منبع پایان نامه ارشد درباره یادگیری حرکتی، تغییرات ساختاری، منابع محدود، مبانی نظری

دانلود پایان نامه ارشد

عنوان صفحه
فصل اول: طرح تحقیق ……………………………………………………………………………. 1
1-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………. 2
2-1 بیان مساله ………………………………………………………………………………………………………………. 8
3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق ……………………………………………………………………………………….. 10
4-1 اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………. 10
1-4-1 هدف کلی ……………………………………………………………………………………………………. 10
2-4-1 اهداف اختصاصی ………………………………………………………………………………………….. 10
5-1 فرضیههای تحقیق ………………………………………………………………………………………………….. 11
6-1 پیش فرضهای تحقیق ……………………………………………………………………………………………. 11
7-1 قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….. 12
8-1 محدودیتهای تحقیق ……………………………………………………………………………………………. 12
9-1 تعریف واژه‌های کلیدی و اصطلاحات تحقیق …………………………………………………………….. 12
1-9-1 تعریف نظری وژاههای تحقیق ………………………………………………………………………….. 12
2-9-1 تعریف عملیاتی واژههای تحقیق ……………………………………………………………………….. 13
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق …………………………………………………………….. 15
1-2 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. 16
2-2 مبانی نظری ………………………………………………………………………………………………………….. 16
1-2-2 مفهوم یادگیری و یادگیری حرکتی …………………………………………………………………… 16
2-2-2 پایه‌های عصبی یادگیری …………………………………………………………………………………. 17
1-2-2-2 تغییرات ساختاری …………………………………………………………………………………… 17
فهرست مطالب
عنوان صفحه
2-2-2-2 تغییرات سلولی در یادگیرنده …………………………………………………………………… 17
3-2-2 دستورالعمل‌هاي آموزشي ……………………………………………………………………………….. 18
1-3-2-2 دستورالعمل‌هاي آموزشي و توجه ……………………………………………………………… 18
3-2 تاريخچه بحث در مورد توجه ………………………………………………………………………………….. 19
1-3-2 پایه‌های عصب شناختی توجه …………………………………………………………………………… 21
2-3-2 توجه انتخابي ………………………………………………………………………………………………… 22
3-3-2 توجه مورد نياز هنگام حرکت ………………………………………………………………………….. 23
4-3-2 توجه و نوع مهارت ……… ……………………………………………………………………………….. 24
5-3-2 عوامل اثر گذار بر نيازهاي توجه يک اجراکننده ………………………………………………….. 25
1-5-3-2 پيچيدگي تكليف و شرايط محيطي ……………………………………………………………. 25
2-5-3-2 سطح مهارت اجرا كننده ………………………………………………………………………….. 25
3-5-3-2 تعداد نشانهها …………………………………………………………………………………………. 25
6-3-2 سنجش توجه ………………………………………………………………………………………………… 26
1-6-3-2 تداخل به مثابه سنجشی از توجه …………………………………………………………………. 26
2-6-3-2 تداخل ساختاری و تداخل ظرفیتی ……………………………………………………………….26
7-3-2 تئوري‌هاي توجه ……………………………………………………………………………………………. 27
1-7-3-2 از ديدگاه زمان محدود ……………………………………………………………………………. 28
1-1-7-3-2 نظريه تک‌کانالي ولفورد ………………………………………………………………….. 28
2-1-7-3-2 نظريه صافي (فيلتر) ………………………………………………………………………….. 29
3-1-7-3-2 نظریه ربط داچ و داچ ………………………………………………………………………. 30
فهرست مطالب
عنوان صفحه
4-1-7-3-2 نظريه کاهش تريسمن…………………………………………………………………………… 30
5-1-7-3-2 نظريه ربط(داچ / نورمن) ……………………………………………………………………… 31
6-1-7-3-2 نظريه فیلتر تاخیری کيل ……………………………………………………………………….. 31
7-1-7-3-2 ارزشیابی مدل‌های توجهی اخیر……………………………………………………………… 32
2-7-3-2 از ديدگاه دسترسي به منابع محدود ………………………………………………………………….. 34
1-2-7-3-2 نظريه منبع مرکزي ………………………………………………………………………………. 34
3-7-3-2 نظريه منابع چندگانه ……………………………………………………………………………………… 36
1-3-7-3-2 نظریه‌های دیگر توجه ………………………………………………………………………….. 36
2-3-7-3-2 ديدگاه انتخاب عمل مربوط به توجه ………………………………………………………. 38
8-3-2 جلب و نگهداري توجه ………………………………………………………………………………………. 38
9-3-2 نگهداري توجه …………………………………………………………………………………………………. 39
10-3-2 کانوني نمودن توجه …………………………………………………………………………………………. 40
11-3-2 ابعاد توجه ………………………………………………………………………………………………………. 40
12-3-2 گزارشات تئوريکي در مورد توجه دروني و بيروني ………………………………………………… 41
13-3-2 اصل حرکت انديشي جيمز و تئوري کدگذاري مشترک پرينز …………………………………. 41
14-3-2 فرضيه سينگر ………………………………………………………………………………………………….. 43
15-3-2 فرضيه عمل محدود شده …………………………………………………………………………………… 43
16-3-2 فرضیه برنشتاین ……………………………………………………………………………………………….. 44
17-3-2 عدم خودکاري مهارت‌ها ………………………………………………………………………………….. 45
18-3-2 فرضيه پردازش آشکار ……………………………………………………………………………………… 45
فهرست مطالب
عنوان صفحه
19-3-2 فرضیه نقاط کور هاسنر و اهرلنسپیل …………………………………………………………………. 46
4-2 پيشينه تحقيق ………………………………………………………………………………………………………… 47
1-4-2 تحقيقات انجام شده در داخل کشور ………………………………………………………………….. 47
2-4-2 تحقيقات انجام شده در خارج از کشور ……………………………………………………………… 52
5-2 جمع‌بندي …………………………………………………………………………………………………………….. 64
فصل سوم: روش شناسی تحقیق ……………………………………………………………….. 66
1-3 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. 65
2-3 روش تحقيق …………………………………………………………………………………………………………. 66
3-3 جامعه آماري، نمونه آماري و تقسيمبندي گروهها ………………………………………………………… 66
4-3 ابزار مورد استفاده در تحقیق ……………………………………………………………………………………. 66
4-4-3 پرسشنامه مشخصات و رضایت فردي ……………………………………………………………….. 66
2-4-3 دستگاه بایودکس …………………………………………………………………………………………… 67
3-4-3 آزمون زمان عکسالعمل بینایی از مجموعه آزمونهای ویینا …………………………………… 67
5-3 تکلیف

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد تعهد عاطفی، خرید مجدد، قصد خرید مجدد، اعتماد به برند Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره کانون توجه، کنترل حرکت، دستورالعمل آموزشی، علوم ورزشی