منابع و ماخذ تحقیق زندگی کاری، کیفیت زندگی کاری، کیفیت زندگی، تعهد سازمانی

دانلود پایان نامه ارشد

تقدیر و تشکر:

باتشکر فراوان از دکتر نوه ابراهیم ، دکتر عبدالهی ودکتر عباسیان بابت راهنمایی های زیادی که نمودند.

چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری با رضایت شغلی و تعهد سازمانی معلمان مرد آموزش و پرورش شهرستان رباط کریم، با روش پیمایشی- همبستگی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دبیران شهرستان رباط کریم در سال تحصیلی 93-1392 می‌باشد، که تعداد آنها 372 نفر و تعداد نمونه مورد پژوهش 190 نفر بر اساس جدول مورگان می‌باشد. اطلاعات پژوهش با استفاده از سه پرسشنامه کیفیت زندگی کاری، تعهد سازمانی و رضایت شغلی به ترتیب با پایایی 88/0 ، 83/0 و87/0 از فرمول آلفای کرونباخ بدست آمده است. برای تحلیل داده‌ها از همبستگی پیرسون و تی تک نمونه ای استفاده شده است. نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که بین کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی و رضایت شغلی معلمان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل تی تک نمونه‌ای نشان داد که میزان کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی معلمان در سطح پایین‌تر از متوسط و میزان رضایت شغلی معلمان در سطح متوسط قرار دارد.
کلید واژه‌ها: کیفیت زندگی کاری، تعهد سازمانی، رضایت شغلی، دبیران مرد دوره متوسطه شهرستان رباط کریم.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش
1-1-مقدمه 13
1-2- بیان مسأله 14
1-3-ضرورت انجام تحقيق 16
1-4- اهداف پژوهش 18
1-5- سؤال‌هاي تحقيق 19
1-6-تعاريف نظری و عملیاتی متغيرهای پژوهش 20
1-6-1-تعاريف نظری متغيرهای پژوهش: 20
1-6-2- تعاريف عملیاتی متغيرهای پژوهش: 21
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
2-1-مقدمه 24
2-2- مبانی و مفاهیم و تعاريف كيفيت زندگي كاري 24
2-2-1-سرچشمه های نهضت كيفيت زندگي كاري 24
2-2-2- مفاهیم و تعاریف کیفیت زندگی کاری 26
2-3- تعريف عملياتي كيفيت زندگي كاري 30
2-4- نظريه هاي كيفيت زندگي كاري از ديد تئوريسين هاي مديريت: 31
2-4-1- نظرية هارولد كنتز: 31
2-4-2- نظرية مينتزبرگ: 31
2-4-3 -نظرية استيفن رابينز 32
2-4-4- نظريه لاولر: 32
2-4-5-نظريه ورتر: 33
2-5- اهميت كيفيت زندگي كاري: 33
2-6-شاخص‌های كيفيت زندگي كاري: 35
2-6-1- شاخص‌های کیفیت زندگی کاری از نظر مورتون : 35
2-6-3- شاخص‌های کیفیت زندگی کاری از نظر گري دسلر: 36
2-6-4- شاخص‌های کیفیت زندگی کاری از نظر ارزیل: 37
2-6-5- شاخص‌های کیفیت زندگی کاری از نظر ريچارد والتون: 38
2-7- تعابير نوين كيفيت زندگي كا ري 40
2-7-1 مديريت كيفيت فراگير: 40
2-7-2- قدرتمند سازي كاركنان 41
2-7-3- مهندسي دوباره سازمان: 43
2-8- وضعيت جاري تلاش هاي كيفيت زندگي كاري 45
2-9-ويژگي هاي يك محيط برخوردار ازكيفيت زندگي كاري بالا: 46
2-10- راهبردهاي بهبود كيفيت زندگي كاري 47
2-11- ماهيت برنامه هاي كيفيت زندگي كاري 51
2-12- اثر بخشی (موفقیت) برنامه‌هاي كيفيت زندگي كاري 52
2-13- عوامل پيش بيني كننده موفقيت 53
2-14- مفاهیم و تعاریف تعهد سازمانی 55
2-15- اهمیت تعهد سازمانی 57
2-16- دیدگاه های تعهد سازمانی 57
2-16-1- دیدگاه مارکس 57
2-16-2- دیدگاه وبر 58
2-16-3- دیدگاه ریچرز 58
2-16-4- ديدگاه بكر و بيلينگس 58
2-16-5- دیدگاه هرسی و بلانچارد 59
2-17- الگو ها و مدل های تعهد سازمانی 60
2-17-1- مدل اريلي و چتمن: 60
2-17-2- مدل می یر و آلن: 60
2-17-3- مدل آنجل و پری: 61
2-17-4- مدل مایر و شورمن: 61
2-17-5- مدل پنلی و گولد: 62
2-18- عوامل تعیین کننده تعهد سازمانی از دیدگاه آلن و مایر : 62
2-19- روش های افزایش تعهد کارکنان به سازمان: 63
2-19-1- مشارکت 63
2-19-2- حمایت مدیریت 63
2-19-3- وضوح اهداف سازمانی 63
2-19-4- امنیت شغلی 63
2-20- مفاهیم و تعاریف رضایت مندی شغلی 64
2-20- نظریه های رضایت شغلی 65
2-20-1- نظريه بروفي : 65
2-20-2- نظريه كورمن : 66
2-20-3- نظريه پارسون : 66
2-20-4- نظريه پورتر و لاولر : 67
2-21- ابعاد رضايت شغلي: 67
2-22- عوامل مؤثر بر رضایت شغلی 68
2-23- پیشینه تحقیق 70
2-23-1-پیشینه داخلی: 70
2-23-2-پیشینه خارجی: 71
2-24- خلاصه فصل 73

