پایان نامه با واژگان کلیدی رگرسیون، بازده سهام، بورس اوراق بهادار، بازدهی سهام

دانلود پایان نامه ارشد

1ـ 3. ضرورت انجام تحقیق 5
1-4. سوالات تحقيق 6
1ـ 5. فرضیات تحقیق 6
1 ـ 6. اهداف تحقیق 6
1-6-1. اهداف تحقيق 6
1-6-2. هدف علمي تحقيق 7
1-6-3. اهداف کاربردي تحقيق 7
1ـ7. روش انجام تحقیق 7
1ـ8. قلمرو تحقیق، جامعه مورد مطالعه ونمونه آماری 8
1ـ 9. روش‎های مورد نظر برای تجزیه وتحلیل اطلاعات وآزمون فرضیه‎ها 8
1ـ 10. تعریف واژه‎ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق 8
1ـ 11. ساختار تحقیق 9
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق
2ـ1. مقدمه 12
2-2. بازده سهام 12
2-2-1. اجزای بازده سهام 13
2-2-2. بازده سرمایه گذاري 16
2-2-3. بازده کل 16
2-2-4. ضریب همبستگی 18
2-2-5. دیدگاه‌هاي مختلف پیرامون بازدهی سهام 18
2-2-6. تئوري انتظارات 19
2-2-7. تئوري سنتی قیمت سهام 21
2-2-8. تئوري اعتماد 21
2-2-9. تئوري بازار کارا 22
2-2-10. نظریه Wave 22
2-3. سود باقيمانده 24
2-3-1. روشهاي ارزشيابي سهام بر مبناي سود باقميانده 24
2-3-2. مدل سود باقي مانده 25
2-3-3. سود خالص 27
2-3-3-1. توجه به حسابداری و مدیریت سود خالص 28
2-3-3-2. تعیین سود خالص عملیاتی و غیر عملیاتی 30
2-3-4. هزينه فرصت سرمايه گذاري 30
2-3-4-1. هزینه فرصت نگهداری پول‌ 30
2-3-4-2. عوامل موثر بر قیمت سرمایه 32
2-3-4-3. درجه توسعه‌یافتگی 32
2-3-4-4. عدم وجود شرایط رقابتی 33
2-3-4-5. شرایط تعیین قیمت سرمایه در ایران 33
2-4. پيشينه تحقيق 37
2-4-1. تحقیقات خارجی 37
2-4-2. تحقیقات داخلي 39
فصل سوم: روش تحقیق
3 ـ1. مقدمه 41
3 ـ2. روش تحقیق 41
3ـ 3. فرضیات تحقیق 41
3ـ 4. معرفی مدل‎های تحقیق و اندازه گیری متغیرها 42
3 ـ 5. بازه زمانی تحقیق 44
3 ـ 6. جامعه آماری و نمونه تحقیق 44
3 ـ 7. روش‎های آماری برای آزمون فرضیات وتجزیه وتحلیل‎یافته‎ها 44
3ـ 7 ـ1. تحلیل رگرسیون خطی 44
3 ـ 7 ـ1ـ1. فرض‎های کلاسیک مدل رگرسیون خطی 45
3 ـ7 ـ1ـ2. آزمون فرضیه در رگرسیون خطی چند متغیره 46
3 ـ7ـ1ـ2ـ1. آزمون معنی دار بودن رگرسیون 46
3ـ7ـ1ـ2ـ2. آزمون معنی دار بودن هریک ازضرایب رگرسیون 46
3ـ7ـ2. تحلیل رگرسیون حداقل مربعات ادغام شده(تحلیل پانلی) 46
3 ـ7ـ3. تحلیل رگرسیون حداقل مربعات دو مرحله ای 47
3 ـ7ـ4. آزمون همبستگی 47
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری
4-1. مقدمه 49
4-2. آزمون‎هاي آماري لازم جهت تحلیل رگرسیون چند متغیره 49
4-3. آمار توصیفی 50
4-3-1. آزمون نرمال بودن متغیرهای وابسته 51
4-4. آزمون مانایی متغیرها 52
4-5. آزمون هم خطی 53
4-6. برآورد مدل و تجزیه و تحلیل مدل نهایی 53
4-6-1. آزمون F لیمر 54
4-6-2. آزمون‎هاسمن 54
4-6-3. نتایج آزمون فرضیات تحقیق 55
4-7. آزمون همسان بودن واریانس خطا 57
4-8. آزمون نرمال بودن جملات خطا در مدل‎ها 57
4-9. خلاصه فصل 58
فصل پنجم: خلاصه تحقیق، نتیجه‌گیری و پیشنهادات
5 ـ 1. خلاصه تحقیق، نتیجه گیری و پیشنهادات 59
5 ـ 2. خلاصه موضوع 60
5 ـ 3. خلاصه نتایج 60
5 4. نتیجه گیری و تفسیر و بررسی تطبیقی‎یافته‎ها 61
5 ـ 5. محدودیت‎های تحقیق 62
5 6. پیشنهادات حاصل از نتايج تحقيق 62
5 ـ 7. پیشنهادات برای تحقیقات آتی 63
منابع
منابع داخلي 64
منابع خارجي 65

