پایان نامه ارشد با موضوع خصوصی سازی، استان خوزستان، ارزش افزوده، معیارهای طبقه بندی

دانلود پایان نامه ارشد

عنوان شماره صفحه

چکیده 1
مقدمه 2

فصل اول : کلیات تحقیق
1-1 بیان مساله تحقیق 5
1-2 اهمیت و ضرورت تحقیق 6
1-3 اهداف تحقیق 8
1-3-1 هدف کلی 8
1-3-2 اهداف جزئی 8
1-4 سوالات تحقیق 8
1-5 فرضیات تحقیق 9
1-6محدوده مکانی تحقیق 9
1-6-1 ویژگی های استان خوزستان 9
1-6-1-1 جغرافياي طبيعي 9
1-6-1-2 پيشينه‌ي تاريخي 11
1-6-1-3 جمعيت 12
1-6-1-4 فعاليت هاي اقتصادي 15
1-6-1-5 صنعت 15
1-6-1-6 کشاورزی 16
1-6-1-7 فعاليت حمل و نقل 18
1-6-1-8 اشتغال 20
1-6-1-9 سهم استان خوزستان در تولید ناخالص ملی 21
1-6-1-10 نقاط قوت و قابليت هاي سازمان فضايي استان 22
1-6-2 ویژگی های شهرستان شوشتر 23
1-7 تعاریف واژگان 28
1-7-1 تعریف مفهومی 28
1-7-2 تعریف عملیاتی 29
1-7-2 خصوصی سازی 29

فصل دوم : مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1 مقدمه 32
2-2 ادبیات تحقیق و مبانی نظری 32
2-2-1 خصوصي‌سازي 32
2-2-1-1 دلايل خصوصي‌سازي 33
2-2-1-2 فوايد خصوصي‌سازي 34
2-2-1-3روش‌هاي خصوصي‌سازي 34
2-2-1-4 مشكلات، موانع و محدوديت‌هاي اجراي خطي‌مشي‌هاي خصوصي‌سازي 35
2-2-1-5 چارچوب اقتضايي خصوصي‌سازي 35
2-2-1-6رابطه ساختار و خصوصي‌سازي 36
2-2-1-7 ارایه مدلی عملی وموثر برای خصوصی سازی سازمان های دولتی 37
2-2-2 واگذاري فعاليت‌ها 38
2-2-2-1 فرآيند واگذاري 38
2-2-3 واژه واگذاری 39
2-2-3-1 تاریخچه واگذاری 40
2-2-3-2 واگذاری چیست؟ 45
2-2-3-3 سطوح واگذاری 47
2-2-3-4 اهمیت واگذاری 47
2-2-3-5 انواع فعاليت‌هاي قابل واگذاری 48
2-2-3-6 ماهيت فعاليت ها در واگذاری 49
2-2-3-7 دلايل عمده واگذاری 49
2-2-3-8 سطوح واگذاری 49
2-2-3-9 سئوالات اساسي در واگذاری 50
2-2-3-10 واگذاری استراتژيك چيست؟ 50
2-2-3-11 تولد واگذاری در کسب و کار 51
2-2-3-12 شرايط و ضرورتها براي واگذاری 52
2-2-3-13 دسته بندي هاي واگذاری 53
2-2-3-14 واگذاری و دوره عمر سازمان 54
2-2-3-15 عوامل موثر بر واگذاری 55
2-2-3-15-1 مشتری 56
2-2-3-15-2 فرايندهاي داخلي 57
2-2-3-15-3 منابع انساني 58
2-2-3-15-4 مالي 59
2-2-3-15-5 همسويي راهبردي 59
2-2-3-15-6 محيط بيروني 59
2-2-3-16 رويكرد هاي مهم واگذاری 60
2-2-3-17ضرورت واگذاری 60
2-2-3-18 شيوه‌هاي واگذاری 61
2-2-3-19 مدل تصمیم گیری منبع یابی استراتژيك 62
2-2-3-20 فرايند اجرایی 63
2-2-3-21 ملاحظات سازماني 66
2-2-3-22 منافع و چالش ها 66
2-2-3-23 مشکل عدم مهارت کافی 67
2-2-3-24 ملاحظات سازماني در واگذاری 67
2-2-3-25 معیارهای طبقه بندی در واگذاری 67
2-2-3-26 مزاياي واگذاری 68
2-2-3-27 معايب واگذاری 69
2-2-3-28تفاوت پيمانكاري فرعي با واگذاری 70
2-2-3-29 روند واگذاری 70
2-2-3-30 دلايل عمده واگذاری 70
2-2-3-31 فرآيند واگذاری استراتژيك 71
2-2-3-32 مراحل اجراي يك سيستم مديريت واگذاری موفق 71
2-2-3-32-1 تعريف شاخص‌ها و فرآيندهاي كليدي سازمان 71
2-2-3-32-2 شناسايي ريسك‌ها و دسته‌بندي مربوط به آنها 72
2-2-3-32-3 تعيين حدود واگذاری در شركت 73
2-2-3-32-4 برنامه‌ريزي در خصوص اولويت‌بندي در واگذاری و كنترل ريسك‌ها 73
2-2-3-32-5 ارائه برنامه جهت كاهش اثرات ريسك‌هاي واگذاری 73
2-2-3-32-6 تدوين برنامه واگذاری 74
2-2-3-32-7 فرهنگ سازي سازمان ي در خصوص واگذاري فعاليت‌ها 74
2-2-3-32-8 تعریف صحیح و تشریح جامع فعالیت های انجام شده درون سازمان 74
2-2-3-32-9 جذب و ایجاد تأمین کنندگان با صلاحیت 75
2-2-3-32-10 انتقال اطلاعات تخصصی مربوط به فعالیت ها و تجارب خاص 75
2-2-3-33 منابع واگذاری 75
2-2-3-34 واگذاری با روش ISPDE برای کاهش مخاطرات 76
2-3 تحقیقات پیشین 81
2-3-1 تحقیقات خارجی 81
2-3-2 تحقیقات داخلی 82
2-4 توضیح در خصوص مدل تحقیق 87
2-4-1 مدل مفهومی تحقیق 90