فصل سوم: روش شناسی پژوهش
3-1-مقدمه 75
3-2- روش تحقیق 75
3-3- جامعه مورد پژوهش 76
3-4- نمونه و روش نمونه گیری 76
3-5- ابزار اندازه گیری یا روش های عملی جمع آوری دادهها: 76
3-6- روایی / اعتبار پرسشنامه ها 78
3-7- پایایی / اعتماد پرسشنامه ها 78
3-8- روش اجرای پژوهش 79
3-9-روش تحلیل یافته ها 79
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-1-مقدمه 82
4-2-1- ویژگی جمعیت شناختی آزمودنی ها 82
4-2-1-1-وضعیت تاهل: 82
4-2-1-2- وضعیت سن: 83
4-2-1-3-مدرک تحصیلی: 84
4-2-1-4-سابقه شغلی: 85
4-3 – تحلیل توصیفی از یافته‌های تحقیق 86
4-4 – تحلیل آماری سوال های تحقیق 86
4-4-1- آزمون سوال اصلی: 87
4-4-2- آزمون سوال فرعی اول: 87
4-4-3- آزمون سوال فرعی دوم: 88
4-4-4- آزمون سوال فرعی سوم: 88
4-4-5- آزمون سوال فرعی چهارم: 89
4-4-6- آزمون سوال فرعی پنجم: 90
4-4-7- آزمون سوال فرعی ششم: 91
4-4-8- آزمون سوال فرعی هفتم: 91
فصل پنجم: بحث و نتیجه ‌گیری
5-1- مقدمه 94
5-2-خلاصه نتایج حاصل از تحلیل آمار توصیفی: 94
5-3- خلاصه یافته های پژوهش 94
5-3-1- خلاصه یافته‌های سوال اول و بحث در مورد آن 94
5-3-2- خلاصه یافته های سوال دوم و بحث در مورد آن 95
5-3-3- خلاصه یافته های سوال سوم و بحث در مورد آن 95
5-3-4- خلاصه یافته های سوال چهارم و بحث در مورد آن 96
5-3-5- خلاصه یافته های سوال پنجم و بحث در مورد آن 97
5-3-6- خلاصه یافته های سوال ششم و بحث در مورد آن 97
5-3-7- خلاصه یافته های سوال هفتم و بحث در مورد آن 98
5-4 – نتیجه گیری کلی 98
5-5- محدودیت‌های تحقیق 99
5-6-پیشنهادات 99
5-6-1- پیشنهادهات کاربردی 99
5-6-2- پیشنهادهایی برای پژوهشگران آینده 99
منابع و مآخذ
الف) منابع داخلی: 101
ب) منابع انگلیسی: 105

پیوست‌ها
پرسشنامه کیفیت زندگی کاری………………………………………………………………………………………………………………..104
پرسشنامه تعهد سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………………116
پرسشنامه رضایت شغلی…………………………………………………………………………………………………………………………….117

فهرست جداول
جدول 2-1: تعاريف كيفيت زندگي كاري 29
جدول 3-1: مولفه‌های کیفیت زندگی کاری 78
جدول 3-2: ابعاد تعهد سازمانی
جدول 3-3: مولفه‌های رضایت شغلی 79
جدول4-1: توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک تاهل .
جدول 4-2: توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک سن 85
جدول 4-3: توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه برحسب مدرک تحصیلی 86
جدول 4-4: توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه برحسب سابقه خدمت………………………………………………………….87
جدول 4-5: آماره های توصیفی 88
جدول4-6: ضریب همبستگی بین کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی و رضایت شغلی 89
جدول4-7: آزمونt تک نمونه‌ای کیفیت زندگی کاری دبیران دوره متوسطه……………………………………………..90
جدول4-8:آزمونt تک نمونه ای رضایتمندی شغلی دبیران دوره متوسطه………………………………………………..90
جدول4-9: آزمونt تک نمونه ای تعهد سازمانی دبیران دوره متوسطه……………………………………………………….91
جدول4-10: بررسی ضریب همبستگی بین ابعاد کیفیت زندگی کاری و تعهد عاطفی………………………………91
جدول4-11: بررسی ضریب همبستگی بین ابعاد کیفیت زندگی کاری و تعهد مستمر……………………………..92
جدول4-12: بررسی ضریب همبستگی بین ابعاد کیفیت زندگی کاری و تعهد هنجاری……………………………93
جدول4-13: بررسی ضریب همبستگی بین ابعادکیفت زندگی کاری با رضایتمندی شغلی……………………..94
فهرست نمودارها
نمودار4-2: توزیع فراوانی افراد شرکت کننده در پژوهش به تفکیک تاهل 84
نمودار 4-3: توزیع فراوانی افراد برحسب مدرک تحصیلی…………………………………………………………………………….85
نمودار 4-4: توزیع فراوانی افراد برحسب سن86
نمودار 4-5: توزیع فراوانی افراد برحسب سابقه خدمت…………………………………………………………………………………87