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول (4-1) آزمون‎های آماری جهت تعیین رگرسیون چندمتغیره 49
جدول(4-2) آمار توصیفی مربوط به متغیرهای مدل‎های تحقیق 51
جدول(4-3)نتایج حاصل از نرمالیته متغیر وابسته 52
جدول 4-4) نتايج آزمون ريشه واحد LLC 52
جدول 4-5) ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون متغیرهای مستقل تحقیق 53
جدول 4-6) آزمون اف لیمر مدل‎های تحقیق 54
جدول(4-7) نتایج آزمون‎هاسمن فرضیه‎های پژوهش 55
جدول4-8) نتایج برآورد مدل اصلی تحقیق 56
جدول 4-9) نتایج حاصل از آزمون ناهمسانی در مدل‎های تحقیق 57
جدول4-10) بررسی نرمال بودن باقیمانده‎های مدل(پسماندها)-آزمون جارک برا 58

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 2-1 عوامل مؤثر در بازدهی آتی سرمایه گذاري‎ها 17

چكيده
توسعه و پیچیدگی روز افزون فعالیتهای اقتصادی و پیدایش واحد‎های تجاری گوناگون و تشکیل شخصیت‎های حقوقی مستقل و ضرورت ارائه اطلاعات دقیق و مهمتر از آن چگونگی نگرش به اطلاعات ارائه شده این واحدها وشخصیتهای حقوقی درجهت تصمیم گیریهای داخلی وخارجی شرکت، منجر به ابداع روشها و تکنیک‎هایی در ارزیابی شرکتها از جنبه‎های مختلف شده است. موضوع اصلی اين پژوهش بررسی رابطه بين رشد سود و بازده سهام با استفاده از مدل سود باقی مانده در شرکت‌های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در اين پژوهش از مدل سود باقی ‌مانده برای تفکيک رشد سود به رشد سرمايه به کار رفته و رشد سود باقی ‌مانده و بررسی رابطه آن‌ها با بازده جاری و آتی سهام استفاده شده است. با استناد به موضوع تحقيق و بيان مسئله محقق در پي پاسخگويي به اين سوال است که آيا بين رشد سود باقیمانده و بازدهی سهام رابطه مثبت وجود دارد يا خير؟ اطلاعات مورد نياز برای دوره زمانی 1388 تا 1392 جمع آوری و برای آزمون فرضيه‌ها از ضريب همبستگي پيرسون استفاده شده است. اين تحقيق داراي 3 فرضيه مي باشد كه عبارتند از : فرضیه اصلی : بین رشد سود باقیمانده و بازدهی سهام رابطه مثبت وجود دارد. فرضیه فرعی اول : بین رشد سود خالص و بازدهی سهام رابطه مثبت وجود دارد. فرضیه فرعی دوم : بین هزینه فرصت سرمایه گذاری و بازدهی سهام رابطه منفی وجود دارد. روش انجام این تحقیق، توصیفی واز نوع همبستگی است. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع از تحقیقات توصیفی حسابداری به شمار می‎رود. جامعه آماری در تحقیق حاضر کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‎باشند که با استفاده از روش حذف سیستماتیک اقدام به انجام نمونه گیری از این جامعه می‎نماییم. در این تحقیق برای آزمون فرضیه‎ها از مدل‎های تجربی و روش‎های آماری توصیفی (میانگین، میانه، انحراف معیار و…. ) و تحلیل‎های آماری (تحلیل پانلی، تحلیل رگرسیون حداقل مربعات معمولی (OLS) وتحلیل رگرسیون حداقل مربعات دومرحله ای (2SLS) و همبستگی، استفاده می‎گردد. . متغیرهای تحقیق به کمک صفحه گسترده اکسل محاسبه می‎شود و از نتایج بعنوان ورودی نرم افزار Spss و Eviews استفاده می‎شود و تحلیل‎های آماری با استفاده از این نرم افزار‎ها، انجام می‎گردد. با توجه به نتايح آزمون هر سه فرضيه اين تحقيق تاييد گرديدند.

