پایان نامه درمورد مشارکت اجتماعی، توسعه پایدار، توسعه پاید، رگرسیون

دانلود پایان نامه ارشد

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده: 1
فصل اول: کلیات تحقيق 2
1-1 مقدمه 3
2-1 بیان مسئله 5
3-1 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 7
4-1 پیشینه تحقیق 9
1-4-1پیشینه داخلی پژوهش 9
1-4-2 پیشینه خارجی پژوهش 12
5-1 فرضیه ها 13
1-5-1 فرضیه اصلی تحقیق 13
6-1 اهداف تحقیق 14
7-1 کاربردهای متصور از تحقیق 14
8-1 مراجع استفاده کننده از نتیجه پایان نامه 14
9-1 روش تحقیق 14
1-9-1 قلمرو تحقیق 18
1-9-2 جامعه آماری 18
1-9-3روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه 19
1-9-4 ابزار جمع آوری اطلاعات 20
1-9-5 روایی و پایایی پرسشنامه 21
1-9-6 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 24
1-9-6-1 آزمون تی تک نمونه 24
1-9-6-2 آزمون خی -دو 25
1-9-6-3 تحلیل رگرسیون 26
1-10 جنبه جدید بودن و نو آوری تحقیق از نظر دانشجو 26
1-11 جمع بندی 27
فصل دوم: ادبیات پیشینه تحقیق 28
مقدمه 29
2-1 مفهوم توسعه ي پایدار 29
2-1-2 دیدگاه توسعه ي پایدار 32
2-2- توسعه پایدار شهري 32
2-2-1 پیش فرض هاي توسعه پایدار شهري: 34
2-2-2- دسته بندي نظري دیدگاه هاي توسعه شهری 36
2-2-2-1 دیدگاه پرنشیب و آزار دهنده 36
2-2-2-2- توسعه پایدار ضعیف 37
2-2-2-3 توسعه پایدار قوي 39
2-2-2-4 مدل ایده آل 40
2-2-3 دیدگاههاي جدید در توسعه پایدار شهري 42
2-2-4 نظریه قطبهاي رشد 44
2-2-5 توسعه اکروپلتین 45
2-2-6 رشد شهرهاي کوچک و متوسط 45
2-3 تعریف مشارکت 47
2-3-1 انواع مشارکت از لحاظ موضوع 48
2-3-2 مشارکت به عنوان وسیله یا هدف 51
2-3-3 رابطه مشارکت با توسعه 52
2-3-4 مشارکت و جامعه مدنی 53
2-3-5 مشارکت و دموکراسی 53
2-3-6 دیدگاه هاي نظري موجود 54
2-3-7 پیش نیازهاي مشارکت 55
2-3-8 کارکردهاي مشارکت 56
2-3-9 ویژگی هاي مشارکت 56
2-3-10 اهداف اقتصادي مشارکت 57
12-3-11 مشارکت عامه مردم در پیشرفت کشور 58
2-3-12 دولت و مشارکت 58
2-3-13 تجارب مشارکت در بعضی کشورها 59
1-3-14 اندیشه هاي مهم در مشارکت 60
2-3-15 موانع مشارکت 61
2-4 تعاریفی از مشارکت اجتماعی 62
2-4-1 مفاهیم مشارکت اجتماعی 62
2-4-2 ضرورت مشارکت اجتماعی 65
2-4-3 پیش نیازهاي مشارکت اجتماعی 66
2-4-4 دیدگاه اسلام و مسیحیت در زمینه مشارکت اجتماعی 67
2-4-5 نقش عوامل فرهنگی در توسعه مشارکت سیاسی و اجتماعی 69