فصل اول
کلیات پژوهش

1-1-مقدمه
آموزش و پرورش سنگ زيربناي توسعه اجتماعي،اقتصادي، سياسي و فرهنگي هر جامعه است. بررسي عوامل مؤثر در پيشرفت و ترقي در جوامع پيشرفته نشان مي دهد كه اكثر اين كشورها از آموزش و پرورش توانمند و كارآمد برخوردار بودهاند.
نهادهای آموزشی به تدریج پیبرده اند که در شرایط پیچیده و دشوار امروز بدون داشتن نیروی انسانی خبره، مؤثر و متعهد،متخصص وفادار قادر نخواهد بود پاسخگوی نیازهای روزافزون آموزش و پرورش جامعه خود باشند.از این رو نیاز به نیروی انسانی متعهد و مؤثر در تمام سطوح و مقاطع تحصیلی ،برای تداوم و بقای نظام آموزشی امری حیاتی به حساب میآید (مشبکی،1375).
نیروی انسانی، مهم ترین سرمایه سازمان هاست و هر چه این سرمایه کیفیت مطلوب تری داشته باشد، احتمال موفقیت، بقا و ارتقای سازمان، بیشتر خواهد شد. لذا باید در مورد بهبود کیفی نیروی انسانی سعی فراوان کرد؛ چرا که این اقدام هم به نفع سازمان است و هم به نفع افراد. نیروی انسانی وفادار، سازگار با اهداف و ارزش های سازمانی و متمایل به حفظ عضویت سازمانی که حاضر است فراتر از وظایف مقرر، فعالیت کند، میتواند عامل مهمی در اثربخشی سازمان باشد. وجود چنین نیرویی در سازمان توأم با بالا رفتن سطوح عملکرد و پایین آمدن میزان غیبت، تأخیر و ترک خدمت کارکنان است و وجهه سازمان را در اجتماع، مناسب جلوه داده و زمینه را برای رشد و توسعه سازمان فراهم میآورد. (حسینیان و همکاران، 1386)
يكي از ضرورتهاي تحقق اهداف آموزش و پرورش ، رغبت و تمايل معلمين در جهت انجام وظايف آموزشي و پرورشي تعيين شده مي باشد، بر اين اساس آموزش و پرورش وظيفه دارد عوامل تأثير گذار بر کیفیت زندگی کاری معلمان در هر دوره را تعيين و سپس با كنترل دقيق و همه جانبه اين عوامل ، انگيزه و رغبت لازم براي تلاش معلمان را در سطح مطلوب فراهم نمايد (اينگرسول1 ، 2003).
کیفیت زندگی کاری همواره به عنوان یکی از عوامل موثر در کیفیت انجام کارهای افراد در یک سازمان، در ادبیات سازمانی مطرح بوده است (کرونکا2 و همکاران، 2008).
لذا با توجه به اهمیت کیفیت زندگی کاری و ارتباط آن با تعهد سازمانی و رضایت شغلی، در این پژوهش محقق بر آن است تا رابطه بین کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی و رضایت شغلی را مورد بررسی قرار دهد.

1-2- بیان مسأله
آموزش و پرورش سنگ زيربناي توسعه اجتماعي،اقتصادي، سياسي، فرهنگي هر جامعه است. بررسي عوامل مؤثر در پيشرفت و ترقي در جوامع پيشرفته نشان مي دهد كه اكثر اين كشورها از آموزش و پرورش توانمند و كارآمد برخوردار بودهاند.
نهادهای آموزشی به تدریج پیبرده اند که در شرایط پیچیده و دشوار امروز بدون داشتن نیروی انسانی خبره، مؤثر و متعهد، متخصص وفادار قادر نخواهد بود پاسخگوی نیازهای روزافزون آموزش و پرورش جامعه خود باشند. از این رو نیاز به نیروی انسانی متعهد و مؤثر در تمام سطوح و مقاطع تحصیلی، برای تداوم و بقای نظام آموزشی امری حیاتی به حساب میآید (انگمبی هلیسی3، 2003).
دستیابی به اهداف آموزشی صرف،

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره مجمع عمومی، سازمان ملل متحد، صلح و امنیت بین المللی، امنیت بین المللی Next Entries منابع و ماخذ تحقیق کیفیت زندگی، زندگی کاری، کیفیت زندگی کاری، رضایت شغلی