منبع پایان نامه درمورد انسان کامل، وحدت وجود، عرفان عملی، عرفان نظری

دانلود پایان نامه ارشد

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده أ
فصل اوّل: کلیات
1-1. تعریف مسئله 2
1-2.پیشینه پژوهش 3
1-3. حدود پژوهش 3
1-4. فرضیّات پژوهش 3
1-5. اهداف پژوهش 4
1-6. روش انجام تحقیق 4
1-7. کاربردهای متصوّر از تحقیق 4
1-8. مراجع استفاده کننده از نتیجه پایان نامه 4
1-9. معرفی فصل های پایان نامه 5
فصل دوم:مبانی نظری تحقیق
بخش اول (عرفان و تصوّف) 8
2-1-1. تاریخچه گرایش انسان به خدا 8
2-1-2. عرفان و تصوّف 9
2-1-2-1. عرفان عملی 10
2-1-2-2.عرفان نظری 11
2-1-3. تصوّف، اصل و منشأ آن 11
2-1-4. مقامات و احوال 13
2-1-4-1. مراحل مقامات و احوال 13
2-1-4-2. تعریف مقام و مراحل آن 15
2-1-4-2-1. مقامات 16
2-1-4-3. حال 17
2-1-4-3-1. شمار احوال 17
2-1-5. عشق 18
2-1-5-1. تفاوت بین عشق و عقل 20
2-1-6. تجلّی 21
2-1-7. اسماء و صفات خداوند 22
2-1-8. وحدت وجود 23
2-1-9.عرفان و ادبیات 24
بخش دوم : (انسان کامل ) 25
2-2-1.انسان در اندیشه های مختلف 25
2-2-2. مکتب عقل 26
2-2-3. مکتب تصوف 27
2-2-4. مکتب عشق 28
2-2-5.مکتب قدرت 29
2-2-6. مکتب اومانیسم 30
2-2-7. «انسان کامل» در اسلام 31
2-2-7-1. ارزشهای انسانی 31
2-2-7-2.ضد ارزشهای انسانی 32
2-2-7-3. ویژگیهای انسان کامل در قرآن کریم 32
2-2-7-4. موانع کمال انسان در قرآن کریم 33
2-2-8.انسان کامل در اندیشههای عرفانی 34
2-2-9. شریعت، طریقت، حقیقت 35
2-2-9-1. شریعت 35
2-2-9-2. طریقت 35
پی نوشت 38
فصل سوم: شرح احوال و آثار اوحدی مراغه ای
3-1.اوحدی مراغهای (اصفهانی) 40
3-2 .آثار اوحدی 41
3-2-1. دیوان قصاید و ترجیعات و غزّلیّات و رباعیات: 41
3-2-2 . دهنامه یا منطقالعشاق 41
3-2-3 . جام جم 41
3-3.تاریخ عصر اوحدی 42
3-4. تصوّف در عصر ایلخانی 43
3-5.اوحدی و شاهان و رجال 44
3-5-1. ارغون خان: 44
3-5-2. سلطان محمود غازان(از 694 تا 730) 45
3-5-3.سلطان محمد خدابنده اولجایتو(از 703 تا 716) 45
3-5-4. سلطان ابوسعید بهادر خان بن اولجایتو(از 716 تا 736) 45
3-5-5. خواجه غیاثالدین محمد ابن رشیدالدین 46
3-6.افکار و اندیشههای اوحدی 46
پی نوشت : 49
فصل چهارم: یافتههای تحقیق
(عرفان و انسان کامل در دیوان اوحدی مراغهای )
4-1. عرفان در دیوان اوحدی 51
4-1-1. عرفان عملی 51
4-1-1-1. طلب 51