2-4-6 نقش آگاهی هاي عمومی در توسعه مشارکت اجتماعی و سیاسی 69
2-4-7 تأثیر هویت سازي و تلقین بر مشارکت اجتماعی و سیاسی 71
2-4-8 حس مسئولیت پذیري در مشارکت اجتماعی 71
2-4-9 جشن هاي دسته جمعی وهمبستگی اجتماعی 72
2-4-10 راهکارهاي توسعه مشارکت اجتماعی در جوامع شهري 75
2-4-11 گروه ها و مشارکت اجتماعی 76
2-4-12 دولت و مشارکت اجتماعی 77
2-5 اصول و بنیان هاي آموزش شهروندي 79
2-6 توسعه پایدار و مشارکت اجتماعی 81
2-6-1 حاشیه نشینی و مشارکت اجتماعی 84
2-6-2 توسعه پایدار و شهروندان 86
3-6-2-توسعۀ پایدار، شهر و منظر شهري پایدار 89
2-6-4 مشارکت شهروندان در مدیریت شهري 93
2-6-5 کارآفرینی اجتماعی در مدیریت شهري 95
2-6-6 توانمندسازي در راستاي ارتقاي فرهنگ کارآفرینی شهروندان 98
2-6-7 ظرفیت سازي و توانمندسازي 99
2-6-8 مدل مفهومی تحقیق 101
2-7 جمع بندي 102
فصل سوم: بررسی موقعیت جغرافیایی شهر چالوس 103
3-مقدمه 104
3-1 ویژگی های جغرافیایی 104
3-1-1 موقعیت جغرافیایی 104
3-1-2 زمین شناسی و ناهمواری ها 106
3-2 اقلیم شناسی 108
3-2-1 دما و رطوبت 108
3-2-2 بارندگی 109
3-2-3 باد 110
3-3 خاک 111
3-4 منابع آب 112
3-4-1رودخانه ها 112
3-4-2 چشمه ها 113
3-4-3 یخچال ها 114
3-5 پوشش گیاهی 115
3-6 پوشش جانوری 116
3-7 پیشینه تاریخی شهر چالوس 116
3-8 ویژگی های جمعیتی منطقه 119
3-8-1 چالوس و تقسیمات کشوری و جمعیت آن: 120
3-9 ویژگی فرهنگی چالوس 122
3-9-1 گویش 122
3-9-2 دین و مذهب 123
3-9-3 صنایع دستی و هنرهای سنتی 123
3-10ویژگی های اقتصادی 124
3-11 راه دسترسی و زیرساخت ها 126
3-12 واحد های سیاسی واداری 127
3-13 معرفی اماکن توریستی/ تاریخی و معماری/زیارتی و مذهبی 128
3-14 مدیریت شهر چالوس 137
3-14-1 شورای شهر 137
3-15 خلاصه فصل سوم 142
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادها 143
4-1روش تجزيه و تحليل داده ها: 144
4-2آمار توصیفی شهروندان چالوس: 144
4-2-1 فراوانی پاسخگویان 144
4-3آمار توصیفی کارکنان شهرداری و نظام مهندسی شهر چالوس: 148
4-3-1 فراوانی پاسخگویان 148
4-4 فراوانی متغیرهای تحقیق: 150
4-5 بررسی نرمال بودن داده ها 152
4-6 خلاصه فصل چهارم 153
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 155
5-1مقدمه 156
5-2 بحث پیرامون فرضیات تحقیق 156
5-3 مقایسه تحقیق حاضر با تحقیقات پیشین 162
5-4 پیشنهادات 164
5-4-1پیشنهادات برای تحقیقات آتی 167
5-5 محدودیت های تحقیق 168
5-6 جمع بندی فصل: 168
منابع 169
پیوست ها 177

فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل2-1 نمودار توسعه پایدار 87
شکل2-2 توسعه پایدار با ارتباط بین سه موضوع: اقتصاد ، اجتماع و محیط زیست 88
شکل2-3 مثلث توسعه پایدار 89
شکل2-4 دیاگرام توسعۀ پایدار و حوزه هاي سه گانۀ توسعه 90
شکل2-5 مدل مفهومی تحقیق 101
شکل 3-1 موقعیت استان مازندران در نقشه ایران 105
شکل 3-2 نقشه استان مازندران به تفکیک شهرستان 105
شکل 3-3 پوشش گیاهی جنگل های چالوس 115
شکل 3-4 پوشش جانوری در چالوس 116
شکل 3-5 صنایع دستی و هنرسنتی چالوس 124
شکل 3-6 وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم چالوس 125
شکل3-7 جاده چالوس 126
شکل 3-8 نقشه راه ها و جاده های چالوس 127
شکل 3-9 ترافیک شهر چالوس 139
شکل3-10 آسفالت نامناسب شهر چالوس 139
شکل 3-11توسعه شهر چالوس (ساخت تونل کمربندی) 140
شکل 3-12تعریض جاده رادیو دریا شهر چالوس 141

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول1-1 مشخصات پرسشنامه 21
جدول2-1 ضریب آلفای کرونباخ مولفه های تحقیق 23
جدول 3-1 اطلاعات کلی استان مازندران(شهرداری چالوس،1393) 106
جدول 3-2 مشخصات کشوری چالوس(شهرداری چالوس،1393) 120
جدول3- 3چالوس از نگاه آمار(شهرداری چالوس،1393) 120
جدول 4-1توزیع فراوانی افراد پاسخ دهنده از نظر سن 145
جدول 4-2 توزیع فراوانی افراد پاسخ دهنده از نظر درآمد 147
جدول 4-3 توزیع فراوانی افراد پاسخ دهنده از نظر سن 148
جدول 4-4 توزیع فراوانی افراد پاسخ دهنده از نظر سابقه کار 150
جدول4-5 آماره های مرکزی و پراکندگی نمرات موقعیت مشارکتی 150
جدول4-6 آماره های مرکزی و پراکندگی نمرات عضویت مشارکتی 151
جدول4-7 آماره های مرکزی و پراکندگی نمرات مشارکت مالی 151
جدول 4-8 آماره های مرکزی و پراکندگی نمرات مشارکت در تصمیم گیری 152
جدول4-9 آماره های مرکزی و پراکندگی نمرات مشارکت اجتماعی 152
جدول4-10 آماره های مرکزی و پراکندگی نمرات توسعه پایدار 152
جدول 4-11 بررسی نرمال بودن 153
جدول5-1 خلاصه نتایج مدل 160
جدول5-2 نتایج تحلیل رگرسیون چند متغییره میزان پایدار سازمانی در زیر مولفه های مشارکت اجتماعی 160
جدول5-3 ضرایب آزمون تحلیل رگرسیون چند متغییره میزان توسعه پایدار سازمانی در زیر مولفه های مشارکت اجتماعی 161
جدول5-4 آزمون همبستگی اسپیرمن مشارکت اجتماعی وتوسعه پایدار 162

فهرست نمودار
عنوان صفحه
نمودار 4-1 میله ای وضعیت تاهل بر حسب درصد 145
نمودار 4-2 دایره ای میزان تحصیلات پاسخگویان 146
نمودار 4-3 دایره ای شغل پاسخگویان بر حسب درصد 146
نمودار 4-4 میله ای درآمد پاسخگویان بر حسب درصد 147
نمودار4-5 میله ای جنسیت پاسخگویان بر حسب درصد 148
نمودار4-6 میله ای وضعیت تاهل بر حسب درصد 149
نمودار4-7 دایره ای میزان تحصیلات پاسخگویان 149

چکیده:
در دهه های اخیر توجه به پدیده مشارکت اجتماعی به عنوان یکی از مهمترین مولفه ها وعناصر سرمایه اجتماعی وتاکید بر نقش آن به عنوان یکی از معیارها وملاکهای توسعه یافتگی انکار ناپذیر است لذا پژوهش حاضر با هدف شناخت وسنجش رابطه بین مشارکت اجتماعی شهروندان ومیزان توسعه پایدارشهری از نظر شهروندان چالوس می باشد که برای رسیدن به هدف متغییرهای موقعیت مشارکتی ،عضویت مشارکتی ،مشارکت مالی،مشارکت در تصمیم گیری ،مشارکت اجتماعی،توسعه پایدار را مورد بررسی قرار دادیم .تحقیق حاضر از نظر جمع آوری داده ها در آزمون فرضیه ها یک تحقیق از نوع پیمایشی می باشد .جامعه اماری سرپرست خانوارهای شهری چالوس (18415نفر)بوده و براساس آن 376نفراز سرپرستان خانوارشهر چالوس به عنوان نمونه برحسب نمونه گیری تصادفی وبا فرمول نمونه گیری کوکران انتخاب شدند.برای گردآوری داده نیز از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد و جهت تحلیل داده ها از آزمون های آزمون تی تک نمونه، آزمون کای دو، تحلیل رگرسیون، برای بررسی ویژگی های متغیرها استفاده نمودیم. نتایج آزمون نشان می دهد مشارکت اجتماعی شهروندان در سطح مطلوبی قرار ندارد و همچنین مشارکت اجتماعی شامل موقعیت مشارکتی، عضویت مشارکتی، مشارکت مالی و مشارکت در تصمیم گیری با توسعه پایدار رابطه معناداری دارند. در نتیجه آزمون فرضیه نشان داد که مشارکت اجتماعی با توسعه پایدار رابطه معناداری دارد. و بر اساس معادلات رگرسیونی  مشاهده شد که مشارکت در تصمیم گیری در مقایسه با سایر ابعاد مشارکت اجتماعی سهم مثبت بیشتری در توسعه پایدار دارد.
کلمات کلیدی: مشارکت اجتماعی، توسعه پایدار، شهرچالوس، توسعه