فصل سوم : روش اجرای تحقیق
مقدمه 92
3-1 نوع تحقیق 92
3-2 روش تحقيق 92
3-3 ابزار سنجش 93
3-4 جامعه آماری 93
3-5 حجم نمونه و روش نمونه گیری 94
3-6 روش سنجش روایی و پایایی ابزار تحقیق 95
3-6-1 روایی 95
3-6-2 اعتبار یا پایایی 95
3-7 روش های آماری تجزیه وتحلیل اطلاعات 96

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
4-1 مقدمه 98
4-2 نتایج حاصل از تحلیل توصیفی 98
4-2-1 جنسیت 98
4-2-2 تحصیلات 99
4-2-3سن 100
4-2-4 میزان رضایت از خدمات شهرداری 101
4-3 نتایج حاصل از تحلیل استنباطی 102
4-4 آزمون فرضيه های تحقيق 103
4-4-1آزمون کولموگروف اسميرنف (KS) : 103

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
5-1مقدمه 112
5-2 نتیجه گیری مبتنی بر یافته های تحقیق 112
5-2-1 نتیجه گیری فرضیات 112
5-3 پیشنهادات تحقیق 114
5-4 محدودیتهای تحقیق 116

منابع و مأخذ
منابع فارسی 119
منابع غیر فارسی 122
ضمائم
پرسشنامه 125

فهرست اشکال
عنوان شماره صفحه

شکل 2-1 : شرایط کلی سازمان 36
شکل 2-2 خصوصی سازی سازمان دولتی 37
شکل 2-3 عوامل موثر بر واگذاری 56
شکل 2-4 فرآیند واگذاری استراتژیک 71
شکل 2-5 متدولوژی واگذاری راهبردی 77

فهرست جداول
عنوان شماره صفحه

جدول شماره 1-1 جمعيت استان خوزستان برحسب سن و جنس- 1385 توزيع نسبي 12
جدول شماره 1-2 میزان تولید بعضـــــــی از اقلام محصولات کشاورزی و سهم و رتبه استان
نتایج سرشماری کشاورزی 1382 16
جدول شماره 1-3 : ارزش افزوده به قيمت‌هاي جاري سال 1385 18
جدول شماره 1-4 : رتبه استــــــان خوزستان از نظر سهم ارزش افزوده فعالیت “حمل و نقل،
انبارداري و ارتباطات ” در کل کشور سال 1385 20
جدول شماره 1-5 : نرخ اشتغال مردان وزنان 29-15ساله استان 21
جدول 2-1 معیارهای طبقه بندی در واگذاری 68
جدول شماره (4-2-1) توزيع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب جنس 98
جدول شماره( 4-2-2 ) توزيع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب تحصيلات 99
جدول شماره (4-2-3) توزيع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب سن 100
جدول شماره (4-2-4 ) توزيع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب سابقه مديريت 101
جدول شماره (4-3-1 ) توزيع فراوانی شاخصهای مربوط به استراتژي واگذاری در سطح
کل شهرداری 102
جدول شماره (4-4-1) نتايج آزمون کولموگروف – اسميرنف جهت بررسی نرمال بودن
توزيع متغيرها 104
جدول شماره (4-4-2) نتايج توصيفی آزمون t تک نمونه ای جهت استراتژي واگذاری در
سطح کل 105
جدول شماره (4-4-3) نتايج تحليلی آزمون t تک نمونه ای 105
جدول شماره (4-4-4) نتايج توصيفی آزمون t تک نمونه ای جهت استراتژي واگذاری در
سطح وظيفه ای 106
جدول شماره (4-4-5)نتايج تحليلی آزمون t تک نمونه ای 106
جدول شماره (4-4-6)نتايج توصيفی آزمون t تک نمونه ای جهت استراتژي واگذاری
در سطح واحدهای 107
جدول شماره (4-4-7) نتايج تحليلی آزمون t تک نمونه ای 107
جدول شماره (4-4-8) نتايج توصيفی آزمون t تک نمونه ای جهت استراتژي واگذاری 108
جدول شماره (4-4-9 )نتايج تحليلی آزمون t تک نمونه ای 108
جدول شماره (4-4-10) نتايج توصيفی آزمون t تک نمونه ای جهت استراتژي واگذاری 108
جدول شماره (4-4-11)نتايج تحليلی آزمون t تک نمونه ای 109
جدول شماره (4-4-12)نتايج ميانگين رتبه آزمون فريدمن 109
جدول شماره (4-4-13) نتايج تحليلی آزمون فريدمن 109

فهرست نمودارها
عنوان شماره صفحه

نمودار شماره (4-2-1) فراوانی پاسخ دهندگان برحسب جنس 99
نمودار شماره( 4-2-2 ) فراوانی پاسخ دهندگان برحسب تحصيلات 100
نمودار شماره (4-2-3) توزيع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب سن 101
نمودار شماره (4-2-4 ) توزيع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب سابقه مديريت 102

فهرست نقشه ها
عنوان شماره صفحه

نقشه 1-1 : نقشه استان خوزستان 23
نقشه 1-2 : نقشه شهرستان شوشتر 28

چکیده :
امروزه سازمان ها در دنیایی به سر می برند که پویایی،تغییر و پیچیدگی جزء عناصر اصلی آن است و برای بهره وری از فرصت های زودگذر عصر حاضر ناچار به ایجاد ساختار منعطف و بهره مندی از امکانات بیرون از سازمان هستند .در این راستا دیدگاه غالب در مدیریت ،کاهش فعالیت های دولتی و حرکت به سمت کوچک سازی، مهندسی مجدد، واگذاری و خصوصی سازی می باشد. واگذاری به عنوان یکی از ابزارهای توسعه و بهبود عملکرد سازمان ها در سنوات اخیر مورد توجه مدیران ومسئولان سازمان ها قرارگرفته و به صورت های مختلف به اجرا درآمده است. این پژوهش به بررسی تأثیر استراتژی واگذاری بر عملکرد شهرداری شوشتر می پردازد. در این تحقیق تأثیر واگذاری در سه سطح کل، وظیفه (پروژه) و واحدهای شرکت، بر مؤلفه های عملکرد ،شامل اثربخشی،کارآیی،کیفیت و کمیت مورد بررسی قرار می گیرد. جامعه آماری تحقیق ، شامل تمامی مدیران، کارکنان و افراد مراجعه کننده به شهرداری بوده است که به شیوه تصادفی انتخاب شدند .روش این تحقیق از نوع توصیفی و از نظر زمانی پیمایشی و به جهت استفاده از نتایج تحقیق در شهرداری، کاربردی می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه است. جهت آزمون روایی سوالات ، از اعتبار محتوایی و برای پایایی سوالات از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که استراتژی واگذاری در بر عملکرد شهرداری و تمامی مؤلفه های آن تأثیر مثبت دارد.
واژه های کلیدی: برنامه ریزی، استراتژی، واگذاری، عملکرد، خصوصی سازی

مقدمه :
روند سریع تغییرات در دنیای کسب وکار امروز و ضرورت همگامی سازمان ها با این روند موجب تغییرات اساسی در ساختار و رفتار آن ها به منظور واکنش سریع در بهره گیری از فرصت های زود گذر شده است.در این میان برنامه ریزی وتعیین استراتژی مناسب توسط مدیران سازمان، همگام با تحولات جوامع بشری و در پاسخگویی به نیاز های موجود نقش کلیدی جهت دسترسی به اهداف سازمانی ایفا می نماید، به طوري كه بسياري از دانشمندان و تحليل‌گران اظهار مي‌دارند. كه اگر تنها يك عامل وجود داشته باشد كه وجه افتراق بين سازمان ‌هاي موفق و ناموفق را مشخص مي‌كند، آن عامل برنامه‌ريزي صحيح در سازمان است كه مي‌بايست توسط سيستم به صورت مناسب صورت پذيرد(الوانی،10:1387).
هر چند برنامه‌ريزي نوع ويژه‌اي از تصميم‌گيري است كه مدير، براي سازمان، آينده خاصي را مورد توجه قرار مي‌دهد،لیکن باید توجه نمود که يك رويداد منحصر به فرد نيست كه داراي يك ابتدا و انتهاي مشخص باشد بلكه يك فرآيند مستمر و دائمي است كه منعكس كننده تغييرات است. (استونر، 1379: 135).
يكي از مهمترين ويژگي‌هاي يك رهبر و مدير اثربخش در سازمان ، به كارگيري مناسب يك استراتژي و شيوه برخورد در رقابت است كه البته مي‌بايست اين استراتژي توسط منابع اقتصادي و فني آن سازمان و نيز به وسيله عوامل محيطي تعيين شود. (استونر، 139:1379).
كشورها براي دستيابي به فاكتورهاي اقتصاد توسعه يافته، نيازمند بهره‌مندي از مزيت‌هاي استراتژي‌هاي رقابتي هستند. اين استراتژي‌ها در دنياي كسب و كار جديد به وسيله مكانيزم بازار اعم از(بازار داری،بازار سازی وبازار گردانی) حاصل مي‌شود.
از جمله استراتژی های نوین، شبکه ای شدن فعالیت سازمان ها می باشد. به گو نه ای که سازمان ها فعالیتهایی که در آن ها قابلیت کلیدی دارند واز آن در مقایسه با رقبا ارزش آفرینی می کنند خود انجام می دهند و سایر فعالیت هارا به کسب وکارهایی واگذار می نمایند که در آن فعالیت ها قابلیت کلیدی داشته باشند. این استراتژی واگذاری1 نام دارد.(الوانی،1387 : 12).
واگذاری موجب کوچک شدن سازمان همراه با کاهش هزینه ها، افزایش بهره وری ،سرعت وکیفیت خدمات، انعطاف پذیری،انتقال تکنولوژی و فن آوری ،جذب سرمایه گذاری خارجی،تقسیم خطر پذیری ودر مجموع عملکرد بهینه سازمان میگردد.
با توجه به اهميت سيستم شهرداری كه در تأمين

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های شخص ثالث، قواعد عمومی، قانون مدنی، قاعده لاضرر Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع استان خوزستان، انگیزه کارکنان، کنترل هزینه ها، از دست دادن فرصت