4-1-1-2. تهذیب اخلاق 52
4-1-1-3. توبه 52
4-1-1-4. حیرت 53
4-1-1-5. فنا و بقا 54
4-1-1-6. خوف و رجا 54
4-1-1-7. توکّل 55
4-1-1-8.تسلیم 55
4-1-1-9. فقر 56
4-1-2. عرفان نظری 57
4-1-2-1. وحدت وجود 57
4-1-2-2. تجلّی 59
4-1-2-3. سریان عشق 59
4-1-2-4. عالم مظهر جمال و جلال حق 59
4-1-2-5. معاد عرفانی 61
بخش دوم: انسان کامل در دیوان اوحدی 61
قسمت اوّل: 62
4-2-1. عوامل کمال 62
4-2-1-1. عشق 62
4-2-1-1-1. موهبت ازلی و ابدی 63
4-2-1-1-2. از بین برنده خودخواهی 64
4-2-1-1-3. از بین برنده غرور و تکبر 65
4-2-1-1-4. عشق راهنمایی برتر از عقل 66
4-2-1-2. «می و مستی» 66
4-2-1-2-1. گشاینده راز 67
4-2-1-2-2. عامل یکرنگی و صفا 67
4-2-1-2-3. غم زدا 68
4-2-1-2-4. بخشش ازلی 68
4-2-1-3. خوش باشی 69
4-2-1-3-1. می 69
4-2-1-3-2. طبیعت زیبا 69
4-2-1-3-3. دیدار یار 70
4-2-1-3-4. موسیقی 70
4-2-1-4. اغتنام فرصت 70
4-2-1-4-1. می و خوش باشی 71
4-2-1-4-2. نیکی به خلق 72
4-2-1-4-3 .عشق ورزی 72
4-2-1-5 .عیب پوشی 73
4-2-1-6. دعای صبح و آه شب 73
4-2-1-7 .ترک تعلّق 74
4-2-1-7-1 .بیاعتبار دانستن جهان 75
4-2-1-7-2. عشق 75
4-2-1-7-3. مستی 77
4-2-1-8 .نیکی به خلق 77
4-2-1-9.صبر و توکّل 78
4-2-1-10. لطف و رحمت الهی 79
4-2-1-11. رندی 79
4-2-1-11-1.عاشقی 81
4-2-1-11-2. خاموشی 81
4-2-1-11-3 .تسلیم و رضا 82
4-2-1-11-4.باده نوشی و شادخواری 82
4-2-1-11-5 .آگاهی از اسرار نهان 83
4-2-1-11-6 .در ستیزه با ریاکاری 83
4-2-1-11-7. استقبال از بدنامی 83
4-2-1-11-8 .بلاکش و دور از راحت 84
4-2-1-11-9 .توبه شکن 84
بخش دوم 85
قسمت دوم 85
4-2-2 .موانع کمال 85
4-2-2-1. پیروی از عقل جزوی 85
4-2-2-1-1. عقل محرکی به سمت درس و مدرسه 86
4-2-2-1-2.مانع عشق 87
4-2-2-1-3 .سبب حرص 87
4-2-2-1-4 .منبع علم بی عمل 87
4-2-2-2. عیبجویی 88
4-2-2-3 .ریا و سالوس 89
4-2-2-4. بخل و بخیلان 91
4-2-2-5 .ترک طاعات و عبادات 91
4-2-2-6. مصاحب ناجنس 92
4-2-2-7 .آزار دیگران 93
4-2-2-8 .تعلق به دنیا 93
بخش دوم 94
قسمت سوم 94
4-2-3.انسان کامل 94
4-2-3-1. سرگشتگی و آرزوی یافتن دلیل راه 96
4-2-3-2. پی بردن به لزوم پیر 96
4-2-3-3.تخطئه پیران جاهل 97
4-2-3-4.«پیر» گزینش اوحدی 97
فصل پنجم : نتیجه گیری، تنگناها و پیشنهادهای پژوهش
نتیجه گیری 100
تنگناهای پژوهش 102
پیشنهاد 102
منابع و ماخذ 103

