منبع پایان نامه ارشد درباره یادگیری حرکتی، تغییرات ساختاری، منابع محدود، مبانی نظری

دانلود پایان نامه ارشد

عنوان صفحه
فصل اول: طرح تحقیق ……………………………………………………………………………. 1
1-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………. 2
2-1 بیان مساله ………………………………………………………………………………………………………………. 8
3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق ……………………………………………………………………………………….. 10
4-1 اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………. 10
1-4-1 هدف کلی ……………………………………………………………………………………………………. 10
2-4-1 اهداف اختصاصی ………………………………………………………………………………………….. 10
5-1 فرضیههای تحقیق ………………………………………………………………………………………………….. 11
6-1 پیش فرضهای تحقیق ……………………………………………………………………………………………. 11
7-1 قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….. 12
8-1 محدودیتهای تحقیق ……………………………………………………………………………………………. 12
9-1 تعریف واژه‌های کلیدی و اصطلاحات تحقیق …………………………………………………………….. 12
1-9-1 تعریف نظری وژاههای تحقیق ………………………………………………………………………….. 12
2-9-1 تعریف عملیاتی واژههای تحقیق ……………………………………………………………………….. 13
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق …………………………………………………………….. 15
1-2 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. 16
2-2 مبانی نظری ………………………………………………………………………………………………………….. 16
1-2-2 مفهوم یادگیری و یادگیری حرکتی …………………………………………………………………… 16
2-2-2 پایه‌های عصبی یادگیری …………………………………………………………………………………. 17
1-2-2-2 تغییرات ساختاری …………………………………………………………………………………… 17
فهرست مطالب
عنوان صفحه
2-2-2-2 تغییرات سلولی در یادگیرنده …………………………………………………………………… 17
3-2-2 دستورالعمل‌هاي آموزشي ……………………………………………………………………………….. 18
1-3-2-2 دستورالعمل‌هاي آموزشي و توجه ……………………………………………………………… 18
3-2 تاريخچه بحث در مورد توجه ………………………………………………………………………………….. 19
1-3-2 پایه‌های عصب شناختی توجه …………………………………………………………………………… 21
2-3-2 توجه انتخابي ………………………………………………………………………………………………… 22
3-3-2 توجه مورد نياز هنگام حرکت ………………………………………………………………………….. 23
4-3-2 توجه و نوع مهارت ……… ……………………………………………………………………………….. 24
5-3-2 عوامل اثر گذار بر نيازهاي توجه يک اجراکننده ………………………………………………….. 25
1-5-3-2 پيچيدگي تكليف و شرايط محيطي ……………………………………………………………. 25
2-5-3-2 سطح مهارت اجرا كننده ………………………………………………………………………….. 25
3-5-3-2 تعداد نشانهها …………………………………………………………………………………………. 25
6-3-2 سنجش توجه ………………………………………………………………………………………………… 26
1-6-3-2 تداخل به مثابه سنجشی از توجه …………………………………………………………………. 26
2-6-3-2 تداخل ساختاری و تداخل ظرفیتی ……………………………………………………………….26
7-3-2 تئوري‌هاي توجه ……………………………………………………………………………………………. 27
1-7-3-2 از ديدگاه زمان محدود ……………………………………………………………………………. 28
1-1-7-3-2 نظريه تک‌کانالي ولفورد ………………………………………………………………….. 28
2-1-7-3-2 نظريه صافي (فيلتر) ………………………………………………………………………….. 29
3-1-7-3-2 نظریه ربط داچ و داچ ………………………………………………………………………. 30
فهرست مطالب
عنوان صفحه
4-1-7-3-2 نظريه کاهش تريسمن…………………………………………………………………………… 30
5-1-7-3-2 نظريه ربط(داچ / نورمن) ……………………………………………………………………… 31
6-1-7-3-2 نظريه فیلتر تاخیری کيل ……………………………………………………………………….. 31
7-1-7-3-2 ارزشیابی مدل‌های توجهی اخیر……………………………………………………………… 32
2-7-3-2 از ديدگاه دسترسي به منابع محدود ………………………………………………………………….. 34
1-2-7-3-2 نظريه منبع مرکزي ………………………………………………………………………………. 34
3-7-3-2 نظريه منابع چندگانه ……………………………………………………………………………………… 36
1-3-7-3-2 نظریه‌های دیگر توجه ………………………………………………………………………….. 36
2-3-7-3-2 ديدگاه انتخاب عمل مربوط به توجه ………………………………………………………. 38
8-3-2 جلب و نگهداري توجه ………………………………………………………………………………………. 38
9-3-2 نگهداري توجه …………………………………………………………………………………………………. 39
10-3-2 کانوني نمودن توجه …………………………………………………………………………………………. 40
11-3-2 ابعاد توجه ………………………………………………………………………………………………………. 40
12-3-2 گزارشات تئوريکي در مورد توجه دروني و بيروني ………………………………………………… 41
13-3-2 اصل حرکت انديشي جيمز و تئوري کدگذاري مشترک پرينز …………………………………. 41
14-3-2 فرضيه سينگر ………………………………………………………………………………………………….. 43
15-3-2 فرضيه عمل محدود شده …………………………………………………………………………………… 43
16-3-2 فرضیه برنشتاین ……………………………………………………………………………………………….. 44
17-3-2 عدم خودکاري مهارت‌ها ………………………………………………………………………………….. 45
18-3-2 فرضيه پردازش آشکار ……………………………………………………………………………………… 45
فهرست مطالب
عنوان صفحه
19-3-2 فرضیه نقاط کور هاسنر و اهرلنسپیل …………………………………………………………………. 46
4-2 پيشينه تحقيق ………………………………………………………………………………………………………… 47
1-4-2 تحقيقات انجام شده در داخل کشور ………………………………………………………………….. 47
2-4-2 تحقيقات انجام شده در خارج از کشور ……………………………………………………………… 52
5-2 جمع‌بندي …………………………………………………………………………………………………………….. 64
فصل سوم: روش شناسی تحقیق ……………………………………………………………….. 66
1-3 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. 65
2-3 روش تحقيق …………………………………………………………………………………………………………. 66
3-3 جامعه آماري، نمونه آماري و تقسيمبندي گروهها ………………………………………………………… 66
4-3 ابزار مورد استفاده در تحقیق ……………………………………………………………………………………. 66
4-4-3 پرسشنامه مشخصات و رضایت فردي ……………………………………………………………….. 66
2-4-3 دستگاه بایودکس …………………………………………………………………………………………… 67
3-4-3 آزمون زمان عکسالعمل بینایی از مجموعه آزمونهای ویینا …………………………………… 67
5-3 تکلیف

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد تعهد عاطفی، خرید مجدد، قصد خرید مجدد، اعتماد به برند Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره تحلیل واریانس، تجزیه و تحلیل آماری، متغیر مستقل، تحلیل آماری