فصل اول
کلیات تحقیق

1ـ 1. مقدمه
توسعه و پیچیدگی روز افزون فعالیتهای اقتصادی و پیدایش واحد‎های تجاری گوناگون و تشکیل شخصیت‎های حقوقی مستقل و ضرورت ارائه اطلاعات دقیق و مهمتر از آن چگونگی نگرش به اطلاعات ارائه شده این واحدها وشخصیتهای حقوقی درجهت تصمیم گیریهای داخلی وخارجی شرکت، منجر به ابداع روشها و تکنیک‎هایی در ارزیابی شرکتها از جنبه‎های مختلف شده است.
همزمان با پیشرفت حسابداری این روشها، فنون وتکنیکها توسعه وتکمیل‎یافته و در اختیار تحلیلگران مالی وتصمیم گیرندگان قرار گرفته است. در راستای این پیشرفت نقش اصلی محققان بر همگان واضح ومبرهن است. تلاشهای محققان در کنار ضرورت نیاز استفاده کنندگان به اطلاعات بهتر و علمی‎تر سبب شده تا حسابداری از نقش سنتی خود که ثبت وگزارش رویدادها وفعالیتهای مالی بوده پا را فراتر گذارد وبه عنوان مبنایی در تصمیم گیریها و تجهیز وتخصیص بهینه سرمایه نقش مهمی‎رادر رشد و شکوفایی کشور ایفا کند. بورس اوراق بهادار عمده ترین طریق تجهیز وتخصیص سرمایه است. عرضه سهام شرکتها در بورس فرصت سرمایه گذاری ایجاد می‎کند و تمایل بیشتربه افزایش سرمایه و حداکثر سازی ثروت ازطریق بالا بردن بازده سرمایه گذاری وافزایش قیمت سهام در کنار احتیاط و ریسک کاهش‎یا از بین رفتن سرمایه گذاری موجب شده تا سرمایه گذاران و خریداران اوراق بهادار توجه ویژه ای به ارزیابی شرکت وعملکرد مدیران وتغییرات در قیمت سهام داشته باشند. لذا هرگونه اطلاعات وروش ومعیاری که در جهت ارزیابی شرکت وعملکرد مدیران مؤثر باشد مورد توجه آنان قرار می‎گیرد.
موضوع اصلی اين پژوهش بررسی رابطه بين رشد سود و بازده سهام با استفاده از مدل سود باقی مانده در شرکت‌های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در اين پژوهش از مدل سود باقی ‌مانده برای تفکيک رشد سود به رشد سرمايه به کار رفته و رشد سود باقی ‌مانده و بررسی رابطه آن‌ها با بازده جاری و آتی سهام استفاده شده است. اطلاعات مورد نياز برای دوره زمانی 1388 تا 1392 جمع آوری و برای آزمون فرضيه‌ها از ضريب همبستگي پيرسون استفاده شده است.
در فصل نخست پژوهش حاضر، ابتدا به بیان مقدمه و پس از آن به بیان مسئله و اهمیت و ضرورت پژوهش پرداخته خواهد شد. سپس اهداف پژوش، سوالات پژوهش و فرضیات پژوهش بیان خواهد گردید و در نهایت استفاده کنندگان از پژوهش، قلمرو زمانی، مکانی و موضوعی پژوهش، تعاریف مفهومی‎واژه‎ها و روش شناسی پژوهش ارائه خواهد شد.

