پایان نامه ارشد رایگان درمورد مدل مفهومی، ارزش ویژه برند، ارزش ویژه، کیفیت درک شده

دانلود پایان نامه ارشد

2-6-3 مدلهای ارزش دید مشتری 68
2-6-3-1 مدل مؤلفههای ارزش 68
2-6-3-2 مدل نسبت هزینه – فایده 69
2-6-3-3 مدل وسیله – نتیجه 71
2-6-3-4 مدل ابعاد کلیدی ارزش 72
2-6-4 رویکردهای ارزش درک شده ( فرناندز و بونیلو) 73
2-6-4-1 رویکرد تک بعدی 75
2-6-4-1-1 مطالعات مبتنی بر قیمت (تحقیقات مونرو) 75
2-6-4-1-2 تئوری میز – اند (تحقیقات زیتامل) 75
2-6-4-1-3 سایر تحقیقات 76
2-6-4-2 رویکرد چند بعدی 76
2-6-4-2-1 تئوری میز – اند: سلسله مراتب ارزش مشتری 76
2-6-4-2-2 تئوری ارزش و ارزش شناسی 76
2-6-4-2-3 تئوری مصرف – ارزش 77
2-6-4-2-4 گونه شناسی ارزش هولبروک 77
2-7 ارزش ویژه برند 79
2-7-1 مدل ارزش ویژه برند کاپفرر 82
2-7-2 دیدگاه ارزش ویژه برند کلر 82
2-7-3 ارائه ارزش به مشتری توسط ارزش ویژه برند 82
2-7-4 رویکردهای ارزش ویژه برند 83
2-7-5 رویکرد بازاریابی(ارزش ویژۀ برند مبتنی بر مشتری) 83
2-8 کیفیت درک شده 86
2-8-1 خلق ارزش بوسیله کیفیت درک شده 88
2-8-2 ابعاد کیفیت درک شده 89
2-9 اعتماد 91
2-9-1 ده عامل اعتماد / عدم اعتماد 93
2-9-2 اعتماد به برند 94
2-10 رضایت مشتری 99
2-10-1 اهمیت رضایت مشتری 102
2-10-2 رضایت از برند 103
2-11 تعهد 107
2-11-1 تعهد به برند 108
2-11-2 تعهد مستمر و تعهد عاطفی 110
2-12 پیشینۀ تحقیق 113
فصل سوم روش شناسی 127
3-1 مقدمه 128
3-2 روش‌شناسی پژوهش 129
3-2-1 دسته‌بندی پژوهش‌ها بر حسب هدف 129
3-2-2 دسته‌بندی پژوهش‌های بر حسب نحوه و زمان گردآوری داده‌ها 130
3-3 قلمرو پژوهش 131
3-3-1 قلمرو زمانی 131
3-3-2 قلمرو مکانی 131
3-3-3 قلمرو موضوعی 132
3-4 متغیرهای پژوهش 132
3-4-1 تقسیم‌بندی متغیرها بر اساس رابطه 132
3-5 تعریف متغیرها 133
3-5-1 تعریف مفهومی 134
3-5-2 تعریف عملیاتی 135
3-7 جامعه آماری 140
3-7-1 تعریف جامعه آماری 140
3-7-2 نمونه‌گیری 141
3-7-3 برآورد حجم نمونه 142
3-8 روش گردآوری دادهها 142
3-8-1 طراحی پرسشنامه 143
3-9 روایی (اعتبار) و پایایی(دقت) 145
3-9-1 پایایی 145
3-9-2روایی 147
3-10 مراحل گردآوری داده‌ها 147
3-11 تجزیه و تحلیل داده‌ها 148
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها 150
4-1 مقدمه 151
4-2 تحلیل جمعیت شناختی نمونه 153
4-2-1 جنسیت 153
4-2-2 سن 154
4-2-3 میزان تحصیلات 156
4-2-4 قیمت فعلی گوشی 157
4-2-5 برند گوشی 159
4-3 تحلیل توصیفی 161
4-4 بررسی الگو و فرضیههای تحقیق 164
4-5 جمع بندی نتایج آزمون فرضیه ها 174
4-6 آزمونهای تکمیلی 176
4-6-1 بررسی وضعیت میانگین متغیرهای تحقیق 176
4-6-2 «آزمون مقایسه میانگین دو جامعه» 179
4-6-2-1 مقایسه تفاوت میانگین متغیرهای تحقیق بین پاسخ دهندگان مرد و زن 180
فصل پنجم نتیجه‌گیری و پیشنهادات 182
5-1 مقدمه 183
5-2 خلاصه تحقیق 184
5-3 تحلیل جمعیت شناختی 186
5-4 تجزیه و تحلیل فرضیهها 186
5-5 پیشنهادات 192
5-5-1 پیشنهادات برای پژوهش های آتی 192
5-5-2 پیشنهادات کاربردی و مدیریتی 193
5-6 محدودیتهای تحقیق 195
منابع 196
منابع فارسی 196
منابع انگلیسی 201
پیوست شماره یک 217

عنوان فهرست جداول شماره صفحه
2-1 محرکهای تعهد کلی مشتری……………………………………………………………………………………………………………………………46
2-2 دستهبندی مشتریان وفادار……………………………………………………………………………………………………………………………….49
2-3 نگرشهای مشتریان وفادار………………………………………………………………………………………………………………………………50
2-4 رفتار مشتریان وفادار……………………………………………………………………………………………………………………………………….51
2-5 گونه شناسی ارزش هولبروک…………………………………………………………………………………………………………………………..77
2-6 ده عامل اعتماد / عدم اعتماد……………………………………………………………………………………………………………………………93
2-7 روابط بین انتظارات، عملکرد و رضایت ………………………………………………………………………………………………………..105
2-8 خلاصه برخی پژوهشهای داخلی صورت گرفته در مورد وفاداری………………………………………………………………….121
2-9 خلاصه برخی پژوهشهای خارجی صورت گرفته در مورد وفاداری…………………………………………………………………124
3-1 شاخصهای متغیرها……………………………………………………………………………………………………………………………………….136
3-2 ترکیب سؤالات پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………………………144
3-3 بررسی پایایی متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………146
4-1 پراکنش جنسیتی پاسخدهندگان به پرسشنامه در نمونه مورد بررسی………………………………………………………..153
4-2 پراکنش سنی پاسخدهندگان به پرسشنامه در نمونه مورد بررسی……………………………………………………………….155
4-3 پراکنش وضعیت تحصیلات پاسخدهندگان به پرسشنامه در نمونه مورد بررسی ……………………………………… 156
4-4 پراکنش قیمت فعلی گوشی پاسخدهندگان به پرسشنامه در نمونه مورد بررسی……………………………………… 158
4-5 پراکنش برند گوشی پاسخدهندگان به پرسشنامه در نمونه مورد بررسی…………………………………………………….160
4-6 شاخص های توصیفی متغیرهای مکنون در نمونه مورد بررسی…………………………………………………………………..162
4-7 همبستگی بین متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………164
4-8 شاخص های برازندگی مدل تحقیق………………………………………………………………………………………………………………168
4-9 نتایج حاصل از مدل معادلات ساختاری(SEM) برای بررسی فرضیه ها……………………………………………………. 169
4-10 نتایج آزمون T یک نمونه ای برای متغیرهای مکنون تحقیق……………………………………………………………………177
4-11 نتایج آزمون مقایسه میانگین دو جامعه جهت سنجش اثر جنسیت بر متغیرهای تحقیق……………………….180
5-1 نتایج آزمون فرضیات…………………………………………………………………………………………………………………………………….191
عنوان فهرست شکلها شماره صفحه
-11 مدل مفهومی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………….13
2-1 انواع وفاداری از دیدگاه مگی………………………………………………………………………………………………………………………. 44
2-2 دسته بندی وفاداری مشتری…………………………………………………………………………………………………………………………45
2-3 الماس وفاداری………………………………………………………………………………………………………………………………………………45
2-4 مدل رفتار خرید …………………………………………………………………………………………………………………………………………56
2-5 مراحل تصمیم گیری خرید……………………………………………………………………………………………………………………………58
2-6 انواع رفتار خرید…………………………………………………………………………………………………………………………………………….59
7-2 مراحل بین ارزیابی گزینه ها و تصمیم خرید ……………………………………………………………………………………………61
2-8 سلسله مراتب ارزش …………………………………………………………………………………………………………………………………72
2-9 رویکردهای ارزش ادراک شده……………………………………………………………………………………………………………………….74
2-10 مدل مفهومی تحقیق (Geçti & Zengin, 2013)…………………………………………………………………………..114
2-11مدل مفهومی تحقیق (Bianchi & Drennan, 2013) ……………………………………………………………………115
2-12 مدل مفهومی تحقیق (Zehir, Sahin, Kitapci, & et al, 2011)…………………………………………………116
2-13 مدل مفهومی تحقیق (Sahin, Zehir, & Kitapc, 2011)……………………………………………………………..116
2-14 مدل مفهومی تحقیق (Taylor, Celuch, & Goodwin, 2004) ……………………………………………..117
2-15 مدل مفهومی تحقیق (دهدشتی شاهرخ, جعفرزاده کناری و بخشی زاده، 1391)…………………………………..118
2-16 مدل مفهومی تحقیق (عزیزی, جمالی کاپک و رضایی, 1391)……………………………………………………………….118
2-17 مدل مفهومی تحقیق (Wan Omar & Modd Ali, 2010)………………………………………………………….119
2-18 مدل مفهومی تحقیق (Kim, Sun, & Kim, 2008)…………………………………………………………………………120
4-1 پراکنش جنسیتی پاسخدهندگان به پرسشنامه در نمونه مورد بررسی……………………………………………………….154
4-2

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع وحدت رویه، دیوان عالی کشور، رویه قضایی، علم متعارف Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد اعتماد به برند، خرید مجدد، تعهد مستمر، قصد خرید مجدد