فصل اول:
مقدمه کلیات تحقيق

1-1 مقدمه
یکی از مهمترین راهکارهای ارتقای سطح توسعه شهری در شهرها به ویژه کلانشهرها، افزایش سطح مشارکت شهروندان در مدیریت شهری است. استفاده از پتانسیل ها و ظرفیت های خلاقانه شهروندان می تواند، نقش بسزایی در رساندن مدیریت شهری به اهداف کلان داشته باشد. مدیریت شهری به عنوان مجموعه ای کاملا مردمی اهتمام ویژه ای در جذب بالای مشارکت های مردمی دارد.(یزدان پناه،1386،114)
در روش های نوین، امور شهری از طریق سهم گسترده ای از مشارکت های مردمی اداره می شود و به نوعی اداره امور از طریق مجموعه مدیریت شهری و تشکل های مردمی و محله ای همچنین بخش خصوصی میسر می شود.در زمینه افزایش سطح مشارکت اجتماعی باید اقدامات قابل توجهی را در راستای شناسایی و استخراج ظرفیت های شهرداری در حوزه های مختلفی که در سطح ارتباط بالایی با شهروندان قرار دارند از جمله معاونت های مختلف هنری- فرهنگی، فنی و عمرانی، ترافیک و حمل و نقل و… به انجام رساند.
مشارکت اجتماعی دلالت بر گسترش روابط بین گروهی در قالب انجمن هاي داوطلبانه، باشگاه ها، اتحادیه ها و گروه هایی دارد که معمولاً خصلتی محلّی و غیردولتی دارند، که در قالب سیاست هاي اجتماعی، مشارکت و درگیر ساختن مردم در فرایندهاي اجتماعی مختلف را هدف خود می دانند.(زیاری و همکاران،1388،212)
انجمن هاي داوطلبانه مهم ترین عرصه شکل گیري و سامان دهی فعالیت هاي مشارکتی در جامعه محسوب می گردند از این منظر، مشارکت اجتماعی ارتباط تنگاتنگی با جامعه مدنی دارد. از دیدگاه چلبی انجمن هاي داوطلبانه نوعی بسترسازي مناسب براي مشارکت اجتماعی را فراهم می آورند. از یک طرف تشکل هاي مشارکتی با جلب همکاري افراد، زمینه اتصال هرچه بیشتر آن ها به جامعه را فراهم آورده و مشارکت فردي در امور اجتماعی را افزایش می دهند و از سوي دیگر با بسط شبکه هاي اجتماعی و تقویت همبستگی اجتماعی به گسترش مشارکت فعالانه و داوطلبانه افراد جامعه کمک می کنند.
مشارکت اجتماعی حوزه وسیعی از فعالیت ها را دربر می گیرد مثل: عضویت، همکاري و فعالیت هاي فردي و جمعی افراد جامعه در انجمن ها و تشکل هاي دولتی و غیردولتی اعم از انجمن هاي مذهبی، علمی، اجتماعی، اقتصادي، حرفه اي، شغلی، انجمن هاي محلی، منطقه اي و ملی، ستادهاي بازتابی و کوتاه مدت اي (ستادهایی که براي مدتی کوتاه در مواقع خاص براي واکنش به یک حادثه تشکیل می شود)، احساس مسئولیت در قبال همنوعان از طریق احترام

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ تحقیق رضایت شغلی، رضایت شغل، عوامل محیطی، عوامل سازمانی Next Entries پایان نامه درمورد توسعه پاید، توسعه پایدار، سرمایه اجتماعی، مشارکت اجتماعی