1ـ2. تشریح و بیان مسئله
يكي از ويژگي‎هاي لازم براي مربوط بودن اطلاعات مالي واقتصادي، سودمندي در پيش بيني است به اين معني كه اطلاعات حسابداري بايد به نحوي تهيه شود كه استفاده كنندگان صورت‎هاي مالي را در پيش بيني رويدادهاي اقتصادي آينده ياري دهد. ارزش پيش بيني اطلاعات به معني استفاده از اين اطلاعات در فرآيند پيش بيني است. در امور مالي اطلاعاتي همانند سود، سود باقیمانده، بازده سهام، قيمت سهام، ورشكستگي و ريسك را مي توان پيش بيني كرد. در اين ميان پيش بيني سود از اهميت ويژه اي برخوردار است زيرا يكي از مهم ترين انگيزه‎هاي افراد براي سرمايه گذاري كسب سود است.
در تئوری و عمل سود و رشد سود به عنوان عوامل بنیادی بازده سهام مشاهده شده است پژوهشگران مختلفی رابطه بین بازده سهام و سود حسابداري را بر مبناي تعاریف مختلف سود آوري آزمون کرده اند (Feltham & Ohlson 1995).
براون(1994 )، کوتاری و زیمرمن(1995)، ایستون(1999) و کوتاری (2001) در مورد تحقیقات مربوط به این حوزه بررسی کاملی را ارائه کرده اند. فرضیه اصلی این مطالعات این است که سود حسابداري عامل مهمی‎در مدل‎هاي ارزشیابی شرکت است. بسیاري از مطالعاتی که خصوصیات مختلف رابطه سودآوري و بازده را آزمون کرده اند، در اصل سعی داشته اند ارزش مربوط داده‎هاي حسابداري را تایید کنند (Harris & Nissim 2006). بسیاری از شواهد در خصوص محتوای اطلاعاتی سودآوری برای توضیح بازده نشان می‎دهند که سودآوری تبیین کننده مناسبی از سهام است در مقابل این نظریات محققان دیگری چون سولمون؛ مورس و هورن گرن مدت‎ها پیش نسبت به استفاده از سود حسابداری به عنوان‎یک معیار ناقص سودآوری شرکت انتقاد داشته اند، چرا که از دیدگاه سهامداران سود حسابداری هزینه فرصت سرمایه بکارگرفته شده را منعکس نمی‎کند. آنها در حال حاضر RI را به عنوان‎یک پروکسی(نماینده)برای سودآوری اقتصادی که شامل هزینه سرمایه بکارگرفته شده است، می‎دانند (Horngren et al 2006).
تلاشهای محققان در کنار ضرورت نیاز استفاده کنندگان به اطلاعات بهتر و علمی‎تر سبب شده تا حسابداری از نقش سنتی خود که ثبت وگزارش رویدادها وفعالیتهای مالی بوده پا را فراتر گذارد وبه عنوان مبنایی در تصمیم گیریها و تجهیز وتخصیص بهینه سرمایه نقش مهمی‎رادر رشد و شکوفایی کشور ایفا کند. بورس اوراق بهادار عمده ترین طریق تجهیز وتخصیص سرمایه است. عرضه سهام شرکتها در بورس فرصت سرمایه گذاری ایجاد می‎کند و تمایل بیشتربه افزایش سرمایه و حداکثر سازی ثروت ازطریق بالا بردن بازده سرمایه گذاری وافزایش قیمت سهام در کنار احتیاط و ریسک کاهش‎یا از بین رفتن سرمایه گذاری موجب شده تا سرمایه گذاران و خریداران اوراق بهادار توجه ویژه ای به ارزیابی شرکت وعملکرد مدیران وتغییرات در قیمت سهام داشته باشند. علاوه بر آن ارزش سهام شركت‎ها و تغییرات آن‎یکی از عوامل مورد توجه سرمایه گذاران، تحلیل گران مالی و مدیران

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد کارآفرینی، مشارکت مردم، شهر پایدار، توسعه شهر Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی سود باقیمانده، بازدهی سهام، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران