تحقیق با موضوع تحلیل عامل، تحلیل عاملی، پذیرش فناوری، مدل پذیرش فناوری

دانلود پایان نامه ارشد

یاد گرفته می شود
40
2-2-3) کارکردهای نگرش
41
2-2-4) مدل های سنجش نگرش
42
2-2-4-1) رویکردهای سه بعدی به نگرش
43
2-2-4-2) رویکرد غیربعدی به نگرش
45
2-3) اعتماد مشتری
46
2-3-1) تعریف اعتماد
46
2-3-2) مفهوم و اهمیت اعتماد مشتری
48
2-3-3) نقش اعتماد
50
2-3-4) پارامترهای کلیدی اعتماد
51
2-4) سودمندی ادراک شده
53
2-4-1) تعاریف سودمندی ادراک شده
53
2-4-2) ابعاد سودمندی ادراک شده
53
2-4-2-1) انگیزه درونی
53
2-4-2-2) تئوری شناخت اجتماعی
54
2-4-2-3) جهت یابی هدف یادگیری
54
2-5) سهولت استفاده ادراک شده
56
2-5-1) مفاهیم و تعاریف سهولت استفاده ادراک شده
56
2-5-2) سهولت استفاده ادراک شده و نیت رفتاری در استفاده از تکنولوزی
62
2-6) نگرانی های زیست محیطی در مدل پذیرش فناوری
64
2-7) زمان انتظار در مدل پذیرش فناوری
65
2-8) پیشینه تحقیق
66
2-8-1) پژوهش های داخلی
67
2-8-2) پژوهش های خارجی
70
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
73
3-1) مقدمه
74
3-2) روش تحقیق
74
3-3) جامعه آماری، تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری
75
3-3-1) جامعه آماری
75
3-3-2) نمونه و روش نمونه گیری
75
3-4) روش و ابزار گردآوری داده های تحقیق
76
3-5) پایایی متغیرهای پرسشنامه
77
3-6) روایی پرسشنامه
78
3-7) روش های تجزیه و تحلیل داده های تحقیق
78
فصل چهارم: جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده های تحقیق
81
4-1) مقدمه
82
4-2) آمار توصیفی
82
4-2-1) تحلیل خصوصیات جمعیت شناختی مشتریان
83
4-2-2) تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق
86
4-3) آمار استنباطی
87
4-3-1) تحلیل عاملی تائیدی
87
4-3-2) بررسی مدل ساختاری تحقیق
94
4-3-3) بررسی نقش تعدیل کنندگی نگرانی های زیست محیطی
97
4-3-4) بررسی نقش تعدیل کنندگی وقت شناسی
98
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
99
5-1) مقدمه
100
5-2) یافته های پژوهش
100
5-2-1) نتایج بدست آمده از آمار توصیفی جمعیت شناختی
100
5-2-2) توصیف متغیرهای تحقیق
101
5-2-3) نتایج آمار استنباطی
103
5-3) پیشنهادات کاربردی
107
5-4) محدودیت های تحقیق
108
5-5) پیشنهادات به منظور تحقیقات آتی
109
منابع
110
پیوست
117

فهرست جداول
عنوان
صفحه
جدول 2-1 : تقسیم بندی فرآیند پیاده سازی از دیدگاههای مختلف
14
جدول 2-2: مروری بر تحقیقات انجام شده با استفاده از مدل پذیرش فناوری
29
جدول 2-3: خلاصه تحقیقات در حوزه تمایل به خرید
31
جدول 3-1: فراوانی توزیع پرسشنامه ها در بین مراجعه کنندگان
76
جدول 3-2: توزیع سوالات پرسشنامه
77
جدول 3-3: آلفای کرونباخ متغیرهای پرسشنامه
77
جدول 3-4: شاخص های برازندگی
79
جدول 4-1: جنسیت مراجعه کنندگان
83
جدول 4-2: سن مراجعه کنندگان
84
جدول 4-3: تحصیلات مراجعه کنندگان
85
جدول 4-4: نتایج توصیفی متغیرهای تحقیق
86
جدول 4-5: نتایج فرضیه های تحقیق
96
جدول 4-6: نقش تعدیل کننده نگرانی های زیست محیطی
97
جدول 4-7: نقش تعدیل کننده وقت شناسی
98

فهرست اشکال
عنوان
صفحه
شکل 1-1: مدل نظری تحقیق
5
شکل 2-1: نمایه مقاومت و پذیرش فناوری
21
شکل 2-2: تئوری كنش عقلایي
26
شکل 2-3: تئوری رفتار طرح ریزی شده
27
شکل 2-4: مدل پذیرش فناوری
28
شکل 2-5: مدل ثانویه پذیرش فناوری
33
شکل 2-6: تئوری شناختي اجتماعي
37
شکل 2-7: رویکرد سه بعدی به نگرش
43
شکل 2-8: رویکرد غیربعدی به نگرش
45
شکل 4-1: مدل تحلیل عاملی متغیر سودمندی ادراک شده در حالت معناداری ضرایب
87
شکل 4-2: مدل تحلیل عاملی متغیر سودمندی ادراک شده در حالت ضرایب استاندارد
88
شکل 4-3: مدل تحلیل عاملی متغیر سهولت ادراک شده در حالت معناداری ضرایب
89
شکل 4-4: مدل تحلیل عاملی متغیر سهولت ادراک شده در حالت ضرایب استاندارد
89
شکل 4-5: مدل تحلیل عاملی متغیر اعتماد در حالت معناداری ضرایب
90
شکل 4-6: مدل تحلیل عاملی متغیر اعتماد در حالت ضرایب استاندارد
91
شکل 4-7: مدل تحلیل عاملی متغیر نگرش نسبت به استفاده در حالت معناداری ضرایب
91
شکل 4-8: مدل تحلیل عاملی متغیر نگرش نسبت به استفاده در حالت ضرایب استاندارد
92
شکل 4-9: مدل تحلیل عاملی متغیر تمایل به استفاده در حالت معناداری ضرایب
93
شکل 4-10: مدل تحلیل عاملی متغیر تمایل به استفاده در حالت ضرایب استاندارد
93
شکل 4-11: مدل تحقیق در حالت استاندارد بودن ضرایب
94
شکل 4-12: مدل مفهومی تحقیق در حالت معناداری ضرایب
95
شکل 4-13: نقش تعدیل کننده نگرانی های زیست محیطی
97
شکل 4-14: نقش تعدیل کننده وقت شناسی
98

فهرست نمودارها
عنوان
صفحه
نمودار 4-1: نمودار ستونی جنسیت مراجعه کنندگان
83
نمودار 4-2: نمودار ستونی سن مراجعه کنندگان
84
نمودار 4-3: نمودار ستونی تحصیلات مراجعه کنندگان
85

چکیده
امروزه گمرک الکترونیک نه تنها یک ضرورت بلکه عامل مهمی در تسهیل تجارت و امور مربوط به مراجعه کنندگان به گمرک خواهد بود. از این رو، هدف تحقیق حاضر بررسی اثر متغیرهایی همچون سودمندی ادراک شده، سهولت استفاده ادراک شده، اعتماد و نگرش مراجعه کنندگان به گمرک بر تمایل به استفاده از خدمات الکترونیک بر اساس مدل پذیرش فناوری اطلاعات (TAM) است. روش تحقیق حاضر بر اساس هدف کاربردی و بر اساس روش گردآوری داده ها توصیفی است. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی مراجعه کنندگان به گمرکات استان گیلان است که با استفاده از روش نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس تعداد 384 نمونه انتخاب و پرسشنامه های استاندارد در بین آنها توزیع شد. به منظور بررسی پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید. نتایج تحلیل داده های تحقیق با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری در نرم افزار لیزرل نشان داد بین نگرش نسبت به استفاده از خدمات گمرک الکترونیک و تمایل به استفاده از این خدمات توسط مراجعه کنندگان به گمرکات استان گیلان یک رابطه معنادار وجود دارد. همچنین سایر نتایج نشان دادند که شدت رابطه بین سودمندی ادراک شده از خدمات و نگرش به استفاده به میزان 0.34 ، و شدت رابطه بین سودمندی ادراک شده و تمایل به استفاده از خدمات گمرک الکترونیک به میزان 0.23 می باشد. در این بین سایر نتایج نشان دادند بین سهولت ادراک شده و متغیرهای نگرش به استفاده، سودمندی ادراک شده و اعتماد مشتریان نیز رابطه معنادار وجود دارد. از سوی دیگر، یک رابطه معنادار بین اعتماد مشتریان و متغیرهای سودمندی ادراک شده، نگرش و تمایل به استفاده رابطه معنادار وجود دارد. همچنین، بررسی نقش متغیرهای تعدیل کننده نشان داد که وقت شناسی می تواند یک نقش تعدیل‌گر در ارتباط بین تمایل به استفاده از خدمات با متغیرهای سودمندی ادراک شده و نگرش نسبت به استفاده داشته باشد در حالی که نگرانی های زیست محیطی تنها یک نقش تعدیلگر در ارتباط بین تمایل به استفاده از خدمات و اعتماد مراجعه کنندگان دارد.
کلمات کلیدی: مدل پذیرش فناوری اطلاعات، سودمندی ادراک شده، سهولت استفاده ادراک شده، اعتماد، نگرش نسبت به استفاده، تمایل به استفاده

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1- مقدمه
بخشی از تجارت بین المللی را صادرات کشورها تشکیل می دهد. در واقع یکی از راه های افزایش حصول ارز خارجی و در نتیجه توسعه اقتصادی، صادرات کالا و خدمات می باشد. بدون تردید، توسعه و گسترش صادرات در جهان امروز و در شرایطی که هر کشور تلاش می کند سهم بیشتری از بازار جهانی را نصیب خود سازد، کار سهل و آسانی نیست و کشورها بیش از گذشته دریافته‌اند که داشتن سهمی از بازار یک کشور، فقط محدود به منافع مادی و اقتصادی برای آن کشور نیست، بلکه به تعبیری؛ حضور فرهنگی و سیاسی نیز می‌باشد. حساسیت و اهمیت صادرات کالا و خدمات برای کشورها موجب شده است تا این کشورها، ابزارها و عوامل موثر در آن را شناسایی و در جهت توسعه صادرات تلاش نمایند (جهانگیری، 1390: 121).
خدمات گمرکی یکی از عوامل موثر در توسعه صادرات کالا و خدمات است. در واقع تجارت بین المللی در جهان بدون استفاده از خدمات گمرکی معنا و مفهومی ندارد. گمرک به عنوان یکی از اجزای مهم و لاینفک تجارت خارجی هر کشور، محل تماس، ارتباط و ارائه اطلاعات از جانب سایر عاملین تجارت و مجری قوانین و مقررات و دستورالعمل های صادره در زمینه امور صادرات و واردات می باشد. اهمیت نقش گمرک به حدی است که میزان سرعت و کارآیی آن بعضی اوقات به عنوان معیاری برای ارزیابی فعالیت های تجارت خارجی هر کشور و یا حتی اقتصاد کلان آن کشور در نظر گرفته می شود. به همین دلیل است که امروزه معتقدند؛ اتوماسیون گمرک، جزء حیاتی هرگونه برنامه تسهیل تجارت می باشد (UNCT AD, 2006: 233). از آنجا که فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی زندگی روزمره مردم را تغییر داده‌اند، گمرک الکترونیک بعنوان فرصتی بزرگ جهت ارائه خدمات عمومی بهتر، سازگار با نیاز شهروندان شناخته می شود. ارائه خدمات الکترونیک در گمرک نه تنها برای سازمان بلکه برای مراجعه کنندگان نیز مزایای بسیاری به همراه خواهد داشت. حذف کاغذ بازی‌های غیر ضروری، صرف جویی در وقت، افزایش دقت، و … از جمله مزایایی هستند که مراجعه کنندگان می توانند از این خدمات بهره جویند.
از این رو، در هدف تحقیق حاضر،هدف، بررسی اثر یکپارچه سازی اعتماد و ارزش‌های شخصی با مدل پذیرش فناوری (TAM) در مراجعه کنندگان به گمرکات استان گیلان است. در فصل حاضر ابتدا به بیان مسئله و ضرورت تحقیق پرداخته و در ادامه اهداف تحقیق،فرضیه ها، تعریف متغیرها و قلمرو تحقیق بیان خواهد شد.
1-2- بیان مسئله
سازمان گمرک به عنوان یکی از سازمانهای اقتصادی کشور نقش مهمی در وصول درآمدهای دولت و اجرای سیاست ها و خط مشی های اقتصادی و بازرگانی کشور ایفا می کند (کرمی، 1390: 18). امروزه نقش گمرك در نظام هاي اقتصادي ، صرفا به دو جنبه مالي و اقتصادي آن منحصر نبوده و اهميت آن تنها از جنبه هاي وصول درآمد براي دولت ، اجراي مقررات بازرگاني خارجي و اعمال سياست هاي حمايتي ، مطرح نمي باشد و طيف گسترده اي از الزامات ملي و بين المللي در رابطه با مبادلات بين المللي و تجارت خارجي را شامل مي شود. (UNCTAD, 2006: 241). با توجه به حجم بالای تجارت و سرعت فزآینده معاملات تجاری، گمرک نیز ناگزیر است متحول گردد، زیرا مراجعه کنندگان به گمرک به همان سرعتی که کالای خود را می‌خرند و حمل می کنند، توقع دارند با همان سرعت هم عملیات ترخیص کالا در سیستم گمرکی پیش برود. به علاوه با توجه به ظهور تجارت الکترونیکی، امروزه انتظار جامعه تجاری این است که رویه های گمرکی، شفاف و قابل پیش بینی شود و ترخیص کالاها سریع صورت گیرد (Zhang, 2003: 75). بنابراین، بدیهی است دست‌یابی به تجارت آسان و واردات و صادرات ایمن بدون ایجاد راه حل ‌های استاندارد گمرک الکترونیک، میسر نخواهد شد. به عبارت دیگر شاید به توان ادعا کرد که تحقق کامل تجارت الکترونیک در سطح بین المللی بدون استقرار گمرک الکترونیک امری غیر ممکن خواهد بود (میرابی و تقدیسی،1388: 147). گمرک الکترونیک در حقیقت استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای انجام فرآیندهای گمرکی با هدف تسهیل فرآیندهای گمرکی است (ساعی و نخعی،1385: 74). برهمین اساس و منطبق برتحولات جهانی، در گمرك ایران هم فعالیت هایی براي مکانیزه کردن امور با استقرار سیستم آسیکودا1 آغاز شد. با وجود اینکه در گمرکات کشور استفاده از سیستم مذکور متداول شده و به سمت الکترونیکی شدن در حال پیش روی است، اما این روند الکترونیکی شدن به کندی پیش می رود ( نخعی کمال آبادی و ساعی،1388: 3). ناکامی ایران در استقرار دولت الکترونیک (بخصوص گمرک الکترونیکی) با توجه به آمار رسمی ارائه شده، می تواند دلایل متنوعی داشته باشد که از جمله مهمترین آنها، عدم پذیرش و به کارگیري توسط شهروندان است (الهی و همکاران، 1389: 45). بنابراین، پذیرش و به کارگیري این سیستمها توسط شهروندان، باید به طور ویژه مورد توجه قرار گیرد.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان حل و فصل اختلافات، حمل و نقل، حل اختلاف، جنگ جهانی اول Next Entries تحقیق با موضوع استان گیلان، خدمات الکترونیک، پذیرش فناوری، مدل پذیرش فناوری