————————————–25
2-11- مزایای آموزش رفتاری والدین——————————————27
2-12- فنون مشاوره رفتاری—————————————————–31
2-13-شکل دهی رفتار ——————————————————–31
2-14-آموزش مهارت‌های ارتباطی ————————————————32
2-15-خاموشی————————————————————32
2-16-تنبیه————————————————————–32
2-17-تقویت منفی در مقایسه با تنبیه سه مزیت دارد———————————-34
2-18- محرومیت———————————————————-37
2-19-اقتصادژتونی———————————————————37
2-20- قراردادوابستگی——————————————————37
2-21- اصل پریماک ——————————————————–38
2-22- مدل سازی و ایفای نقش————————————————38
2-23- شرطی سازی کلاسیک————————————————-38
2-24- شرطی سازی عملی —————————————————39
2-25- تقویت————————————————————39
2-26- تقویت منفی——————————————————–41
2-27-الگودهی———————————————————–44
2-28-تغییر رفتار، رفتار درمانی————————————————44
2-29- درمان‌های شناختی ـ رفتاری———————————————45
2-30- نظریه بکر———————————————————-45
2-31-نظریه‌ی کانتور——————————————————-46
2-32- پیشینه پژوهش—————————————————–47
2-33-پژوهش های انجام شده در داخل کشور————————————–47
2-34-پژوهش های انجام شده در خارج کشور————————————–50

فصل سوم: روش شناسی پژوهش
3-1- طرح پژوهش———————————————————-55
3-2- جامعه آماري ———————————————————55
3-3- نمونه آماري و روش نمونه گيري ———————————————55
3-4-ابزارهای اندازه گيري—————————————————–56
3-5- روش اجرای پژوهش—————————————————–57
3-6- ساختار جلسات آموزش————————————————–58
3-7- روش تحليل یافته‌های تحقیق———————————————– 60
فصل چهارم: تجزیه تحلیل داده ها
4-1- آمار توصیفی:————————————————————62
4-2- آمار استنباطی:———————————————————65
4-3- بررسی فرضیات پژوهش ————————————————–73
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1 – خلاصه تحقیق ———————————————————79
5-2-یافته های تحقیق ——————————————————-79
5-3- محدودیت‌های پژوهش—————————————————-84
5-4-پیشنهاد های پژوهش—————————————————–84
5-5- پیشنهاد های کاربردی—————————————————-84
5-6-پشنهادهای پژوهشی—————————————————–85
منابع——————————————————————-86
پیوست —————————————————————–96
پرسشنامه منابع استرس —————————————————–97
شرح مفصل جلسات آموزش رفتاری———————————————-99

فهرست جداول
عنوان صفحه

جدول 3-1 طرح آزمایش——————————————————–55
جدول (3-2) خلاصه ساختار جلسات آموزش رفتاری————————————-58
جدول 4-1: توزيع آزمودنی‌ها بر حسب سن تحصیلات وطول مدت ازدواج————————62
جدول 4-2: یافته‌های توصیفی مربوط به پیش آزمون و پس آزمون مولفه های استرس والدینی در گروه‌های آزمایش و گواه———————————————————————-62
جدول 4- 3. آزمون باکس برای بررسی برابری ماتریس‌های واریانس – کوواریانس متغیرها————-65
جدول 4-4: آزمون لوين در مورد پيش فرض تساوي واریانس‌های نمره‌ها متغيرهای تحقيق دو گروه در جامعه——————————————————————–66
جدول 4-5: نتايج آزمون کلموگروف ـ اسميرنف وشاپیرو- ویلک در مورد پيش فرض نرمال بودن توزيع نمرات استرس والدینی و منابع آن————————————————-66
جدول 4-6: نتايج آزمون بررسی پيش فرض همگنی شیب‌های خط رگرسیون متغيرهای تحقيق دو گروه آزمایش و گواه در جامعه——————————————————–67
جدول 4-7: نتايج تحليل کوواريانس چند متغيری (مانکوا) بر روی ميانگين نمرات پس آزمون متغیرهاي استرس والدینی و منابع آن در گروه‌های آزمايش و گواه———————————–73
جدول 4-8: نتايج تحليل کواريانس تک متغیره بر روی ميانگين نمرات پس آزمون استرس والدینی مادران گروه‌های آزمايش و گواه با کنترل پيش آزمون—————————————–73
جدول 4-9: نتايج تحليل کواريانس تک متغیره بر روی ميانگين نمرات پس آزمون مسائل خانواده و والدين گروه‌های آزمايش و گواه با کنترل پيش آزمون—————————————–74
جدول 4-10: نتايج تحليل کواريانس تک متغیره بر روی ميانگين نمرات پس آزمون نگرانی‌ وبدبيني نسبت به آينده كودك مادران گروه‌های آزمايش و گواه با کنترل پيش آزمون—————————75
جدول 4-11: نتايج تحليل کواريانس تک متغیره بر روی ميانگين نمرات پس آزمون ويژگيهاي كودك ، در مادران گروه‌های آزمايش و گواه با کنترل پيش آزمون—————————– ——-76
جدول 4-12: نتايج تحليل کواريانس تک متغیره بر روی ميانگين نمرات پس آزمون مولفه محدودیت های جسمانی کودک ، در مادران گروه‌های آزمايش و گواه با کنترل پيش آزمون—————- ——77

فهرست نمودار هها
عنوان صفحه

نمودار 4- 1. مقایسه میانگین نمرات متغیر مسائل خانواده و والدين در گروه‌های آزمایش و گواه———63
نمودار 4-2. مقایسه میانگین نمرات متغیر نگرانی‌های والدين وبدبيني آنان نسبت به آينده كودك در گروه‌های آزمایش و گواه——————————————————–63
نمودار 4-3. مقایسه میانگین نمرات متغیر ویژگی‌های کودک در گروه‌های آزمایش و گواه————-64
نمودار 4-4. مقایسه میانگین نمرات متغیر محدودیت‌ها و ناتوانی‌های جسماني كودك در گروه‌های آزمایش و گواه———————————————————————-64
نمودار 4-5. مقایسه میانگین نمرات متغیر استرس والدینی کل در گروه‌های آزمایش و گواه————65
نمودار 4-6. رابطه هم خطی پیش و پس آزمون مولفه مسائل خانواده و والدین———————68
نمودار 4-7. رابطه هم خطی پیش و پس آزمون مولفه نگرانی‌ وبدبيني نسبت به آينده كودك———–69
نمودار 4-8. رابطه هم خطی پیش و پس آزمون مولفه ویژگی‌های کودک————————-70
نمودار 4-9. رابطه هم خطی پیش و پس آزمون مولفه محدودیت‌های جسمانی———————71
نمودار 4-10. رابطه هم خطی پیش و پس آزمون متغیر استرس والدینی کل———————–72

فصل اول
کلیات پژوهش

1-1-مقدمه
درعصر حاضر از خانواده به عنوان یک نظام یاد می‌شود. هر نظام از مجموع عواملی تشکیل می‌شود که این عوامل دارای ارتباط متقابل هستند، به نحوی که تغییر درهر جزء موجب تغییر در اجزاء دیگر می‌شود. نظام خانواده سازنده شخصیت کودک بوده و برای او امکان سازش و تفاهم با محیط خارج را فراهم می‌سازد. اگر پدر و مادر و سایر اعضای خانواده دارای رفتاری مناسب و شرافت اخلاقی باشند و این خلق وخوی پسندیده را در تماس باهم مورد توجه قرار دهند، اگر از سخنان زشت بپرهیزند و عملاً به شخصیت یکدیگر احترام بگذارند، مطمئناً کودکان که در آن خانواده‌ها تربیت می‌شوند، همان ویژگی‌های اخلاقی را خواهند آموخت (نیکولز و شوارتز،2004، ترجمه دهقانی و همکاران،1387).
درزندگی اجتماعی امروز، استرس امری اجتناب ناپذیر است. انسان در سراسر زندگی خود درمعرض انواع استرس قرار دارد. اگر چه فشارو تنش بخش بهنجاری از زندگی است، اما وقتی این فشار شدید باشد ویا برای مدتی طولانی ادامه یابد، می‌تواند به سلامت فرد آسیب جدی وارد سازد. گفته می‌شود استرس حاصل از مشکلات داشتن کودک معلول، باعث شدت مشکلات خانوادگی می‌شود و افراد خانواده برای سازگاری با مشکل جدید الگوهای رفتاری تازه ای را انتخاب می‌کنند (سلیه،1980، به نقل از نیکولز و شوارتر،2004، ترجمه دهقانی و همکاران،1387). فابر (1974، به نقل از طاهری و همکاران،1391) یکی از اولین پژوهشگرانی است که انواع ایجاد شده استرس را در خانواده که ناشی از پی بردن به معلولیت کودک است مورد بررسی قرار می‌دهد. یکی از رایج‌ترین این

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره کانون توجه، کانون توجه بیرونی، اکتساب و یادداری، همبستگی پیرسون Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره یادگیری اجتماعی، کم توانی ذهنی، کاهش استرس، کم توان ذهنی