پایان نامه با کلید واژگان امام خمینی، امام خمینی(ره)، هویت دینی، مبانی نظری

دانلود پایان نامه ارشد

فهرست مطالب
عنوان صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق 1
الف. بیان مسأله .2
ب. اهمیت و ضرورت تحقیق .4
پ. اهداف تحقیق .4
ت. سؤال های تحقیق .5
ث. پیشینه تحقیق .5
ج. روش انجام تحقیق 15
چ. ابزار گردآوری اطلاعات 15
ح. محدوده زمانی و مکانی تحقیق 16
خ. سازمان دهی فصول تحقیق 16
فصل دوم: مفاهیم و مبانی نظری ………………………………………………………………………….. 17
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………… 18
الف. مفهوم، ابعاد و انواع هویت دینی……………………………………………………………………. 18
1. مفهوم هویت دینی ……………………………………………………………………………………. 18
1. 1. مفهوم هویت ………………………………………………………………………………………………. 18
1. 2. مفهوم دین …………………………………………………………………………………………………. 21
1. 3. مفهوم هویت دینی ………………………………………………………………………………………. 22
2. مؤلفه های هویت دینی ………………………………………………………………………………… 25
3. ابعاد هویت دینی …………………………………………………………………………………………. 26

عنوان صفحه

3 . 1. بعد دینداری ( نگرشی) 26
2. 2. بعد فرهنگی (تعهدی) 27
2. 3. بعد تاریخی (تعلقی) 27
4. انواع هویت دینی 28
4. 1. هویت دینی سنتی ……………………………………………………………………………………………….28
4. 2. هویت دینی بازتابی ……………………………………………………………………………………………28
ب. مبانی نظری هویت زن مسلمان…………………………………………………………………………..29
1. مبانی نظری هویت زن مسلمان در اندیشه اسلام……………………………………………..29
1. 1. بعد انسانی هویت زن مسلمان در اندیشه اسلام……………………………………….. 29
1. 1. 1. آفرینش انسان ……………………………………………………………………………………………..29
1. 1. 2. فلسفه آفرینش زن ………………………………………………………………………………………..30
1. 1. 3. احیاء شخصیت زن ……………………………………………………………………………………….32
1. 1. 4. مقام خلافت و جانشینی …………………………………………………………………………………34
1. 1. 5. اشتراک زن و مرد در انسانیت ………………………………………………………………………..35
1. 1. 6. عنصرگناه بودن زن ………………………………………………………………………………………36
1. 1. 7. بهره مندی از ارزش های انسانی ……………………………………………………………………..
1. 1. 8. تکامل و اوج گرایی …………………………………………………………………………………….
1. 1. 9. کرامت زن در معرفت و شناخت …………………………………………………………………….
1. 1. 10. کرامت زن در قابلیت هدایت ………………………………………………………………………..
1. 1. 11. زنان اسوه و الگو ………………………………………………………………………………………..42

عنوان صفحه

1. 1. 11. 1. حضرت خدیجه(س) …………………………………………………………………………44
1.1. 11. 2. حضرت فاطمه(س) ……………………………………………………………………………45
1. 1. 11. 3. حضرت مریم(س) …………………………………………………………………………… 46
1.1. 11. 4. آسیه …………………………………………………………………………………………………46
1. 2. بعد خانوادگی هویت زن مسلمان در اندیشه اسلام………………………………………………47
1. 2. 1. موازنة حقوق و تکالیف ………………………………………………………………………………….47
1. 2. 2. تکریم زن در جایگاه دختر ……………………………………………………………………………..48
1. 2. 3. تکریم زن در جایگاه همسر ……………………………………………………………………………49
1. 2. 4. تکریم زن در جایگاه مادر ………………………………………………………………………………..50
1. 3. بعد اجتماعی هویت زن مسلمان در اندیشه اسلام…………………………………………………51
1. 3. 1. حیاء و عفاف ………………………………………………………………………………………………. 51
1. 3. 2. تعلیم و تعلم …………………………………………………………………………………………………53
1. 4. بعد اقتصادی هویت زن مسلمان در اندیشه اسلام……………………………………………….. 54
1. 4. 1. حق مالکیت ………………………………………………………………………………………………….54
1 . 4. 2. حق اشتغال …………………………………………………………………………………………………57
1. 4. 3. حق ارث ……………………………………………………………………………………………………..58
1. 4. 4. حق مهریه ……………………………………………………………………………………………………61
1. 4. 5. حق نفقه ………………………………………………………………………………………………………63
1. 4. 6. حق دیه ………………………………………………………………………………………………………65

عنوان صفحه

1. 5. بعد سیاسی هویت زن مسلمان در اندیشه اسلام………………………………………………….67
1. 5. 1. بیعت …………………………………………………………………………………………………………67
1. 5. 2. هجرت ………………………………………………………………………………………………………68
1. 5. 3. جهاد …………………………………………………………………………………………………………70
1. 5. 4. حکومت ……………………………………………………………………………………………………72
1. 5. 5. امر به معروف و نهی ……………………………………………………………………………………73
1. 5. 6. شورا ……………………………………………………………………………………………………….74
2. مبانی نظری هویت زن مسلمان در اندیشه امام خمینی(ره) ………………………………………75
2. 1. هویت زن مسلمان در اندیشه امام خمینی(ره) ……………………………………………….75
2. 1. 1.تجربه تاریخی زندگی امام خمینی(ره) و تأثیرآن در بازسازی هویت زن مسلمان ……..77
2. 1. 2. نقش هستی شناسی امام خمینی(ره) و تأثیرآن در بازسازی هویت زن مسلمان………….78
2. 1. 3. نقش اسلام شناسی امام خمینی(ره) و تأثیرآن در باز سازی هویت زن مسلمان…………79
2. 1. 4. نقش انسان شناسی امام خمینی(ره) و تأثیرآن در بازسازی هویت زن مسلمان …………79
2. 1. 4. 1. ویژگی های انسان در اندیشه امام خمینی(ره)………………………………………………..80
2. 1 .4. 1. 1. جلوه رحمت الهی و خلیفه اللهی انسان ………………………………………………..82
2. 1 .4. 1. 2. حقیقت جویی و سعادت طلبی انسان ……………………………………………………82
2. 1 .4. 1. 3. اختیار و آزادی انسان …………………………………………………………………………83
2. 1 .4. 1. 4. عدالت خواهی انسان ………………………………………………………………………….85
2. 1 .4. 1. 5. تربیت پذیری و تهذیب نفس انسان ……………………………………………………. 85

عنوان صفحه

2. 1 .4. 1. 6. جامعیت و لایتناهی بودن انسان …………………………………………………………87
2. 1 .4. 1. 7. دو بعدی بودن انسان ……………………………………………………………………….88
2. 1 .4. 1. 8.. فطرت کمال گرایانه انسان…………………………………………………………………90
2. 1 .4. 1. 9. آزادی خواهی انسان ………………………………………………………………………….92
2. 1. 5. هویت اسلامی _ انسانی در اندیشه امام خمینی(ره) …………………………………………92
2. 1. 6. هویت زن مسلمان در اندیشه امام خمینی(ره) ………………………………………………..96
جمع بندی

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره دزدی دریایی، محدودیت ها Next Entries پایان نامه با کلید واژگان امام خمینی، امام خمینی(ره)، مشارکت سیاسی زنان، مشارکت سیاسی