فصل اوّل
کلّیّات

فصل اوّل : کلّیّات
مقدمه
1-1. تعریف مسئله
از موضوعات بنیادی و بسیار مهمّی که اندیشه بشر را همواره به خود مشغول داشته، وجود خداست و افراد بنابر ماهیّت خود برداشتی ویژه از خدا دارند. بنابر دیدگاه های مکاتب مختلف خداشناسی، عقلیّون شناخت و معرفت خدا را با مشرب عقل، ظاهرگرایان با توجه به ظواهر آیات و روایات، حسّیّون و طبیعیّون با مطالعه در طبیعت و علوم مختلف تجربی و حسّی و مکتب شهود و عرفان با دلسپردن به جانان و تزکیه نفس و شهود میدانند. در حوزهی عرفان، نوع تصوّر و تلقّی عارفان از خدا، تعیینکننده جهانبینی و شناخت شخصی آنهاست و این تلقّیها که برآیند نگرش و تجربیّات فردی آنان است در متون منظوم و منثور بازتاب داشته است. دین مبین اسلام، ترقّی و جلوهای به ادب فارسی بخشید. ازمهمترین مضامینی که برگرفته از آیین اسلام است و به بهترین شیوه در ادب فارسی تجلّی یافت، آموزهها و مسائل اخلاقی و عرفانی است که شاعران و نویسندگان توجّه خاصّی بدان داشتهاند.اوحدی مراغهای در زمرهی شاعرانی است که داد سخن را در این معنی به تمامی داده به گونهای که آثار وی مشحون از این آموزهها و برشمردن فضائل و رذائل اخلاقی است. وی ضمن بیان و شرح نمونههایی از مفاهیم اخلاقی فردی، به ذکر مفاهیم اخلاق اجتماع نیز پرداخته است. و از موضوعات و محورهای عمدهی شعر پارسی، انسان است و هر شاعر صاحب اندیشهای به توصیف انسان، نوع زندگی و وضع جامعهاش پرداخته است، و چون غالب آنان وصول به کمال را غایت طلب و حیات انسان دانستهاند، الگویی از انسان کامل و برتر نیز ارائه نمودهاند؛ اما با توجّه به دیدگاههای متفاوت هر یک از شاعران، سیمای ارائهشده از این انسان نیز با یکدیگر متفاوت است. در این پایان نامه که«عرفان و انسان کامل در دیوان اوحدی مراغهای» بررسی خواهد شد، سعی میشود تا به سؤالات زیر پاسخ داده شود:
1- تصور اوحدی مراغهای از خدا چیست؟
2- الگوی سالک در دیوان اوحدی کیست ؟
3- عوامل کمال انسان از دیدگاه اوحدی چگونهاند؟
4- موانع کمال از دیدگاه اوحدی کدامند؟
1-2. پیشینه پژوهش
دربارهی موضوع موردتحقیق ما (بررسی اندیشههای عرفانی در دیوان اوحدی مراغهای)پایان نامه،کتاب یا مقالهای نوشته نشده است. اما به طور جداگانه دربارهی خدا یا دربارهی انسان کامل کتابها و مقالاتی به عرصهی چاپ رسیده است که به برخی از آنها اشاره میکنیم :
1-نظریهی انسان کامل در مکتب ابن عربی و مولوی. محبوبه مونسان. مقاله9. دوره4. شمارهی 14. تابستان 1389. صص 159-185.
2-نگاهی روانشناختی به ((انسان کامل از دیدگاه قرآن)).محمد تقی محمدی و محمدرضا سالاری فر. دو فصلنامهی مطالعات اسلام و روانشناسی. سال 5. شماره ی 9. پاییز و زمستان1390. صص33-56.
3-مصداق کمال انسان از دیدگاه استاد مصباح با نگاهی برقرآن و روایات. احسان ترکاشوند. دانشنامه موضوعی قرآن. سال20. شماره 164. مرداد 1390. صص 5-18.
4-سیمای انسان کامل از دیدگاه قرآن و عرفان. محمد هادی مرادی و مهین عنافجه. فصلنامهی آفاق دین. سال2. شماره6. پاییز1390.
5-سیر و تطوّر مفهوم خدا از دکارت تا نیچه.صالح حسن زاده. با مقدمهی حمیدرضا آیت اللهی. چاپ اول. 1387. تهران. نشر علم.

1-3. حدود پژوهش
دیوان کامل اوحدی مراغهای، با عنایت به تاریخ عصر و مکاتب معرفتی قبل و بعد از او.

1-4. فرضیّات پژوهش
1- به نظر میرسد اوحدی از خدا تصوری عرفانی و شخصی دارد و تصور خود را از خدا با اوصافی انسان گونه بیان میکند.
2- به نظر میرسد «پیر و مرشد» الگوی سالک در دیوان اوحدی است.
3- تصوّر میشود، عاشقی و رندی، ترک تعلّق، عبادت و عبودیّت، امید به رحمت الهی، نیکی به خلق و اغتنام فرصت، از عمدهترین عوامل کمال از دیدگاه اوحدی باشند.
4- به نظر میرسد، ریا و سالوس، آزار دیگران، تعلّق به دنیا و ترک طاعات و عبادات میتوانند از مهمترین موانع کمال از دیدگاه اوحدی باشند.

1-5. اهداف پژوهش
بررسی مفهوم خدا و شناسایی تصوّرات و دیدگاه اوحدی از خدا و شناخت عوامل و موانع کمال انسان و انسان کامل از دیدگاه اوحدی مراغهای.

1-6. روش انجام تحقیق
روش فیشبرداری و مطالعه کتابخانهای و روش انجام کار توصیفی و تحلیلی است.

1-7. کاربردهای متصوّر از تحقیق
این پژوهش برای آشنایی با اندیشه اوحدی است و با ارائهی شناختی دقیق از خداوند، زمینه جهت پویایی اندیشههای نسل حاضر و آینده، فراهم میشود. همچنین بهرهگیری از نتایج این تحقیق برای دانشجویان زبان و ادبیات فارسی.

1-8. مراجع استفاده کننده از نتیجه پایان نامه
این پژوهش میتواند مورد استفاده جامعه دانشگاهی، آموزش و پرورش و دیگر مراکز پژوهشی در حوزهی علوم انسانی قرار گیرد.

1-9. معرفی فصل های پایان نامه
این رساله از پنج فصل تشکیل شده است که عبارتند از:
1- فصل اوّل (کلیات)
2- فصل دوم ( مبانی نظری تحقیق)
فصل دوم به دو بخش:1-عرفان و تصوّف 2- انسان کامل تقسیم شده است. در بخش عرفان به مسائلی مانند: عرفان عملی و نظری، تصوّف، مراحل حالات و مقامات، عشق، وحدت وجود، تجلّی، اسماء و صفات الهی و عرفان و ادبیّات پرداختهشدهاست و در بخش دوم، بررسی انسان کامل از دیدگاه مشهورترین مکاتب فکری و معرفتی و در نهایت به اسلام پرداخته شده است؛ این مکاتب عبارتند از: مکتب عقل، عشق، تصوف، قدرت و اومانیسم.
هدف از این فصل، طرح مسائل عرفانی و همچنین دیدگاههای مکاتب مختلف و اسلام درباره خدا و انسان کامل است تا از این رهگذر ابتدا اهمیت موضوع عرفان و خداشناسی و موضوع کمال و انسان کامل از دیدگاه های مختلف و مکاتب را بررسی نموده ، سپس تفاوت یا تشابه مسائل عرفانی و سیمای انسان کامل در اشعار اوحدی را با آنها روشن سازیم.
3- فصل سوم (شرح احوال و آثار اوحدی مراغهای )
در این فصل پس از نگاهی اجمالی به زندگی و آثار و افکار و اندیشههای اوحدی، دورنمایی از تاریخ عصر او ارائه گردیده، تا تأثیر اوضاع سیاسی و اجتماعی عصر بر افکار و نگرش او نسبت به عرفان و انسان کامل مورد بررسی قرار گیرد.
4- فصل چهارم (یافته های تحقیق)
این فصل که بحث اصلی پایان نامه را تشکیل می دهد، دارای دو بخش است:
بخش اوّل عرفان و مسائل عرفانی، که در دو قسمت عملی و نظری بررسی شد.
در قسمت عرفان عملی، به حالات و مقامات نظیر: طلب، تهذیب اخلاق، توبه، حیرت، فنا، بقا و… و در قسمت عرفان نظری، به عناوینی چون: وحدت وجود، تجلی، سریان عشق و… در دیوان اوحدی

اختصاص دادهشدهاست. و در بخش دوم یعنی، انسان کامل، در سه قسمت: عوامل کمال، موانع کمال و انسان کامل در اشعار اوحدی مورد بررسی قرار گرفت.
5- فصل پنجم (نتیجه گیری)
این فصل به ذکر نتایجی اختصاص دارد که از تحقیقات و پژوهش های این پایان نامه حاصل شده است.
در ذیل ابیاتی که از اوحدی مراغهای است، برای جلوگیری از تطویل نام شاعر، از کلمه «دیوان » استفاده شده است

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی منابع مالی، نرخ بهره، سود سهام، مبنای تعهدی Next Entries منبع پایان نامه درمورد عرفان عملی، مفهوم خدا، عرفان نظری، سیر و سلوک